Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1891

Vrijdag 23 Octoler 1801 1V 46Ö4 BRAND EN WATERSCHADE HOOGB O OU W E 252 Al de door water beschadigde WITTE GOEDEREN als Linnen voor Hemden en Lakens Shirting Madapnlam Constitutie Sheepgoed enz be nevens de TAFELGOEDEREN als Servetten Tafellakens Handdoeken Vingerdoekjes Zakdoeken Flanellen Chemises Nachtjaponnen Pantalons enz enz moeten binnen eenige dagen verkocht worden Om ze voor bederf te vrgwaren wordt alles tot ALLE PRI IZEI verkocht De Goederen die niet nat geweest zgn allen tegen de helft van de waarde Binnen weinige dagen tnoet het iveg HOOGE GOUWE 252 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad V hr Gouda en Omstreken Verkoop van des ochtends 9 tot s avonds 9 uur B Oe laaending van sdrertention kan geschieden tot eön nur des namiddags van den dag der uitgave 99 ff Goedkoop Solied Elegant si Gangbaarste JÉL modellen gy o a OOBU iJJB r dosijn t7 HEBZOO p dosOi i r 008TAIJ mi l I p doi nl te OrootteP iaroottcIj 4 £ AI BIOS Si S ÜC a V V FBANKU d i l 4 WAONBB Vt BTBPHAH p d wynt l p doi pMrfl 7 p do pt r ï v uwoour B p dodja 1 n Verkrijgbaar te Qouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MET EDLICH Versand Ceschaft Leipzig PIagwltz Ds VORSTMAN betuigt zynen harte ijken dank aan allen die hem op den IQi dezer hunne deelneming betoond hebben Pe crediteuren in het faillissement van L J BLOK voorheen kruidenier te Gouda worden verzocht DONDERDAG den 22 i = OCTOBER des voormiddags tusschen elfen twaalf nnr te willen vervoegen ten huize van den Heer A DAM aan den Kleiweg om de hun by rangregeling vastgestelde uitkeering in ontvangst te komen nemen De Curator Mr C M s JACOB eene Lading prima grove EAuSELSOLBN EN Duitsclie G ASCOZES A JONKER en ZOlNEiX GOUDA KANTOOR VEST Openlare Verkooping te Gouda op MAANDAG 2C OCTOBER 1891 des morgens ten 11 nur in dk Hakhonik op de Markt aldaar ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Tan Het HUIS geteekend Wgk N No 109 met 3 aizonderlgke HUIZEN daarachter geteekend Wgk N Nrs 106 107 en 108 GETIMMERTEN en ERF staande en gelegen aan de Nieuwe Baven te K f ctie B nummers 1659 1661 1662 en 1666 samen groot 3 Aren Grootendeels in eigen gebruik en voor het overige verhuurd voor 5 per week Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 26 November 1891 en te bezichtigen volgens plaatselijk gebmik Inlichtingen bg den Notaris vÖimTZETTI XG DE £ OPENBARE VEHK00PIN6 VAM Manufacturen enz in het Verkooplokaal aan de Peperstraat te Gouda op beden Donderdag II Oct 1891 des morgens te elf uren De GOEDEREN ijn vóór de Verkooping te ien Tegen NOVEMBER een BASSE SLEEIILINC GEVRAAGD eenigzins bekend met het vak in een ferood en Koekbakkerij om zich verder te bekwamen Adres onder No 2149 aan het Bnrean dezer Courant Snelpersdruk an A Beinkman Zoon Gouda Vraag g normaal ondergoederen het beste voorbp hoedmiddel tegen üJ verkoudheden en tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk ge gtempeld met het A t f 5 op8chrift W BenflerSöhne en onder de bsndterkening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 5 Hoogcnboom Cz Wjjdstraat te Gouda Tegen advertentiekosten te Bekomen een beste WAAliHOi D Adres Bureau dezer Courant Zeer ITette Gesteendrukte I NAAUEAAETJES I worden GELEVERD door A RRI RMAN en Zn 0 uitgave dezer Goorast geschiedt dagel ks mat nitzondering ran Zon en Feestdagen D prgs per dri BMiulen ii 1 25 franco p r post 1 70 Alsoqderlüke Nommen VIJF C£NTEN BINNENLAND GOUDA 22 October 1891 Tot predikant bg de Nad Harr gemeente alMer i gisterenavond beroepen de beer H H Barger predikant te Vlaardiugsn De aanataande uitroering van de Ooudtche Zangeertmiffiitff belooft veel voor de muriek liefLebbers Onder de aoliaten heeft men te trachten de heeren Kogmana uit Amsterdam en Driessen uit Leiden terwyl da beer Van Milligen onze vroegere stadgenoot een igner composities zelf zal leiden Men riet hieruit dat het seitoen goed inzet en het is te begrgpen dat de avond met verlangen wordt tegemoet gezien De collecte ten voordoele van de slachtoffers van den hagelslag in Limburg heeft ali ier na aftrek dor onkosten 182 74 opgebracht W vroeger jaren de halre aUerwaarS Vp Sftolvijkersluis ter beschiltliing van de IJsclub Gouda et genoegen vernemen wij dat in het vervolg die sjeheel onder water zal worden gezet zoodat de oude bewering dat de baan wel wat klein was nu vcor ten groot gedeelte niet meer als dekmantel zal kunnen gebruikt worden door de wegbigvera Hedenmorgen verdwaalde eep kalf dat marktwaarta word gevoerd in den winkel van do Wed Quant op don Kleiweg en richtte daar eenige verwoesting aan onder do article de luxe daar steeds in zoo ruimen mate voorhanden Waa dit voor de rigjnaros van het magazijn vrg onaangenaam ook de boer die de schade zal moeten betalen was verre van tevreden over zijn weerbarstig dier FEVILLETODJ Uit het DuiUch XVIL 84 Bob sprak de inspecteur zacht terwglhijzgn and op don schouder van dezen legde De aaiigosprokene zag verbaasd op een poos Meren zijn oogen strak daarna echter was er de herigste toom in te lezen Voor den duivel wat hebt gij hier te zoeken nep hij Stil antwoordde de inspecteur kalm gij zult w zaken niet aan ieder willen verraden Kan ikeitner vier oogen eenige woorden met je spreken 1 üT i Ü gaarne in stilte naar buiten willen lokken niet waar Bon ik politiebeambte ög zijt het geweest Wanneer ik je gevangen wilde nemen Bob OM zon ik een dozijn agenten achter mij hebben ïeids do inspecteur kalm Hebt ge werkelijk een 00 slecht geweten Kom gg rraagt niet lang naar bewijzen Voor 1 1 reeds een verdenking toHoende Heden ten ons oveer oen uur is in het water dor Zeugstraat geraakt de 13 jarigs schoorsteenveger A I welke door S H v d Kraata Jr rered ia die er gekleed bg sprong Hedenmorgen raakte op de Haven een koe te water en kon eerst na vele vergeefsche pogingen met moeite op het droge orden gebracht Bij de inschrijvers naar het gebouw der Gasthuiskerk tot archief en libryo is gisteren abusievelijk weggevallen de inschrijving van den beer H J Nederhorsl die bedroeg voor bed mot pannen ƒ 7498 voor bed met leien 8020 voor pannen met 8 kozijnen 7922 en voor leien met 8 kozijnen 8688 Uit Haastrecht schrijft men aan de Schoonh Ct Zaterdagmiddag omstreeks 1 uur had do wed Bouman het middagmaal met haar huisgezin gebruikt ééa barer kinderen ging uit het daarbg staand zomwrhuia ieta halen tg n bi buitapkomende de hooiberg mot het daarin aanwezige Dooi in brand Mg De hevige wind wakkerde spoedig do vlammen aan toodat in een kort oogenblik de geheele woninx in do asch lag Alleen een schuur achter de woning is hoewel zoor beschadigd behouden gebleven Van den inboedel is zoo goed als niets gered Alles ging zoo haastig dat aan redden niet kon gedacht worden De spuiten zijn tot s nachts 1 uur aan het werk gebleven ja zelf ééa tot s morgens 6 uren Hot huisgezin is nu bij de gezamenigke buren ingekwartierd Woning en inboedel zijn verzekerd De ooriaak van don brand is onbekend Voor de vacante betrekking van gemeente geneesheer te Haastrecht hebben zich goene sollicitanten aangemeld Schoonh Ct Ik wil u in alle opzichten geruststoUon ikkom uit naam vac een bankier Bob vestigde de hebzuchtige oogen op zgn collega die tegenover hem zat en ijveriger dan te voren op zijn nagels kauwde Wat zegt gij er van dokter vroeg hij Hoor eerst verder luidde het antwoord wijweten immers nog niet waar hot eigenlijk heenmoet Ik zal geen woord meer spreken zoo lang wij niet onder vier oogen zijn zeide de inspecteur wiens blik doordringend op den dokter gevestigd was Hiernaast is een vertrek waar zulke zaken in denregel worden afgehandeld Nog één vraag antwoordde Bob Wilt gemij eea voorstel doen of komt ge om mij tedreigen Wanneer ik wil dreigen heb ik politieachter mij En gij geeft mij er uw woord op dat dit nuniet het geval is Dat geef ik u Bob knikte en veriiet zijn zitplaats sprak met den kastelein eenige woorden en volgde dezen in bet aangrenzend vertrek dat veel kleioer doch even onzindelijk was Do herbergier plaatste een brandende kaars een kruik on twee glazen op do tafel en verwijderde zich weder Toen de inspecteur nu de deur wilde sluiten stond de dokter voor hem ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a hO Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Door een bekend tooneelspeler te Ameterdam worden volgens de Portefeuille poging en aangewend om een Theatre des Jeunes op te richten Wanneer deze pogingen tot een goeden uitslag leiden zal men trachten met de directie van den in aanbouw zgnden Artis schouwburgeeno overeenkomst te sluiten De jury door de Naamlooze Vennootschap Tereenigde Rotterdamsohe Tooneelisten directie Le Gras en Haspels uitgenood om haar van advies te dieiien omtrent de vraag wolk der stukken ingezonden op de door haar uitgeschreven prijsvraag voor het toekennen van den prijs ad f 1000 in aanmerking kan komen heeft bij gemotiveerd schrgvon als haar oordeel medegedeeld Hoewel de jury geen der stukken den uitgeloofden prgs heeft kunnen waardig keuren is er ééa dat zich door genoog goede eigenschappen onderscheidt om eeno plaats op hot repertoire van bet gezelschap te verdienen Als zoodanig is het onder het motto Duo ingekomen toonoelspol dan ook door haar aanbevolen Onder de overblgvende stukken zijn er voorts enkele waarin de jury zooveel hoedanigheden gewaardeerd heeft dat zij meent de directie in overweging te mogen geven zich met de schrijvers er van in betrekking te stellen om dezen aan te moedigen tot het wagen van eene nieuwe poging of hen op le wekkon tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen dat hun stuk ter vertooning geschikt wordt De jury bestond uit de heeren dr R Pekelharing Th Nolen en L Simons Mzn In het laatst der vorige week stierven in ZnidExloermond kort na elkander de heer K Benns en zijne echtgenoote Daar men reden meent te hebben Wat wilt gij hier vroeg de oude man wrevelig Opletten dat Bob geen domme streken uithaalt antwoordde de dokter lakoniek Laat hem maar binnen zeide Bob hjj moeter bij zijn En waarom vroeg de inspectear misnoegd ge zijt verstandig genoeg om je voordeel niet uitbet oog te verliezen aan oen voogd hebt gij waarachtig geen behoefte Bob Bij die zaak wel Fritz Kaller kent do wet bij weet ook de waarde van familiepapieren teschatten Een scharapore lach volgde op deze woorden terwijl de dokter tegenover zijn vriend plaats nam Fritz Kal er I zeide hij m gedachten Nu horken ik u weder Gij waart klerk bij een advocaaten hebt wegens valschheid in authentieke stukkenin het tuchthuis gezeten Dat gaat niemand aan antwoordde Kaller meteen booaaardigen bhk op den inspecteur Wanneer men zgn straftijd volbracht heeft dan is iedere herinnering daaraan een beleediging Vlieg nu maar niet zoo op antwoordde daoude man Met heeren van uw slag maakt menniet veel pliolitplegingen en een bennnering aanhet tuchthuis kan voor u niet anders dan heilzaamwezen ofschoon ik geloof dat zij geen invloed op u zal uitoefenen Gij wilt dus bij dit onderhoud tegenwoordig zijn