Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1891

fif H jlB fBenig ledw wilAen voorbandi de legerquaestte laten ruften manr vele leden meenden dat zij zoo spoedig laugelqk weder aau de orde moest gesteld worden ffEen aantal leden die zich het optreden van den beer Seyffarilt aU minister van Oorlog niet verklaarden wenscbten daarom dat het Kabinet in hocfdlqnun zqne denkbeelden omtrent de regeling der defensie zou doen kunnen terwijl andere leden verklaarden vertrouwen ie stellen in bet beleid van den minister en zqn bekwamen spoed Verschillende leden wilden bq de aangekondigde noodwet reeds een beslissing nemen omtrent de afschalling der dieustvervanging Gevraagd werd voorts o u of do minister Pierson ceder do minvorraoganden die bij wlf te gcoioet komen ook du middenstand verstaat die volgens sommigen juist onevenredig zwaar belast is alsook woorin de tijdelijke maatregelen zullen bestaan ter ondersteuning van de te zwaar belaste gemeenten Sommige leden bevreemde de toezegging van maatregelen tot verzekering vnn bei lot van oude of verminkte werklieden ivelko h i niet sainuibangen met de enquêtte Anderen betoogden dat do toestand i QX industrie niet toelaat aan werkgevers geldelqke verplichtingen op te leggen voor veriekoring van oude of verminkte werklieden Weer andere leden waren daarentegen zeer ingenomen met deze mededeeling der Troonrede daar het vraagstuk der werkliedenverzekering b i eeu hoofdpunt der sociale wetgeving is afgescheiden van het armwezen Enkelen wenachten dat ran Regeeringswege bij de uitbesteding van openbare werken een mnxiinumwerktqd eu een minimum loou lou bepaald worden Onder Lesohermheerschop van den staetspresidont der Transvaalsche republiek is te Pretoria eene tentoonstelling gehouden verdeeld in do volgende afdeeliuien lo bbemon en varens wilde en gekweekte in groote verscheidenheid alsook versolieidou soorten groenten 2o monsters van alleriei soorten gebak koek toarten boor eu raostbesChuit boer en bakkersbrood 3o kunststop lap en ander naaldwerk van kinderen van allerlei ouderdom alsook van volwassenen breiwerk wolwerk enz van allerlei aard 4o schilderijen in olie eu waterverf teukeningen in krijt potlood en inkt en photograpbien enz 5o hou saeewerk draoiwerk pleister lerk kabinetwerk en lafeldekkeu Voorts een grooi aauiul voorworpen die uiet onder de vorige secties gerangschikt kouden worden zooals schelpen en scheipwerkeu hammen en pek gebonden beuken kristallen werk klokken kandelaren geologische voorwerpen oude Amerikaan che staatsbauknoteu baarwerk litbographie en ander drukwerk oude muntstukken een paar oude kanonnen in dezeu staat gemaakt dourlUarthiaus Ras en ook gebruikt in dun vrijheidsoorlog eene opgestopte zeekoe eeu atroohoed in Waterburg gemaakt enz enz De heer T N de Villiurs nam bij de opening het woord Hut doel van deze tentoonstelling was nl om te laten zien wat er te Transvaal vooral door de kinderen kon gedaan worden en om de kinderen eu ook de groote menschen bq elkander te brengeit eu met elkander op vriendschappelqke wqze te laten wedqvereu Het publiek en de kinderen hadden verre boven verwachting medegewerkt om met deze tentoouatelliug zulk een succes te maken als men nu lag en hadden vooral ook de andere vrienden de artikelen ter versiering ingezonden bqgedragen om de zaal er zoo fraai te doen uitzien President Kruger nam daarna bet woord Hq moest erkennen dat h j gansch verboasd was over hetgeen hij zag Ivant bq had n oit zoo iels kunnen denken Wat hij hier zag herinnerde hem aan hetgeen hq in Europa gizien had toen hq daar was en hij kon niet zijne oogen gelooven dat deze dingen bier en vooral door en voor de kinderen vervaardigd werden Hij was zeer verbiqd te zien wal do kinderen kunnen doen Zq hebben getoond dat zq kunnen doen wat de oude voortrekkers niet hebbtii kunnen doen en het vervulde hom met blqdsobap want bet was hem en teekeu van vooruitgang en beloofde veel voor de toekomst Hij wonschte de tentoonstelling alle succes toe en hoopte dat men nog lang de vruchten daarvan zal genieten De Economitte Fran aii bevat eeu belangrijk arii Mlover eene statistiek dor echtscbeidiugen in Prank njk uitgesproken sedert de nieuwe wet iii werking l en eene vergelijking met hot aantal oclitscboi en gedurende denzolfden tijd iu andere lauden t Prnnsche wet op Bclitschoidingon kwam den In Augustus 1884 in werking en in do vijt laatste maanden van dat jaar werden nog 1667 echtschoi mngeu uiigusproken terwyl do cijfers voor de vier gendo jaren waren 4227 2949 3636 on 4708 Uo statistieken die in Frankrijk openbaar zqn be end gemankt reiken niet vorder ilau I858 en in at jaar werden er volgens deu sciiiijver 111 do ara ia MD slag veik or en de medaille Toor heldeaitoed ontving De Daily correspondent Ie Parijs meldt dat deze thans gebrekkige vrouw sedert jaren een armoedijt stuk brood verdiende als porster Toch was g in IS70 een jong meisje van deftigon huize en gefortuneerd Zq woonde acht veldslagen bq en waagde zich honderden malen om gewonden te redden Door een vergissing werd zq als spion opgepakt en door den krggsraad ter dood veroordeeld maar door een officier die haar bewonderde gered Op het slagveld van Champigny kreeg zij een kogel in den arm terwijl zq een gewonde droeg Ondanks haar hevig Iqden bleef het jonge meisje onvermoeid in baar zorgen voor de gewonden Bq het beleg van Parijs was zq onuitputtelijk in toe wqding en zelfverloochening en gaf ook een ƒ 10 000 uit om het iqdoa der gewonden te verzachten Het dankbaar vaderland laat haar thans lucifers verkoopen Naar aanleiding van de A B C collecte voorde Kussische jaden schrqft een abonné aan Bet Cmirum Wanneer ieder ontvanger van een brief aan het daarin gedaan verzoek voldeed zou de collecte opbrengen circa 228 milliard 763 millioen gulden Zeer zeker een aardige stuiver doch daar de verplaatsing van dit kapitaal gesteld dat ons land zooveel bezat uit de zakken der Nederlanders in die der Kussische joden geen aanbeveling verdient ja zelfs moest te keer gegaan worden zoo moet ook deze oollects in principe ten zeerste afgekeurd en deelneming daaraan ontraden worden Onpractiach is de collecte verder omdat het aantal te schrqven brieven dat gezamenlijk S billioen 812 milliard 799 millioen zou bedragen behalveaan kosten Toor inkt en pennen circa 1 mill gulden aan papier zou kosten en wanneer iedere brief per post verzonden wierd dit een uitgave zou vereischen van ruim 190V milliard terwijl de hiervoor brnoodigde enveloppen op 7Vt milliard zouden te staan komen Kn nu het tijdverlies dat de uil voering van deze monstercollecte die van nabij beschouwd een waar monster van onuitvoerbaarhoid blijkt te zijn zou veroorzaken Aan de IJ genaderd rullen 847 milliard 288 millioen 609 duizend menschen een schrijven ontvangen die dit ieder 3 keer zullen moeten overscbrqven Als nu zij die nog nooit de pen gevoerd hebben mitsgaders de zuigelingen op eenmaal eenzekere vaardigheid in de schrijfkunst kregen en de uitvoering dor taak aan a l n gehjkelijk was opgedragen dan zou ieder inwoner van ons vaderland bedoeld formulier circa iii duizendmaal over te schrijven hebben een bezigheid waaraan ieder too bij dog en nacht werkte ll jaar achtereen zonder oponthoud zou te arbeiden hebben Wanneer men de geheele bevolking der aarde kon aan het werk zetten dan zou alleen het schrijven der L brieven door ieder 2118 maal moeten ondernomen worden een bezigheid die voor ieiler een arbeid van 10 etmalen zonder oponthoud zou vereiachen Te msterdam is het plan gevormd om de genB swl van Sequah op den duur toe te passen Naar ons wordt medegedeeld heeft een consortium 120 000 beschikbaar gesteld voor een sanatorium dat aldaar zou verrqzen en zou staan onder de leiding van een bier gevestigd masseur die dan op meer yweten fchapp lijke manier dan Sequah de olie zon inwrijven H Aan den ingang van dien doolhof zooals men de irijk met het volste recht kon noemen ontmoette de inspecteur een politieagent die op t zien van den kleinen man terstond staan bleef om hem onderzoekend en met openlijk wantrouwen te beschouwen De i ispeeteur sloeg den kraag van zijn jas naar beneden Kent gij mij vroeg hij Ik gehoorzaam luidde het antwoord Goed Mocht ik binnen een uur niet terug n dan zijt ge wel zoo vriendelqk in het RoodeHort te komen Het zal geschieden Hebt ge den éénoogigen Bob vanavondgeïien Ja maar sleotits vluchtig Kwam bij van buiten of ging hij heen Hij kwam Dan zal ik hem in het Boode Hen vinden Gij hebt ze er de wacht tot morgen ochtend Ja Tot weerziens dan hier of in het KoodeHert De inspecteur vervolgde na dit kort gesprek zijn weg en bleef eindelijk staan oor een huis waarvan de deur ondanks het late uur wagewijd geopend was Geen enkel venster van dit vrij groote als een kazerne gebouwde huis was verlicht maar De uitvoering va dit plan zou echter afhangen van de Sequah Company daar de ontwerpers met den alleenverkoop der middelen belast willen worden Ondertusscheu heeft de justitie hare tot dusver lijdelijke houding laten varen Den apotheker van Sequah is gisteren aangezegd dat pioces verbaalzou worden opgemaakt zoo hij met den verkoop der middelen noortgicg In verband hiermede is de verkoop gestaakt Ook eenige patiënten die in hunne woning behandeld werden zqn in een gerechtelijk onderzoekbetrokken tot het geven van inlichtingen Ublad De Zweedsche journalist Uddgron kwam II Zaterdag des namiddags om half drie van Dordrecht te Moerdijk in do haven Zijne ranke boot B 5 M lang en 1 15 M bremi is met mahoniehouten randen versierd en van 3 paar riemen voorzien terwijl zij van boven voor het grootste gedeelte gedekt is tot berging van proviand Hij verlrok met den trein naar Antwerpen keerde Zondagavond terug en zette Maandagavond om 10 uur ia zqne boot de reis voort naar Ter Neuzen en vervolgens naar Ostende Van daar wil de heer U naar Engeland overateken steeds roeiende en daarna naar Denemarken vertrekken De brug in de Ruthttreet te Chicago een der grootste ophaalbruggen ter wereld wordt door electrische kracht in plaats van als tot dusver door stoom bewogen Het daardoor bespaarde gewicht aan zware machines enz it niet minder dan 40 ton 40 000 kilogram Ook te Boston eu elders in de Vereanigde Staten wordt electriciteit als beweegkracht voor bruggen gebruikt Een werkman van Sclessin die na de werkstakingen ran Mei uit de werkhuizen dier gemeente was doorgezonden en die in andere ateliers insgelqks zijn ontslag had gekregen bq het vernemen dor reden van zijn eerste ontslag heeft op H de Wandre directeur dezer fabrieken drie pistoolschoten gelost Het slachtoffer is zwaar in den rug gekwetst De wonden zqn zeer gevaarlijk In een klein huia van zos kamers in de Kostend te Londen is Vrijdag nacht in een achtervertrek brand uitgebroken eu hoewel de brandweer vlug genoeg was aangerukt bad het vuur reeds zoo hevig om zich heen gevoed dat aan doordringen door de pompiers in £ Mok eu vuurpoel niet te denken viel Wel werden heldhaftige pogingen tot redding van de bewonera in t werk gesteld maar de dappere mannen moesten terugdeinzen Aan enkele bewoners was het nog gelukt de trap af te komen maar een oogenblik daarna stond deze in lichter laaie waardoor alle gemeenschap met de achtergeblevenen een oude vrouw een 27 jarige moeder en haar drie jonge kinderen totaal was afgesneden Nadat de brandweer de vuurzoe binnen een half uur meester was geworden bleek het dat de slachtoffers gestikt Onder verantwoordelijkheid van den minister van Justitie is tot notaris te Waalre benoemd de candidaatnotaria F Drenth die ich als zoodanig in de dagbladen bij advertentie aonbeval voor het uitoefenen een scherp oor kou duidelijk het geraas van vele stemmen vernemen dat de ondoordringbare duisternis welke bier heerschte uog onge2elliger maakte De oude man keude den weg hq trad het huis binnen sloeg na eenige stappen een zijgang in en stapte toen een vochtige glibberige steenen trap af aa i het einde waarvan hij op een deur stiet Deze deur was gesloten bij moest kloppen en wel op een bepaalde wijze alleen bekend aan de gewone bezoekers dier spelonk De deur werd onverwijld geopend en de inspecteur trad binnen onbekommerd om den dreigenden blik waarmede de vagobon l die aan de deur stond hem ontving Hij bevond zich in eeu laag vertrok dat aan een Teniors rijke stof had geboden voor een karakteristieke schets De tafels en banken bestonden uit oiigeschaafde planken die op ruwe in den bodera geschroeide palen lagen twee aan den zolder hangende lampen verspreiilden een onzeker licbt dat nauwelijks toereikend was om de trekken der aanwezigen te herkennen En dit werd uog meer bemoeilijkt door den tabakswaira die het vertrek vulde en den adem benauwde Maar wat deerde zulks De gasten die zich hier bevonden verlangden evenmin zuivere luclil als een geschikte zitplaats nocb reinheid en vriendelijke bediening zij waren tevreden wanneer een vol glas van notarieele praktqk Het JTeekblad voor het NotarUamht betuigt daarover zqn verontwaardiging Een minister zegt het blad benoemd tot notaris iemand die opeulqk adverteert dat hij dio benoeming niet noodig heeft om de notarieele praktijk uit te oefenen handelt in strijd met den geest onzer wet Uit Duilschland komt het bericht dat de Heer Jaite lelegraafdirecteur oen nieuw telegrnfeer toestel heeft uitgevonden dat reeds met succes beproefd is Hot bestaat voornaraelqk uit twee olectro magneten waarvan de eene alloen een positieven en de andere alleen een negatieven stroom opwekt Deze stellen een perforateur in beweging die gaatjes in het papier slaat Deze gaatjes zijn in plaats van strepen en punten als in het Mose systeem zoodanig gevormd dat wanneer men ze door lijnen vereenigt de letters van het alphabet gevormd worden De groote verdienste van den toestel is dat hij raet groole gemakkelqkheid kan bediend worden Bq de laatste proefneming zond men er 65 lot 85 berichten per uur mede af of 25 tot 35 woorden per minuut Mon zou er nog wel sneller mede kunnen werken als de vingers van den telegrafist snelier konden bewegen Naar het beet zal het publiek gemakkelijk kunnen leeren het doorboorde papier te ontcqferen en zelfs na eeuigen tijd zijn eigen berichten in te prikken om ze voor onmiddellijke verzending aan den telegrafist te overhandigen De uitvinding welke nu weiler aan de orde komt dagteekent reeds uit 1670 u 1871 werden twee toestellen van Jaite bij wijze van proef te Berlijn in gebruik genomen voor het boursverkeer met Hamburg Waarom het nieuwe systeem toen niet algemeen werd ingevoerd weet men niet In bet verslag van de valgomeene beschouwingen over de Staatsbegrooting in de afdeelingen der Tweede Kamer gehouden wordt medegedeeld dat de oplossing der jongste crisis en da vorming van het tegenwoordig Kabinet in twee secties ter sprake kwamen Enkele leden wonsohten daaromtrent nadere inlichtingen Daar het ministerie Mackay in de eerate dagen van Juli ontslag vroeg en de opdracht aan den heer Van Tienhoven eerst op 26 Juli werd gegeven vroeg men of deze niet reeds in het begin van Juli een onderhoud heeft gehad met de Konin giuBegentea waaruit de opdracht tot vorming van een Ministerie was voortgevloeid Natuurlqk volgden daarop uiteenloopende beschouwingen over hei Ministerie Het werkplan iu de Troonrede uiteengeziit gaf eveneens tot verschillende opmerkingen aanleiding Eenerzqds betoogde men dat regeling van het kiesrecht zoo spoedig mogelijk behoort tot stand te komen eu andere ingrqpende hervormingen niet ter hand genomen moeten worden vó 5rdat die nadere rfgeliiig in werking is getreden Men vroeg du nadere inlichiingen omtrent de plaats welke de Begccring aan het kiesrecht in de volgorde van haren arbeid heeft toegedacht Daarentegen wareJ er ook leden die hoe wenscbelqk een tqdige kiesrechtherziening ook mocht zijn meenden dat van een algemeenen volksweusch naar onverwijlde verandering niets gebleken was en dat de belangen de volks meer konden bevorderd worden door een spoedige verbetering van het belastingstelsel regeling der defensie en invoering van den leerplicht voor hen stond eo rookwolken hen omhulden Het was een zeer gemengd gezelschap van vrouwen en mannen een bont mengelmoes van de vier jaargetijden des levens Groepsgewijs zaten zq bijeen in hun dieventaal met elkander keuvelend en het ontbrak daarbij niet aan woordspelingen gevoltd door daverend gelach De inspecteur had dit afkeerwekkead en niettemiu belangwekkend gezelschap met den blik van een kenner opgenomen daarna begaf hij zich naar een klein ineengedrongen ventje dat evenals de meeste aanwezigen van den nieuwen gast geen notitie had genomen Het roode opgeblazen gezicht van dien man verried niet alleen de onstuimigheid en bedorvenheid van zijn karakter maar ook oen onbuigzame wilskracht die voor niets terugdeinsde Zijn kleeding wtts die van een werkman eenvoudig en van grove stof maar niet gescheurd en ook niet vuil hij scheen zich iets meer aan zich zelf te laten gelegen iggen dan de bleeke kerel met roodachtig haar en loerende oogen die tegenover hem zat en bijna onophoudelqk aan de nagels zijner vuile vingers knaagde De kleeding van dien man liet sporen van voormalige welvaart doorschemeren maar was thans als door een vollaag bedekt on paste uitmuntend bij het met sproeten bezaaide gezicht waarvan de trokken nochtans nevens lang zingenot hebzucht eu gemeenheid vlijt en ijver verrieden i Wordt vervolfjd Eamomite Franqaü 8 472 verieend in de Vereenigde Staten of bqna 4000 meer dan in Frankrijk Engeland Italié Duitsohland Nederiand Zwedenj Noorwegen Oostenrijk Bumenië en Canada te zamen Bij eene vergelijking der echischeidingen iu Frankrqk on de Vereenigde Staten met die in andere landen worden de volgende cijfers gegeven Duitschland 6161 Rusland 1789 Oostontqk 1718 Zwitseriand 920 Denemarken 635 Italié 556 Groot Brittannie en Ierland 508 Nederland 339 België 290 Zweden 229 Australië 100 Noorwegen 68 en Canada 12 Bulteolanüscb Overzlcbt Zondag was het Zwitsersche volk geroepen door middel van het referendum zijn oordeel over verschillende belangrijke onderwerpen uit te spreken die reeds door den nationalen raad en den stendenraad waren aangenomen 0 a over het nieuwe toltarief eu over het verloenen van het monopolie van de uitgifte van bankbiljetten aan een nationale bondsbank Het nieuwe toltarief draagt het karakter van een represaillemaatregel tegen de tarieven door de Franscbe kaïner vastgesteld en strekt tot het aanknoopen van onderhandelingen met Duitschland en Oostenrijk over nieuwe handelstractaten In vele opzichten wat de verbodsbepalingen betreft gelijkstaande met het Fransche tarief beeft ook het Zwitsersche oen protectionnistische strekking maar de vrijbandelaars krachtig gesteund door de vereeniging tegen het duurder worden der eerste levensbehoeften hebben uiet stilgezeten en alom in bet land een krachtige beweging tegen het represaille tarief op touw gezet In Duitscb Zwitserland toonde men zich algemeen niet afkoerig jegens de voorstellen van den stendeuraad ofschoon zich ook hier aanzienlijke minderheden hadden gevormd welke zich kanten tegen een dou anepolitiek die algemeen bet stijgen van de prijzen der eerste levensbehoeften zou tengevolge hebben In Fransch Zwitserland was het terrein voor de proteotionisteu totaal verloren zoodat meu kon verw icbten dat in die streken als één man tegen het tarief zou gestemd worden Wat het monopolie der bonkbiljotten betreft op dit punt bestoud meer algemeene overeenstemming daar ook in Zwitserland evengoed als elders de ideeën van uationaliseeriug welke ook het recht van uitgifte of intrekking van bankbiljetten aan den staat willen brengen zich ruimer baan breken Stonden de kansen van aanneming of verwerping betrekkelijk het douane tarief vrfl gelqk zoodat zich te voren daaromtrent niets liet voorspellen op aanneming van hot monopolie der bankbiljetten bestond alle vooruitzicht De volledige uitslag der volkstemming is bondsmonopolie op uitgifte van bankbiljetten aangenomen met 228 223 togen 150 137 stemmen nieuw tarief van invoerrechten aangenomen met 216 564 tegen 152 662 stemmen Maandag is in de Fransche Kamer de algemeene beraadslaging over de begrooting geopend De beer Armand Forten clericaal verklaarde dat de druk der belastingen het toppunt bereikt heeft zoodat er bezuinigingen op de begrooting van onderwijs moeten gevonden worden De beer Deschanel trachtte hierna aan te toonen dat de linancieele toestand des lands raet den dag verbetert tegelijk mot den politieken toestand Veel is reeds godaan maar toch blqft er voor de republiek nog veel te doen over De heer Foincarré lid der commissie voor de begrootiug verdedigde het budget en eindigde met de Verklaring dat de Kamer als zij op den duur haren wil blijft kenbaar maken het oogenblik weldra zal zien aanbreken dat de macht van Frankrqks begrooting evenals zqne militaire macht de bewondering der wereld zal wegdragen Deze woorden brachten de handen voor bqvalsbetuigingen in beweging De jaarlqksche bijeenkomst der socialistische partij te Erfurt die den 15en dezer gehouden werd was in vele opzichten belangrijk Terwijl bet op het congres te Halle in hot vorige jaar er om te doen was aan de socialistische partij eene organisatie te verschaffen dio passend was voor den nieuwen toestand na de opheffing der sooialistouwet 1 October 1890 was bet de toak van de bijeenkomst to Erfurt aan do partij een geheel nieuw streng wetenschappelijk programma te geven Maar hot ontwerp van het bestuur beeft geene algemeene instemming gevonden bij de jongeren die zich herhaaldelijk tegenover het partijbestuur de fractie stellen To Hallo word deze oppositie vobral vertegenwoordigd bij monde van Werner maar do scheuring iu de paruj werd toen nog voorkomen Na de opheffing der socialistenwot echter werden de jongeren vrijer in hunno bewegingen en de strijd heeft in da laatste maanden vooral te Berlijn zulk een scherp karakter aangenomen dat het bestuur zich genoodzaakt zag met het uitstooten van de oppositie uit de partq te dreigen indien de jongeren hunne beschuldigingen te Erfurt niet konden bewijzen Zulk eene gedragsIqu scheen inderdaad de eonig mogelijke want aanvallen zooals die tegen het bestuur en zijne tactiek gericht worden en die dikwijls in personaliteiten vervielen mag geene partij gedoogeu indien zij niet haar eigen bestaan wil ondermijnen De partij wa in het opportunisme vervallen zoo heette het zij joeg niet meer onafgebroken haar doel na maar stelde zich tevreden met kleine voordeelen en sloot zich nu en dan ook bij andere partqen aan de bekende redevoering van Vollmar over de TripleAUi antio heeft eene verbazende sensatie gemaakt de partij zou zich voorts in geen enkel opzicht meer onderscheiden van de bourgeois partijon elke oppositie werdv gefnuikt parasieten wien bet alleen te doen was om hun maag te vullen drongen zich in de partij enz Maar de bijeenkomst te Erfurt heeft de fractie iu het gelijk gosteld waarmede evenwel de uiteenvalling der partij die sinds de Qpheffing der wet begonnen is nog lang niet is gestuit en uitkomsten bq verkiezingen zooals die nog onlangs in het koninkrijk Saksen verkregen werden zullen den strijd niet verbergen Het orgaan der oppositie te Berlqn de Volkstribune beeft immers zelf ronduit bekend dat de socialistische partij voor het meerendeel uit ontevredenen bestond en dat er slechts weinig overtuigde socialisten onder waren Daarop hebben de vrijzinnigen steeds gewezen en hoe moor de regeering zich het lot der arbeiders aantrekt en de eenzijdige behartiging der belangen van de grootgrondbezitters en de groot industrieelen laat varen dos te meer zal het aantal der socialisten slinken De Duitsche Keizer heefr een zeer vleiend schrqven gericht aan den hoogleeraar Helmholtz De Keizer prijst t vooral in Helmholtz dal bij niet aan politiek doet Van het feest van Virchow wiens naam in de wetenschap groot is heeft do Keizer geen notitie genomen omdat hij vrijzinnig is Volgens de Engelsche bladen gaat de Keizer het volgend jaar weer op reis naar Londen In de plaats van don overleden Minister Smith is in het Londensche kiesdistrict van het Strand tot candidaat voor bet Parlement gesteld zijn eenige drie en twintigjarige zoon thans met oen zwager die niet veel ouder is hoofd der boekhandelaars firma H W Smith en Zonen De Gladstoniaansche tegencaudidaat is een zekere dr Gutteridge als geneeskundige eenhomoeopaath en als politicus een radicaal Op een na hebben thans alle twee en dertig Parlementsleden die Paruell tot het einde trouw bleven het felle manifest aan het lersohe volk onderteekend waarbij zij verklaren nooit met de Mao Carthysten te zullen samenwerken of hun land voor een buitenlandscbon staatsman te zullen verraden Michael Davitt de Fenian van weleer die indertijd acht jaren wegens landverraad in oen gevangenis doorbracht maar sedert met een jonge en rijke Araerikaansche vrouw hnwde en een weekblad voor de lerscho werklieden uitgaf is thans op zijn terugreis uit Canada en de Amerikaansche Republiek waarheen hq eenige maanden geleden met vrouw en kinderen voor zqn gezondheid heenreisde Zooals men weet was hq een der eersten die zich na het ecbtscheidingsproces tegen Parnell verklaarde Ce anli Parnelliaten in Cork wenschen hem nu candidaat te stellen voor den opengekomen zetel van Parnell PETROLEÜM iXOTEERIIVGË van de Makelaars Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerdfuat 7 40 Januari FebruariMaart April levoring ƒ 7 30 SeptemberOctober November en December levering 1892 f 7 25 ADVERTENTIËN 5g gag 55 X655g5ö ® g5ig5gl 5ai Den 24 October a st hopen PETRUS BAKKER KN WILHELMINA JACOBA BROUWERS hunne 25 JARIGE ECHTVEREENIGING te herdenken Gouda October 1891 g XEGxya