Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1891

mw Ttti l Id De Loc schrift de heer Brooshooft het Tolgende OTer de in Indié nog ateeds aan de orde zijnde quaestie van strafbepallugeu tegen verbreking van werkcontracten Ik kom ditmaal eens niet met de reeds zoo dikwgls herhaalde juridische of volkenkundige argumenten maar wil o a aardig gevonden akal meedeelen van een suikerplanter in het Soerabajasche om de ten deze bestaande tekortkoming van den wetgever aan te vullen Men zou het door hem toegepaste stelsel kunnen noemen het broeken contract Bij het aangaan zgner overeenkomsten met de koelies voor de a s campagne verdeelde hij hen in verschillende ploegen naar gelang der door hen te verrichten werkzaamheden bjjv by de molens bg de centrifuge bij de carbonatatie enz Voor iedere ploeg liet hij broeken maken waarop gedrukt de aanvangsletter vac de arbeidssoort en hel nummer van den drager Bestond bgv de ploeg bij den molen uit 16 man dan kreeg iedere man een broekje waarop M 1 M 2 M 3 tot M 16 100 De centrifuge ploeg op dezelfde wijze broekjes met C 1 enz de carbo aatatieploeg met Ca 1 enz Bg het aangaan der overeenkomsten nu werd overeengekomen en door de koolies gaarne aangenomen dat lo ledere ploeg solidair en hoofilelyk zou aansprakelijk zijn voor het wegloopen van ééa hunner tonder den overeengekomen arbeid te hebben verricht da daardoor ontstane schade aan voorschot soa op de geheele ploeg worden verhaald door inhouding op ieders traktement bij de volgende uitbetaling 2o dat men wel mocht weggaan en een plaatsvervanger stellen maar hetgeen de plaatsvervanger meer als dagloon mocht eischen op dezelfde wgze als boven zou worden verhaald tevens moest aan den plaatsvervanger het broekje worden overgegeven 3o dat bij het einde van den maaltijd alle broekjes door de dragers zelf moesten worden ingeleverd en voor ieder ontbrekend exemplaar als boven ƒ 3 T n de ploeg waartoe het behoorde zou worden ingehouden Deze maatregel heeft uitstekend gewerkt Wegloopen is nagenoeg niet voorgekomen bg de uitbetalingen kon men aan de nummers en letters der broekjes gemakkelijk nagaan of iedere ploeg voltallig tegenwoordig nas daar natuurlijk niemand zijn broekje wilde afstaan aan een ander die het soms niet meer had wijl de eerste dan zelf geen betaling OU krggen Ook onder het werk moest alt regel ieder zgn broekje aan hebben maar men nam het daarmee niet al te nauw daar de Javaantjes in de bbriek soms in Adamscostuum rond loopen of tot hun middel in de stroop zitten smakelgk eten zoodat men zulk een natuurkind maar nu en dan naar zgn broekje vroeg als men hem eenige dagen achter elkaar poedelnaakt zag Bleef een dor koelies weg zonder zgn broekje aan een ander te geven of te komen inleveren in welke inlevering de fabrikant die nog arbeid van hem bad ta vorderen natuurlijk niet trad dan werd de man wegens ontvreemding van een aan den fabrikant toebehoorende zaak voor de rol getrokken en gestraft Daarin lag eigenlgk het grootste voordeel van het stelsel want op deze wijze werd de rechtspleging Toor den landraad met de onmogelijke bepaling van het te bewgzen boo opzet tijdens het nemen ran m moet ik hem dezen dienst niet rergelden Dat is dwaasheid I Jij zoudt dos een goeden vriend in nood inden steek laten Ik zou eerst san de gevolgen denken daaraanbeb jg misachien nog niet gedacht Aan de gevolgen Ik weet niet wst je daarander verstaat dokter Zal Beimann niet de helft van bet geld verlangen dat wg van den bankier vorderen Bob schudde het hoofd Hij weet immers niet wat er in het kistje as dat ik dien nacht heb meegenomen bij weetmisschien niet eens dat ik het meenam Maar hij kan het hooreu Van wien Ik zal het niet verraden en datjij het niet doet daarvoor blijft je bebzooht mijborg Dus wat zei de cipier Nu je weet zelf hoe zonderling die liedenzgn Van wegloopen wil de kerel niets weten enwg hebben ook geen geld genoeg om hem in geval van nood den rog te dekken wg kunnen hem geen onbezorgde toekomst garandeeren Dns op directehnlp kunnen wg geen staat maken Dat is ook onnoodig als wij maar gereedschap kunnen binnensmokkelen Ik geloof dat dat wel zal lukken maar wijmoeten wachten tot het vonnis is uitgesproken Waarom Omdat hij na de uitspraak in de gevangenis voorschot vermeden Hoe gebrekkig moet echter de wet zijd tot welker ontduiking belanghebbenden zulke loopjes moeten verzinnen Aan het mail overzicht van de Jam Bode ontleenen wg het volgende Uit hetgeen hier telegraphisch van de troonrede on van de Indische begrooting is bekend geworden heeft men den indruk gekrigeii dat de heer Van Dedem zich als minister van koloniën houdt aan hetgeen hij als afgevaardigde hot juiste regeeringsbelHid achtte De strenge handhaving der tegen Atjeh genomen dwangmaatregelen die de ministor overigens een verklaard voorstander van eene scheepvaartregeling wil zoolang die maatregelen nog geen doel hebben getroffen gaat niet wel samen met de handelingen en de voorstellen van den kolonel l ompe van Moordervoort die daardoor bij voortduring de regeering hier verraat en het effect der blokkade zooveel mogelijk te loor doet gaan Diens wgze vait optreden wordt gelijk hier door de commandanteu van landen zeemacht en door de regeering ook door do reguering ook door den minister blijkbaar zoo volkomen afgekeurd dat hg van richting zal moeten vt raiideren of zijne betrekking van gouverneur zal moeten neerleggen Het verleenen van liccnlioo op ruime schaal is voor da marine op wnike de afmattende taak Ier blokkade rust zuó hinderlijk dat het niet te verwonderen is dat de gewezen commandant der zeemacht Ten Bosch zicii daarover in Nederland ernstig heeft beklaagd Bij de beoordeeling van het stelsel dat kolonel Pompe voorstaat is het minder de vraag of dat stelsel op zich zelf goed is dan wel of het wenschelijk kan wezen af te wijken van den eenmaal ingeslagen weg en daarmede dezelfde fout te begaan die in de Atjescbe zaken al zooveel kwaad heeft gebrouwen Algemeen is men hier voor volhouden en zou men het betreuren wanneer ile blokkade werd opgeheven voordat een goed georganiseerde scheepvaartregeling als die ter Oostkust ook ter Noord en Westkust in de werking kan troden Een belangrgke gebeurtenis voor Hammerfest de noordelijke stad van Europa was volgena do EUktmitttt voor eenige dagen het in gereedheid komen van een inrichting die de gehaele kad en alle huizen van eloctriscb licht zal voorziea Welke beteekenis deze nieuwigheid voor da stad heeft wordt eerst duidelijk indien men zich de onafgebroken duur van een noordel keu nacht van IS November tot 23 Januari dus 66 dagen voorstelt Gedurende dezen tgd zijn dMÉ rische inrichtingen voortdurend in werking Ya Mei ttft 26 Juli staan ie daarentegen geheel stil want get urende deze 71 dagen gaat zooals bekend is de zon er niet onder Door de opstelling der dynamo s aan drie kleine een Engolschen mijl van de stad verwgderde riviertjes die zich met een sterk verval in de Ijszee uitstorten en de machines in beweging brengen vond men een zeer goedkoop middel om zich den electrischen stroom te verschafTen Welke knoeierijen in den handel met zeldzame postzegels voorkomen is gebleken uit een proces dat gedurende verscheidene dagen werd behandeld voor de strafkamer van het Landgericht te Preiburg Saksen De daar woneode postzegeihandelaar Krippner had echte maar nog ongebruikte Duitsche postzegels van valsche stempels voorzien deze zegels als wordt gebracht waartn onxe vriend dienst doet mij dunkt dat die reden afdoende ia Zoolang hij in voorarrest zit wordt hg scherper bewaakt dan in het tuchthnis dat moet jg uit ervaring weten Wij moeten dus nog eenige dagen geduld hebben in de volgende week komt zgn zaak oor Al we hem maar bericbt konden geven Dat zou te gevaarlijk zijn Den cipier onderwiens bawaring hij nu is ken ik niet Dan moet je hem leeren kennen En kom ik san bet verkeerde kantoor dan isalle verloren Ik zou wel eens willen weten of B eimann zich voor jou aan hetzelfde gevaar zou bloot stellen I Ja dat zou hg riep Bob met de hand optafel slaande zoodat de glazen rinkelden Het iseen goede vent ze hebben hem het leven verbitterd en ik kan het hem niet kwalijk nemen wanneer hijdaarvoor wraak wil nemen Maar ouder ons gezegd dokter heb ik nog iets ander op het oog Met de twintigduizend gulden die wij in het gelukkigstegeval van den bankier ontvangen is daar ginds inAmerika ook niet veel uit te voeren en als ik eenmaal de reis aanvaard zooals het mijn onherroepelijk voornemen is dan wil ik ook zooveel medenemen als maar mogelijk is Daarin ben ik het volkomen met je eeua Nu als Koimann zich op Hohenhausen wil wreken dan is dit een uitmuntende gelegenheid voor hen die daaraan deelnemen Wij sluipon in den door de post gestempeld in den handel gebracht en daardoor veel hoogere waarde bedongen dan hem toekwam Vtór 1866 bezaten de meeste Duitsohe Bondstaten hun eigen postbestuur en tevens hun eigen postzegels enz en deze werden bij den overgang van de postinriohtingen aan het Kgk in ongebruikten toestand verkocht De aangeklaagde nu beweerde dat de iu don handel voorkomende gestempelde oudo Duitsche postzegels voor het grootste deel door den handelaar zelven afgestempeld zgn Ook hij had zich een poststempel luten maken of er zelf een uit letters samengesteld Daarmede had hij de oude echte fegels gestempeld Oude Brunswgksche zegels had hij echter doorgestoken laar der elgke zegels slochis korten tijd ia vorkoor zgn goweest De lieklangde had voorts een groote aantal ongetande Brunswijksche zegels die slechts 45 ii 20 penning waard zgn getand en verkocht voor prijzen tot 2B mark Aaa den postzegelhaiidolaar Bogen te Keulen verkocht Krippiier o a een Saksisch tien groscheneouvert dat hij ongebruikt voor S7 mark had gekocht valschelgk voorzien van een poststf rapel en een adres voor 110 mark terwijl Bogen het later aan een Hnmburgsohen rentenier voor 600 mork van de hand deed Bogen had uitdrukkelijk slechts ambtelgk ongebruikt gemaakte zegels verlangd n Krippiier had voor de echtheid ingestaan Volgens deskundigen hebben de aan den heer Bogen verkochte vervalschte zegels een waarde van 10025 mark als gebruikte zegels achter van 34710 mark Krippiier dio in hoofdzaak beweerde dat hij de strafbaarheid van zijn valsche afstempolingen zich niet bewust was werd wegens bedrog in 23 gevallen en poging tot bedrog in vier eYalleii tot 2Vg jaar gevangenisstraf veroordeeld on tot een eerverlies gedurende diie jaren In de Academie van Wetonaohap te Parjjs heefl de hoogleeraar Kerthelot een stukje zuiver zilver vertoond dat bigvend de kleur van goud bezit Hij had die kleurvernndering verkregen door een zilverzout met oitroenzDur gzeroxyd te behandelen en meende dat op deze bewerking vermoadelgk het geloof der middeleewsche goudmakers berust dat zij zilver in goud konden veranderen ITit een paar stukken ons toegezonden door een onzer lezers blgkt dat de in de Frankrijk gevestigde Hollander 6 die in ons I and gelukkigen wit maken door hem volgens een door hem gevonden wiskunstige berekening met hun geld te Monaco te laten spelen reeds sinds jaren die op bedrag uitloopende prsctgken pleegt ten minste de ons overgelegde brieven dateeren van Aug 1888 Hieruit valt af te leiden dat meer argeloozen in ons Land dupe van zgn bedriegerij zgn geworden dan men van het gezond verstand onzer landgenooten zou verwachten ander zou hg dunkt ons het al lang moede zgn geworden briej u te schrgveu en geld voor postzegel nit te geven Wg waarschuwen derhalve nogmaals met den meesten ernst onze lezers om zoo zij eventueel een brief met een verleidelijk voorstel van den oplichter mochten ontvangen de missiave niet te beantwoorden mi nacht in het slot on volbrengen onze taak in alle stilte Reimann kan zich met den graaf belasten wg beiden veroersn inmiddels het inwendige der geldkast met ons bezoek Mg dunkt wg zullen wel zooveel contanten en juweelen vinden dat onze moeite zal beloond worden Keimann is in het slot bekend hij moet ons den weg wgzeu Het plan is niet kwaad zeide de dokter maarde dienstb len Die zullen niet vernemen En als er rumoer ontstaat dan steken wij hel nest iu brand hot iseen oud gebouw de balken en planken zullen branden als olie in het vuur Do lui hebben dan methet blusschen de handen vol en wij kiezen na onzezakken te hebben gevuld het hazenpad Dat konden we ook zonder Beimann verwezenlijken I Het is beter wanneer hg er bij is ik kende inrichting niet En later heet het meegevangen meegehangen Bob lachte en dronk zijn glas uit Wanneer je dat vermijden wilt dan kan jeaanstonds na de verdeeling je eigen weg gaan zeidehij Heb je inderdaad zulk een angst voor hettuchthuis Ik houd van do vrgheid Worctt vervolgd HurKerltjke Stand OEBORF N 20 Oct Vlaruius Coriitlia ouJers I Bol en M vQn Leijden 22 Ane ouders IJ J dn Heus eii W Blom Gerrit Curuelis oudcra G blingerlanj eii L Treuren Gernrdua lorntjlia Jusegihiis oiidi rs S vfln den Kilg eo M L H ïao Kldveren 23 Uilheltnua Petru ouders P H UulBinau e A V Verhouven OÏBRLKDENi 22 Oct P van lent 66 j 23 A J Biezeuaor 68 j 10 in A I van üiiiii 18 in H i Faty 10 mr 2i L van der i aauw 3 in ONDEKTBOUWD 23 Oci J H van der legt 22j en J H an Kireroa 21 j F J ffeeeeudorp le kaiopen 80 J eu A da Pater 28 j W Noordegniaf 30 j en E da Johg 38 j A M Vlaaaiag 19 j en J Mikkers 17 j petrolkum otki ki ïK van de Makelaars Cantzliiar ii Schalkwijk te lioitenlani De markt was boden flauw Loco Tankfust 7 30 fioimporteerd fust 7 40 Januari Februari on Muart levering 7 25 Aprillevering ƒ 7 15 Moi Juni en Juli lovering 7 10 er Angu3tus l jvoring 710 Septumb October berNovember Novemberen Dccamber levering 7 25 720 Ondertrouwd JAN WILLEM MÜLIJN Gouda EN JEANNE BAPTI8TE LOUISE VAN EFFEN Arnhem 23 October 1891 ADVERTENTi £ N ii PBO vso Faillissement HOL De tweede bijeenkomst tot i erlflcatle der Bclmldvorderingen in het fsjUigseraent van L H HOL Koopman te Gouda zal plaats hebben op MAANDAG 2 NOVEMBER 1891 des voormiddaga te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr D VA HOÜWENINGB Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1892 op DINSDAG 3 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 31 October tot en met 3 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren De Secretaria F HERMAN Fz De Ambaclitstand Vereeuiging LEVBRT Geldersche ROOKKOOK WORST a 45 Ct de 5 Ons Nieuwe Pruimedanten a 30 Ct de 5 Ons Gedroogde Peeren 25 Gedroogde Appelen 20 Kistjes Vijgen 30 Canada Vygen 14 Nieuwe Capncijners 15 de Kop Nieuwe Bruine Boonen a 12en löCt deKop Nieuwe Witte Boonen a 15 Ct de Kop WTVA GE de Nieuwste Wli TEllSTOFFFJ J HOOGËI BOOM NB WINTERJASSEN net afgewerkt van af ƒ 20 Firma T UITËÊWÏJK ZUXFMEN Opgericht 1850 LONDEN 1880 Bekroond Amsterdam i884 VOED TENT 1887 PRIMA FIJNSTE Room of Melkboter in Vj fust of 20 Kilo fust of 10 Kilo alsmede POSTPAKKETBUSSEN van 4 Kilo netto voor f 6 50 G IJSSELSTIJN Blaauwstraat 4 4a 5 Nieuw assortiment kleuren in BEEIWOL HAAEWOL ROKKEN WOL gebleekt en ongebleekt BREIKATOEN in Knotten Clarks Struts en Estra Madura Katoen ia A A K a jLH Eisrs Beenlengten met Kluwen O arezx era Baud ZBEMLUER Eau de Cologne en Toilet Zeepen Groo e keuze K MT Lage prijzen Het Magazijn is tot des avonds negen uur geopend Tot nader aankondiging zgn de PRIJZEN voor GROVE KACHELKOLEN p H L 0 80 HAARDKOLEN i io SMEEKOLEN Nootjes 1 kwaliteit 0 90 P KRIJGS WAi KANTOOR Vest O 161 JiB Voor vrinterlevering worden contracten gesloten CBEDIET 7SmMIl te Amsterdam Opgericht 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A MONTIJN Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelscredieten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 o met inbegrip van provisie Neemt gelden os deposito en belast zich met incasseeringen zoowel voor leden als niet leden De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2Vj 1 maand 2V4 o Namens het Agentschap s Gravenhage J F MOETNS Ag ent Zaal XÜT U VEBMAAK OoslbaveD Doiiderdajt 5 Sfovember a s EUNSTENMUSDONCEfiT te geven door PAUL HAASE Coneertzanger te Rotterdam met medewerking van Mevrouw HAASE Mej LüNlNG alt Den heer BAKKES tenor en Den heer L SCHNITZLEB piano Prijs bij inteekening 1 Prijs buiten inteekening 1 50 Leerlingen der Stedelijke Muziekaohool t 0 50 De ondergeteekenden bevelen zich bij hunne geachte clientèle minzaam afin bü het naderend St J icolaasfeest Il mmi IS mm MeJuffr H J BcckenM INefeD LANGE TIENDEWEG D 41 Verzending eiken ZATERDAG Een uur mmm in slis SNIJBOONEN SPERCIEBOONEN WORTELEN TUINBOONEN ANDIJVIE SPINAZIE per Yi Mik 40 ct 25 T CREBAS Wie zeker zijn wii de Echte Dlkel Cacao te ontvangen tesanwngesteld en na vele proefuemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbe1 roemde étabblissement van Gebra StoU j werck te Keulen eische Cikel acao in vierkanten bossea Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van I t poeder voor een kop Chocolate Als 1 geneeskrachtige drank by geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamste H H Apothekers enz p V Ko Ko proefbusjes f 1 80 a 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistrast 103 4