Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1891

f0 I oifderdag 22 October No 4663 GÖUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken j IgaTe dezer Gonrant geschiedt dagèl ks nitsondèring Tan Zon en Fttstdagen bèr drie Banden ii 1 25 franco port lipJ ftdvertentien kan gesci tot een uur des namiddags van den dag der nitgave zich laat Keld doet het dit vellicli in de hoop op steun van Europa Maar dit zuUen He Hussou beminnoade Fransschen dan toch xeker niet gedoogen burKorlljke Stand GEBOREN 18 On Dirk onders P luijotnburg m D ï Everliag Leendert ouders J K Boot en L Donk 19 OVERLEUh N 17 Oct A J Spgkeriiion 11 d 10 A NedMhof 35 J 0 C Rook 16 d Zevenhuiton GBHOKEN Aaltj onders G Kits en 1 Pink OVKRLEDEN C eso der Wiel 2 m T n den Bogerd 3 m VJBRTENTiaN Een JOITGMEITSCH zoekt by nette njenschen volledig PENSION met VRIJE KAMER Prüsopgave ingewacht ouder letter A aan den Boekhandelaar J de VEN te Gouda Er BIEDT ZICH AAN een fatsoenlgk liefst in een gezin zonder kinderen Brieven franco onder No 2148 aan het üoreaa dezer Coarant De Ambachtstand LEVERT BESTE BELDERSOIEEOOEfO ST a 45 Ct de 5 ons LIMOOOR S MeltknobbelH Hoornvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Vriijs per flacon met penseel 50 ets AlUén eeJu bfl B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TOIJLL VOOUTZETTII G DES OPENBARE VERKOOPINIi V4N Manufacturen enz in het Verkooplokaal aan de Peperstraat te Gouda op beden Woensdag l Oct 1891 des morgens te elf uren De GOEDEREN zijn vóór de Verkooping te eten Alom te bekomen 21 QOÜESCHE LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOE P r ij s 80 CHRISTIAAN KRAMM Cents Snelpersdruk an A Brinkman Zoon Gouda A BRINKMAN I Normaal Wollen Ondergoederen zooals Prof JaGER in het WOL lEGIME aanbeveelt Dit fabrikaat wordt door het toenemend aantal verbruikers boven alle andere fabrikaten verkozen als SOLIEÜSTE en GOEDKOOPSTE in t gebruik i ii I SCHEJVK en Zn Hel groote aantal z nuwkwai a van zomtwhoofdpiJB af lot de vovrafgaande kenteekenenj Van aporiexie i nog steeds alle middelen door de medische wetenschap lAfigeirendY Eel eer toe dat zg door het gebruik maken van den eeavoiWlgsten Weg é siologisohe onulekking gedaan heeft die na houderdö proéfiSemingeii thwl IS OU terwyl z j in welensohappolyte kringeti de hoogsts bolaugstalliL te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohhoid iDeze geneeswjji wezen Officier van iezoudheid Koman Weiasmann te Vifshofen en berul in eene 60 jarige praktik Door wasschlng van et hoofd eei daartoe gesobikte stoffen door de huid ftnmiddellM ï ibraenberoertej toe troti ren l aan den oieuiren tijd l oj de nolijk langs de hu d ieens byifer e geheele wolBld verbreid ekt tevens e pne wkldaad I I is JjUitgernlden aoal de t op de onda vindi gl upge j aan hef Tfeniiwse werden werl l k sehitteremfé reaultatenjiverkregïii leze geueeswijza van medegedeeld Met maaktu zuuveul opgang dat van een door den uitvinder geschreven wefkje ti 0 EU ZENUWLUBE en BERüERTÜ hare voorkom g en geneE tng f j l binnen korten tgd reeds de 21e dmk verschenen i Dit aekje b val niet alleen voor l ill groóte piib yt verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nWu were therapie en de daarmede zllfs in wanho l gevallen verkregen uitwerking maar ofck vindt inen daarin weUnschappelgke verhandelingen uitW mediSObe bladen die aan deze genoeswyze gdwyd zijn zoonutde afschrift van ui van getuigsdhrtf van hooggeplaatste geneeskundigen ond welke V Meniere med dr profeSSOr aan A polyklinlek te Parus rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktlseerend geneesheer aan bet krankzmDlÉea gesticht te Cbarenton Sanitéltsratb ür Cohn te Stettin Urossmaon ed dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur vlfiD het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering kasteel Outeufels Bftd Ëms Darses med dr geneesheer directeur der galTano tberapeutisoba inrichting voor zenuwlïjders te Parijs rue St Hoaoré 834 Consul von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Ëurej lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk eu vele anderen Aan allen wier zenuwgostel meer of minder aangedaan is ofaan zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de keuteukenen zyn cbronlscbo hoofdpijn migraine schele hoofdpUnj bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelUke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door eroerte getroffen werden en nog lijden aan de jf evolgen daarvan zooals verlammingen OU vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewricbten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gebeugen epz en iq die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door de bekende middelen als onlbondings en koudnaterkuur wrgven electriseeren stoomiooi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS gOVOelOU VOOr beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend aUgStig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie ratesorion van zenuwlljdors als ook aau jongo meiSJBS lijdende aan bleekzucht en kracbteloosbeid ook aan gezonde zelft aan jonge personen die veel met het hoofd werken en gecstelgke reactie wUlun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBtfllOOS en franco verzonden wordt door LEMAIKË Oo Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van UOMAi WEISSMANiX Oud Officier vao gezondheid eero lid der Ilaliaansehe Saniteits ordo van het Witte Krui en verder te Amsterdsm door H CLEBAX H Co Heiligeweg 42 f De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt edsrt 10 JarMS door Profeasorsn orftotJaoorendo OeneaBheoreii on door hot PnblUk toofopaAt OB aanbovotoB aU yoodkooy aangenaam xoker workoad on oasoliadalljk Genees en HalsmlddeL soproord door Pfjf Or R Vlrchow Bsriijn frjl Or V Frerlchs Borign t V Oletl MOnchwi Reclam uipm t T Nussbaum Miineiwn Hertz Amslw am V Korezynskl Krakaa Brandt KlauMnburg bij Storingen in de I V Scanzoni war iburg C Wltt Oopaohagw I a Zdekauer at Potonburg o Soederst dt komui LambI Wanchau Forster Birmingham Onderbuiks organen b tj Bt truran atoelerauff voort rnlt loortmomeade oriKoteld kwalen Oar levar last van aam dnrenaa veratopptiiE CD dfl d A beden tooaii hoofdpijn dnUi m tim llyboltf bonanwdhold kortadem lirhold ffObrok aan oetlnat eni Die 2wltMn hB Pillen vaa den Apotheker Rlch rd Brandt orden om bare aehte nklnf door Troowen mim in eaom n en zijn U verUeien boven de aeh rp werkende Zonten Bitterwater Droppela Uen Mle os 0 Om Kfch by den aankoop te beschermen Q tetren naffeMlftakte prrparat n Tm e men In de apotheken teedi naar de alleen echte Xwitufivnche Pillen van den Apotheker Jtichard Brandt Prji per doos met gcbruik aaowijzing 70 Ccnti i eii Ittte nauwkeurig r op d tt bot blerbowen or rdruktt dgor de wet tie chermdp hnnddsmerk of étlkel het witte krnU op het roode veld en de handteekening ICrhd Brandt i lcb op ieder doo j i t viBde £ mr Uoofddepot V E van Nanten HolflT te Kotterdam 1 I De l riyke Nit 9n VL jU e Ins nOl lOUDA Kl lNG VAN dl Mi iVE t TEBA D n DE 38 October l§Vl i de4V i 4 i Aan 4e Be Begrookingen voor de Volksgaarkeuken j rk het Hoffm niGe icht dienst 1892 De Rekening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbestuur van Stein over 1890 De benoeming van een Lid in de Openbare Ge ondheidsComraissie Idem van een Lid in bet Collegie van Curatoren bij het Gymnasium Donderdag 29 October e k heeft de eerste abon nemenUtooneelvoorstelling plaats in de Sociëteit Ons Genoegen De Kon vereeniging Het NederImdêch Tooiuel zal dan opvoeren Di SrniiucEti UN HET NoopLOT Eussisch drama in 5 bedr van KicolauB Potjechin vertaald door J A Holtrop Daarin treden op de dames Frenkel Bouwmeester Sophie de Vries Holtrop Lorjé Vereoet en Sophie de Vries jr benevens de hh Morin v Schoonhoven Toumiaire Clous Smith A van Zuijlen van Dommelen en Smits De heer J J Grootendorst alhier is uitgenoodigd Maandag a a voor de Snqiiête Commissie te s Hage te verschgnen Mej M Brandt van Straaten alhier is benoemd tot ondenvgzeres te Nieuwe Niedorp FEVILLETOI Uit het DuiUc XVIL 8 En de tegenwoordige Hohenhansen emigreerde oor ongeveer achttien jaren P Zoo lang kan hot zoowat geledon zijn Bezit gij wellicht uit dien tijd een brief een vissel of het een of ander stukje schrift van den tegenwoordigen graaf vroeg de inspecteur op onvenchilligen toon zoodat men in den waan hadkunnen verkeeren dat hij aan het antwoord in hetpheel geen waarde hechtte Schrift van den graaf uitdien tijd antwoordde Theodoor verbaasd Ik zal u zeggen voor welk doel ik het verWi natuurlijk roken ik op uwe stilzwggendheid Graaf Hohonhausen was in dien tijd zooals u wellicht ook bekend zal zijn een deugniet en bet i Ml geen twijfel onderhevig dat hij zich genoodzaakt g schulden te maken om zijn uitgaven te bestrij 1 van zijn vader ontving hij jzeker met het noo l ge geld Voor zoover my bekend is zijn die sommen Hedenmiddag wprd ten Kaadhnize alhier aanbesteed a het herstellen van de Oasthuiskerk aan de Oosthaven tot inriehting van Archief en Libi e Vo dit perceel warbn vier verschillende inschryvin n noDilig als zijnde vier plannra Ingeschreven werd door Ü i Gedekt m Oedekt m J Duim W Bokhoven C P W Dessing C H Wildenburg J de Jong Wz A Snelleraan W de Jong Wz L van Blokland C W den Hoed ƒ 10983 10000 9309 9242 8943 8694 9292 9008 7824 Oedekt Sedekt FinDcaen LeieaaoS m Pannen m Leien 8 l ichtkoz Liclitkoz ƒ 9329 ƒ 9836 1047fr 8400 9200 9430 8281 8814 8761 7753 8142 8618 7650 8420 8140 7600 8396 8100 7SS0 8486 136 6766 81S7 f 7636 8649 7178 7639 h het maken en stellen van het in dit gebouw noodige ameublement Ingeschreven werd door C H Wildenburg voor ƒ 4060 C P W Dessing roer V 8628 C Luyend jk voor ƒ 818S P 8 oo 2849 D Araesz voor ƒ Ï784 A Snelleman voor 2739 J P Punt Rotterdam voor ƒ 2690 W Vonk voor ï 72 L van Blokland voor ƒ 2664 W de Jong Wz voor 2621 Gebr vau Houten to Amsterdam voorj 2480 C J Koot voor 2448 H J Nederhorst voor ƒ 2383 C W den Hged voor ƒ 2284 J de long Wz voor 2170 J J Duim voor ƒ 2116 c het leveren planten en onderhouden van 188 stuks opgaande hoornen raet de noodige heester en plantsoengewassen voor bet jaar 1892 Ingeschreven werd door P Ouwerkerk te Boskoop voor ƒ 749 60 B Droog II 697 98 T do Loosen Zn 694 95 later betaald Ja maar toch schijnt het dat men er eenige I overzien heeft misschien hebben enkele scbuldI eiechers zich destijds niet aangemeld Het is een feit dat thans nog vorderingen uit dien tijd van kracht zyn on dat de echtheid der schuldbekentenissen bestreden wordt Om mij omtrent dit punt zekerheid te verschaffen heb ik behoefte aan schrift van doa graaf uit deuzelfden tijd opdat ik vergelijkingen kan maken Wanneer zulk een handschrift in ons bezit is Het zou mogelijk zijn zeide de iuspeoteiir Indien gij de goedheid wilt hebben de oude brievenen quitantien eens door te zien Zoodra ik den tijd heb Ik wil u niet tot spoed aanzetten hoe gaarneik ook zeer schielyk die zekerheid wenschte te hebben Zeg er niemand iets van ook niet aan uw vader bet zou mij ver van aangenaam zijn indien Hoheiihausen f r iets van vernam Het kan zijn dat de scbuiilbekentenissen valsch zgn en dan zou mijn onderzoek den graaf kreuken En een oo hooggeplaatst heer zoudt ge nietgaarne willen boos maken vroeg Tliaodoor W innoer ik het vermij lon kan dan zal ikzeker niet zoo dwaas zijn den haat van zulk eenbeer op to wekken antwoordde de inspecteur bedaard terwijl hl zijn hoed nam gij zoudt dit ookniet doen Ge ijt dus wel zoo vriendelijk aan mijnverzoek te deuken ADVSBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen ia het ADVERTENTIEBLAD t welk des Jmandags verschijnt In de zitting der Kotterdamsche Arr Rechtbank van gisteren werden veroordeeld A H koopman te Zevenhuizen wegens mishandeling tot ƒ 10 boete J V d P baggermin te Gouda beklaagd van strooperij tot ƒ 10 boete Tot Directeur der Gemeente Gasfabriek te Bodegraven is benoemd de heer Z J Ninaber van Eijben te Hoorn Er waren 60 sollicitanten naar deze betrekking Nader vernemen w j dat bet maximum bedrag van de voor te stellen staatsgeldleeniug zal bedragen 40 millioen gulden hoofdzakelijk te gebruiken totconsolidatie van vlottende schuld en tot dekking der uitgaven wegens de overname van de Rijnspoorwegmaatschappij N R a De N R Ct deelt mede dat de heer Brondgoest de echtgenoot van mevrouw Theo Bouwmeester binnenkort in een paar voorstellingen van Hef Nedorl Tooneel al gaal 1 optreden en wel ié de rollen van Armand Duval in MargareAa Gautité en als Lores Ipanow in ledora twee der beste rdlleB van mevr Brondgeest Bouwmeester De Haagsche oorrespondent van de Zutph CX deelt mede Ben ik goed ingelicht dan zal de minister Pierson binnenkort komen raet een omvangryk plan woaidoor o a een einde zal worden gemaakt aan het privilegie van het roerend vermogen Tevens is in bewerking een nieuwe belasting op het personeel Madlle Louise de BeauUeu heefl van de Parijschs autoriteiten vergunning gekregen lucifers op straat te verkoopen ie bedelen omdat zij in 1870 haar Zoodra het mij mogelijk is En wanneer ontvang ik antwoord van u Kom morgen op den middag by my dan verneemt ge wat ik volbracht heb De inspecteur knikte na deze woorden den jongen man toe en verliet bet wijnhuis XVII Een scherpe noordoostenwind woei den ouden inspecteur te gemoot toen bij het kofiiehuis verlaten had de oude man drukte den hoed diep in het gelaat en stapte schielijk door de eenzame straten Hij begaf zich naar een afgeleeen wijk in wier enge straten en steegjes armoede misdaad en zocdo hun tenten badden opgeslagen Zelfs de politie waug le zich niet gaarne in die straten en een razzia hoe bebeiJdig ook aangelegd hielp ook ie de meeste gevallen niets want er waren zoovelou schuilhooken en uitgangen dat zelfs de ingewijden er nauwelijks den weg wisten De inspecteur Rubens liet zich door zulke overwegingen met afscbrifcken hij kende geen vrees hy had zoo vaak het gevaar getrotseerd dat hij er ongevoelig voor was geworden Hij kende in deze straten haast ieder huis en ook do meerderheid der bewoners en hopvvi Iii wist dat men hem niet gaarne zag vreesde hij de dreigende blikken toch niet tot dusver had nog niemand een hand tegen hem opgeheven