Goudsche Courant, zaterdag 24 oktober 1891

king was zoo kunstmatig dat men oppervlakkig slechts onbedrukt papier kon waarnemen Het laatste tooneelwerk van den onlangs overleden schrijver D M Maaldrink Cleopatra is thans bij den uitgever W J Thieme te Zutfen in druk ver scheuen Het bevat een portret van mevrouw Frenkel Bouwmeester in do titelrol en is loorzien van aantoekeningen die bewijzen met hoeveel zorg de schrijver de geschiedkundige bijzonderheden heeft behandeld Te Grand Haven in Michigan is dezer dagen een man die men voor vermoord hield William Edwards onverwachts teruggekomen Hij was sinds 1839 spoorloos verdwenen en iedereen daeht dat hij vermoord was Zekere Chester Wood werd vau den moord verdacht en door een woedende menigte gelyncht Tbiins kwam Edwards terug als 90 jarig grijsaard en versoheirleno vroegere vrienden herkenden hem terstond Hij heeft inds 1839 te Boston gewoond en mots geweten van het lyncheu van Wood een goed vriend van hem met wieu hij twist had gehad on om wiens wil hij Grand Haven verliet ongeveer 145 a 150 hectoliter aanbrengt kan men nagaan dat de aanvoer nogal iets lieteekent De qualiteit van de aardappelen is vrij goed en hangt af van den prijs welke ervoor gegeven wordt m Zooals men weet z ju door den beroemilen pbysioloog Marcy te Paeijs met behulp van rle photografie instanlanrïe de bewegingen van menschen paarden vogels enz bestudeerd zoodat men tegenwoordig zich behoorlijk rekenschap kan geven van al de standen die achtereenvolgens bij het gaan loopen springen eu vliegen door ilo ledematen en de hen bewegende spieren worden ingenomen Do heer Demeny assistent van den heer Marcy heeft een nieuwe toepassing van de photografie daarbij go oegd door de opeenvolgende bewegingen der lippen bij een mansch te photografeeren terwijl deze spreekt Wanneer men dan de achtereenvolgens verkregen photografieên in een zootroop plaatst kan men door draaiing van deze toestel de bewegingen weder samenstellen Een gewoon mensch ziet dan echter niels anders dan de beweging der lippen Een doofstomme daarentegen die geleerd heeft het gesprokene uit rle bewegingen van den mond op te maken least de gej photografeerde woorden Een jonge leerling van bet Parijsche doofstommeninstituut las gemakkelijk de eenvoudige en samengestelde klinkers evenals de lipletters De tongletters waren echter onduidelijk omdat da photografie van de bewegingen der tong slechts gedeeltelijk gelukt was Dit zal echter door verbeteringen iler methode kunnen worden verholpen en men heeft gegronde hoop dat men hier een nieuw hulpmiddel gevonden heeft voor j opleiding dat doolstommen De heer Jan Veth schrijft in het weekblad lie Amst Het kan van belang zijn omtrent sommige in omloop zijnde werken van Bosboom uit later tijd oeuü mededeeling te doen Bosboom had een arm schilder aan de hand dien hij loorthielp een stadsgezichtschildor Hij toekende hem motieven voor om uit te voeren Die losse prcject teekeningen in OostIndischen inkt zijn rachtig De ander maakte daar oen schilderij naar dat dan door Bosboom nog weer een beetje opgeschilderd werd en om het verkoopbaar te maken met z n B geteekend werd J e naam van den zoo genereus geholpeu schilder begon ook met een B Enkele van deze schilderijen zijn in omloop als Bosbooms terwijl Bosboom aan wat zij zijn toch maar een gering aandeel had Bolteolandscli Overzlcbt Het besluit van da Fransche regeering ten opzichte van du vernieuwing van het Spaansche handelstarief heeft een storm van verontwaardiging in de Spaansche pers doen opsteken Hoewel bet besluit reeds lang een openbaar geheim was is het sluiten van de Fransche markt voor de goedkoope Spaansche wijnen eene ramp voor Spanje vooral met het oog op da draigeade financiecle crisis Daar Frankrijk de kleine Spaansche wijnen alleen gebruikt om ze met Fransche soorten te vermengen zal het voor Frankrijk gemakkelijker zijn om in de ontstane behoefte te voorzien dan voor Spanje om zijn kolossalen voorraad elders af te zetten De optimisten in Spanje denken dat het gemakkelijk gaan zal om don wgn van Spanje te verbeteren met behulp van bekwame werkkrachten uit de Giroude maar rlit is reeds vroeger zonder succes beproefd De ondervinding heeft geleerd dat zoo lang de Spaansche roode wijnen over Frankrijk worden verzonden men ze in Engeland gaarne voor Medoc of een dergelijk soort drinkt al zijn ze ook geheel onvermengd met Fronsche producten Dezelfde wgn in eene Spaansche haven ingescheept wordt echter lang niet zoo gunstig ontvangen De heer Barlhélemy Saint Hilaire senator directeur van het College do Franco eu oud minister van buitenlandsche zaken werd geinlerviowrl over de thans iu Frankrgk bestaands enthousiastische ingeuomenheid met Rusland die zich telkens waar het slechts kan in luidrnchtige manifestaties openbaart Ik beschouw aldus volgens de Times do door Barthélemy SaintHilaire gebezigde uitdrukkingen de geheele zaak als eene onzinnigheid Hot is een terugdringen dar beschaving Het is eene schande voor Frankrijk om in het zog van eene Aziatische mogendheid te varen want ik zie in de Bussen meer Azioten dan Europeanen Het is niet in het belang van Frankrgk om voor het gevoel van ontevredenheid over het Frankforter vredestractaat heul en troost te zoeken bg Rusland Neen het is niet eene Frankrijk waardige staatkunde om zgno hoop op eene wederverheffing te bouwen op het gevoel van haat van andoren Eerlijkheid zelfs in de politiek is de beste staatkunde Ik herhaal het de verbroedering met Rusland is eene onzinnigheid Indien Rusland door welgeslaagde kuiperijen in het bezit van Konstantinopel mocht komen waarnaar het steeds het oog gericht houdt dan zal het met do 180 000 000 onderdanen te zijner beschikking de overheersohende macht in Europa zijn Engeland het is waar voert heerschappij over eene nóg grooter bevolking en over eau even groot grondgebied maar zijne onmetelijke bezittingen zijn verspreid over den aardbol terwijl de bezittingen van Rusland ééne massa vormen Daardoor zijn ig eene reusachtige macht in handen van het czarisme Rusland vertegenwoordigt despotisme en Frankrijk zou lichtvaardig zich tot bondgenoot maken an die barbaarsehheid en de westersche beschaving oniler de hoede stellen van hot drievoudig verbond N een Zijne zwarte Mojesteit de Koning van Dahouiey WestAfrika heeft te Altona bij de rijtuigfabriekmaatschappij een staatsierijtuig laten maken Dat rijtuig is echter niet voor het aanspannen vau paarden ingericht het wordt aan verzilverde stangen door 18 slaven getrokken en door twee andere slaven van aolitoren voortgeduwd Op da plaats van den bier overtoUigen bok is hot koninklgk rijtuig versierd met zeer natuurlijk nagebootste haaien stririsvogeleieren en palmbladen De staataiewagen is van binnen mot blauwe zijde bekleed van buiten blauw verlakt met roode wielen rgk mot zilver versierd Op do portieren is het koninklijk wapen geschilderd haaieu en struisvogeleieren op eeu goudveld omgeven door slangen en I olifantstanden on bekroonrl met palmbladen Er zgn nog 25 dergalgke rijtuigen in de maak I voor s Konings Hofstoet da Prinsen en Prinsessen enz In Februari van het volgende ja ir znl onder bescherming van HH MM dan keizer eu de keizerin van Duitschland en de koningin van Saksen eene Roode Kruis tentoonstelliug te Leipzig worden gehouden Deze tentoonstelling zal niet allean omvatten voorwerpen die op verpleging te velde van zieken en gekwetsten betrokking hebben maar worden uitgebreid tot de verpleging der strijdkrachten Ingezonden kan worden alles wat betrekking heeft op voeding en kleeding van den soldaat zoowel in oorlogs als in vredestijd voorts zoken betreffende hygiëne en alles wat daarmede in verband staat Bovendien strekt de tentoonstelling zich uit tot de kookkunst het bakkers en slagersbedrijf de koeken pasteibakkerij dranken en huisraad benoodigdheden voor hotels en restaurants meubelen keukengerei eindelgk verwarming en varlichting en ten slotte geschriften betreffende al deze artikelen Tot agent voor ons land is aangesteld de heer L Prins Warmoesstraat 186 te Amsterdam De aanvoer van Saksische aardappelen te Amsterdam was deze week nogal aanzienlijk Maandagvoormiddag stonden op het terrein van de Staats spoorwegMaatschappij twee en zeventig waggons zgnde de aanvoer ook van Zaterdag en Zondag Dinsdag werden twintig waggons aangebracht en gisteren Woensdag vijf en twintig waggons Niet al die waggoJS worden hier gelost oen aantal gaan door naar andore plaatsen in Noord Holland doch langs geheel den waterkant van de loods bij de OranjeNassai kazerne tot aan de kolentip is men bezig de waggons over te laden in de aardappelschuiten voor de stad bestemd Evenzoo worden waggons gelost in rle nabijheid van het station aan de Waesperzijdo lis men weet dat elke waggon aekynt ta moeten wonien a eleid dat dis proef niet gelukkig is geweest Naar de N B Ct rcrneemt zyo er thans maatregelen genomen om aan Lieftink zich noemende koopman en nog alt d met den even beruchten Tan Ommeren wonende aan den Noordsingel ie beletten bet koninklijk wapen als hofleverancier te voeren waardoor leeda verschillende handelaren zijn misleid geworden Bg onderzoek is gebleken dat hem de titel van hofleverancier verleend werd tijdens fay te Utrecht poelier was Be Hofcommissie is ech 8 van oordeel dat hem bij zijn tegenwoordig bedrijf die titel niet meer toekomt Van hooger han 1 is daarom aan de politie alhier verzocht toe te zien dat Lieftink geen gebruik meer make van het koninkiyk wapen en den titel vau hofleverancier Sedert het in werking treden der nieuwe pensioenwetten rijn door den pensioenraad voor burgorIqke ambtenaren tot op heden ongeveer 2600 aanvragen om weduwen en weezenpensioen onderzocht Aan ruim 2300 weduwen en weezen is een pea ioen toegekend terwijl op onge eor 2S0 aanvragen een afwyzend advies werd uitgebracht Ongeveer zeventig belanghebbenden hebben van de bevoegdheid hun toegekend by art 14 der wet van 9 Mei 1890 Stbl No 46 gebruik gemaakt om van dit afwijzend advies bij den Raad van State in hooger beroep te komen Eergisteren avond vervoegde zich na elkander twee personen in J sn sigarenwinkel aan de Croogwijkschen veg te Boiterdam üe een vertelde dat hij als soldaat naar Indte zou vertrekken en verkocht na veel loeven eü bieden aan de tweede een horloge voor 2 50 Ook had hij nog een lap laken ter waarde van 36 het kaartje met den prijs hing er nog aan te koop voor ƒ 15 want hij had er niets meer aan De ander had echter geen geld bij zich en vereocbt daarom de winkelier hem ƒ 15 voor to schieten Deze kon het pas gekochte horlogo op pand krggen totdat de man geld kad gehaald Ue winkelier werd gewaarschuwd door sijne vreuw en hapte niet toe De twee personen vervaderden zich daarna ieder afzonderlijk doch even daarna waren zij bij elkander im bij een ander hun bedrijf voort te zetten Hier te lande ia het bericht ontvangen dat dorader van de beide jongelieden die ten huize vands Van der Valk te Uelft hun opvoeding ontvingen het Kafferhoofd Magaia op 18 September Ie Saronbij Rustenburg is overleden De plechtige begrafeniswerd door drieduizend personen bijgewoond waaronder de landdrost en een groot aantal blanken waren Naar alle waarschijnlijkheid zal Paul een der twee jongelieden zgn vader in de regeeriug opvolges Volkomen zekerheid hieromtrent bestaat niet daar de Transvaalsche regeering den jongen Paul niet zeer vriendelgk gezind is Cf ad De heer Laurent Verreycken diiecteur der UenagerU de la Presse werd door het gerechtshof vau Brabant veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en een boete van 26 trank omdat hij het blad Parii la Nuü had verkocht dat in België wagens zgn oniedelijken inhoud verboden is De advocaat generaal Janasens zeide in zijn redevoering dat de rechter metiigeen die zich aan een of ander vergrgp schuldig maakt er niet in komt Dit geluk hebben alleen heeren als de bankier een arme duivel wordt altijd gepakt met hem maakt men korte wetten Zit Reimann ook niet weer inarrest Wilt ge beweren dat hij onschuldig is Niet aan de inbraak maar wel aan do andere misdaad Hij heeft den msord niet bedreren daarwil ik op zweren Als ge dat zoo zeker weet waarom getuigtge dan niet voor hem zeide de oude man zichsijn gesprek met Gronau herinnerde Daar zal ik mg wel voor in acht nemen enwelke waarde heeft trouwens mijn getuigenis Deofficier van justitie zou in staat zijn mij wegensmeineed te laten inrekenen Weet ge dan soms iets naders Neen maar ik geloof dat ik scherper zie dan de rechter die de mogehjkheid van ouschuld buiten sluit antwoordde Bob Had Eeimann de misdaad bedreven dan zou hij er met mij over gesproken hebben en indien hij dat niet wilde dau had hij mij ook de brieventasch en het geld niet getoond Vondt gij het dan niet vreemd dat hij zooveelgeld bezat Hij beweerde het gevonden te hebben waarom zou dit een leugen zijn geweekt Gij hecht er dus geloof aan Igke overheden in t vervolg een strjjd onder genade zullen voeren tegen de onzedelijke fransclie literatuur Het A V d D plaatste dezer dagen een ingezonden stukje van een wisselwacbter der holleuilsche IJzeren Spoorweg Maatschappij waarin geklaagd werd over den langen dienst en tiet geringe loon der wisselwBchters bij deze Maatschappij De inzender deelde daarin mede dat hg dezen zomer altijd dienst had gehad van 6 uur s ochtends tot 6 uur s ochtends dus 24 uren achtereen en laarvoor een loon genoot van ƒ 9 per week Bij een door bet blad ingesteld oBder2 oek is gebleken dat deze opgaven uiet juist waren Aan een particulier schrijven uit Portland Harboiir aan boord van de Fruo dd 16 dezer ontleent bet Fad rlaHd een en ander omtrent bet ongeval dat onze divisie overkwam en dat gelukkig niet ernstig afliep In den loop van Dinsdagvoormiddag stak de wmd die toch reeds vrg heftig was heviger op De zee was zeer hoog en de divisie was genoodz akt te ganu bijliggen voor gereefd groot marszeil met nauwelijks werkeude machine Dinsdagnacht raakten de schepen elkaar kwgt en liet duurde tot Donderdagmorgeu eer ze elkaaf wedervonden De wind die Woensdagnacht wat stiller was geworden verkeerde toen weder iu storm en men zag zich geuoodzaaktwl ortland binnen te loopen De ra Galen had ondei tusschen een voelhoorn verloren Men bereikte in veiligheid de haven Midden in den nacht wij laten den scWijver hier zelf aan het woord werd op eens alle hens gemaakt en toen wg keken wat er te doen w s waren we aan het krabben met een driemglsvaart in een haven waar wel vijfug schepen lagen Evenzoo de Fan Galm Door een wonder zijn we er doorheen gekomen De Va Galm heeft eerst zijn beele voorboel afgestooteu en is toen met zijn achterschip boven op een koopvaorder gekomen die hij nogal beschadigde en waarbg hg zelf aan zijn bazaausrust schade kreeg Met behulp van een sleepboot werd hij afgehaald en naar een open gedeelte der haven gebracht waar hg voor 2 ankers en 60 vaam ketting ging liggen Vanmorgen Vrijdag liet do kolonel ons anker lichten en moesten wij onder stoom naar een betere plaats Ons anker kwam onklaar b veu Wg hadden s nachts de ankerketting vau een koopvaarder gepakt met ons anker en deze had zijn ketting laten glippen zoodat wij deze dos ook ophaalden Wg konden niet lang big ven zauiken en stoomden dus op met ons anker voor den boeg en dat van den koopraardor over den grond sleepende Uit het schrijven bigkt verder dat daarmede de kleine oiséres nog niet ten einde waren Het sleepende anker van de ïüto pakte dat van de Fan Galm toodat wg natuurlijk niet verder konden en met een harden wind dwars op de boeg van de Ka Galen dreven De sloepen waren alle gestreken De Fa Oalm kwam tegen een der davids aan waardoor het achterste bakslag brak Vervolgens kwam zijn steven tegen de middelleiders wier bevestiging ook brak en daar hadden wij zijn gebroken voorboel boven ons hoofd op het halfdek Door volle kracht achteruit te slaan kwamen wg eindelgk van elkaar en o wonder iu de verschansing zelfs geen deuk Reimann heeft mij altijd de waarheid azegd ik wist ook dut hg Hohenbausen te Ig f wilde enwanneer men zoo iets in den zin heeft dan neemtmen zich voor het tuchthuis in acht Dan had hi zich ook voor de inbraak moeten hoeden Hij zou er geen deel aai gesomen hebben sis ik hem niet overreed bod De zaak was zooeenvoudig en schijnbaar van alle gevaar ontbloot waren de jongelui niet toevallig naar huis gekomen dau hadden wg le zaak glad afgemaakt Dus betere bewijzen hebt gij niet voor zijneonschuld vroeg de inspecteur hut glas afwijzende dat Bob hem toeschoof Voor mg zijn ze voldoende Maar voor de wet niet Ën daarom zal de arme drommel veroordeeld I worden Waarschijolgk 1 Bob wisselde met zijn handlanger een blik van I verstandhouding welks beteekenis de inspecteur niet bevroedde Gij kent uu onzen eisch hervatte de dokterhet gesprek hoor wat de bankier antwoordt Wijlaten geen stuiver vallen krijgen wij het niet vanden een dan al de ander het ons geven Eu meentde bankier door geweld of list iets to bereiken dan is dit een dwaze en vergeefsche hoop zonder i onzen wil ontvangt hij de papieren niet Zij zijn evenmin in mijn handen als in die van Bob wg De Fruo liet toen een anker met 15 vaam kettiui slippen Onze kommandant aldns eindigt het schrijven blgft by alles even kalm Eu ofschoon wij nog niets dan storm hebben gelia l alles breekt en ieder bijua zeeziek is moppert niemand Wg wachten op mooi weer en de reparatie van do Ta Galm Mr Th Borrel oud lid dor Tweede Kamer trad Woensdagavond te s Hage op iu een openbare vergadering door den Bakkersbond belegd om nog weer eens een goed woord te doen voor rle Zondagsrust Op den voorgrond stelleude dat hij op dit gebied geen versch kadetje maar slechts oudbakken brood zou kuuneü voorzetten hield spr nochtans een toespraak die met onverdeelde aandacht werd aangehoord Terwgl het Engelsotie Parlement in 1661 twee volle dagen moest vergaderen om tot de conclusie te komen dat het gein schending van de Zondagsrust was wanneer men zijn steel naar buiten bracht om zich een wijle in de zon te koesteren heeft men nu daar01 er practischer begrippen Op het verleden jaar te Amsterilain gehouden congres ter Veiliglieidsteutoonstelling was men nl eenparig van gevoelen dat volstrekte rust geenszins uiogelgk is eu op de Katholieke congressen te Luik en te Uocheleu heeft men zolfi de overtuiging uitgesproken dat Zondagsrust voor vele takken van industrie waaronder de beetwortelsuikerlabrieken niet bereikbaar is Uedeeltelgk is dit waar zeide spr maar ten deels ook weer niet Want niettegenstaande de verzekering op de Belgische congressen dat t onmogelgk is hebiien iu ons land 30 van de 32 suikerfabrieken de Zoudagrust trèl ingevoerd Geruimeu igd wgdde spr daarna aan Zwitserland waar aan het spoorwegpersoneel 52 rustdagen in t jaar igu verzekeril om daarna aan te toonen vod hoeveel belang het is dat er niet alleen periodiek een rustdag gegeven warde maar dot dit ook éêa algemeeue dag zij een rustdag iroor zooveel mogclgk allen te gelgk De heer Borret verklaarde in deze geheel mede te gaan met Proudhon die na zes dagen werken den 7n dag als rustdag noodig verklaarde evenals de H Schrift Waut rust op afwisselende dagen voldoet niet aan den eisch Zg moge dan rust geven van den arbeid die vrije dag geeft niets als hg valt op een dag dat anderen werken dat vrouw en kinderen huu bezigheden hebben dan is er niets dat den gerst opbeurt of tot het hart spreekt dau leidt die vrge dag allic it juist tot ondergang zoowel op materieel als op moreel gebied terwgl daarentegen de gemesnsohappelgke vrije Zondag een zegen wordt voor het gezin voor welvaart en geluk voor het familieleven de grondslag van een goed geordende maatschappij joarne bracht spr hulde aan hetgeen in ons land reeds in die goede richting is Ikdoau hoewel het volmaakte nog op verre na niet bereikt is en daarna betoogde hg dat die Zondagsrust zeer zeker mogelijk is maar vooral voor de bakkers Want wie vroeg hg zou durven beweren dot de maatschappg behoefte heeft aan versch brood op Zondag tntegendeel versch brood is zelfs nadeulig voor de spgsverteering slechte spijsvertering verwekt een slecht humeur en een slecht liumeur is byna het onaangenaamste dat er bestaat zeide spr schertsend En toch niettegeusisande alle eerlijke middelen is tot heden het streven der bakkorsgezellen nietge bezitten alleen een afschrift het oortpronkenlgke is op een veilige plaats die geen van ons zal verraden In dien eisefa stemt de bankier niet toe idede inspecteur en ik geef je wel in bedenking datge een gewaagd spel speelt Het is altijd t verstandigste om het zekere voor het onzekere te nemen Dat is onze zienswgze niet I riep Bob lachend Wij jagen het wild op tot het niet meer loopen kan doarna pakken wij het Overigens hebt ge u daarmot een zaak belast dis zeer onaangenaam voor ukan worden Indien ge als tosscheupersoon optreedten den bankier de papieren overlevert dan kan uhet verwijt van medeplichligijeid treffen Welk verwet Medeplichtig aan verduistering Wat de papieren bevatten gaat mij niet aan Wij hebben u op den inhoud opmerkzaamgemaakt I Gij zijt dus op mijn tusschenkomst niet gesteld Wij kunnen haar missen Zonder haar zouilt gij in het geheel niets bereiken want ge kuut het niet wagen met den bankier direct in onderhandeling te treden zeide deinspecteur Tref ik u mor en avond weder hieraan of wilt go bij mij komen Ik zal hier zijn IfTordt vervolgd slaogd Maar niet omdat de palrijons niet willen integendeel Maar oind it dezen vreezen voor onwil van het publiek Is die vrees gegrond Spr gelooft het niet En hij meent een middel gevonden te hebben om dit te bewijzen Met een onzer eerste lotlerkundigeu is hij in overleg getreden om op sprukeixlu wijjo in ileii geest van Weruraeus Buning s pleidooi voor de Kginondstichting du behoefte aan Zondagsrust voor de bakkers kenbaar te maken Is deze circulaire gereed dan zou spr daarvan eitolijke dui eiiiltailen beschikbaar stellen om die bij de Hagenaars te verspreiden huis aan huis er niet aan twijfelende ofdepubliako opinie zul dun blgken met hen te 7 iju als men het antwoord komt halen ten einde dit aan de patroons te kunnen voorleggen Want gelgk een van Neerlandsoli grootste letterkundigen uau hot einde van zijn bock over de mishandeling van den Javaan aan Droogstoppel toeriep Stik in koffie en verdwijn I zou spr wegens liet onciiristolgke van dien wonsch uitt uitroepen Stik lil uw ïortche Zondagsbrood l inaiir wel zou hg dnii nnii hem die weet hoeveel weet en leed er aan ilat verschu Zoudagsbrood kleven en het toch eet toevoegen Moge elke bete u verguld worden door die geduchte tot het u niet meer door de keel kan Ken daverend applaus volgde op de geïmproviseerde redevoering en met een woord vau dank sloot do voorzitter daarna de vergadering t Heeft Hare Majesteit de Koningin Regentes behaagd de opdracht te aanvaarden van het nieuwe werk van den grgzeu hufprediker Dr C E van Koetsveld dat onder den titel van De Vrouw in den Bgbel compleet in 6 ofleveringeu a 50 cents deze week bg de uitgevers Van Holkema Warendorf te Amsterdam is verschenen Het schrijven door de leden van do centrümsclub vóór eenige dagen aan hunne katholieke inedeafgevaardigden toegezonden om hen tot aansluiting bij hunne club uit te noodigen was van den volgenden inhoud lluoggeachte ajiAlgenooten I Ondergeteekendeu hebben de eer u mede te deelen dat zij zich tot eene club van katholieke kamerleden door hen centrümsclub genaamd geconstitueerd hebben Doel hunner vereeniging is door onderlinge bespreking en voorlichting de samenwrrkini tusschen dfi leden der katholieke pnrt j te bevorderen en hen in staat te stellen hunne taak als katholieke afgovaardigdon op de best mogelijke wijze te vervullen Als leidende beginselen worden door de club aangenomen dat het voor de katholieken wenschelijk is als geheel zelfstandige partij los van elk blgvendverband met andere politieke partijen in hot Parlement op te treden dat het steunen of bestrgden van ministers en Kabinetten alloen van hunne regeeringsdadrn of ingediende wetsontwerpen niet van hunne politiekekleur afhankelijk mag worden grsteld Ingeval gg u met deze beide stellingen kunt vereeuigen nemen oiidergeteekenilen rle vrijheid u uit te noodigen tot bet liilmaataobsp van hunne club toe te treden Kene gelijke uitnoodiging wordt onder hetzelfde voorbehoud toegezonden aan alle katholieke ledeo van rle ji erste en Tweede Kamer der Ötaieii Geuera welke niet tot de onderteekeiiaars v u dit schrgvea behooren Oudergeteekecden verzoeken u beleefilolljt het sntsroord op banna uitnoodiging binnen acht dagen bg den eersten hunner tp willen inzenden Mr J H L Haffraans mr H F Larabreohts dr P J F Vermeulen mr B M Bahlmann mr J I Harte W P A Mutsa rs J F Th van Nuaen M D J L rle Ram dr J H J Schreinemooher mr J A N Trsvaglino B R t van Vlijmen G Diepen jhr J B D van den Berch vsn Heemstede J Th M Smits van Oijen Omtrent de gevolgen van bovenstanml schrijven kan worden medegedeeld dat door eenige afgovoar digrlon aan de tot hen gerichte uitnoodiaing terstond Hevolg w rd gegeven terwijl een grooter gntnl den wensch te kennen gaf tot het houden van eene nlgeOsene vergadering van katholieke afgevaardigden OB de mogelijkheid en de voorwaarden van onderlinge samenwerking nader ter sprake te brengen Ooi waren er zeer enkele leden die vorklaarilen dat ons inziens van clnb formatien geen hei te ver cbten was ÏV rf Door do douanen te Emmerik is eene groote kist anarchistische geschriften in beslag genomen e itist was te Londen afgezonden als postpapier ingegeven en voor Berlgn bestemrl De verpak