Goudsche Courant, maandag 19 oktober 1891

l o 4661 1801 Dinsdag 20 October 60UDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goedkoop Solied Elegant Gangbaarste ftk modellen gyw © 0 OOSKHS ï V I ƒ V aOHHiWlB 4m Ji S J HBBZOO I 0O8TALI4 P i p doniiil S6 I D lMUnl 6 Biow ss a H 1 r jLSxuai j donliiS 44 WAONBB Vc STBPHAII p doiij i di p ri 76 V p doi iiuil It UNOOUr B Oe Inzending van advertentiön kan gezchieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave p dotijn fl 10 Verkrijgbaar te Gouda bij V i den Heer C A B BANTZIIVGEH Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Harkt A 107 direet bg M Y ft EDLICH Versand eschift Leipzig Flagwitz Qouda Snelpefsdruk van A BaiNgHAN h Zoon D X ORANOS Fmtemps TE PARIJS Zenden gratis en franco let prachtig geïllustreerd lOU lLMII met Aotlandschen of fransehen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames n kinderen op gefrankeerde aanvraag aan H JULES JALUZOT è C PARIJS Stalen van zuden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens frauQo toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoenngen der bestellingen benoodigdz jn Balelhngen van 55 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco oneht in orij oan inkomende rechten m alia plaalien van Nederland aan huil bezorg De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réexpétUtlehuli te Roieniaal ff oord Brabant daarmede belast is Hoffman s Sdchüng 70LSS OAAEEEÜEEN VERKBIJüBAAR van af J UAINDAG19 0CT0BËai891 Erwtensoep De commissie li Si @ ® Dames en I derlioedeu en hetgeen meer tot het MODEVAK behoort Nej K KROMHOUT Turfmarkt H 158a Gouda DAIBS HAHDWERKIn Bg bet naderend St Nicolaas Feeat bevelen wg ons minzaam aan rt C GABRY Firma Gez SCHODTEN Dubbele Bnort B 9 Gouda De ÉTALAGE is dagelgks te bezichtigen gf Die een blgvend SOUVENIR wenscht van zijne dierbaarste betrekkingen late een EÜNSTHAABSOBILCERIJ vervaardigen bjj J v d PAVOORDT SJpecialiteit in Kunsthaarwe rk Dubb Buurt B 5 te Gouda Gouden Zilvferen en FantaisieBepa ratien worden spoedig en solide afgeleverd VRAAG amm Uitnemend sedert 22 jaren beproefd De RUNJjANDSCHE DRÜIVEN BORSTBONIÖ sedert met steeds klimmeod succea in gebruik ia het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel b hoest heeschheid v rslljming keel en borstkwal kinderhoest en Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in flesschen fl 2 met geele a fl 1 met rooJe en a 85 Cent met witte cnpsnlen welke nevenstaand fabnekstempel dragen Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bji J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bod ravtn b P Versloot en G Hünekamp Stolwijk bij C G V d Berg Bergambacht bij J v d Dool Bazerswoude bg Wed W Hendriks Onovertr offen KWA LITEIT Gegtarandei rd zuiver LET OP DEN NAAM Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 Steenkolen Depöt Staatsspoor Hibemia en Shamrock Steenkolen branden schoon weg en geven zesr weinig walm Bekroond met de Ëere Diploms Prezen der Kolen contant zonder korting voor de maand October 1891 Grove KACHELKOLEN vrg thnis p HL 0 85 HAARDKOLEN 1 10 SMEEKOLEN nootjes prima kwaliteit 0 95 tet onovertrolTeB LAGËRBIEB en het gnnstig bekende 1 STOXJT van J M V b SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Qouda SeO Gulden betarleh wjj aan hem die bij gebrijik van Goldmanu s Keiser Tandwatcr ooit weder Tandpjjn krjjgt S GOLDMANN Cp Dresden 5 Cents de flacon verkrijgbaar bg den IVog J C 2 LDBNaiJK De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 October 1891 N ar wü tot od genoegen vernemen zal do Exploi tatiemaRtschappij overgaan tot bolangrgke uitbrei ding der verlichting van het zoo drukke station Qouda hetgeen voor de reizigers van groot gerief zal liJn Ook de voormalige Bijnspoorweg erkende bieraan reeds de behoefte Wü vestigen de aandacht op achterstaande advertentie der Nederlandsche Fabrielcanten Vereeniging waarbij berichten dat tot eiken prjjs alles wordt verkocht terdag middag ontstond brand te Haastrecht buurt Bozendaal op de hofstede bewoond door de weduwe Bouwman De hofstede en de hooiberg zijn tot den grond afgebrand Da sohuur is behouden niets kon gered éfj u dan de kaas alles was verzekerd De oorzaak u onbekend Het bericht uit Oouderak ih ds Selixmh È waarin een toorval met noodlottigen afloop wordt medegedeeld in de zeer vooizicfatige temnm van f aar men verteU gvuucUm utoo me zegt gHoar fiumg heeft zich volgens de daarvan gemaakte voorstelUng feitelijk niet bewaarheid De bewuste persoon ia blijkens het rapport der deskundigen op laat der rectitbank met do lijkschouwing belast niet aan mishandeling overleden doch aan longontsteking Dat een nacht verblijf i i de open loeht zeer heeft bijgedragen tot den snellen afloop ligt voor de hand Een feit blgft het echter dat wie en wat de overledene overigena mogj geweest zijn de vlegels die hem s nachts aan zijn lot overlieten in plaats van hem onder dak te brengen een aller onmenschelijkite daad op hun geweten hebben WËVlTlETOX Uit het Dmüch XVII 61 En was je tante rjjkf De meisjes zijn toch alle behalve nienwjgierig zeide Paul Eijk P Ja lief kind hoe groot de nalatemchap zal wezen kan ik niet weten maar in elk geval is zy niet onbeduidend Tante Petronella heeft van haar renten een onbezorgd leven geleid en voor zoover ik weet was zy voor baar zelf niets minder dan gierig Dan kan ik u geluk wenschon zeide Fanny op vroolijken toon Gij zult nu wellicht piet rfanbod van Booberg van de h nd kunnen wijzen Ik z u het toch niet aangenomen hebben antffbordde Paul Maar bet is aangenaam dat ik nueen meer gegrond voorwendsel heb waarop ik hetkan weigoren Het oude vergaat de tijd veranderten een nieuw loven bloeit uit de puinhoopen op I Ik zal nu een eigen zaa oprichten of ik breidmot mijn erfenis dit pension tot oen logement uit Neem maar geon ta hoogo vlucht waarschuwde Helena Dat nu blijkt hg toch zott gestorveu zijn kan hen in geen geval tot troost zqn hun gedrag blijft er even afkeurenswaardig onder Een hond of kat ondervindt gewcJbnlijk eene betere behandeling dan hier een menscb is Sangedaan Uit Amsterdam wordt aan hst Utr DagU gemeld Naar mou vernoemt zou Ch Davonport alias Satfaah als zijn contract met ds Sequah maatscbappij te Londen is sfüeloopen dal contract duurt nog zes maanden zich alhier vestigen als masseur Thans reeds hoeft hij om zich tegag verdere gerechtelijke vervolgingen te dekken een patent genomen alamasseur Ofschoon hq nu en dan verklaard heeft dat hq niet anders patiënten behandelt dan op de publieke tribune schijnt het wel zeker te zijn dat h j hier en elders ook rhumatieklyderi by hen a n huis onder behandeling noemt Door de vereenigde vergaderi g van Rijnland werd Donderdag aan den iugenieur van dat lioogheemraadacbap dr E F van Dis sein kostbaar geschenk isnipi6 gn m toiMMiiu ii i l M i ii ByiS iii i j H verbeteriogcB Jie in de laatste vijftien jaren door zijn helder inzicht en zijne knndige leiding aan de middelen tot waterheheersching aiingebnwht zijn Het geschenk bestaat nit een volledig zilveren koffie en theeservies waarbij is gevoegd oene oorkonde door den heer C W H Verstor vervaardigd Volgens een Ameriksanseh Uad moet een heer W J Norton te Pittsburg een nieuw licht hebben uitgevonden helderder dan het elektrische en goedkoopor dan petroleum Het nieuwe licht moet hot goedkoopste zijn dat tot nog toe bestond en daarbij zoo sterk en zoo zuiver de kleuren teruggeven als het zonlicht des middags De uitvinder zegt dat eene lichtsterkte van 500 kaarsen voor S i s Nederlandsch te verkrijgen is Kom wie het tot iets wil brengen moet een greep in de toekomst doen en ook eens wat wagen Koopman of logementhouder de naam doet niets ter zake Fanny was opgestaan j zij gevoelde dat hare tegenwoordigheid thans meer dan overtollig was Het was buitendien reeds vrij t geworden en de tijd was sneller verstreken dan men aanvankelijk gedacht had Paul zou haar thuis brengen en toen de huisdeur achter hen gesloten was bood Paul haar zijn arm aan Op hetzelfde oogenblik trad een donkere gestalte uit de schaduw der huizon te voorschijn en Paul gevoelde dat de hand van Fanny op zijn arm beefde Verlaat mij niet fluisterde Fanny ik wil nietalleen met hem zijn Gij hadt mg dit moeten besparen Mag ik de eer hebbefc u te begeleiden zeide Theodoor die zich thans aan de andere zijde van Fanny bevond Gij ziet dat ik geen geleide meer aoodigheb antwoordde Fanny koel Dan moet ik u in tegenwoordigheid van onzon vriend zoggen wat ik u liefst onder vier oogengezegd had Spaar u die woorden het is vergeofschemoeite Wilt ge mij niet aanbooron vroeg Theodoormot bevende stem Gg moet mij aankoo ron ikverlang het als een rocht waarop ik aanspraak heb ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCanten GROOTE LETTERS W9rden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr at il opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Norton zou sedert jaren met deze uitvinding béng zijn geweest maar zgn werk zeer geheim gehouden hebben Eerst kortgeleden stond bij aan eenige kapitalisten toe zijne proerjan bij te wonen en dois zoudon zoo verrassend zgn geweest dat dadelijk eene vcrejeniging word opgericht om octrooi te vragen voor de uitvinding en haar te exploitoeren Het licht moot eene chemische uitvinding zjjn en bestaan uit een bijzonder toebereid band kous f dat door middel van oen eenvoudig uurwerk wordt gevoed Hoewel hot voor straat en dergelijke verlichting in het groot schijat bestemd te zijn moet hot ook op lampen kunnen worden toegepast en ofschoon het in lichtkracht voor het elektrische niet onderdoet voel zachter en minder vermoeiend voor de lOogen zgn dat dit Het licht onderhoudt zichzelf de lamp heeft kraan noch schroef uoodig en zijne sterkte kan van 300 tot 700 kaarsen bedragen Het materiaal is volkomen vrij van govaar niet aan ontploffing ondsrhevig geeft geen rook noch kwalgk riekende of c6adolijke gassen en kan voor elk dool gebruikt wordeS en Jcind kan er zonder gevaar mede ongaan Is wei ketijk al te mooi Kn daar M Bericht komt uit Amerika is nadera b vest ing dis niet overbodig te nohtoc Een nieuwigheid is aan bet pogramma van kat BeichahallenTheater te Berlijn sedert eenige dagen toegevoegd namelg k het hondenorkest van Lavatar Do Engolscho clown Lavater heeft een half dozijn honden meest poedols zoo meesterlijk gedresseerd dat zg hunne miniatuur instrumenten viool violoncol bazuin trdmmel bekkens en pauken met uiterst komische deftigheid hanteeren en op commando nj ano forte of forte piano er op losredelen blazen en trommelen Vooral do poedel met de bekkens is een meesterlijke komiek In een tweede nummer waann de geleerde dieren als klokjes virtuo Fanny ik bemin u nog too vurig en innig ala des tgds ik kan u niet vergoten F Hoe vaak hebt go mij indertijd deselfdo woorden gezegd I Wilt sn kunt ge niet vergeven I uw haitdan zoo gevoerioos en wreed Mgaheor Romberg niets hoegenaamd niets geeft u het recht zulke woorden tot mij te richten zoide Fanny Indien een van ons iden verwan mag doen dan ben ik hot maar ik zwgg ik hjb met bet vorlodep afgerekend en het zou mij aangenaam zijn indien ik 6r niet moor aan herinnerd werd Herinnert uw hart u er nooit aan vroeg de jongeling ontroerd Spreekt dan geen stem meerin mgn voordeel Fanny ik ben tot alles bereid tIk ben beslaten met mijn vader te breken Dit alles hebt ge mij vroeger reeds gezegd on ge weet hoe ik er over donk viel Fanny hemin de lede Waarom vervolgt ge mij nog altoos Kunt gij de herinnering aan uw verraad uit mjjngeheugen wisschon IkT smeek u verstoor denvrede aiot dieu ik met moeite verworven bob onzewegen loopen uiteen zij kunnen zich nooit meer veroooi eu Nooit Fanny Noen nooit Spreek dat woord met uit het aou mg aaa wanhoop en waanzin prijsgeven nep Theodoor hartstochtelijk Dan troffen u do schuld en de verantwoordinj