Goudsche Courant, dinsdag 20 oktober 1891

Mn optreden geven qj door hun juut inraUen bet Terbazand bewqs dat lij iel van eene zekeren mankalen aanleg niet ontbloot zjjn Dat de natuuf ook soms van haar gewonen loop afw kt wordt bewezen doordien te Zaandam bjj den heer Duwer een boom in vollen bloei staat die dit jaar reeds veel vruchten heeft afgeworpen alzoo voor da tweede maal in eenzeltden zomer bloeit Uit Orave schrijft men aan de f Rott Ct Uet gerucht dat in de laatste dagen de ronde doet of juister sedert jaren de Gravenaars verontrust zal dan eindelijk bewaarheid worden Uet garnizoen gaat men houdt het voor zeker 1 Mei 1892 naar Amersfoort Onze afgevaardigde Ier Tweedo Kamer zou reeds in de vorige week per brief daarvan mededeeliug gedaan en den burgemeester nitgenoodigd hebben ten spoedigste naar de residentie te komen om gezameniyk nog een laatste poging aan te wenden bij den minister van Oorlog tot behoud van dit of het verkrijgen van ander garnizoen Het behoud van garnizoen i een levensquaestie voor ons plaatsje Jaarlijks toch komen hier circa f 100 000 in voor dit bataljon waarvan verreweg het grootste gedeelte ten bate der Gravenaars komt KJeine neringdoenden tien door de voraodering hun kostwinning verloren gaaa en veel anderen worden mede benadeeld De hoofdelgke omslag thans voor zeker gedeelte door de officieren gedragen zal dan zwaarder drukken op de achterblijvende burgers Te Wecnen treden iu den circus Schumann een 27 tal amazonen op naar beweerd worck tot de lijfwacht van den koning van Dahomey belaoreud Ëen verslaggever schrift Wij kregen tot hog toe nooit weigebouwde of schoongevormde negerilini u te zien eerst deze amazonen zijn doorgaans van krachtige en goed geevenredigde gestalte moed en mstberadenhoid straalt haar uit de oogen en toch Bbeft de natuur haar als eene coquette toegift kleine voetjes sierlijke handen en eene fluweel fijne donkere huid geschonken Alleen de niet mooie kop en de grove mond met dikke lippen passen niet bij de bevallige vormen van het lichaam De strijdbare vrouwen zyn tiis chen de 19 en 25 jaar oud zij zijn zeer bevallig gekleed Hare uniform bestaat uit een blauw en wit gestreepten rok slechts tot de knieën reikende en een zeer kort lijfje dat op den rug nauwelijks tot de helft der taille reikt en de borst slechts gedeeltelijk verbergt Ëen lederen gordel waaraan de patrooutasch bevestigd is omsluit de taille en doet do slanke en toch krachtige vormen des te voordeellger uitkomen Linten waarop kauri schelpen vastgemaakt zijn maken het hoofd en hsisversiersel uit Alleen de aanvoerster Gumma eene indrukwekkende krachtige verschijning draagt een rok van rijkere garen stof en eene pluim in het haar Eigenaardig is de oorlogsdecoratie alleei door die amazonen gedragen die tegen den vijand gestreden hebben en zeker met do Europeesche krijgsmedailles op gelijken rang stamde Dit is een blikken huls die door een lint beneden de knie wordt vastgehouden De bewapening bestaat uit percussiegeweren van het oude stelsel daar de amazonen reeds lang niet meer pql en boog hanteeren verder uit zeer primitief vervaardigde halfkromme sabels en lange dolken Ik verzoek u mij te verlaten zeida Fanny hem in de rede vallende Dit onderhoud moet voorn even pijnlijk zijn als voor mij Theodoor bleef staan de trots was in hem ontwaakt de koude haast verachtelijke bejegening verbitterde hem Paul wilde eveneens blijven staan hij gevoelde diep medelijden met den vriend maar Fanny trok hem met zich mede Waarom zeide gij hem dat ik uw meisjewilde bezoeken vroeg zij verwijtend Go moestimmers weten dat die ontmoeting pijnlijk moest zijn Ik heb hier slechts een ambt en geen manning antwoordde Paul En de woorden die ge zooeventöt mijn vriend gesproken hebt zult ge ook terugnemen daar wil ik alles onder verwedden Waaromzijt ge zoo barsch tegen hem juffrouw Men moetkunnen vergeven en vergoten wie dat niet kan dieverbittert zichzelf het leven Fanny zweeg Ge kwelt u zelve en den man dien ge naarmijn vaste overtuiging nog altijd bemint vervolgdede reiziger Theodoor zal niet ophouden alvorenshij uw gramschap overwonnen en vergiffenis verworven heeft Ik geloof niet dat hij daartoe in staaltzal zijn Da volharding van een minnend hart overwint alles Ook wanneer hef vuur dor liefde is uitge De amazonen legden zoolang zij niet door het commando van hare aanvoerster werden opgeroepen eene groote levendigheid en bewegel jkheid aan den dag Zg spraken voortdurend haar taal vol keelen neusklankenen en schenen de gasten die om harentwege gekomen waren en alles wat er om haar heen gebeurde nauwelijks te bemerken Op het oogenblik echter toen hel commando van hare aanvoerster hen ouder de wapenen riep schenen zij als geelectriseerd Met bliksemsnelheid gelgk de best gedisciplineerde troepen grepen zg naar de geweren die tot nog toe in de pyramiden opgesteld waren geweest plaatsten zich in het gelid en voerden toen volgens het vreemde commando dat als chau chau klonk en dat men in geen vreemd woordenboek zal vinden met groote nauwkeurigheid geweergrepen en marschoefeuingen uit De dames van ons ballet die niet zelden in de gelegenheid komen zoogenaamde amazonendansen op te voeren mogen niet verzuimen van deze lenige en vluggo dames iets te leeren en zeker niet zonder afgunst zal menige danseres de zwarte amazonen beschouwen bij wie de mildheid der natuur ieder kunstig toevoegsel overbodig heeft gemaakt De wyze waarop een vogel vliegt blgft nog steeds voor den natuur en werktuigkundige een raadsel doch dat evenwel door de laatste navorsohingen zijne oplossing steeds meer nabg komt Zoo weet men b v thans viel meer van den invloed op de vogelvlucht door den wind uitgeoefend Onrerwonnun tegenstander van den luchtscbipper is deze daarentegen van den vogel de bondgenoot want de wind en wel de tegenwind draagt den vogel als het ware Een bekend feit is het dat de vogels bij het opvliegen gewoon zijn altijd de richting tegen den wind in te slaan dit gaat zelfs zoo ver dat zij als het geval zich zoo voordoet over het geweer van den jager of over den muil des vervolgers heen pogen op te stijgen De fraaie wijze van vliegen die men b v dikwijls van den ooievaar waarneemt het drijven waarbij de vogel niet met de vleugels slaat maar die uitgkspreid houdt en slechts uu en dan iets van houduig verandert is zondur wind niet mogelijk De valkeniers wisten dit in oudo tijden reeds daar zij Uikwijls konden bespeuren dat bij de gevechten diie verschillende vogels hoog in de lucht elkander leverden de wind steeds de zegepraal verzekerde aan den vogel die dat op de wieken drgven verstond De ooievaar die tusschen de boomen een stumper in bet vliegen is toont zich daarin een meester zoodra hg in hooger gewesten den frisichen wind onder de vleugels voelt Als de trekvogels hunne verre reis naar het Zuiden aanvauiren maken zij daarbij van den tegenwind gebruik en wanneer zij onderweg van vermoeienis op schepen ueAerstrijken is dit misschien doordat de wind iï omgeslagen Ken Fransch natuurvorscher Mouillard merkte eens een veelbetaekeuend feit op Ben arend zat op de kruin van een esschenboom en toen eene friasche briea begon te waaien breidde de vogel de vleugels uit en liet zich tegen den wind iu vallen Hij werd door den wind over een afstand van 100 meters 50 meters opgeheven zander dat hij een enkelen vleugelslag had gedaan Da mensch tobt zich af om het geheim der vlucht te ontsluieren en ook het rijk der lucht te veroveren Wij varen reeds sedert meer dan honderd jaren in lucht doofd Fatfny bleef voor hare woning staan en trok aan de schel Gij zoudt andera spreken indien gij da ervaring hadt opgedaan die ik moest maken zeide zij Alles kan de liefde vergeven maar verraad niet Goeden nacht mijnhe er V etter I ik dank u voor uwe welwillendheid M Zij reikte wffttf Êi i en trad in hel huis en in gedShteo veromg aanvaardde Paul den terugweg Hij had zich van di ontmoeting een beteren uitslag voorgesteld j hij kon niet begrijpen dat Fanny de verzoenende hand niet wilde aannemen die haar werd aangeboden Theodoor wachtte hem in een zijstraat hij was koortsachtig opgewonden en in die opgewondenheid oordeelde hij zeer scherp over Fanny s eigenzinnigheid waarop het geluk van zijn leven zou schipbreuk lijden Het was niets meer dan eigenzinnigheid en trots zeide hij zij had hem ook vroeger niet bemind zij bad bij de verloving met hem slechts gedacht aan de schitterende partij en het bewustzijn dat de breuk hare fraaie plannen bedolven had v as haar grootste verdriet Hij ieide dit alles op een zoo bitteren goprikkelden tODu dat Paul er niet bij kon zwijgen deze gevoelde zich verplicht de bescbuldigde in bescherming te nemen Hij an voorddu hem dat het rëteht om verwijten te doen eer aan Fdniiy toukwam an aan hem dnt bij lianr weerstand had moet ii voor ballons doch niet waar wg heen willeih maar waar de wind heen wil De wind in zgne onberekenbaarheid is de grootste vgand der luchlschippcn Maar hg is gelgk het natuuronderzoek ons Jeert de helpende hand hg de vogelvlucht en deze waarneming maakt het waarschgnlijker dat de oploning van het vliegprobleem niet onmogelgk is Indien van eene vermakelgko oplichting sprake kan zijn te meer daar de benadeelde het vooruitzicht heeft na eenigen tijd weder in het bezit van zgn rechtmatig eigendom te zullen worden gesteld dan heeft dezer dagen zoodanig feit te Groningen plaats gehad De zaak moet zich ongeveer volgenderwgze hebben toegedragen Zondagmorgen jl omntreeks 9 uur stapt een 22 jarige Duitsohor den kleereowinkel van een koopman in de Oelkiugestraat binnen en geeft als zgn verlangen te keuuen van top tot teen te worden uitgerust Hg discht daarbg een verhaal op Hij is schipper en heeft geruimen tijd bg oen welbekend Groninger scheepsgezagvqerder als kok gevaren deze zou dan ook al de te koopen goederen betalen Dit fabeltje werd met zooveel schijn van waarheid door den jeugdigen Germaan verteld dat door dèn koopman niet meer aau zijn geloofwaardigheid koa worden getwgfeld zelfs was deze zeer in zgn schik reeds zoo vroeg een goeden klant in zijn winkel te hebben Het toilet begint den man wordt een geheelnieuw kamgaren oostunm aangetrokken en de uitrusting verder met een tal van andere kleedingstukken gocomploteerd Nadat alles in orde en zgn kooplust bevredigd is verzoekt de quasi zeeman den koopman hem naar zgn schip te billen volgou waar de betaling door den scheepskapitein zoude geschieden Aan dat verzoek ward natuurlijk bereidwillig voldaan en weldra begeeft de Duitscher zich aan boord van een m de Noorderhaven liggende buitenvaarder op den voet gevolgd door den koopman die met levensgevaar eveneens h dek van dat vaartuig beklimt Helaas er was niemand aan boord dit wist da deugniet en oogenschijnlgk mistroostig klauteren beiden weder van het schip terwijl de koopman zekerheidshalve janmaat weder met zich naar huis nam Da tijd gaat heen onder gezeUigen kout er wordt koffie gezet en een boterham voorgediend waatijf onze klant zich niet onbetuigd laat Eindelgk wordt het 12 uur en de zeeman geeft opnieuw zijn verlangen te kennev naar boord terug te keeren omdat hg als kok het middagmaal moet bereiden eo verzoekt dat thans de zoon van den koopman hem zoude mogen vergezellen Ook aan dat verzoek werd voldaan maar in plaats van naar de Oosterhovon koers gezet wat zonder achterdocht ging omdat de zoon begeleidde en met do ligplaats van het schip onbekend was In de nabijheid van laatstgenoemde havens gekomen zijnde zegde de zeeman tot zijn galeider wacht hier eren daar ginds wijzende op eenman in de verte loopt de kapitein en de raanvoldoet aan dat verzoek Ee Duitscher spoedt zich vooruit maar rent den man in de verto woldra voorbij en loopt zoo hard zien en dat ty dion allee3 in den looj des tijds kon overwinnen Zeg dat niet antwoordde Theodoor zij haatmg zij kan niet vergeven dat hare schoonste hoopis vernietigd En w t had zij nu indien zij mijnehand aannam Ik moest met mijn vader brekenen I kon haar niet meer de voordeelige positie aan Jjieden waar zij zoo zeker ap gerekend had Om lat zg dat weel volhardt zij bg hare eigenzinnigheid Mijnheer Romberg ge oordeelt nu veel tascherp 1 viel Paul hem in de rede die woorden zijnvoor de jonge dame beleodigend En hoev noemt ge de woorden die juffrouwVogel tegen mij gesproken heeft Vyel goei beschouwd heeft zij n slechts 6 waarheid gezegdf Maar heb geduld mijn waarde Ge zult uw doel bereiken Geduld zog ik gij zultin do haven aankomen hoewel thans nog stohnonwoeden Ge zegt 4at zoo vol vertrouwen kunt ge mij overtuigende bewijzen geven Neen dat kan ik niet Een volkomen tegenspraak blijft even geheimzinnig voor wy en als voordwazen zult gij denkeu In s Hemels naam ik laat het aan den tgd over mijne beweringen doorbewijzen te staven blijf slechts standvastig en tooi ff orcU vfruotfftl h kan is de riobtiig ru da Qnterhoogebrug voort Een oogenblik staat de koopmanszoon als versteend maar weldra herkrijgt hij zijne bezinning en ijlt den vluchteling na waarvan een wedloop h gevolg wordt Van inhalen is echter geen sprake meer en teleurgesteld en zooder gold of goed keert de koopman naar do ouderlijke woning terug Met het voorgevallene werd zoo spoodig doenlijk de politie in kennis gesteld die weldra het vermoeden kreeg dat de deugniet zich waarschijnlijk naar Delfzijl zonde begeven ten einde te beproeven in de bavenplaats op een schip aangemooaterd te worden waarom dan ook telegraphisch zijne aanhouding werd verzocht Spoedig bleek nu dat men niet had misgezien want reeds Maandag werd do avonturier te Delfzgl gearresteerd en vervolgens naar Groningen overgebracht Bij een noder onderzoek bleek nu dat hij bovendien gedurende eenige dager onder valsche voorgevens kosteloos bg een werkman was gehuisvest geweest en uit dankbaarheid bij zijn ertrek uit diens woning èenige goederen had ontvreemd De deugniet is natuurlijk eingesperrt en van een en ander proces verbaal opgemaakt terwijl het zeer zeker geruimen iijd zal duren vóc5rdat hij weder naar zijn Heimath kan terugkeeren N Gron Crt Birmingham is onlangs door een geestdriftigen Amerikaan de best bestuurde stad ter wereld genoemd en inderdaad onderscheidt zij zich in menig opzicht boven andere groote steden Tot nu toe had zij evenwel geene goede waterleiding maar de plannen beraamd voor den aanleg vorderen zoo verbazend suel dat er geen twijfel bestaat of binnen zeer korten tijd is dit gebrek verholpen Maar dit neupt niet weg dat er ontzaggelijke bezwaren aan de uitvoering verbonden ziju bezwaren die hier in Nederland voldoende zouden zijn om aan eene verwezenlijking van zulk oen plan niet eens te denken maar die daar eenvoudig niet worden geteld Zoo heeft Birnjingham b v twee rivieren aan te koopen en een geheel meer aan te loggen Da stad verbruikt ihans ongeveer 17 millioen gallons per dag soms zelfs 22 millioen en dit water komt hoofdzakelijk van de Blyt he en de Bourne maar aangezien de tusscbengelegen streek boe langer hoe meer wordt bebouwd is er voor dê zuiverheid van dat water niet langer in te staan De commissie voor de natorleiding heeft nu haar oog gevestigd op de rivieren Elan en Claerwen bij het stadje Bnyador in Middon Wales De uitgestrektheid van dit stroomgebied is 70 vierkante mijlen 46 000 morgen De hoedanigheid van het water is uitstekand en daar de streek zeer hoog is ligt hot laagste gedeelte er van nog veel hooger dan Birmingham zoodat men niet behoeft te pompen om het water op te werken Wegens de wilde onherbergzame streek en den mjeilijkkbebouwbaren grond aan de beide rivieren is het bijna ondpnkbaar dat die streek oqit bewoond z l worden Niet minder dan vijf reservoirs zullen in den loop der lijden worden aangelegd voorloopig echter sleclits één zeer groot Do eerste kosten ivordeu geschat op drie en een derde millioen pond sterling de geheele kosten op vijf en een half millioen Zoo heeft do stad zelve voor vele andere locale ondernemingen gezorgd zij exploiteert zelf hot gas den tramdienst de oude waterleiding vele inrichtingen voor kunst zwemsoholen badinrichtingen en zorgt ar aldus voor zooals haar laatste bewonderaar verklaart dat hare inwoners veel meer Uilang stellen in den gang van zaken dan die van menige andere stad Een stad Au zulk een verleden heeft is wel gedwongen op dieu weg te blijven voortgaan De politie te Chicago doet onderzoek naar een brutale smokkelaarstor die verdwenen is mot diamanten vour een waarde van 30 000 dollars welke zij binnengesmokkeld had en waarop handelaars te Chicago 10 000 dollars hadden voorgeschoten De d e had oen heel nieuwe methode van smokkelen in praktijk gebracht sedert anderhalf jaar eu de schatkist voor duizenden dollars bedrogen Zij was eene imposante figuur altoos in diepen rouw gekleed en haai bleek gelaat en zilverwit haar stonden heel indrukwekkend bg haar zwart gewaad In liet voorjaar van 1890 stapte zij e New Ycrk aan land gevolgd door oen Chinees die een groeten grijzar pelikaan aan fen goudon ketting hield Zij was blijkbaar een rgj o damo en men zeide niets van haar zonderlingen Jieveli ig en zijn zonderlingen bewaarder peliknnan stnau niet op do iouanelijst on moü liet de danio Vasseoreii Sedert dióu lijd kwam de dame heel dikwijt den Atlantischon Oceaan ovor met peUJiaau on Chinees Dinsdag kwam zij weer passeerde de niets vermoedende beambten liet een vigelante komen en reed weg men heeft niets meer vau haar gehoord Nu brengen de kooplieden uit dat zij eene diamantensmokkelaarster was en de reusachtige zak dien de pelikaan aan zijn bek droeg altoos met edelgesteenten gevuld was Dinsdag had zij voor 30 000 dollars bü zich op order uit Chicago besteld door importeurs te New York Deze beweren niet te weten hoe de steonen ingevoerd werden De firma te Chicago had 10 000 dollars vooruit betaald en zou bij de aflevering de overige 20 000 betalen Da politie zoekt ijverig naar de dame met haar pelikaan leden voorafgaan vallen er allerlei plaateen te vervullen zetels in het hnis der gemeenten n zetels aan de groene tafel der minister Er schgnt langer geen twgfel te bestaan of mr Balfour thans secretaris voor Ierland iu het Britsch kabinet zal den beer W Smilh als leader in het lagerhuis en eerste lord van de schatkist opvolgen In het algemeen on deze kenze ook onder de politieke tegenstanders van den heer Balfoar een goeden indruk maken wijl men vriJ eenstemming van gevoelen is dat zjjn talent hem onder de regeeringsleden het meest bevoegd voor dezen post maakt Als secretaris voor leHand lal hij waarschijn lijk vervangen worden door den heer Jackson thans parlementair secretaris bij de schatkist Omtrent de kindermoordster Marie da Rooy vermelden de Limburgsclie bladen de volgende bijzonderheden Marie do Rooy was het eerst in dienst bij den gepensioneerden sergeant Van üugteren te Steenstraat Meersen Achtereenvolgens stierven aldaar iu huis twee kinderen zonder dal men de oorzaak van den dood kon opgevei men vermeende tengevolge van stuipen doordat de kinderen de vuistjes gebald en eenigszius verwrongen gelaat na den dood hadden Juffrouw van Dugteren had vermoedens tegen het meisje maar uit vrees onaangenaamheden te krijgen maakte zij hare vermoedens niet aan de justitie kenbaar Het meisje werd weggezonden en kwam vervolgens in dienst van den hoer Wesly te Wg kMaastricht Op een avond werd haar gelast het llmaanden oude aanvaliige meisje van den hoer W ter ruste te brengen Men was gewoon dat het kindje s avonds in de wieg zong tot dat het insliep Dit duurde soms eon half uur en het meisje werd dan gelaat zoolang bij het kindje te blijven tot het goed ingeslapen was Benedon kon men altoos de zingende stom van het aanvaliige kind hooron en toen men niets moer van het zingen vernam riep de vrouw des huizes aan de trap of het kind nog niet ingeslapen was Jawel antwoord Onder de verschillende verkiezingen voor leden van het parlement belooft vooral die te Cork roor de door Parnell s dood opengevallen plaats een warmen strgd u t te lokken Door do patriotten d z de Mc Carthysten is nog geen candidaat gesteld De Paraellisten zonden oen deputatie n diu lordmayor van Dublin in de hoop den Aj mwA Me d te bewegen als hun candidaat op te troÖM Te midden vau deze bonoumingeu on beijveringen om do opougevallou plaatsen weder te bezeilen blgft Gladstone s rede onljugs te Newcastle on Tyné uitgesproken welke tegelijkertijd hot programma der liberale partij voor de aanstaande verkiezingen bevatte stof tot besproking opleveren Van de zijde der tories en der uuionistiche liberalen staat de heer Gladstone wegons zijn rede aan de scherpste aanvallen bloot Vooral hetgeen hij over ontruiming van Egypte hooft gezegd grijpen de tories aan om er een nieuw en scherp wapen uit te maken ter bestrijding vau zijn politiek Ook onder een deel zijner partijgenooten vonden Gladstone s woorden geen instemming wijl men er uit meende te zien dat de liberale staaisman wanneer hij binnen kort weder aan de regeering komt zich zou haasten de Engelsohe troepen uit Kgypte terug te trekken Omtrent deze opvatting gaf echter Gladstoue s orgaan de laatste de het kindermeisje en kwam vervolgens naar be S eenige toelichting waaruit blijkt dat men op neden Hot kleine kind sliep op de kamer der echtlioden Wesly eu des morgens waren beiden ten zeerste verwonderd dat zij niet gewekt werden door de stem van het kind dnt gewoon was alsdan in het bed dar ouders te komen De hoer Wesly springt uit het bed 8la4t de gordijnen van de wieg uit elkander en ziet zijn kind met verwrongen gelaatstrekken on gebalde vuistjes in do wieg liggen geen teekenon van le on gevende Men vermeende dat het kind stuipen had gekregen een arts werd geroepen en deze kon mets anders d n doft dood bevestigen Daar geen sporen van geweld i het kind te zien waren werd de dood aan Stuipen toegeschreven en hot kiml begraven Juffrouw Wesly vermeende echter toon zij aan de trap geluisterd had of het kind nog niet sliep oen zacht gesteun gehoord te hebben DenzelfJen morgen van den dood van het kind moest Marie de Rooy don dionst verlaten aangezien men over hot algemeen top zeerste ontevreden over haar was Zij ging naar huja te S t Geartruid en in de eerste dagen was het hare stiefmoeder uiterst opvallend dat hare beide kleine kinderen s morgens blauwe plekken aan den hals hadden Marie werd ondervraagd en zij bekende dat zij zelf dit gedaan had eu indien zij met de v erpleging en het slapenbrengon der stiefzusjes verder ook nog belast werd zij ze alsdio wurgen zou het kind te WijkMaas tricht had zij ook gesmoord en nog meer anderen De moeder beangst door deze bekentenis ook voor het leven van hare kinderen gaf van een eu onder mededeeliug aan de justitie en bracht haar naar Maastricht Ondervraagd door den rechter hoe en op welke manier zij dan da kinderen gostikt heeft verklaarde Marie dat zij hare beida duimen zoolang aan beide kanten tegen deh strot van het kind drukte tot het geen teekeu vap leven meer gaf Dit OU ongeveer 5 minuten geduurd hebben vooraleer de dood intrad De lijkschouwing van de drie kinderen telkens ouder toeloop van oen groote menigte nieuwsgierigen gehouden heeft tot geene uitkomst geleid Op de lijkjes die rjseds in staat van ontbinding verkeerden zijn geene sporen van geweld waargenomen Marie de Rooy gevoelloos als immer liut hare koude blikken over de lijkjes en do toescKBnwers waren alff egreep ze niets van do boteekenis der ontzettehde misdaad door haar gepleegd dit punt den grijzeu spreker niet geheel juist hoeft begrepen Trouwens meu weet hoe behendig de heer Gladstone zijn mnening Mfoo in woorden weet ta kleedeu dat zij voor tweoderlei uitleg zich laten leenen zoodat het hem weinig moeite kost als minister er een geheel andere verklaring van te geven dan zü schenen te hebben toen hg ze als oppositieman uitsprak De Duitsoho bladen spreken veel over den uitslag van de Landdagsverkiezingen in Saksen Het blgkt dat het aantal uitgebrachte stemmen met 60 pCt is toegenomen de verhouding was bij de verschillende partijen echter zeer ongelijk De soplalisten gingen vooruit 95 pCt do nationaal liberalen 40 pCt de conservatieven 33 pCt de vrijzinnigen 8 pCt Men moet echter daarbij in het oog houden dat de socialisten bijna ovoral candidaten stelden teneinde do krachten der kiezers te oefenen dienlengevolge zgn 86 660 socialislisclie stommen uitgebracht en 33 250 conservatieve daarop volgen do vi ijzinnigen met 13 600 de nationsal lifeeraleu 12 750 Volgons een Reuter telegram uit Shangai hebben de Mogendheden de onderhandelingen met de Chineesohe Regeering niet afgebroken maar alleen haar ontevredenheid to kem gegeven over de slechte bescherming der vreeiMRngen Over den hongersnood in Rusland komen steeds de treffendste berichten Al wal men aan planten of kruiden weet op te sporen wordt gegeten Eikels worden gemalen en als brood gebruikt terwijl het vee leeft van bloderen zaagsSI met oen weinig koren vermengd oü gemalen boojnsohors Te Petersburg zijn de broodprijzen gestegen maar een menschlievenda bakker heeft besloten zgn brood toch niet duurder te verkoopen zelfs al moest hij er bg na niets door winnen Zijn winkel wordt echter zoo bestormd door koopors dat hij nog meer wint dan anders Iu het geheele zuiden van Rusland worden liefdadigheidsvoorstellingen gegeven enz en men kan niet zeggen dat er niet al bet mogelijke gedaan wordt om in de ellende to voorzien De heer William Woodnll lid van hot Engelscho parlement schrijft in een brief aan Dajif Grapkie uit Petersburg dat in 14 provincies honnsuood thans do normale toestand is eu dat in 52 orpen vau het district J oskou het volk groote benden organiseert om te gaan bedelen De toestand van de oudo grondeigenaars wonit er ook niet beter op Buiteolandscli Overzlclit Toen in het begin van deze eeuw de grondeigenaars hunnen lijfeigenen dé vrijheid moesten geven vertrokken velen naar hot buitenland en gaieu daar Onder de Britsche politieke partijen heerscht thans zoo veel gold uit dat zij hun goodereu bËz iraarden veel leven en beweging om van bet droevig rumoer binnen de Jersche partij iiiot te spreken Er bestaat voor doz rukte en boweeglijkhoid alle retleh Behalve riiS liot tijdstip van de opening van het parlement begint te ijaderon ivaaraan gebruikelijkorwijze allerlei oratorisohe kunststukken van do parlements Nu kan de pacht niet worden opgebracht on dóonderpanden dalen bggevolg verbazond ii waarde Van al deze elleuile verwacht men nieuwe revoIj onaire woelingen voiral tegenover het dwangsysteom dat Rusland hdudliaaft Een nummer van de Graphic zag onlangs weer