Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1891

rii het feit kennis werd gegeven a l v jf cent restte é cent welke in een postzegel van dat bedrag in dei brief werd overgemaakt weg ook van werklieden vareenigingen ligt het door een bijdrage naar de mate barer krachten te toonen dat zij leze belnoeiing allereerst haar leden en hun broederen ten goede komend waardeeren Maar evenzeer vindt de hand vi n hen die buiten het terrein van den industrieelen arbeid staan hier iets te doen wat zg ling9 heel wat kwaads heel wat ellende kan hdpen koeren Men spreekt zooveel over voorkoming van armoede Welnuj wie telt de honderden die als gevolg van ongelukken b3 den arbeid van ziektenontstaan door wt bedrW buiten staat grrakon ombehoorlgk den kost te merdienen en vervallen totarmoede W iei kan zejlsen aan boevelen daarvan lat treurige lo bespaarq zou kunnen worden door looltruffende voorzorgsmaatregelen Eu wie daarommiskennen dat het wijgta van den weg naar zulkemaatregelen hot opwoffen tot het nemen er vandoor die wegwgzing lift van groot maatschappelijkbelang in aanmerking artikelen Tan weelde als daar zijn porcelgn glas juwelierswerk kunst metaalwerk fijn aardewerk kostbare kleediugstoffen en alle kunstvoortbrengselen in den waren zin des woords schilderijen beeldhouwwerken enz Voor de minstkostbare wijze van verzonding en voor de meest milde toepassing van het Amerikaansche stelsel van inkomende rochten zullen voor zoover het inzendingen ter tentoonstelling betreft alle veroischte maatregelen genomen worden In de jongste aflevering van de Sconomiat geeft de heer G M Boisaevain uit Amsterdam eene berekening van het particulier vermogen in Nederland Uit een vergelijking van de nalatenschappen die in de jaren 1880 tot 84 en in de jaren 1888 tot 90 zijn aangegeven blijkt in de eerste plaats dat de eindcijfers voor beide tijdperken ongeveer gelgk zgn namelijk gemiddeld 263 millioeii Let men evenwel op de besianddeelen dior nalatenschappen dan ziet men dat de verhouding der onroerende zaken tot de roerende in het eerste tijdvak was als 41 83 tol 69 39 in de jaren 88 90 echter als 36 04 tot 75 52 De gevolgtrekking hieruit is dat in den laatsten tijd Ie goheele waarde der onroerende zaken vrij aanzienlijk ia verminderd maar dat tengevolge of van waardevermeerdering der roerende bezittingen of van nieuwe kapitaalsvorming het gezamenlgk particulier vermogen toch geen verlaging ondervond En in do werkelgkheid is de loop der zaken ook zoo geweest De ongebouwde eigendommen en de gebouwde voor oen doel zgn in waarde achteruit gegaan terwijl de fondsen b v tabaksondernemingen in goldswaardo zgn gestegen Zonderling is het merkt do heer Boissevain op dat het verhoudingscijfor der NederI staatsschuld als bestanddeel van het particulier vermogen geen verhooging onderging torwijl toch het bedrag der staatsschuld ujet onaanzienlijk is vermeerderd Uit de successie statistiek berekent de schrijver nu het particulier vermogen nalatenschappen beneden ƒ 30 huilen rekening latend Hg komt op een cijfer van 10700 millioen gulden Aan onroerende zaken bedraagt het o a ƒ 4 160 000 000 aan rentegevendo schuldvorderingen ƒ 1 862 400 000 en aon buitenl fondsen ƒ 2 7 70 200 000 Het bedrag der staatsschuld is ƒ 583 000 000 Dat dit cijfer sedert 1880 84 even groot is gebleven schrijft de heer Boissevain toe aan bet toenemend bezit van onzo staatsschuld in het buitenland en in de doode hand De kantonrechter te Oud BeierUnd heeft den heei A E van N tot dë volgende boeten veroordeeld lo het als geneeskundige tevens bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen niet aanwezig hebben van twee geneesmiddelen die voorhanden moeten zijn tot 2 maal ƒ 3 2o het ondeugdelijk hebben van vier geneesmiddelen tot 4 maal 3 3 het buiten do gesloten vergiftkas bewaren van drie vergiften die in de gesloten vergiftkast moeten bewaard worden tot 25 4 het buiten de gesloten vergiftkas en zonder biauw kruis als kenmerk bewaren van zes vergiften die mits z j duidelijk een blauw kruis als kenmerk dr agei buiten de gesloten vergiftkas bewaard mogen wordeiil tot 25 boete elke boete te vervangen bg wanb taling door gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen Eeu allerdolst proces ffljrd der dagen te Pelersbupg gevoerd De Hofraad NSolai Morosow was nl door mej Axinia Asonassiow aangeklaagd wegens mishandeling van haar haan De dame die in t zelfde huis woonde Ab or nl een baan op na een rustig lief dier dat volgens laar op gruivelgke wijze door den buurman werd llpl edigd daar hij zich geI oefend had in t kraaieii en telkens naoht en dag I soms in dronkenschap vi lk ook nuchteren het ge luid van den haan zoo troiiw nabootste dat t beestje meenendo een collega te Hooren steeds antwoordde Toen hg bij herhaalde o Blmoetingen bemerkte dat de Hofraad kraai le zagl hg dezen ten slotte voor een haan aan en in een kwaden luim wierp h j zich op hom De Hofraad loeg t beest toen me zijn I stok zoodat t onmachtig neerzeeg en met gebr ken I pootje moest worden naar bed gebracht en dagen lang verpleegd Deswege diende de juffrouw een klacht in Volgens den Hofraad kraaide hg niet tegen den haan maar om zijn kinderen zoet te houden hij achtte zich door den burgerlijken haan van de plebischo buurvrouw die hem familiair aankraaide en te lijf ging zelfs aan de hand bloedig had verwoud zwaar boleedigd en dacht er bgna over den haan en zgn bezitster zgnerzijds een proces wegens mishandeling en smaad aan te doen De rechter dia zich met dit krankzinnig zaakje had bezig te houden sprak den kraaiende vrij tot groote ergernis van de juffrouw die volgens den aangeklaagde haar lief beosye er op had afgericht om hom onaangenaam te zgn Te Pargs slond dezer dagen prins Benjamin Bohan j ingste zoon van prins Catnille Kolian wegens verduistering terecht De bankier Polack had iu zijn bezit twee schilderden van Teniers van zeer ongelijke waarde gezamenlijk worden ze op 30 000 frs grsohat Daar hij ze wilde verknopen droeg hij den expert Laveau op koopers te zoeken Prins Rohan meldde zich aan wilde echter alleen bij tormgnen betalen Polack wilde eerst hiervan niets weten stemde echter eindelijk toe de schilderijen bij den prins te deponeeren die zich verbond binnen drie maanden alles te betalen of de stukken terug te geven ïoun prins Kohan dfee ochur had ontvangen verkocht hij bet beate dadelgk voor 3600 frs Toen de drie maanden o m w ren kon bij niet betalen noch de twee Teniers teruggeven Polack diende een aanklacht tegen hem in Bij de lerechtzitiing verscheen de prins niet Zijn advocaat deelde mede dat de prins peisooulijk geen vermogen bezit doch dat zijn eehtgenooto zeer njk is en hom jaarlgks BO OOO frs betaalt De rechtbank veroordeelde den prina bij verstek tot 4 maanden gevangenisstraf 2000 frs boete en 25000 frs schadeloosstelling Julina Contsen artiate aditpbaat te Dusseldorf on Louis Moritz Stürtz reizigrt in metaal waren geboren te Pesth thans wonende tel Philadelphia zaten gisteren voor do rechtbank te Arnhem op de bank der beklaagden Contsen en Sturtz die als hoeren gekleed met een ketting aan elkaar gesloten wenlen binnengeleid voraohillen zoozeer in lengte dat bij de behandeling der zaak gemakshalve de eerste steeds als de kleine de ander all de groote werd aangeduid Beiden spreken Duitsoh doch Contsen verstaat en spreekt HoUandach IJg het verhoor van Sturtz moet evenwel een tolk dienst doen Zij staan terecht ter zake dat zij met het oogmerk om zich wederrechtsigk te bavoordeolen door listige kunstgrepen en verzinsels den kellner Gelly hebbon bewogen tot afgifte van ƒ 200 De toedracht der zaak is de volgende Nadat do beide beklaagden in gezelschap van een ander vreemdeling reeds in Juli te Arnhem waren geweest eiH toen met get Gaily hadden gesproken over onverschillige zaken keerden z j 28 luguatus terug Contsen vroeg toen aan get Golly of hij zaken wilde doen Deze wilde wel on Contsen gaf hem daarop rondez vous in het café Musis Sacrum met de bijvoeging er is voor jou geld aan te verdienen Den volgendon dag in bet café Musis deed bekl Contsen een verhaal vac diamanten die bij van een zieken vriend in beloening had en dio hij van de hand wilde doen Hij had ze niet bij aich doch zijn vriend Sturtz had ze en deze was in het aan den Jansbuitensingol gelogen Café Bod Hior vond get ook werkelijk den tweeden bekl die hem oen doosjo met diamanten vertoonde en hem verzocht er een uit te nemen dien hg get dan bij een juwelier kon laten taxeeren Gat koos er een steïntje uit en bekl Sturtz pakte dit voor hem in Het is mogelijk zegt get dat hg toen het steentje verwisseld beeft Met dezen diamant ging get vergezeld van bekl Contsen naar een goudsmid en het hem taxeeren De goudsmid schatte den diamant op ƒ 15 en met leze boodschap keerden beiden naar Sturtz terug die met hou naar het over de Rijnbrug gelegen café Meinderswijk ging Get wildo nu de loos met diamanten meenemen om tha s alle steentjes te laten taxeeren doch bekl Contsen beduidde hem dat dit onnoodig was daar or één getaxeerd was en men de anderen tegen denzolfdeii prijs kon berekenen Er waren or 36 dus dat v a9 voor ƒ L60 want ze hadden aan Sturtz gezogd dat de proefdiamant op sleehls ƒ 10 was getaxeerd Be Aan de gebouwen voor de wereldtentoonstelling te Chicago wordt op het oogenblik gearbeid door ongeveer 900 man die elk etmaal uren des nachts bg electrisch licht werken en drie ploegen zoodat elke ploeg acht uren bezig is Dit is de gewone manier van werken te Chicago en op deze wijze rijzen de reusachtigste gebouwen in deze stad letterlijk als paddestoelen uit den grond op zonder dat de deugdelijkheid van don bouw er minder op behoeft te woiden Des Zondags wordt er natuurlijk gerust In den loop dezer maand zou het gotal werklieden op 2200 en naderhand gaandeweg op 6000 gebracht wordeu De aannemers verzekeren dat zij lang lóav do inwijding October 1892 de gebouwen ver genoeg voltooid zullen hebben om alle inzeudingen te kunnen plaatsen en lang 6ai de opening Mei 1893 geheel gereed zullen zijn Uit het buitenland zgn tot dusver alleen uit Mexico Groot Brittannie Duitsehland Denemarken en Turkije commissarissen aanwezig Voor de andere landen zgn voorloopig de consuls en gezanten merkzaain Het vertrouwen in het slagen der tentoonstelling wordt grooter naarmate vreemdelingen zich komen ovenuigen van de warmte waarmede de bekwaamste maunen van zaken te Chicago de onderneming ter harte nemen Langen tijd heeft bijna overal de meening gebeerscht dat New York do eenige stad in de nieuwe wereld was waar eene wereld tentoonstelling ip de ware beieekenis des woords gehouden kon worden doch het zien van de dingen die te Chicago U t stand komen on het spreken met de mannen die laar do leiding der zaken in banden hebben brengt allengs ieder tot eene andere zienswijze Als een bewijs met boeveel voortvarendheid gewerkt wordt kan dienen dat het volledige plan van a de gebouwen on inrichiingoii dio op het tentoonstellingsterrein verrijzon zullen reeds in November a s verainden zal worden terwijl het daarvoor bepaalde tgdstip eerst in Januari 1802 valt Bij het beoordeeleii van de meest voor inzending in aanraorküig komende artikelen moet op het ondanks hare inteniationaliteit specitiek Amerikaansche karakter der tentoonstelling gelet worden Uit ZnidAraerika waar voor vcde Europoesche voortbrengselen nog eene sehaarsch voorziono markt to vinden is zullen tal van boznokcrs naar Chicago komen Voor dy behocftj van Noord Ainorika zelve komen vooral In een faillissement had iemand te Goes een vordering van ƒ 1 20 De curator berichtte hem dat uitgekeerd werd 4 301 1000 pCt zoodat op de vordering zes cent te trekken bleef waaraf de kosten van overoiaking het porto van den brief waarin van om te gelooVen dat de overledenen geen natuurlijken dood z jn gestorven zyn do beide lijkkisten ouder toezioht der politie en twee geneesheeren door den burgemeester van Odoorn verzegeld De justitie uit Assen zal een onderzoek instellen Men meent vry algemeen dat de panori na s van den laataten t jd zijn Dit is een dwaling lu 178S kwam een man teerst op de gedachta tom zulk een childerwerk tg maken on in 1806 werdi Und eeu panorama van Gelderland en eei sterdam gemaakt die met groot succes delf eis door de hoofdsteden van Europa maakten Een werktuigkundige te Geneve heeft eeïe inrichting uitgevonden om op zelfwerkende w jz blieven of postpakketten in alle verdiepingen van Jrooto gebbutven te verdeolen en daarmede den brielenbesteller het trappenklimmen te betparein Tot dat doel wordt zooals het patent en technisch bulreau vai Bichard Lüders te Górlitz medbderlt in dWouderst i verdieping eene verzamelbus geplaatst dM zoovee openingen heeft als er verdiepingen m he gobouW ijjn Worden nu brieven of Indere voonrerp nj ia de daarvoor bestemde opening geworpen imn begint de bus te stijgen verdeelt onderweg zooals hieronder verklaard wordt op hallen weg den inhoud in de brievenbussen d r afzon MH e vei iepingeh eh iieping tegelgk mpde geeft den bewoners van d deeling door eene electrisole bhaï De zelfwerkende inrichting berust hierop dat de ingeworpen voorwerpen de verlamelbus in de qndersle verdieping met het dak ii electrische verbinding brengen die den kraan van een naterhouder opent Het uitstroomendo water v uitbeen cylindek die daardoor een tegenwicht met ie veraamelbus vormt en deze in de hoogte trekt Eene eenvoudige inrichting dwingt nu de bus den inhoud voor iedere verdieping in de bg die vardieping behoorende bus te ledigen d w t iu dei eerste verdieping wordt het vak van de veraamelbus voor deze afdeeüng geopend en ledigt in de brievenbus datgene wat voor de eerste verdieping ingelegd wordt en zoo vervolgens voor de tweede derde en overige verdiepingen Op deze eenvoudige wijze ontvangt iedere verdieping de haar toekomende briebendingen wanneer zij slechts door den brievenbesteller in de juiste opening worden geworpen In de verzamelbus in de bovenste verdieping aangekomen dan wordt de gevulde cylinder geledigd waardoor de verzamelbus naar hare plaats terugkeert Bij het afdeeliugsonderzoek der begrooting van Buitenlandsche Zaken in de Tweede Kamer kwam ook de treurige toestand van vele onzer landgenooten in Argentinië ter sprake Terwgl er verschil heerschte over do vraag aan wie de schuld lag aan de rooskleurigo voorstellingen van den consul generaal of aan de voorspiegelingen van agenten van stoomvaartmaatscbappijen en land verhnizingskantoren drongen enkele leden aan op Begeeringshulp om de landverhuizers behulpzaam te zijn voor den terugkeer of met hen eeu kolonisatie in Wesl Indiè te beproeven Dit gevoelen ontmoette echter kraohtigen tegenstand de Staat kan hen die vrijwillig heengingen niet vrijwaren voor de gevolgen van lichtzinnige landverhuizing Wel moest zooveel mogolijk herhaling worden voorkomen door onze consulaire amb B Ja Good de gevolgen komen voor je rekening Bob Ter zake Ge hebt daar weer een gevaarlijkzaakje die inbraak kon je tien jaren vrij Ibgiesbezorgen en bet waa bovendien een domme affaire daar ga vooruit moest weten dat het geen schitterende zaak zou worden Een brandkast openen isgeen kinderspel ge zoudt dit met de beste instrumenten in drie dagen nog niet klaarspelen Het roode gezicht van Bob vertrok zich tot een honend gegrijns Daar kunt gij niet over oordeelen antwoorddehij Wie he t mij verraden Je eigen schrift Gij hebt aan den bankiergeschreven en naar aanleiding van dien brief konik je laten inrekenen En hoe wilt gg de bewgzen leveren Watbewijst die brief dien evengoed ieder ander geschreven kan hebben Keimann zal me niet verraden en dat niemand de papiertjes vindt daarvooris al gezorgd Vraag t aan den dokter of ik vooriets bevreesd behoef te zijn Niet in t minst zeide Kaller die klaarblijkelijk de rechtsgeleerde raadsman van do dievenbendewas Do aanklacht tegen Bob i alleen te bewijzen wanneer men in zijn bezit de gestolen papieren vindt en die zal men met vinden Zeg aan leu bankiyr dat zoodra Bob wordt gevangen genomen hg er zichop k iii voorbereidijo dat van de papieren gebruikwordt gemaakt t naren aan t schrijven steeds en bgtgds vertrouwbare berichten in te zenden omtrent de landen waarheen landverhuizers gelokt worden en hunne berichten te publiceeren zoomede door scherp toezicht te doen houden op agenten wanneer dezen het publiek door overdreveij voorspiegelingen tot emigratie trachten over te bilen Gevraagd werd ook dl maatregelen zijn genomenom zoo noodig de KedarlfAidsche onderdane n in Chinate beschermen en voor ae Nederlandsche belangenaldaar te walden J In verlwd met het slt it6n van een handelstractaat metj rraukrijk wen gewezen op de mogelijkheid om onces9ie te bedingen met het wapen van het verbod vkn nadruk dat schier uitsluitend in het belang van Krankryk werkt Vlen vroegs weer om uitleverinj traotaien met prie eniaud en rgenti é i imeed Üng aangaande de erking deri 0vereenko n8ten tt eriiÈj van ji ten handel I Is het waar zoo werd virüejjo a nogltraagd dat alle vergunningaL uh exploitat e jofonderzoek doo de Franache Ru Aeriug in het 1 i gebied gegeven we er ij s erken eu bevestjgdlen worden op lóaA fan de winirale uitSprWt Zoo ja da n betwistte mejk daar au de jui heid lltngezien dof goede troi WMbona fidw omtfeut do bevoegdheid dor fi ansohe q verhpid nul liet geven vandergelijke vergunning zottlang het m enllgescbil niet iliat was moeiiijk aann embaa ismeozij onzerzijdsii eene voorloopige regiliug u wzea zin toeg i fmd was 7 f i jVan verschillende zgdea klaagde ii en over gebre j tt activiteit bij den consul g nerl in de Zuid ïikaansche republiek on werd aangedrongen op in Hing vau een bezoldigd consulaat te Kaapstad in meisjes Irdei Opnieuw wordt do aandacht gevestigd op hl Museum van voorwerpen ter voorkon ing van ongelukkan en ziekten in fabrieken eu werkplaatsen lat als uitvloeisel van do in het vorige jaaf te Aroatentem gehouden veili heid8tentooristelling eerl i g verrijaen zal Met de voorbereidende maatrogelefi om tot de oprichting Hn dit Muset m te koraqiU is men een goed fiid ge rorderd Op nitnoodiginWvan het bestuur ilèr afleeling Amstfl dam van feilVeroehiging ter bevordering van i rieki en handweikauijvorheid htgft zich eene com issil van bestifgr gevorbd Stappen zijn gedaan om inch van den teun 6Q de modewerking te verti kiireB van de beaturenj van staat en gemeente Die Upogingen zgh met goed gevolg bekroond de regel ring beeft eene bgor ge van ƒ 5000 toogezogd dli Op de staatsbogrooting voor 1892 is aangevraagd Ook bet stedelgtó bestuur van Amsterdam is tot medewerking geziul Zal echter het plan verwezenlijkt worden tan is in de eerJte plaats vBj eischt een ruime medewerking uit den boezem iJ der naaste belanghebbenden zolvon niet alleen tot de oprichting van het Museum maar ook tot inatanijlbouding er van Om hen daartoe op te wekken me ft de Museum commissie onlangs eene circulairj verspreid Zij rel daarin uiteen dat een dergelgk museum in een werkelijke behoefte voorziet indien het zooals zij wensofat op practisoheu grondslag wordt gegrondvest en opgebouwd ludieu het een voortdurende tentoonstelling wordt waar men in werkelijkheid kan zien boe een werktuig moet zgn ingericht om gevaar voor den daarbg werkzamen arbeider zooveel mogelgk te voorkomen waar dus elke werkgever of werkman de bezwaren aan een dergelijke beveiliging verbonden zooveel mogelgk kan nagaan waar tevens inrichtingen worden tentoongesteld of als modellen of teekeniugen zijn vertegenwoordigd die ten doel hebben do gezondheid van den arbeider in zgn bedrijf te bevorderen of schadelijke invloeden aan dat bedrijf verbonden af te weren of te verminderen Zal deze roepstem weerklank vinden b j hen die van de aanwezigheid van dit Museum rechtstreeks de goede gevolgen zullen ondervinden Wij hopen van harte dat zij hen die nog achterlijk bleven moge aansporen om daarvoor eene bijdrage te bestemmen Met instemming lazen wij in het Sociaal Weekblad t Zou ergerlijk wezen jndien bet anders ware V i Srop dienen te gaan da werklevers om blijk te geven van hun goeden wil Op den was er immers alleen van familiezaken sprake Ik herhaal u dat gij de zaak te hoog taxeert n uw eisoh is eenvoudig onbeschaamd antwoorddehij in dit voorstel zal Romberg onder geen voorwaarde treden Wij moeten geen namen noemon zeide Bob met een blik op de deur daarmee kan men nooitvoorzichtig genoeg zgn Gij kent vermoedelijk deninhoud der papieren niet Neen Dan zullen we u dat eens vertellen in zooverhet niet in strijd is met ons belang Dat heb ik liever niet antwoordde de inspecteur die zich de belofte herinnerde die hij aanTheodoor gedaan had Het zal toch noodig zijn zeide Kaller ggmoot inzien dat on e eisch niet overdreven is Eennaam behoeft immers niet genoemd te worden Ja hot is beter wanneer gij oen goed overzicht krijgt antwoordde Bob den inspecteur eengeweldige rookwolk in het aangezicht blazende Leldus wol op Voor meer dan twintig mron overhaodigde een goede vriend aan en bankier eon grooUsom en gelijk mot hot gold een testament waaritzijn eenige zoon tot erfgenaam werd benoemd P zoon leeft nog en heeft niets de vader is kort 8 bet opmaken van het testament aan do cholera gestorven zooals ü een annteekpning van den bankierblijkt ifVordt verwUjd j En dat dit ook geschiedt voor het geval m jnvriend te gelijk met m j wordt gepakt zeide Bob terwijl hg een korte aarden pqp stopte W j habboo voor alle gevallen onze maatregelen genomen of de bankier betaalt wat wij verlangen of hij gaat er onder Zoo staan de zaken I zeide de dokter met eenblik op den ouden man die zijn bedaardheid geenoogenblik verloor Alles of niets oen middenwegis er niet Zijn die papieren inderdaad van zooveel waarde vroeg de inspecteur Ik geloof dat gij de waardete boog schat De doktor kent dat spott Bob hij weet hoeveel de papiertjes waard zijn en ik weet hetnu ook En hoeveel wilt ge er voor hebben Veertig duizend gulden Bon je gek Gek De duivel mag mij halen als ik niethet dubbele ou kunnen vragen Wat denkt ge ervan dokter Zijn we mot bescheiden Ik heb je reeds gezegd dat ge een dwaas zijt indien go liet niet doot antwoordde Kaller Alswij van ilm papier jn gebruik maken dan wandeltmeneer de bankier naar de gevangenis Dat al dieheer even goed weten ais wg De iiiapecteur schudde hot hoofd Dat do doru menteii öen zoo gevaarlijk geheim konden bevaHon I had hg niyt verwacht volgens Theodoor s gezegden klaagden wilden toen de steenon hiervoor laten doch dan moest hij ze eene week bewaren want ze waren niet van hen en ze mochten ze dus oigenlgk niet verknopen Na die week zouden ze hem ƒ 500 er Toor teruggeven Dat vond get te veel geld en h j heeft toen gezegd dat hij er ƒ 200 voor wilde geven en er dan later als hij zo terug moest geven ƒ 400 voor terug moest hebben Daar get evenwel naar zgn dienst moest werd de zaak nog niet afgedaan doch later heeft bekl Sturtz hem een ijzeren kistje gebracht waarin de diamanten waren onder voorwaarde dat hij het niet zou openen Get stelde hem daarvoor ƒ 200 ter hand Nauwelijks was bekl weg of get opende het kistje en zag dat de diamanten niet zoo er uitzagen als de steen dien hij s morgens bij den goudsmid had gebracht Hij liep met bet doosje naar een juwelier en deze zeido hem dat alle stetnen valsch waren waarop get de politie waarschuwde die de bolde bekl juist op weg naar het station vond en hUn verzocht naar het bureau mede te gaan waar ze in hechtenis werden genomen Do eerste bekl hield steeds vol dat hij slechts als tolk heeft dienst gedaan en niets niet de zaak te maken had Do tweede bekl zeide dat hij de diamanten van een vriend te Londen in pand had gekregen en moende dat ze echt waren Zo moesten dit zgn hield hg vol want de juwelier had de eene echt gekeurd en d u s waren ze het allemaal De vriend te Londen is niet te vinden geweest ondanks do nasporingon der Londensche politie Beide bekl hebbeu reeds eenige vonnissen op hun kerfstok Contsen werd in Duitsehland veroordeeld wegens diefstal mishandeling on koppelarij Hier te lande werd hij als kwartjesvinder over de grenzen gebracht en ook had hij in Den Haag aan mand gevraagd of deze gestolen goederen wilde koopeu De tweede bekl was in Duitsehland wegens diefstal en bedelarij veroordeeld Hot Openbaar Ministerie waargenomen door don subst otiicior lan justitie mr Scheltema meende dat bet onderzoek het volle licht over deze oplichterij bad doen schijnen on het bewijs van het aan bekl ten laste gelegde achtte Z E A geleverd door do verklaring van get Gelly en door de bekentenis van bekl die de feiten erkennen doch het doleuse opzet ontkennen Het staat ovenwei vast dat beide bekl zich door oplichterij hebben trachtten te bevoordeelen Met het oog ook op het onguastig verleden van bekl requireerde het O M tegen loder bekl eene gevangenisstraf van 2 jaren Mr Gratama die voor bekl Contsen optrad erkende dat bekl een stormachtige jeugd achter zich had doch na zijn 18e jaar hij is nu 31 was hg niet moor veroordeeld Voor bet misdrijf van oplichterij dat hem thans ten laste wordt gelegd had pi geen bewijs hooren aanvoeren en dat zal het O M ook niet kunnen moende pi want een der elementen nl het door oen samenweefsel van verdicbtaalen er iemand too brengen om zich van zijn geld of goed te ontdoen was niet aanwezig Get Golly had van dio verhaaltjes niets geloofd doch alleen gehandeld in de hoop een voordeeltje te behalen HijJeedmot onbekende personen zaken en kocht goederen voor de holtt van de waarde dat was zeer onvoorzichtig Maar ook al was er oplichterij gepleegd dan nog had bekl Contsen daarin geen schuld want hg heeft zich tot het laatst buiten de zaken gehouden en de eigenlijke overeenkomst is gesloten tussohen Stürtz en get Gelly on daarbij was Contsen niet tegenwoordig PI concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging doch nam do rechtbank de oplichterij aan dan tot vrijspraak van zgn cliënt Mr W F van Meurs trad voor den tweeden bekl op Na op eenige onnauwkeurigheden in de dagvaarding gewezen te hebbon voerde pi ook aan dat niet bewezen was dat bekl wist dat de steenen valsch waren Er was gesproken van hot in handen spelen van een echten steen nadat get Gelly een steen uit het doosje had gekozen en dezen door Siurtz in een papiertje liet pakken doch dit is niet bewezen PI sloot zich overigens aan bg het door mr Gratama aangevoerde en concludeerde tot vrijspraak Na re en dupliek werd de uitspraak bopauld opDinsdag 27 October Luili m Buiteolaodscil Overzicht De KngMsche bladen zijn algemeen ingenomon met de benoeming van den hoer Balfour tot oersten Lord der schatkist 011 leider van de dobalton 111 liet Lagorhuis Balfour is een der jongste Ministers 14 jare i hij is oen zustorszooii van lord Salisbury zoodat hot voor de hand lag dezen van nepotisme to btschnidio en Di Times en do Dail Telegraph de Standard on do Morningpost wozoii Lera celuer als den man aan voor dozi n post Bdlfüur IS eon wetenschappelijk man üok als s Iirijver bokend van oen philo ophisch wtrk X ula iiij lid van hel Parlement was gewon en wtrd hij p ir