Goudsche Courant, dinsdag 20 oktober 1891

1891 Woensdag 21 October f ésm 60UDSCHE COURANT i ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Terstond TE HUUR te SchomJioven een net CAFÉ BIUART met P ÏKHUIS voor Bierbottelarg der ZnidHol landsche Bierbronwery te den Haag genaamd het Schippershnis Hnurprgs per week 4 Gulden Te bevragen by P DE JONG Koestraat Schoonhoven De inzending van advertentiSn kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave BËRËNOIRAILIKti Het BESTUUR der TimmerliedenVereeni ging cZorg v d Toekotfist maakt aan hunnevakgenoten bekend dat Art 12 vanhetR lement is gewgzigd Dat voortaan allen diehnn 20 jaarzijn ngetreden mits 8 weken hd te zgn geweest bj ongesteldheden de volle nitkeering n l 5 Gulden p w zullen genieten En dat wel in plaats van 13 weken nu met 2 weken is vermeerderd en alzoo 15 weken is geworden Namens het Bestnnr De Secretarie Th BBVET Gouda October 1891 P HOOPTMAU Jz E 100 te GOUDA j heeft in zgne Veenderg te Sluipmjk mime voorraad van DROOGE OUDE TURF PrgB voor Gouda f 4 5 per duizend vrg aan huis Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda Zeer ITette G esteendrukte NAAEAAHTJES 1 worden GELEVERD door A RRliXKMAM en Zn drie kolommen onleesbaar maken V Jo r het in Huslaud verspeid werd en het laatste nummer van Punck is blljkbwir geheel in boslag genomen Een verbazende sensatie is teweeggebracht in den Ignzaadhnndel daar da Russische regooring den uitroer vaa lijnzaadkoeken verboden heeft De prijzen in dat artikel zijn natuurlijk op eens gestegen en de opgewondenheid duurt roort d iar hot gerucht loopt lat binnenkort ook de uitvoer vnn haver uit Rusland zal wordon verboden PETROLBUMi OTEERIi GEN van de Makelaara CaDtzI ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hoden vast Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari levering ƒ 7 30 Maart levering ƒ 725 September Ooiober November en Decem berlevering 1892 ƒ 7 25 uurgarlljke Stand Beeuwijk GEBOREN Rcnit Comelii ouders n de Hoog ea P AIHm Meria oudm J Borger en M M Gio ncDil jk Jillee CorDell ondera R Beijtn en A H H Beyen Merche ouders A Reijnen ld en H Kranenborg Geerlrnidos Maria ouders W OVKKLKUK N Gernt Jansen onj 3 m ADVERTEBTTIËN Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid in den ouderdom van rnim 71 jaar onze innig geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer PETER JACOBS na tgdig voorzien te zyn van de H H Sacramenten der stervenden Wed J JACOBS TA N Ba AU atreekt lP L J JACOBS Ia M JACOBS Schwaez J M HUINCK Jacobs Gouda j jj HÜINCK F Hz iK D M JACOBS ZallBommel JACOBS Üinoïhans Utrecht 17 October 1891 Eenige en algem ene kennisgeving A DVERTENTIEN in alle Binnen ea BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OPEHBARE VERKOOPINfi otn contant geld EBNEB AANZIENLIJKE PABTU Manufacturen De Notaris 6 C FORTÜUN DROOG t LEEVER te Gouda zal op DINSDAG 20 OCTOBER 1891 s morgens 10 nor in zgn Verkooplokaal aan de Peperstraat aldaar PUBLIEK VERKOOPEN Een belangrgke partg Najaars en Winterstoffen liestaande in Zwarte en gekleurde Lakens Bnksking Satin de Lame Kamgaren Cheviot Coupons voor Pantafons DemiSaison stoffen Ratiné Eskimo Floconé Flanellen groote sorteering Damesstoöen als zwart Thibet zwarte Zjjde Merinossen heele en halve Linnens Zakdoeken Damast Gordgnen Keper Amersfoort Boezeroengoed Engelscb leder Wollen en Katoenen gestikte Dekens Baaij Bever enz NB Voorts een groote collectie MODERNE DAMESMANTELS in alle kleuren en kwaliteiten De Goederen af komatig uit een gelikwideerd f Mag azjjn worden tot alle prijzen vérkoêbt zonder op te houden Te bezichtigen één uur voor den aanjaag uit de hand wordt niet verkocht BRAND EN WATERSCHADE H OOC3 E a OTJ WB 252 Al 1 door water beschadigde WITTE GOEDEREN als Linnen voor Hemden en Lakens Shirting Madapolam Constitntie Sheepgoed enz benevens de TAPELGOEDEREN als Servetten Tafellakens Handdoeken Vingerdoekjes Zakdoeken Flanellen Chemises Nachtjaponnen Pantalons enz enz moeten binnen eenige dagen verkocht worden Om ze voor bederf te vrgwaren wordt alles tot ALLE PRIJZE verkocht De Goederen die niet nat geweest zgn allen tegen de helft van de waarde Binnen weinige dagen moet het weg HOOGE GOUWE 252 tfgr Verkoop van des ochtends 9 tot s avonds 9 nnr Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 21 OCTOBER 1891 des morgens te 9 nreo aan het Huis Wgk A No 127 aan de Hoogstraat van als eene SECRETAIRE een LINNENKAST een KABINET een MANGEL eenige LËDI KANTEN een BED met toebehooren een WINKELKAST TOONBANKEN een goed werkende NAAIMACHINE een partgtje WINKELGOEDEBEN en eenig HUISRAAD Daags te voren des namiddags van 2 tot 4 oren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORT UIJN DROOQLEEVER Gou a GEVRAAGD een flink PERSOON die m paarden kan omgaan en goed kaa r den Adres C van £ IJK Kaashandelaar Kattensingel Blauwe Kasdrüven 50 Cent per pond EEBSie KWALITEIT J GERR1T8E1V Gee4 grïjs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmeriën om hetgrgze haar binnen j nK enkele dagen te doen verdwenen fms J L Maakt het haar glansrgk en zacht TWBBiirTl verft niet Prgs SScentfex flacon en 1 50 per dnbbele flacon Alleen verkrngbaar te Giuda bj I A CATS en J H C HÜINCK F Hz FEMSCHE STOOMVEEVEEÜ Chemische en ïwitsersche Waisscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerei en 0ame8kleedingstnkkeit ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulteg Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerktxj Goederen kunne in 4 dagen afgeleverdworden AGENT voor Öonda en Omstreken A VAN OS ki Kleiweg A No 73 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Ootobor 1891 De hh E A Zwaaneveld on J Engelbrooht alhier deden gisteren mei ftoad gevolg het akte examen voor huisen sohoolondertvijs iu de vrije eq orde oefe niagen der gymnastiek Aan G Kooü alhier is door den M v O de levering gegund van de aardappelen voor do troepen alhier in garnizoen Gisteren middag ie eene dienstbod die aan vallende ziekte leed in de Willens te water geraakt en levenloos daaruit gehaald Uit de rij der parochie geestelijken in het bisdom van s Hertogenbosch treedt dezer dagen de p astoor H 3 van Beugen lie van 1836 1840 als kapelaan te Gouda werkzaam was De lyd wijdt een hartelijk woord van waardeering lan zyn nuttig werkzaam leven Aan den wedstrijd te Sneek zal ook de rederijker kam4r Borger te Oudewater deelnemen on wel naar we vernemen den 13n Nofember e k door de opvoering van De dochtera van licaeman een tooneelspol van l Arronge In de najaarsvergadering der Prov Staten van Zuid Holland die Dinsdag 3 November a s zal worden geopend zullen o a behandeld worden ontwerpen tot vaststelling van bijzondere reglementen voor den polder Broekvelden en Vet enbroek gemeenten Swarom rdam en Keouwijk tot wijziging der FEVlLLETOlM UU het Duitach XVII 62 Heb ik het dan niet getoond P Zij gelooft er nog niet aan Wat moet ik dan nog meer doen Die vernedoriugei zijn onuitstaanbaar ik sta voor haar dio ik bemin als een schooljongen en kan mij niet verdedigen tegen hare verwijten Een enkel oogenblik kan a n aVe een andere wending geven antwoordde Paul moed on volharding Juffrouw Vogel ia nu met mijn meisje ber t j B zal ook vqor u werkzaam zijn vorf r daarop Apropos zeg eens aan uw vader dat Ik hem nogmaals bedank voor zijn vriendelijk aan i n kan ik het niet ir tegen voordige positie blijven Misschien ik weet het nog niet Het hangt er van af hoe groot de nalatenschap van tante Potronella is Hebt ge oen erfenis gekregen Hen uur g loden ontving ik de tijding Wat ik nu doen zal kan ik oerst bepalen wanneer ik heb AD VERTEN TIEN worsen geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versphgnt betering te Leiden volgens een plan bijna gelijkluidend aan dat in 1886 vastgesteld De verplicbta aflossing der nieuwe leeniog zal met 1906 aanvangen en minstens 130 000 sjaars bedragen Het ontiverp geeft overigens eene onbeperkte bévoegheid tot aflossing omdat ook vódr 1906 daarmede een aanvang kan worden gemaakt reglementen voor den polder Alblasaerdam de polder Oudéa Nieuw Keijerwaard en den polder OostIJsselmonde Door den minister van Binnenlandsche Zaken lijn de stuiKnten aan de universiteit te Utaeoht J Wartena C Van Wijngaaraen fgodgeleerheid J C H Prikken rechtsgeleerdheid D Ton Boktel Huiniuk en J W Brinkgreve letteren en wijsbegeerte van 1 September 1890 tot 31 Augustus 1891 en de sluden n 3 Wartena C van Wgngaarden godgeleerd h êid J C H Prikken rechtsgeleerdheid D Ten Bokkel Huinink en L A Burgersdjjk Jz letteren en wijsbegeerte voorloopig van 1 September 1891 tot 31 Augustus 1892 gerechtigd verklaard tot het genot van wn vijfde gedeelte der ter beschikking van da Koningin staande inkomsten der vicariën gevestigd in do 8t Jorfskerk te Amersfoort Gisteren werd te Krimpen a d IJsel aan de werf van den heer A J OUo scheepsbouwmeester aldaar met goed gevolg te water gelaten eene sohroefsleepboot voor rekening van do reederij Van der Garde en Co te Gouda Ddzo boot geheel van zwaar staal gebouwd inwendig zeer versterkt en voorzien van waterianks wordt aan dezelfde werf voorzien van een ijsbreker eveneens van zwaarstaai vervaardigd Door do schroef van hetzelfde metaal te vervaardigen hoop men haar te vrijwaren voor breken in het ijs dat don vorigen winter aanleiding tot veel oponthoud gaf De machine on ketel welke 180 indicatour p aardenkracht kan ontwikkelen wordt vervaardigd aan de werkplaats van de hoeren Diepenveen Leis en Smit Door Gdd Staten is hunne zienswijze medegedeeld omtrent toekenning eener subsidie van f 3000 aan de Vereeniging De Zuid HoUnndsche Leerlioeve voor zuivelbereiding in de kosten van het theoretisch onderwijs op haro iSerhoeve te geven Ged Statrf meenen dat wil liet doel dat de Staten met het subsidieeren dezer inrichting oogen bereikt worden eene reorganisatie uoodig is die met boperkjng van de leerstof op theoretisch gebied het practiach onderricht in een korten cursus op den roorgrond st lt Daar de Vereeniging eckter voldaan heeft aan de voorwaarden in 1888 door do Staten gestold stellen Ged Staten voor ook voor 139SI het reeds op do begrooting uitgetrokken subsidie van ƒ 3000 toe te kennen maar onder uitdrukkelijke verklaring dat voor 1893 door de Staten geen subsidie zal worden verleend tenzij blijkt dat het onderwijs zoodanig is ingericht dat het meer algemeen aan de landbouwberolkiog in dit gewest zal t iigwdfl komen Verder il door Ged Staten nog een voorstel gedaan om onder de werken tot verbetering dor vaart lusschen Kijn en Sohie ook op te nemen de verbetering van de verbinding tusschen de Haven en de Oude Vost te Leiden zoomede een voorstel om voor de voltooiing der werken van do vaartverbeteriug Eijn Sohie eene geldleening aan te gaan In 1885 word voor buitengewone uitgaven eene leening van f 2 200 000 aangenomen welk bedrag Ged Staten grond hebben te verwachten dat niet zal worden overschreden Daar het leeniujisplan van 1886 echter slechts machtigde tot 1891 gelden op te nemen wordt nu oen nieuw loeningsplan voorgastold Vau de 23 ton zullen uit Dec 1891 zijn uitgegeven 14 ton Blijven dus nog 8 ton beschikbaar Ged Staten stellen nu voor hen te machtingen 9 ton te loonen 1 ton ter bestrijding der bovenomschreven vaartvor j afgerekend Misschien vind ik minder dan ik verwachtte misschien ook moer ik neem alles dankbaar aan voor het opzetten van een huishouden zal het nel toereikend wezen Maar ik had toch hot aanbod van uw vader van de hand gewezen tk mag het verwijt niet op mij laden dat ik hen die hot goed met mij voor hadden met ondank beloond heb boewei ieder zichzelf het naast is Hetzelfde wilde ik u van morgen zeggen maar ik vreesde dat ge daarin eigekbelang zoudt zien Wanneer zult gij de erfenis in ontvangst nemen Ik ga morgen vroeg op reis Moet gij een verre reis doen Ik zal morgenavond op de plaats mijner bestemming zijn Ik zie u dns in do eerste acht dagen niet Neen Zoodra ik teruggekeerd ben zoek ik u in de restauratie op laat tot zoolang alles rusten gij moet juffrouw Vogel nu niet lastig vallen Ik zou u voorstellen eene flescb wijn met mg te drinken maar ik moet nog eenige maatregelen voor de reis nemen Ik wil u niet langer ophouden zeide Theodoor goede reis en vaq harte wensch ik u dat de reisde moeite ruimschoots zal boloouen Paul nam afscheid on het liefst zou Theodoor nu ook naar huis zijn gegaan hij bevond ïich niet in een stomming om in den kring van vroolijke vrienden te schertsen de herhjalde afwijzing van Fanny de vernedering in tegenwoordigheid zijns vriend hadden hem gekrenkt h j kon de hoop niet meer deelen die Vetter zijns ondanks verdedigde Maar hij had den inspecteur Bnbeus beloofd hem in het café op te zoeken het was voor hem een onaangename zaak maar zijn belofte moest hij gestand doen daarmede stonden voor hem veel te gewichtige belangen in verband De inspecteur wachtte hem roods sedert twee uren en verborg den jonge man zijn ongeduld niet van stiptheid hangt zoor vaak de uitslag eener onderneming af zeide hij Theodoor trachtte zich te verontschuldigen mAar de inspecteur schudde het grijze hoofd Daardoor wordt niet veranderd zeide hij ik moet u verzoeken een ander piaal stipter te zijn Het brieve dat ge mij van middag ter hand stelde heb ik onderzocht ik ken het schrift Hot jonge mèfcsch zag den inspectour ver rast aan De kerel kan dus gepakt worden P roeg hnj Als het verlangd wordt ja maar ikweet niet of een arrestatie met uwe belangenstrookt Dat hij de papieren bezit büjkt uit zijn sohrijveB ondubbelzinnig Zeker roaar of zij ook in onze handen vallen indien hij gevangen wordt genomijn dat is een andere vraag Voorts geef ik u de bedenking of het u onverschillig is wanneer die papieren die zooats