Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1891

1801 Oe nitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN GOUDA fi October 1891 De heer P vai Tlfet Jr van Leeuwarden zal Vrydag 80 October dei avonds ton 8 uur optreden in de Vereeniging Patrimonium in bet lokaal Oranje en Nederland op de Turfmarkt en zal spreken oter het arbeiderarraagatuk en de politiek Er is gelegenheid tot debat Naar wq vertemen tal I Nor a s een omnibuadienst worden geopend door de firma Gebr Blom albier tuuübao Gouda en Bodegraven riaa rersa De afritten zullen plaata hebben te Bodegraven bij den heer Van Keveld en hier bq de firma Blom Dr H A Van der Meuleii predikant der Hervormde Kerk te Haastreeht herdacht jl Zondag met gevoelvolle woorden het feit dat hrt dien dag jniat 100 jaren wa geleden dat de familie Biadom het orgel den preekstoel en het doophekje aan die kerk ten geaokeoke hadden gegeven Sehoonh a Het te Oudewater gevestigde nutadepartement heeft besloten dezen winter weer enkele sprekers ook van elder te laten optreden Het eerst en wel op Woensdag 4 November e k zal zich als zoodanig doen hooren de heer Willem Van Leer te Amsterdam die naar we vernemen reeds op verscheidene plaatsen met looces als spreker is opgetreden Het donohen ran den hennep is in de Krimpenerwaard afgeloopen Het gewin aan hennepzaad is niet Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao C3I m = UU hel DuiUch XVIL S6 Goed denk inmiddels nog eens rijpelijk naover je eischen en verlies niet uit het oog wat ikje gezegd heb Daarmede ging de oude man heen Op je stuk blijven staan zeide de dokter wiens gelaat een boosaardige en zegevierende uitdrukking aannam Den rijken man zal bet angsttweet uitbreken wij zullen het geld hebben Wanneer hij het niet achter onzen rug met den erfgenaam eens wordt antwoordde Bob op bezorgden toon Dat zou ook mogelijk zijn Gelooft gij dan dat hij liever honderdduizend dan twintigduizend zal verliezen En moet hij niet vreezen dat de erfgenaam over die verduisteringshistorie een aanklacht indient Wees geen dwaas Bob I rijke lui hechten meer waarde aan geld danWIJ De bankier 7al in het begin zeker weigeren maar toegeven zal hij Mij bevalt het niet dat die oude spionals tusschenpersoon optreedt zeide Bob Dat oudje Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraiicler 44 Eere Diplom a s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous TOUB déoemons nne HedalIIe d or première cla i e en oonaldóration de votre ezoellenta fabrication do Ohooolat bonbons varies etc etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Matteiiklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Snelpersdruk an A Beinkmax ZooN Gouda dit is niet nogelglc Ik wil het kwaad niet orerdrqren door te leggen dat een Fransch Husaiioh Terbond zooreel zou zyn ala de oorlog op korten termyn Ue ontvang Tas zulk een oorlog zou ran dien aard wezen dat alleen de gedachte er aan een instiuctmatigen sohrik moet inboezemen Hy zou de vaneenscheuring der geheele wereld zgn Ken gevolg van dien verschrikkelgken oorlog zou zgn dat Konatantinopel in de macht van Buslaad kwam en voor Amerika zou dit van even groote beteekenis wezen als voor Europa en Azië De Dardanelleu zouden gesloten en Rusland meester van de Zwarte Zee en de Middellandsche Zee worden En waartoe zouden Gibraltar Malta Cyprus Egypte en Aden aan Engeland dan nog dienstig zijn Het Suezkanaal zou voor Engeland niet meer open big ven Hierna volgde eone lofspraak op de Ëngelschen die als ware besohavers eene juist omschreven staatkunde hebben Zij hebben de werel doen zien hoe zg 280 000 000 onderdanen eerbied hebben weten in te boezemen voor hunne meerdere beschaving Hebben al die volken en stammen al geen liefde voor elkander en ook geen liefde voor Engeland zij erkennen toch hunne verplichtingen jegens het land en zij beseffen dat het in hun belang is Tast te houden aan Engeland Overal waar het Saksische of Europeasche element in de andere werelddeelen gevonden wordt hoeft Engeland het beginsel van zelfregeering gevestigd Waar bestaat grooter vrijheid dan in Canada of op Mauritius Barthélemy Saint Hilai e achtte het denkbeeld dat Engeland tot het drievoudig verbond zou zgn toegetreden eene ongerijmdheid Engeland bindt zich niet De Franscbe Dnie der werklieden en verbruiksvereenigingen heeft te Fargs een door twee honderd afgevaardigden uit Lyon Marseille Bordeaux Calais ent bijgewoond congres gehouden onder voorzitting van den heer Juloa Simon Deze laatste en verscheidene anderen bepleitten de beginselen van den rrghandel Tea slotte werd een motie aangenomen bg de verschillende staatamachten en in het bqzonder bg den Senaat aandringende op Trgheid van rechten voor den invoer van ruwe stoffen en levensmiddelen in de eerste plaats van brood en wgn welker belasting het Congres misdadig verklaarde Het herziene wetsontwerp op het lager onderwijs is bij den Pruisischen Vliniaterraad ingekomen Bgzonderheden worden er nog niet vac medegedeeld Men zegt dat het niet geheel naar den zin van het Centmm zal zgn en de Segeering hoopt dat er een meerderheid voor zal zijn zonder het Centrum Veel vertrouwen vindt dit gerucht echter niet Uit Petersburg wordt aan de Times gemeld dat de Czaar drie millioen roebels uit zgn eigen fondsen beschikbaar heeft gesteld tot leniging van den hongersnood en dat Z M een beroep op de grondbezitters en den adel heeft gedaan om een fonds bijeen te brengen Berichten uit Odesea aan de Daily News behelzen dat de vooroitzichten voor den volgenden oogst allerongunstigat zijn tengevolge der maandenlango droogte De boeren laten het beploegcn van hun land achterwege en de groote grondbezitters verklaren dat er geen winter tarweoogst zal zijn wanneer er niet ten apoedi ste regen komt In de pakhuizen liggen 140 000 quarters opgehoopt De Duitschers koopan Diais op welke in plaats van rogge ingevoerd wordt Nieuwe vertraging wordt uit Brussel gemeld ten opzichte van het beruchte rapport van den heer De Smet de Nayar over grondwetsherziening dat deze week aan de leden der Belgische kamer zou worden rondgedeeld De voorzitter de heer De Lantsheere heeft nog niet het antwoord van den rapporteur op de nota der minderheid ontvangen Het schgnt bovendien dat dit antwoord nog door een wederwoord zal worden gevolgd Als nu daarop da rapporteur weder wil antwoorden komt er aan dit spelletje geen einde Yoor het prestige der Belgische kamer ware het echter dUngend noodzakelijk dat er eindelgk opgehouden werd met dit onwaardig comediespel Nog heerscht er kalmte door het geheele land maar dat beteekent nog niet dal de gemoederen niet langzamerhand in beweging geraken nu het geduld op zoo zware proeve wordt gesteld Keeds begint zich weder onder alle kringen die het algemeen stemrecht vorderen grootere levendigheid te openbaren en zullen verscheidone arbeiders en progrossitische manifestatien zoo straks bij de opening der kamera den heeren Beernaert De Smet de Nayer c s bewijzen dat bet tijd wordt hun nietswaardig spel met het geduld en de rechten van het volk staken BuTKerlijke Stand Hoordreobt GEBOREN Corneha Chnitiiia ouden G R Verzail en G BoiaraaD Sipbia ouders S Le j en C Noordegraaf Cornelia ooder P ran Mollem en C Boom PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars CaotzUar Scbalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari en Maart levering 1892 7 26 Aprillevoring ƒ 7 20 Mei Juni en Juli levering ƒ 7 10 September October November en Docem berlevering f 7 25 Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haar naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Johannes Goes Lombardswatertje G no 107 Gouda den 23 Ootober 1891 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZlENDOORN De Secretarü BROUWER ADVERTENTIÈN Berallen Tan een Zoon A M HÜL8MANN VlBHüXTIN Gouda 23 October 1891 Beden oTerleed tgdig voorzien van de laatste H Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader Behnwdrader de Heer ADRIANÜS JOHANNES BIEZENAAR in den ouderdom Tan 53 Jaren Git aller naam Wed A J BIEZENAAR T TA Cira Gouda 23 Octobèf 1891 BISCUITS GEORGES VMAAOT l A n D rnANscHB MscuiTS OKonacs fKTlT BXvnnK I AJfaXTX DM CHAT TAJtTAMOr CnXUKS A BBORTIMB Z S TOI7R Oir Morrom Te Terkrggen bg T CHEBA8 Couda ADVERTENTIEN in Me Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dodelgk opgezonden door het AdTertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Openlare Verkooping te GOUDA ten oTerstaan ran den Notarii G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 2 NOVEMBER 1891 dea morgeni te elf aren in het koffiehnig Hae HONixi aan de Markt van No 1 Een in 1887 geheel Temieuwd goed onderhouden en op gnnstigen stand gelegen en Erf aan de Wgdstraat te Gouda waarin eene Manufacturenzaak met goed gevolg wordt nitgeoefend Wgk A No 45 Het Huis bevat behalve de winkel zes Kamers Keuken en Zolder en het ia van Waterleiding en Tele gemakken voorzien en te aanraarden 1 Mei 1892 Van 1 DECEMBER 1891 tot den dag d r aanvaarding ontTangt de kooper 12 per week Toor hunr No 2 De AzUnfabrlek De Bel bestaande in een goed onderbonden Oeboaw met Schaar Loods en Erf aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 84 met 11 staande kuipen boTen den grond elk Tan 7000 Uters inhoad 2 kuipen in den grond elk Tan 4000 liters inhoad 3 waterkaipen eene m chine en een paardenmolen XergUjnd te aanvaarden No 3 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf aan de breede tgde ran de Kamemelksloot te Gouda Wgk R No 502 Verhaard bg de week TOor 2 50 No 4 Een BUIS en ERF in de Robaareteeg te Gouda Wgk M No 147 Verboord bg de week TOor 1 25 Nos 5 tot 8 Vier HUIZEN en BRVEN in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P Nos 400 tot 403 Verhuurd bg de week elk Toor ƒ 1 25 En No 9 Een HUIS en ERF indeTumhoutsche poort aan de Nienwe Haren te rouiia Wgk N No 172 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den rerkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER voornoemd N 4666 Maandag 26 October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goiuia en Omstreken ADVBBTBNTIËN worden geplartrt van 15 regels è 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oa tuanding van advertentiön kan geschieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave e B J deze Coarant behoort eeo BUroejsel binnenlandT onder goedkeuring of met medeweten vuihet beetuu IS gevormd groot de prijs wisselt af van ƒ ï tot ƒ 8 per hectoliter De opbrengst van deq gelling zoowel als van den zaailing viel evenwel ni tegen uuuu uoBii een neer die een perronkaartje had bij hot passeeren van het controlehek goweiitenl zijn kaartje af te geven H beweerde namilnt rf De StaaUcourant bevat de Statuten van de Vereeniging Amsterdamwbe Huishoudschool als rechtspersoon erkend volgens de wet van 22 April 18Sfi Zij heeft teu dool de instandhouding van ea het beheer over die school opgericht om jonge meisjes op te leiden tot bekwame huishoudsters en om onderwijzeressen en vrouwelijke dienstboden te bekwamen in de kennis van huishoudelijke vakkeu Leden der vereeniging zqn zij die haar mM eene jaarlijksche bijdrage van minstens S sleunan Het bestuur bastaat uit minstens vijf leden waarvan een wordt aanguwezHU tot presiileut en eea tot secretaris penningmeester wordt benoemd Voor het tegenwoordige bestaat het bestuur lit jonkvr J de Bosch Kemper presidente mevr H H ScholtenComineliu mevr B I Chantepie de la SaussayeMartin mevr J L M sn Ogtrop Herckenrath en mr J R Boerlage secretaris penningmeester allen te Amsterdam woonaohtig Aak het bestuur wordt in het bijzonder opgedragen de regeling van het onderwijs op school in overleg met de directrice en het geldelgk beheer der vereeniging en het toezicht op hare eigendommen Te Roermond heeft eeo heer die een perronkaartje olehek geweigerd geven Hy beweerde namelrik dat aangezien die kaartjes een uur geldig zyn en hij er nog slechts eenigo minuten gebruik van had gemaakt nog gedurende den overigen tijd van die kiirt gebruik te kunnen maken Men heeft hem toen stU laten passeeren üit Belgrado wordt een vreeaelijk toonoel in een menageno medegedeeld Tegenwoordig geeft daar een menagerie uit Montenegro voorstellingen Toen Maandagavond ten aanschouwe van het talrnk publiek de dierentemmer Nattin in het tijgerhok ewtt vlogen drie tijgers op hem aan en onteiocd er eS vertwijfelde worstehng tusschen Nattin en de dieren De woedende beesten scheurden den man het vleesch van rug en handen en eerst na langen tijd gelukte het aan talryke oppassers den deerlijk verminkten temmer uit het hok te halen H pubUek verliet de menagerie in de grootste verwarring Nattin stierf m do loop van den nacht Ten einde misbruiken te stuiten of te voorkomen waarechuwtde Alliance Israelite Uuiverselle dat door haar nergens giften gevraagd of collecten worden gehouden ten behoeve van de uit Rusland voortvluchtige Israelietea dan door middel van personen voorzien van eone officieele machtiging Het beslaan daarvan kan blijken uit eene lyst of uitnoodiging tot het schenken van bijdragen onderteekond of gecontrasigneerd hetzij door het bestuur der A I U hetzij door eene plaatselijke commissie uit notabele ingezetenen samengesteld die op verzoek Ook in Pest was Zondag een menagerie hot tooneel van een gruwelijk voorval Eeo jongen kwamte dicht bg hel leeuwenhok en werd door den leeuwbij het hoofd gegrepen en zwaar gewond Ue paniek die hierdoor onder het publiek ontotond ver ooraaakte ulrijke verwondingen Dezer dagen kwamen te Parijs de heer OomédaBea zgne vrouw van een wandeling naar huis teniiren vonden hun kindje van acht maanden dood inde wieg verstikt door een vreemden kater dia door het vaneter ingeklommen rastig op den kleinelag te slapen FEVILLETON vertrouw ik niet hg heeft nog een te goed gehoor Vreest ge dat hg ons de loef zal afsteken antwoordde Kaller die weer op zijn nagels kauwde Dat zou hem waarachtig niet gelukken Zoo sluwals hij is zijn ook wij en wanneer hij voor het geldelijke zorg draagt zou bet daarom in waarde verminderen P Dat niet maar bet was in ieder geval beter als je root den bankier zelf kondt onderhandelen Dat zal ook geschieden Ik mocht niet eens den brief schrijven Je wilde het immers waarom hebt ge hetgedaan Ik zie er trouwens geen gevaar in Deinspecteur zal zich wel in acht uemen geweld tegenons te gebruiken hij weet nu dat hij daardoor inhet geheel mets bereikt En mocht je gearresteerdworden dan breng ik de zaak alleen ten einde lün neemt ook voor jou alleen het geld inontvangst niet waar Ken je mij nog zoo slecht dat je kunt gelooven dat ik je zou bedriegen De gelegenheid maakt den dief en wanneerje met het geld naar Amerika ging wat zou ik dan kunnen doen antwoordde Bob uit wiens oogen hebzucht en angst straalden Dat zal ik niet doen zoide de dokter Ikbedrieg je niet Ovorigens weet ik ook met waaromje zoiidt gevangen gouomen worden Ik zou den bankier immers vóór alles tot voorwaarde stellen de aanklacht tegen je in te trekken en behalve de inbraak kan je niets ten laste worden gelegd Bob schudde het hoofd als wüde hij zeggen dat hg zoo maar geen geloof hechtte aan de oprechtheid om uie vetïekenng Ik zou niemand willen aanraden mij te badnegon zeide hg en de geheele bartstoohtehikheid van zgn karakter openbaarde zich in den blik zijner oogen Ik zou hem vervolgen en vinden waarheen hg ook vluchten mocht en wanneer ik hem gevonden had zou ik hem zonder genade een mes in het hartstoeten Is die bedrieging op mij gemunt Alleen dan als ge verraad in den zin hebt lie wilt dus zelf naar den bankier gaan Ja Wanneer Zoodra de inspecteur antwoord heeft gebracht Dat antwoord ken ik nu al De bankier sai ons laten vragen of wg gek zgn Dat zullen we afwachten zeide de dokter bedaard hij kan er misschien andera over denken En hoe ver is de andere zaak gevorderd fvroeg Bob zacht Heb je den cipier weer gesproken f ƒ i j den koddebeier toch bevrgden Waarom Omdat hij mijn vriend is Dan kon ja wel iedereen wUlen bevrijden Reimann is ouschuldii men kan bem alleenvoor de inbraak veroordoelen en bij iie inbraakwas Ik zgn helper Hg heeft mg niet verraden