Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1891

t r Zaterdag 24 October 4 IH91 1 4665 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inBending van advertentiön kan geschieden tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA n October 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door allo leden werd hijgewoond kwam de memorie an antwoord in van B en W op liet rapport der Raadsoommissie belast met het gazien der gemeente begrooting voor 1892 Daaruit blykt o a dat B en W zich niet kunnen vereenigen met bet vooratel der Commissie om sUe gemeentewerken in het verrolg te doen aanbeIteden De gronden waarop hun oordeel rast meenen l j niet uitvoerig te beboeten uiteen te zetten maar te kunnen volstaan te rerw zen naar hun rapport van 21 Jan 1879 in de raadsvergadering van 28 Ftbruari d s V behandeld Met het door de Commissie voorgestelde coupon stelsel toer de inling van tol en veergeld aan de Haastrechtsohe brug het Moordrechtaohe Verlaat en de pontjes v n de Turfslngel en Kattensingelgracht kunnen en W neh finolDin ranemxea H w da than prolgde ö iooing voldoende is en o het rieel 100 moeteii worden nitgebnid Verpachvau de opbrengst en de bedisninf sou dan lOg de voorkeur verdienen Ook tegen het coufon stelsei bg d0 inning van marktgelden betttn h i beswaren doch tg zijn bereid daarBsde een proef te nemen Op de vraag der Commissie of de reorganisatie der Politie voldoet anttoorden B en W dat deze ofschoon eerst 6 maanto in werking goed voldoet eu dat de wijze waarop ie politie bare taak waarneemt reden tot tevredeuktid geeft Kene versterking van bet politie personeel tonit vooralsnog niet noodig geoordeeld Zy stellen roorts voor bq het pontje op de Kattensingelgracht m proef te nemen mot reepen van staaldraad in fhtts van die van touw m iet DuiUei XVII 5 De zoon heeft dus tot heden nog niets ontvangen 5 zal niet eens een vermoeden hebben van het suament en de nalatenschap van zijn vader Hoe Boemt nen zulks dokter Vei fluistering en misbruik van vertrouwen Hoe snel maakt gg een gevolgtrekking zeide inspecteur Kan de bankier het geld al niet j betaald hebben Behoort het tot de onmoge M dat hg het aan den overledene kort voor oiens dood heeft teruggegeven 7 1 dan het testament in zgn handen gebleven m vroeg de dokter En zou hg het testament niet vernietigd hebben wanneer hij werkelijk voornemens was geweest M aan verduUering schuldig te maken Dat bewgst in het geheel niets zeide Kaller fl J kan zgn bijzondere redenen geba l hebbon om bet niet te vernietigen misschien was het ook slechts naaiigheid dat hij het niet deed ranar wat raakt bet ons I Wij behoeven het testament maar aan den ticulier seorotaris van zgn oom en vergeteJde lord Salisbury naar het Ccn rea ran Berlgn In 1886 werd hij ioe Minister aU ïoorzittor van den Raad van plaatselp bestuur Local Government Board later Minister voor Schotland en vior jaren geleden Minister voor Ierland met een zetel in het Kabinet De vier jaren van zijn bestuur zgn voor het Grorno Eiland van beteekenis geweest Hij paste er kalm maar onverdroten de wet toe schipperde met niemand en niets eu stoorde zich aan geen bedreiging Ook in het Parlement niet De Ieren hebbon hem zelfs nooit driftig kunnen maken Stoeds gaf Balfour kalme en ter zake dienende antwoorden Dit laatste vooral zijn vaardigheid in het spreken en de w jze waarop hg zich weet te boheerschen gepaard aan zijn Parlementaire ondervinding iffaken hem bij uitstak geschikt tot leider in het Lagerhuis Ue Tiuies bevat een zeer belangwekkend artikel over Australië geschreven door een particulieren correspondent Wij laten hier de meest belangrijke bijzouderheden volgen die in dat artikel voorkcmin l e schrijver begint met er aan te herinneren dat het vasteland van Australië alleen reeds zesen twin tig maal zoo groot is als Groot Brittannie en bjjna zoo groot als Kuropa De oerste ontdokkingsreitiftara hebben blijkbaar gedacht dat Nieuw Holland een vruchtbare kuststreek met een bijna onbewoonbaar binnenland was maar de kolonisten zijn steeds verder naar binnen gedrongen en hebben bevonden dat het binnenland zoo rijk was als men nooit had vermoed Zoo zijn er o a grootenJcool en yzerlagen ontdekt en wanneer de prijzen in andere landen het toelaten zal men deze delfstoffen zeer spoeilig kunnen uitvoeren in groote hoeveelheden Hoe sterk de bevolking ook moge aangroeien steeds zal de vruchtbare bodem eene voldoende hoeveelheid goedkoop verschillend en uitnemend voedsel opleveren Het grootste gevaar voor democratische rogeeringen zegt het artikel verder ligt in de onbekendheid omtrent ware of vermeende gebrekonydie die langzaam zijn ontslaan door omatandighcdev die geone plotselinge verauderinis toelaten en ook evenzoo slechts door langzame ver tering kunnen worden verholpeo tJDe vermeerdorpg der schulden is b v te snol gegaan het is duidelijk dat ontwikkeling en verhooging der schuldenlijst gelijken tred moeten houden Zoolang deze verhouding goed bewaard blijft zal Engeland steeds zijn steun aan de koloniën willen verzekeren Over do politieke toekomst van Australië spreekt het artikel in bedekte termen Het laat evenwel de mogelijkheid doorschemeren van eene sterke vermeerdering der bevolking uit China en verder van eene afscheiding van Engeland terstond gevolgd door een onverbreekbaar verbond met d it land Over do quaostie of de Australische koloniën in t gevolg meerdere staten of ééne gemeenschap zullen vormen zivijgt het artikel Wat echter de afscheiding van het moederland betreft de koloniën bezitten zulk eene groote mate van autonomie dat op t oogenblik de voerstander van afseheiding nog niet de meerderheid hebben De icbrijver betoogt ten slotte dat het voor de hechtheid van den band tnsscheu kolonie en moederland zeer wenschelijk is dat de nieuwe Australisclie vloot worde uitgebreid en beveelt aan dat de officieren dier vloot voor bet meerendeel geboren Auslralicra moeten zijn en dat zij ook eenigeu tijd in de Brit wïhe marine moeten dienen om het gevoel van onderlinge verantwoordelijkheid to krijgen Te Berlijn baart op het oogenblik veel opzien een telegram van den keizer in den iJ AM 7er gepubliceerd en aan don bekenden natuurkundige prof Von Helmholtz gericht waarbij deze wordt benoemd tot werkelijk geheimraad met het praedicaat van excellentie De keizer zegt o a Uw geest welke steeds de reinste en hoogste idealen nastreeft laat in zijne hooge vlucht al het staatkundig drijven en den daarmede gepaard gaanden partijstrijd verre achter zich Do keizer voegt er bg dat hij den geboortedag van zijn teerbeminden onvergetelijken vader heeft gekozen tot erkenning der verdiensten van prof Von Helmholtz wel wetende hoeveel hoogachting zijn vader voor prof Von Helmholtz koesterde en welk een trouw en aanhankelijk vriend en onderdaan deze voor hem was Prof Helmholtz vierde enkele weken voor prof Virohow zijn jubilé De laatste behoort tot de bekende leiders der Duitsch vrijzinoige partg welke de keizer vooral in het eerste jaar zijner regeering herhaaldelijk zijn misnoegen heeft doen blijken Is hot wonder dat men thans te Berlijn in do zinsnede betrekkelijk het zich houden buiten allen politieken partijstrijd van prof Helmholtz een vrij groven Seitmhkh van keizer Wilhelm jegens Virohow ziet Prof Virchow ontving ter gelegenhiid van zijn jongste jnbilc een in bijzonder hartelijke bewoordingen vervat telegram van gelukwensching van keizerin Frederik PETROLBUMNOTEËKIIVGËN van de Makelaars Citntzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hodon onveranderd Loco Tankftist ƒ 17 30 Geïmporteerd fust 7 O Januari en Fobruari levering ƒ 7 30 Maart levering ƒ 7 28 April Mei en Juni leveriug 7 16 SeptemberOctober November on December levering 1892 f 7 26 CORRESPONDENTIE 6 üw tukje i Diet f r plutsiDg gMchikt Dl RiDACTIl lARK TBERICHTBN Gouda 22 October 1891 Granen waren weder ruim ter markt De stemming was zeer vast en het aangevoerde daardoor gemakkelgk te plaatsen Tarwe Jarige Zeeuwsche 9 i f 10 60 Nieuwe dito ƒ 9 80 ü ƒ 10 60 Minda o dito 8 60 a ƒ 9 60 Afwgkende 6 i f M6 Nieuwe Polder 8 26 n ƒ 9 Rogge Zeeuwsche 7 60 a ƒ 8 26 Polder ƒ 6 50 A 7 26 Brfitenlandsohe per 70 K G ƒ 7 26 a ƒ 8 26 Gerst Winter ƒ 4 80 a ƒ 5 30 Zomer ƒ 4 40 l 4 90 Cheva lier 6 4 ƒ 6 60 Haver per heet 8 76 4 4 75 per 100 kilo 7 9J a 8 60 Hennepzaad Inlandsch f 8 26 a 8 76 Buitonlandsch 7 26 a 7 60l Kanariezaad 7 60 a 8 76 Boonen Braino boonen ƒ 13 a ƒ 14 Witte boonen 10 50 il 12 Paarden boonen 6 è ƒ 7 Erwten kokende 12 i f 12 60 Buitanlandsoha voererwten per 80 K G ƒ 7 26 a ƒ 7 76 Mais per 100 kilo Bont Amerikaanscbe 8 15 h f 8 30 Cinquantine ƒ 8 60 a 8 76 Veemarkt Melkvee redel aanvoer Handel en prgzeo traag Vette varkens goede aanvoer handel traag 18 a 22 ot per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel traag 17 a 18 ots per half K G Magere Biggen goode aanvoer handel traag ƒ 0 40 ii 0 70 per we k Vette schapen goede aanvoer handel traag ƒ 16 a ƒ 24 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug 17 ii 14 Graskalveren groota aanvoer handel vlug ƒ 30 a 60 Aangevoerd 103 partijen kaas handel zeer vlug Eerste qualileit 28 a f 31 tweede qualiteit ƒ 24 27 Zwaardere 32 NoordHolUndsche 27 a 30 Boter gewoon aanroer handel vlug Goeboter f 1 60 i f 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a f 1 40 per kilo Burgerlijke Stand OVERt EDKN 20 Oct C taa der Lm 37 j 22 6 BeitetBir 5 m GEHUWD 21 Oei P van Oadahoorn en i H Brem F vsn ara Bad en C Belonje Stolwjjk OEROREN Arie oadeti C ondeo Berg en E Gruflasd ADVERTENTIÊN Heden overleed ons Dochtertje JOHANNA PHILIPPINA in dein leeftgd van 5 jaar Dr G J M COOLHAAS J G A C00LHAA8 Teefstb a Oravenhage 22 October 1891 Gedarende 8 dagen in LOSSING eene LADING Ie kwaliteit Qrove Eulir EACHELKOLEN waaruit de levering zal geschieden a 77 2 Ct per H L a contant vrij aan hnis JA Z ¥ART Pz Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAARTJES worden GELEVERD door A BRliMiMAN en Zn Openbare VrUwillige Verkooplng op WOENSDAG 4 NOVEMBER 1891 sToorm 10 uur ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda aan de afgebrande woning van Mej de Wed en Erven CORNS BÜUWj4aN ia Roozendaal onder de gemeente tegen contant geld van 20 kalfdragende l oeien EN PIMKVAARZEI Te bezichtigen ter plaatse voormeld deimorgens vóór de verkooping l Tot nader aankondiging z n de PRIJZEN voor GROVE KAOHELKOLEN p H L 0 80 EAARDKOLEN 1 10 SMBEKOLËN Nootjes 1 kwaliteit 0 90 P KRIJGSMAN KANTOOR Vest O 161 yS Voor winterlevering worden contracten gesloten ROLPENS weder voorhanden bg T VAN VLIET Vleeschhonwer Zengstraat STEEIVKOLEIV In lossing aan de HOUTMANSGRACHT eene lading beste schoonbrandende Eachelkolen waaruit gedarende het lossen per H L è contant voor fQM wordt te huis bezorg d Aanbeveliind A KAPTIJIX FLDWEELEN8INGBL 630 Gouda 22 October 91 Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHE K en Zn Markt Gouda Sociëteit MS GENOEGEN Ie Abonnements Voorstyling DONDERDAG 29 OCTOBER 1891 KoNINKLWKB VeeEBNIGI NO ► HET NEDERLANDSCH TOONEELt m L Drama in 5 bedr van POTJECHIN AANVANG half 8 uur fg Gewone bepalingen en prjjzen Snelper drak an A Brinkman Zoon Gouda De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitEondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie mauidan is 1 25 franco per post 1 70 Uïonderlflke Nommer VIJF CENTEN B BINNENLAND Aan de gasfabriek jaarlgks e i vaste som van II a ƒ 12U00 uit te keeren voor onderhoud van lantaarns levering van niuuwe laotaarns on verlichting der gemeente achten B en W niet doenlijk de gasfabriek kaa zicli tooh niet verbinden voor een vaste som te zullen leveren wat dt Baad in het volgend jaar kan bepalen Sr zoii dq eene specificatie mede gepaard moeten gaan vsn hetgeen de fabriek gedurende een jaar te doon had en dat heeft grootebezwaren De Commissie van beheer der gasfabriek heeft tegen bet voorstal zonder nadere toeliohtiog groot bezwaar Ten slotte deelen B eu W mede dat de post Koatn van het herhalinga ondfnöj Bet ƒ 76 verhooffd is daar door vermeerdering van het aantal leerlingen één onderwijzer meer noodig is Verder kwamen nog bq den Eaad in Eene missive van Directeur en Leeraren der Burgeravondsehool den Kaad hunne erkentelqkheid betuigende voor de eer hun beivesen en voor hetgeven van een huldebl k aan een drietal hunner bij gelegenheid van de feestelyke viering van het25jarig bestaan dor Burgeravoudsehool op 16 October jl Aangawraen mèr kenniegevjpg Een voorstel v n B en ff om hen te machtigen b j de Eegeering verlenging to vragen van de concessie tot heffing van tolgeld op het Goudschergpad Dit voorstel wordt dadelyk in behandeling genomen en zonder hoofdelyke stemming goedgekeurd De Kaad keurde vervolgens goed de Kekening en Verantwoording der baten on lasten van het voormalig Armbestuur van Slein over 1890 en de Begroetingen voor de Volks gaarkeuken en het Hoff msn sGesticht dienst 1892 Over genoemde begrootingen werd eenige discussie gevoerd waarop wq in een volgend nr terugkomen Tot Lid van de Gezoudheids Commissie werd vervolgens benoi md de heer H Enno van Gelder en FEVILLETOIV erfgenaam te toonen dan hebben wg zekerheid Ook onnoodigi bemerkte Bob Wanneer hetding geen waarde had en de bankier een zuivergeweten zou hg niet met ons in onderhandelingtreden Dat hij dit doet bewijst de waarheid onzerbewering De inspecteur moest de juistheid dier opmerking erkennen hij kon er niets tegen inbrengen en het werd hem nu ook duidelijk dat d r bedreigingen niets was uit te richten Zoolang ik niet zelf de papieren gelezen en onderzocht heb kan ik niet over hun waaide oordeelen zeide hij na een pauze gedurende welke de vagebonden hun glazen geledigd en weer gevuld hadden Maar in elk geval is de som te hoog Te laag 1 antwoordde de dokter De som diede bankier voor twintig jaren ontving bedroeg tachtigduizend gulden met rente op rente bedraagt ditnu meer lau tweemaal honderd iluizend gulden Ik wil toegevun dat hij dit betalen kan maarhiermede zou voor hem de zaak nog niet zgn afgeloopen Waarom niet als de erfgenamen geen klachtindienen Dan zou de bankier toch onteerd zijn al hebben zulke lieden soms een ruim geweten indien deschurkenstreek maar geheim blijft Maar deze zou niet geheim blijven zeideKaller Daarvoor zouden wij wel zorgen Wil demeneer het niet mot ons eens worden dan hebben ADVER TENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS warden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratif opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt N tot Curator van het Gymnasium de heer H C van Amerom Voordat de vergadering gesloten werd vroeg de heer IJssel de Schepper aan B en W naar aanleiding van de in het laatste raadsverslag opgenomen stukken in zake de reorganisatie van de 2e Burgerschool voor meisjes in het eerstuitkomej de Verslag ook nog te doen opnemen de missiven der Commissie van toezicht op het Lager onderwijs van 22 Januari 1887 20 Juli 1888 en 29 December 1890 De publiceering van deze belangrijke stukken achtte spr alleszins wenscbel k De Voorzitter gaf den heer IJasel de Schepper toezegging dat aan zijn verlangen zou worden voldaan Bü Kon besluit is benoemd b j het wapen der infanterie tot 2e luitenant by het 6e reg de sergeant W Klem van het 4e reg Mej J B van Es alhier staat No 1 op de voordracht voor onderwgzeres in de handwerken tgdens 4e gavoae cboolaren un de 2e tussehenscbool E te Rotterdam ► Mej C J Minjon te Beeuwijk en A M den Oudsten te Krimpen a d IJsel deden met goeden uitslag te s Hage het examen in de vrge eu ordeoefeningen der gymnastiek Uit Amsterdam wordt gemeld Het bericht dat de heer Brondgeest als acteur zou optreden berustte op dézen grond dat hij zich reeds sedert geruimen tijd op de tooneelspeelkunst toelegt en dezer dagen eene proof heeft afgelegd voor den Eaad van beheer der kon vereeniging Het Nederlandsch Tooneel Uit de tegenspraak van het bericht door mevr Brondgeest Bouwmerster wg geen reden om hem te sparen En waarom zouden wg niet van die zaak zooveel mogelijk profiteeren Als Bob mijn raad volgde eischten wg het dubbele de bankier moet toch toegeven En weet ge wat ik geloof antwoordde deinspecteur die de spitsboevea hot liefst in de gevangenis had gebracht ik geloof dat ge het spreekwoord wie het onderste uit de kan wil hebben valt het deksel op den neus niet uit het oog moogtverliezen Denkt ge dat de erfgenaam jelui voorhet stuk zulk een hooge som zal betalen Met het grootste genoegen antwoordde Kaller Dwaasheid Ge zoudt je met een kleine sommoeten tevreden stellen en God danken dat ge uithet tuchthuis gered waart Bob haalde minachtend de schouders op en drukte met den duim de ascb in zijn pgp Het is oen domheid iemand die eens in hettuchthuis geweost is daar telkens mee te dreigen zeide hij Het is niet eens zoo erg iu dat huis men mist er niets anders dan de vrgheid en tenslotte gewent de mensch zich aan alles Wat blijft0U8 anders over dan teruifkeer naar het huis Werkgeeft men ons niet al willen wij ook qog zoo trouwen vlijtig zijn wij moeten dus wel stelen om hetleven te rekken En hoe menigeen wordt er weeriu gebracht die aan de misdaad waarvan men hembeticht geheel onschuldig is Je praat daar weer onzin Bob I antwoorddedo inspecteur Gij deedt beter met te zeggen d n 1i it