Goudsche Courant, woensdag 21 oktober 1891

die op flinke wijze met vorstelijke pracht en naar de nieuwste methodo wordt ingericht De verbouwing moet tegen medio November gereed zijn ongeveer tegelijk met de hervatting van den parlementairen arbeid naar ik hoor omdat H M voornemens is dan naar den Haag to komen In de jl Zaterdag gehouden vergadering der Kot terdamsche Gymnastiek Onderwijzers Vereeniging stemmen door de vergadering aan2ënome n werd na afdoening der huishoudelgke werkzaamhe lo i speeltuinetf behoo rengeene gymnastiek toestellen aanwezig te zijn 2o de opwekking van den lust voor het spel moet vooral van den onderwijzer uitgaan H Mees werden de volgende motién met e den de vraag behandeld Hat kunnen wij doen om meer lust en opgewektheid bij de j ugd te doen ontslaan tot eene vlijtige beoefening der gemeen schiippeiijke spelen die zulk een gunstigen invloed op liet lichaam eu het karakter van den jeugdigen mensch uitoefi uen De heer J S G Disse die het onderwerp inleidde begon inot op te merktn dat ondanks do pogingen indertijd door de vereeniging Olympia beproefd iHnke menigte f l J 7 l d P 1 liior tot allerlei geri h ler 2 7 ook TeTte he a liKloZ 7 I minister president den Kussischen rij TarLl dat dé S Tf i l l i i l l vau het drievoudig verboi lp weTni De T 7 7 1 P=I bekend gemaakt hebbon Het hiel nietip wuima ue van enk Ie mei rse roeden builen reken n tf 1 ta 1 1 iiiot i Te Antwerpen geeft de wonderdokter Sequah de alter egO van den amsterdarasohet eveneens aanleiding tot rumoerige tafreoleu Woensdag liet hij aankondigen dat hg ieder die met een bewijs van het armbestuur in de door hom gehuurde zaal verscheen geld zou geven Een outziigigko stroomde op den bepaalden tijd naar Tegen negen uur was het gedrang zóó zaal moest worden gonloton Dit hie glazen deuren werden nu ingeduwd Intusschen was Sequah mot de uitdeeling van hot geld begonnen Ten slotte werd de wanorde zóó groot dat de politie I 120 den wonderdokter verzoch een anderen d menscliliovend werk voort te zetten Met werd do zoal ontruimd zijn moeite O een café de voorwaarden door do patroons gesteld znn aan bg dan Igkt do schommel eu wiptnin wat hij is genomen Do werkstaking der flessohenmakers tenmaar noem hem geen speeltuin want de jeugd speelt gevolge waarvan de vroeger op de te Kinderd k De leederg is ia in het bezit vau tvee flinke jjsbiekeis De Haagsohe correspondent der Zicokche Courant preekt over de onlangs gehouden voordracht van F Tan Eeden in Pulchri Het was altijd een dierbare illusie voor my geweest eens een Nieuwe Gidsman in levenden lijve te ontmoeten en zoo waarlqk zou een der sieraden van JongHoUand Frederik vap Eodeu gedichten komen voordragen van hemzelven en van zjjn vrienden den onstorfelijken Kloos Vorwey en t q Ha daoht ik nu zal ik toch eens wat nieuws wat pittigs hooren en ik zorgde jl Vrijdag op een der voorste banken in de zaal van Pulchri een plaats machtig te worden Zjjn voorkomen was niet alledaagsoh evenmin als iqn inleidingsrede Hij waarschuwde ons namelijk dat wat hij zou voordragen eigenlijk niet voor de voordracht geschikt was dat h j ons allen daarom persoonlijk en tête a tête nam on dat zoo de lezing ons niet beviel wij dit niet hem mf ar het bestuur dat hem uitgenoodigd had moesten wyten Toen nam hij zijn lichaam en zette het aan oen tafeltje zocht een papier uit zijn zak en begon een vers van Vorweij Cor Cordium voor te dragen Voor te dragen zeg ik maar was dat voordracht Geen enkel gebaar geen demping of uitzetting van stem geen dogenblikken van bedwongen of gevierde hartstocht De woorden sijpelden uit zijn mond als uit een leksteen eentonig ais het murmelen van een geloovigen Moslem Eerst onrustig werd ik spoedig afgetrokken eindelijk slaperig en als ik mij even vermande hoorde ik maar aldoor het sleepende gefemel op de estrade Ten slotto werd ik boos en gebruik willende maken van het verleende verlof mij met den voordrager onder vier oogeh te beschouwen stond ik op om hem het papier uit de handen te rukken en loon hij plotseling uit zich zelven ophield en onder een onbestemd geschuifel van het ontwakend gehoor wegging Ziedaar wat Jong Holland gemaakt heeft van die flchoone kunst der eloquentie die do menigte in de ziel grijpt en bevolkingen meesleept in Athene en Eome een ma Hit in den stast was en in onze rechtszalen de straffen l epaal een slaapmiddel onfeilbaar en onmiddellijk Maar dat hadden wij reeds in morphine In een artikel over den gouverneur van Atjeh zegt de I eli Courant onder het opschrift Gewogen en te Jicht liïonden dat de vier maanden van zijn bestuur e treurige zekerheid hebben gegeven dat wg in Atjeh goed op weg lijn om alles te verliezen wat in de laatste jaren mef moeite behouden werd Mag het buitengewoon heeten dat zulk een beslist oordeel reeds geveld kan worden zoo kort i adat kolonel Pompe het bestuur aanvaardde daar iS zulks geen verrassing vwr sommigen die ingewijd waren met het typisch BStiiviasche geknoei dat die verheffing voorber idde en tan spijt van erustigen tegenatand wist door te zetten Generaals kolonels en tal van oversten werden handig op zijde geschoven en wat kunde en bekwaamheid betreft naar beneden gehaald om eene bevordering bij keu e te rechtvaardigen en het resultaat is een fiasco zoodat er zelfs op Atjeh nimmer een aanschouwd werd De gouverneur heeft op Atjeh een uieuw stelsel gij zegt familiegeheimen bevatten in andere handen komen Wanneer dit vermeden kon worden zou het zeker mijn vader zeer aangenaam zijn i Kent ge den inhoud Neen Het i dus ook voor u een geheim vroeg deinspecteur Hebt ge dan niet beproefd dit geheimte doorgronden Vader sprak er niet gaarne over naar hetschijnt Hij wenscht dat ook gij de papieren nietleest indien ze in uw handen mochten vallen ikheb gemeend hem dit uit uw naam te mogen beloven De inspecteur knikte toestemmend Het is niet mijn zaak in de geheimen van anderen te dringen altijd als ik daar niet toe gedwongen word gaf hij ten antwoord Maar daarbij kan het aan den anderen kant niet vermeden i ordeti dat ik geheimen verneem zonder ze te onderzoeken ik kan dus niets beloven Natuurlijk zweer ik stilzwijgendheid onder alle omstandigheden wat ik ook mocht vernemen ik zal niets verraden Het is dus nn alleen de vraag welken weg er moet ingeslagen worden of beter gezegd langs welken weg wij ons doel het zekerst en schielijkst bereiken Ik heb u reeds gexegd dat het van uw kant een font was den koddebeier in de gevangenis te bezoeken Reimanu is daardoor op de waarde der papieren opmerkzaam gemaakt en een zoo geslepen kerel als bij willen invoeren dat alle tot dusver genomen bestuursmaatregelen wil over boord werpen zegt de Beli Ct Niemand wil daarvan de verdediging op zich nemen Noch het verkoopen van Beaumontgeweren aan da Atjeher noch de tallooze licenties die de blokkade zoo goed als doelloos maken noch da denkbeelden betreffende pacificatie en toenadering met de Kemalapartij noch de andere maatregelen viuden steun bij de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur Dit blijkt wel het best daaruit dat de assres Kuyssenaers door zijn overplaatsi te vragen toonde niet met den gouverneur te kuit u medegaan De Deli Ct voelt dat het moeilijk is om in deze zaak advies te geven Na alles wat bij de benoeming voorviel kan moeilijk een ander militair mot het bestuur worden belast De neiging welke zich thans laat bespeuren om in Atjeh het civiel bestuur weet moor op den voorgrond te brengen is buitendien naar ik vermoed niet zoo zeer een gevolg van ingenomenheid mot die verandering ala wel een votum van onvoldaanheid mot den tefienwoordigen Gouverneur In t kort acht do Dcli Ct den stand van zaken op het oogenblik aldus te zgn handhaving van den tegenwoordigen gouverneur onmogelyk splitsing van het militair en het civiel bestuur een waagstuk na de slechte ervaring er voorheen mee opgedaan vervanging van kolonel Pompe door een militair die vroeger waarschynlijk minder geschikt word geacht een openlijk dementi aan don leger commandant Dat het der reg eriug dus moeilijk is een uitweg te moeten vindeia uit zoo n doolhof is te begrijpenj dat zij er zich niet aan kan onttrekken echter een welverdiende straf voor bare vroegere meegaandheid vervolgt de J C Hot blad besluit mot de hoop dat er thans nietweer iets buitengewoons worde boproeld maar datmaatregelen zullen worden genomen op Aijeh tedoen wat voor het behoud van hetgeen we daarbezitten en voor da veilighétfl noodig i Uit de Hofstad wordt het volgende aan de Jmk Ct geschreven Er is inderdaad veel dat zich zelf corrigeert in den gewonen gang van zaken Bijvoorbeeld om een treffend en gewicbiig Haagsch belang in berinnering te brengen eenige jaren geleden hadden wij hier ons zalven overbouwd dat wil zeggen wy waren in het bouwen van woningen onze eigen dadelyke en in de naasto toekomst liggende behoeften voorbijgesneld De gevolgen bleven niet uit gansche straten stonden te huur of onafgebouwd wegens het mislukken van de speculatie die hypotheekhouders en huurders een chassez croisez laat spelen die alleeu gelukken kan wanneer de laalsten zich op het juiste oogenblik aanmelden De huurders lachen in hun vuistje want zij deden bun voordeel met de huurverlagiog die daarop als tweede gevolg intrad verder gingen er ettelijke bouwondernemers failliet wat geen verlies was voor de gemeenschap omdat die lui feitelgk altoos toch failliet waren geweest alleen met de aan enkelen gelukte kans van op 5éns in goeden doen te geraken Maar wat voor de gemeenschap wèl een nadeel was hieruit kwam veel gebrek aan werk voort en veel armoede riatuurlyk ook Op hetoogenblik echter is de Haagscbe bevolking niet alléén in al die leegstaande huizen gegroeid maai ze is er vindt altijd een middel om zijn handlangers een bericht te doen toekomen Is hem dit gelukt dan zullen wij met den bezitter der papieren een moeilijke rekening te vereffenen hebben Kaadt gij dus de arrestatie af vroeg Theodoor Voorloopig zeker De man heeft zijn maatregelen genomen ik ken hem bij is een onzersluwste misdadigers Arresteeren wij hem dan hebben wij de papieren nog niet en zullen ze in spijtvan al ons zoeken niet vindeni Dan ontbreken onsook de bewijzen voor zijn schuld Beimann zal zijnhandlanger niet verraden en de rechter zal hem dusook niet kunnen veroordeelen Zoudt gij dus de voorkeur er aangeyen destraf achterwege te laten Neen zeide de inspecteur wrevelig Tegenover zulke personen kan ik daar slechts bezwaarlijktoe besluiten Maar uitstel is geen afstel hebbenwij eenmaal do papieren dan kunnen wij de arrestatieop touw zetten zijn verdiende loon zal de Ijoosdoenerniet ontgaan En hoe wilt ge het aanloggen om u in hetbezit van de papieren te verzekeren Om deze vraag te kunnen beantwoorden zouik moeten weten welk offer uw vader geneigd is tebrengen wanneer ik hem de documenten verschaf mij hoeft mij gezegd dat hij gaarne een offer zou OTengen maar over het bedrag hoeft hij zich tegenover mij niet uitgelaten Wij kunnen daar met hem over spreken indien weder uitgegroeid ook Wie niel zoo voorzichtig of in eigen oogen al te slim is geweest van zijne huur op de lagere prijzen voor langen termijn met veel optiejaren te vernieuwen heeft door den loop der dingen opslag te verwachten En inmiddels is de oude bouwwoede weder in volle kracht over onze stad Vaardig geworden zoowel aan don Bozuidenhoutsohen weg als aan de verlengde Laan van Meerdervoort verrijzen weder nieuwe wijken die wel kleine steden lijken en het groote plan van een nieuw stadsdeel voor kapitalisten vlak nabij het spuikanaal bijzonder geschikt oor stadgenooten met gebrekkige werking van de olfaotorische organen staat ook al voor de deur De gefailleerde bouwondernemers van vroeger tijdperk zijn wol niet herrezen maar anderen gel4kki er dun zij hebben huiine plaatsou ingenomen zijn lan insolvente scharrelaars tot in do lijst van hoogstaangeslagenen verkiesbaar voor de Eerste Kamer d r Staten Generaa opgeklommen En toch heerscht de werkeloosheid hier nog geducht De Hoagsche krouiokscbrgver van do JV Oron Ct maakt gewag van eene inwendige restauratie die tot stand gebracht is in het geliouw wimrin het departement van oorlog geveatijrd is Het achoone pand het vroeger hotel der af evaardigdeii van Kolterdam in do Staten van Holland een der besten van do openbare gebouwen ler residentie heeft een gohoele verandering ondergaan De fraaie pleisterwerken in gangen on plafonds do mooie eikenhouten betiinmuringeu vooral ook van de hoofdtrap die jaren lang onder een dikice In het paleis onzer koninginnen in het Noordeiode is men druk aau t bouwen breken versieren De nieuwe intendant der paleizen baron de Constaut Hebecque een man van groeten smaak brengt heel wat verbeteringen aan Tal van fraaie kunstwerken die jaren lang in t stof bogravem waren in bergkamers worden te voorschijn gehaald en in le vestibules en corridors ipgehangen die daardoor niet weinig in schoonheid winnen Overigens wordt door t gansche paleis waterleiding aangebracht met braudkranen op verscheidene punten en wordt aan den vleugel van t paleis door H M de koninginre eu tes ingenomen een nieuwe badkamer aangebouwd ik weet welke eisohen de kerel stelt En wanneer zult gij hel wetenf Misschien reeds morgen Mocht hij een te lioogen eisoh stellen danmoet go er hem op opmei kzaam maken dat hem slechts de keus blijft tusschen het tuchthuis en Waarde heer dat alles is mijn zaak viel deinspecteur het joage mensch in de rede Gg hebtmij de zaak opgedragen nu moet mijn ervaring mijter hulp komen van uw raad kan ik geen gebruikmaken hij is voor mij vnn geen do minste waarde Gaat go den boef nog hedenavond opzoeken vroeg Theodoor die mot de ver van aangename be jegening blijkbaar niet was ingenomen In elk geval Dan zal het tijd wezen Hoe laat hebt ge hot Bijna elf uur Dan kan ik ten minste nog een uur èbten Maar om het niet te vergeten vervolgde de inspecteur op vluggeren toon gij kunt mij wellicht eendienst bewijzen Van harte gaarne Wanneer ik mij niet bedrieg is uw vader debankier van graaf Hohenhausen Ia waarom Met uw verlof Hoe lang staat ge reeds metden graaf op deze wijze in verbinding Sedert twintig jaren Cff ordt turvoljfd Dr T Vestdijk oen bekend masseur zogt in oen ingezonden stuk voorkomende in liet Dl t v Ned over do door Sequah gtbiuftto olie het volgende Wat de olie zelve betreft deze is door mij op verscliillondo patiënten toegepast zouder muziek zonder praalwagen en zonder suggestie Met de grootste nauwgezetheid liob ik de uitwerking nagegaan on ik durf conatateoren dat ik er steeds oen zeer goed resultaat mede lieb gehad t welk mijn verwachtingen dienaangaande verre overtroffen heeft Ik zal dan ook deze olie blijven gebruiken op mijn patiënten tot zoolang een nog boter preparaat te voorschijn komt De olie is volgens verkregen resultaten oon hoilzaam Uddel mits in de hand van een wetenschiippelijl wikkeld man D liierboren aangehaalde verklarins doe ik op govaar af van door do geheelo inedisclie faculteit on een groot gedeelte van het antagonistische publiek te worden aangevallen Ik haast mij echter bierbg te voegen dat ik inmiddels mijnerzijds al het raogolgka zal aanwenden om de bron d w z do officieels analyse te weten te komen daar de prijs natuurlijk het vier of meervoudige der waarde kan zijn Sequab zolven echter beschouwt hij vour een kwakzalver on zijn masseoren ncht bij zelfs gevaarlijk daar liij het eene rbeumalisohe lijden niet van het andere onderscheidt en niet steeds ceniripetaal wrijft zooala de regelen der massage voorschrijven maar maar nu eens centripelaal dun weer centrifugaal Aan het slot van zijn schrijven zegt dr Vestdijk En nu een verklaring aan üaveiiport zelven ontlokt waaruit duidelijk blijkt dat het hem niet te doen is om menschcu te genezen maar dat hij hier alleen gekomen ia om olio te verkoopen Op de hem gestelde vraag of hg do olie ter beschikking der wetenschap wilde stellen nas zijn beslist antwoord Neen Als ik dat deed zouden de lui te spoedig genezen en ik geen olie genoeg verkoopen Dit antwoord in tegenwoordigheid van getuigen gegeven karakteriseert voldoende mans optreden Tschang Yao gouverneur der Chineosclie provincie Chantung een der voornaamste waardighoidsbekleeders in het Hemelsche rijk is overleden De levensloop van deze Chineesche grootheid doet inderdaad aan de sprookjes der Duizend en een nacht donken Tschang Yao was de zoon van arme ouders on moest reeds op jeugdigen leeftijd uit zijn vaderstad vluchten daar hij een persoon die een oud man mishandelde in een opwelling van verontwaardiging gedood had Door nood gedrongen voegde hij zich toen bij een rooverbende word spoedig hun opperhoofd en do schrik der provinsie Huiian Toen nu de hoofdstad dier provincie door oen aanval van opstandelingen werd bedreigd liet de toenmalige gouverneur bekend maken dat hij aan hem die de stad legen le rebellen beveiligde do hand zijner dochter zou schenkeu Dit was een kolfje naar Tschang Yao s hand Aan het hoofd zijner 600 getrouwen dreef hij de opstandelingen op de vlucht en voerde als helooning de sehoono dooliter dos gouvorneura als zijn bruid mede Nu steeg hij ras in stand en aanzien Achtereonvolgoos werd de gelukkige mandarijn dor 6e klasse gouverneur der door hem verdedigde tad en vice gouverheurWer provincie Door een veldtocht in de wildernissen van Mongolie handhaafde lij later dermate don roem zijner dapperheid dat daarop ooiie benoeming tot gouverneur der provincie Chantung volgde Tschang Yao kon lezen noch schrijven doch werd algemeen geacht als een rcclitvaardiï man Even arm als hij geboren was stierf lig dezer dagon van enk Ie mei rgegoeden builen rekoning laien Hier en daar worden zoogenaamde kinder speeltuijien opgericht waar zooals de naam zou duen vermoede knapun eu meisjes gelegenheid zullen vinden zicb met een of ander spel te kuanen vermaken Jan de werkelijkhfid hebben deze tuiu n echter ali n don nnuin er van in de nioesie gevallen is het eene verinoiude dikwtrf verkeerd toeg pasto gyinnastiok die daar veelal zonder toezicht van bevo f de personen wordt uitgevoerd En hoe nuttig eu noodi de beoefening der gyirinastiek voor onze j ugd ook is zoiidor behoorlijke leiding en doiigdelyk t ezioht kan dio gymnastiek groote nadeelige gevolgen liebbeii al worden er ook geen armen oi boenen gebroken üetoeglijk zouden we d ze spueltninon dan ook beter met den uaiim van sclioaimol wip of buiteltuineii kunnen bestempelen er niet las men onlangs in een oii er schoolbladen Zoo ziet inon weer hoo goede b doolingon door verkeerde toepassing kunnen ontaarden lioo men stoffelijk en zedolgk eene werkelijk goede zaak steunende bij kan dragen tot het lu toepassing brongen van vool verkeerds lleeds vóór een tiental jaren werd door eene vergadering vau vakiuannen de staf gebroken over speeltuinen mot gyniiiostiektüestelleii waar zonder behoorlijke leiding geturnd in plaats gesjioold wordt ï recht moet mon zich dan ook verwonderen dat vóór eenige weken in den Ilotterdiimschen speeltuin een kliintoestol geplaatst werd waaraan de kindereu klimoefeuingeu zullen houden Had do oommissie geweten dal juist deze oofnuingeii vooral uit een zedolgk oogpunt tot de gevaarlijkste bthooren als zo niet onder behoorlijke leidiug methodisch worden uitgevbord voorzoker zou ze zieh wel tweemaal bedacht liebboii eer zo tot de aanschaffing van dit toestol li id besloteu Wat we dan wel in een apoeltuin zouden wonschen Alleeu spoeltuigen als knikkers tollen hoepels ballon en dergelyke Do jeugd moot zich ongestoord eu onder behoorlijke leiding kunnen vermeien met vorsohilloi de spelen die gepaste vroolijkheid en voldoende lichaamsliüwoging verschaffen Men denke slechts aan het kastie het balslaan het balweroen bet kegeloii knikkeren hoepelen het hinken op de baan jeu do grace en andere geschikte spelen die we bier niet verder kuiijieu uitbreiden iap opgevat zou van zulke tuinen of gewone terreinen buiton de stad gelegen een levenwekkendekracht uitgaan zou hot kii d door verschillende oorzakon aan hot spol ontwend weer kunnen leerenspelen en zou paal en perk gesteld kunaoii wordenaan do geblaseerdheid die onze jeugd tegenwoordigkenmerkt Do ouders zouden hunne kinderen naarzulke tuinen of speelterroinon kunuen zonden verzekerd dat ook hot zedelijk welzijn dor kinderen geennadeel zou lijdon Zooals nu do spooltuinen dikwerfingericht zijn moeton we aan de ouilera ontradenhunne kinderen naar zulke inrichtingen te zonden Op welke wijze nu tot do beoefening dozer waarlijk nuttige spelen to geraken Volgojis sprekerverdiende het voor korten tijd gegeven voorbeüld inDuitschland alle navolging Daar werd op aandrangvan den oud minister van onderwys ou eereaionstvon Gossler den afgevaardigde v Schenckendorff endr iiitiier vnn Gorlitz eene vereeniging opgerichtonder den i aani Zentral Auaschusses zurFörderungder Jugendund Volksspiele met het doel o m omkostelouze cursussen voor onderwijzers te openen omhen met don aard en de practijk der bewegingsspelen bekend te maken Dal onze jeugd niot meerkan spelen vindt grootendeels oorzaak hierin datverreweg do moeste onilerwijzors volslageu onbekendziju met hot spel der jüu d en dus van hen geenopwükking daartoe zal kunnen uitgaan Spreker stond daarna stil bij do bijzonderheden om tot uitvoering van zijn voorstel te geraken en gaf eindelijk aan de vergadering in overweging zijne pogingen om de Kotterdarasohe onderwijzers voor die zaak te wiiinon krachtdadig te steunen Na eene zeer goauinieerde gedachtonwisseling over deze inleiding wanraan ook vooral werd deelgenomen door het eerehd der vereeniging don hoer F Bulh iilandscli Overzlclii De bijeenkomst tusschen von Giers met Kudini moest uit den aard der zaak wel aanleiding geven het dat rijkskan erbond zou dat dit tegengesproken werd en de overweging dat Italië ter openbaring van het geheim de toestemming zyner boodgenooten noodig had telde men niet de nieuwtjesjagors gingen hunnen gang Nu is echter in de Italiaansohe bladen eene offioieuse nota verschenen aarin uitdrukkelijk het gerucht tegengesproken wordt Do l arijsche Temps verklaar thans op gezag van zijne correspondenten dio gelijk het blad zegt geput hebben uit sources autorusèes dat het bezoek van von Giers met de staatkunde ho genaamd niets te maken had Dat aan don koning zoowel ala aan Ruditii is nlioeii uit hüffelijkheid gebracht daar hij eenmaal in Italië was tot herstel zijner gezondheid veroenigmgen De werkstaking der glasblazers te Lyon is na negen maanden geduurd to hebbeu daarmede geëindigd dat buiton Lyon verloeudo onderstand verviel en de naderende winter hebben tot toe eveii genoopt Wat i de werkstaking aan de flesschenfabrieken betreft deze duurt ijog voort do aanvankelijke hervatting van den arbeid hier 011 daar is blijven stoken Volgens de Toinps tracliten de Duitscho fabrikanten thans hun waar ingang te doen vindon Do anti Parueilistisclie afgevaardigde Hcaly wordt tegenwoordig steeds door drie politio agenten bewaakt uit vrees dat de een of ander wilde Parnellist bom zal trachten te vermoorden Davitt zili fraarscbijnlijk te Cork in Parnell s plaats candidaat tètit hot Lagerhuis worden gesteld De werkstaking op de beido Theem werven is op niets uitgeloopon Het manifest der arbeiders dat op een voor de werklieden i ustiger tijd wellicht ernstige gevolgen ïi hebbon aekad heeft geen doel getroffen De n i otos worden mot een algemeen strike bedreigd kma in plaats daarvan ging het werk kalm voorBU ciX sloegen de leiders een mal figuur De oigenftars der werven trokken er party van en namen 0 i hun beurt een besluit dat voor den arbeid aan de werven van groot gewicht is omdat de wórfeigenaars hiermede op voorbeeld van do dokmaatschajipijon den lossen arbeid bijna geheel afschaffen en aieert werklieiien tegen oen vast loon on voor eon vaSteii tijd aannemen Voor allo partijen is dit beter voor werkgevers on werklieden omdat de eersten nu steeds van geregelden arbeid on de lantsten van vast loon verzekerd zijn en voor de havenstad in het algemeen omdat hot werkstakcn bemoeilijkt en perk zal stellen aan den onophoudelijken toevlood van losse werklieden naar Londen Een der aanvoerders van de dokwerkora Ben Tillett heeft aan de Daily News medegedeeld dat ook hij en zijne medestanders niets liever zouden zien dan het aanstellen an vaste werklieden in de werven en aan do dokkeu Tot dusver heeft zyne ervaring hem echter geleerd dat ondanks het besluit der dokmaatschappyen do toestand nog niets verbeterd is en de oude misbruikon weer zgn opgedoken In theorie is de toestand veel verbeterd doch in do practijk is de toekomst van den dokarbeider even onzeker als ooit Verscheiden telegrammen naken melding van den toorn der Ohineozon over de Russische expeditie naar pamir welke bezig is over Chineesch grondgebied Rusland uit te breiden Nu is dit eene oude geschiedenis Sinds een eeuw ziju Russen en C hinoezeu doodvijanden Bijna de geheeie uitbreiding van Rusland in Azié is geschied ten koste van China Provincie na provincie de eene stam van Tartaren na don andoren is door Rusland aau het Hemelsche rijk ontnomen Een jaar of wat geledon zijn de Clhiiieezen er in geslaagd Kuldja weder te heroveren Monigeeu zal zich dit wellicht herinneren omdat do Chineesche generaal het optrekken dor Russen naar Kasky w toen vorliinderd heeft door eon bloedbad zoo ontrettend als geen Wi rtan do geschiedenis melding maakt De juiste biM derheden zijn wij vergeten De indruk bleef ons bij China on Rusland verklaren elkander geen oorlog en sluiten geen vrede mSar vochten altijd in het verrj Oosten Indien China uu weer eens krachtig