Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1891

Maandag 26 October 1891 Zitting van Vngdn 23 October Voorzitter M A A VAN BERGEN IJZENDOOBN r j 6 iuiKo numoristiache wijze heeft beweerd dat de Commissio op bedoelde bepaling wellicht niot zal gelet hebben maar spr moet dat ten stelligste tegenspreken De Commissie bestaande uit de hh IJaael de Schepper Jager en Oudijk heeft bedoelden post wel degelgk opgemerkt en er met spr ah Voorzitter van Regeuten over het Hoffinan sgaaticht een uitvoerig gesprek over gevoord en het resultaat was dat de Commissio instemde met bet denkbeeld het onderhoud nan Regenten te laten on niot aan de gemoenlo De Voorzitter is het in bepmel eens met de minderheid in de Commissie en den heer van Vreumingen maar met het pr eoedent betr het Dames gosticht wil spr voor dit jaar geen bezwaar makon In den regel behoort eohter het onderhoud bij de gemeente De heer Hoefhamer uit zgn bevreemding over hetgeen de heer Hoogenboom in het midden bracht Spr wist niet dat er een meerderheid on eene minderheid in de Commissie was Wel opponle do heer Hoogenboom eerst bezwaren maar naar aan leiding daarvan werden nadere inlichtingen gevraagd on nadat deze verkregen waren was de Commissie volkomen homogeen Do heer Hoogenboom hoeft het rapport zelf gesteld en ter onderteekening voorgelegd aan zgne medeleden eo derhalve bevreemdt hot spr nu van den heer Hoogenboom te hooren dat er eene minderheid in de Commissio was De heer Hoogenboom zegt te zijn begonnen met de verklaring dat hg slechts Kkoortfoetend had toegestemd in het goedkeurend advies Dit neemt niet weg dat hij toch hier ii deze vergadering zijne bezwaren kan opperen Nadat vervolgens gebleken was dat het voorstel Overeenicomstig de toeze giiig in ons raa l voral van gisteren wonschen wij thans toriig te komen op de ditoasais in da raadszittinjr vau gisteren gevoerd n r aanlaiding van de aan de orde zijnde Begrootingen voor de Volkigaurlieukra en het Hoffmaniflestioht dienst 1892 De Commissie belast mot bet voorloopig nazien dier bogrootingen bestaande tiitd liii Hoogenboom Hoefhamer en vau Vren bad voorgesteld die goed te keuren indien De heer Hoogenboom verklaarde slechts schoorvoetend aan dat voorstel der Commissie belr de begrooting der Volktgaarkoukeii zijn stem gegeven te hebben en alleen om reden dat hij gaarne eenstemmigheid iu eene Commissie zag maar eigrnlgk was hH er niet voor Met geldt bier een nieuwe post die de Raad i i eigenlijk niet moest goedkeuren Spr acht het wensohelijk dat het onderhoud van genoemd gesticht aan de gemeenio blyft en betoogt derhalve dat deze poel moet verrsllen De Voorzitter zegt te bemerken na t door den heer Hoogenboom gesprokene dat er in de Commissie eene meerderheid en eone minderheid was Spr is het nèck met de eene noch met de andere eens Spr ia hel met de meerderheid niet eens omdat geen enkele post van da begrooting mag worden overgeschreven zonder goedkeuring van den £ aad zoodat de gemaakte opmerking onooodtg is en met de minderheid niet omdat ofschoon ipr als de zaak opnieuw meest worden geregeld h t onderhoud van dw gebouwen san de gemeente wilde zien opgedrègon thans nii nm K i ri nuuo aien opge Nadat vervolgens gebleken was dat het voorstel thans nu eenmaal bg het Hoffman s gesticht van den heer Hoogenboom om deu post te doen ver ld dat dit aan hh Regenten is opgedragen vallen niet Mn n A 1 1 wBA uy iioi nouman s gesticht ia bepaald dat dit aan hh Regenten i opgedragen daarin ook voor de Volksgaarkeuken geen verandering wil brengen Daar trouwens de beide Coamisaiën over gesoomdo gestichten zoozeer betrezen haddon het voile vertrouwen van den Raad te verdienen en derhalve met de noodigo zuinigheid gebruik zouden maken van het erudiet hun verleend meende de Voorzitter dat tegen goedkeuring daarvan geen bezwaar kon bestaan De heer Hoogenboom zegt niet geweten te hebben dat ten opzichte van bet dames gesticht zoo n bepaling gemaakt was De Commissie zelf heeft er wellicht niet op gelet Over t algemeen laten do raadsleden het veel te veel aankomen op verschillende oommissien ook voor spr zelf geldt dit evenzeer en als eene commissie een begrooting of ander stnk beeft nagezien acht men dit voldoende geheel ten onrechte Het is waar de stukken worden dan wol ter risie gelegd en de raadsleden kunnen ze dao nazien maar daarvan wordt zelden gebruik gemaakt misschien wel omdat de gelegenheid waar men die stukken zien kan zoo slecht i Dat vroeger bepaald is dat het onderhoud van het Dames gesticht niet b j de gemeente zou blijven wist buiten de Commissie geen enkel raadslid I Da heer van Veen zegt dat ieder lid van de Commissie zoo vrij mogelgk elk voor zich handelde Terecht zeide de Voorzitter dat de Besturen over beide gestichten ten volle het vertrouwen verdienen vau den raad daarmee gaat do Commissie ten volle mei wat niet wegneemt dat zg alleen voor dat goal tot goedkeuring der begrootingen adviseeren kon als bedoelde posten niot vatbaar waren voor overschrijving De Voorzitter merkt op dat geen van de posten voor overschrijving vatbaar is tenzij dit uitdrukkelgk wordt bepaald De bepaling welke door de ComBissie wordt voorgesteld is volkomen overbodig uuu yim te ooeo veN vallen niet voldoende ondersteund werd en dus niet in stemming kon worden gobrucht werd het voorstol der Commissie in stemming gebracht en cff aorpm mot 10 tegen 7 slommon Tegen stemden de hh Noothoven v Goor Koning van Iterson Lotsy van der Garden IJssel do Scheppor Jagor Oudgk Prince en de Voorzitter Vüór stomden de hh Hoogenboom Hoefbamer van Veen Straver van der Post Fortuijn Droogleever en van Vreumingen De begrooting van de f olktgaarkeuken word daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Daarop was aan de orde de begrootiug van het De heer IJssel de Schepper vraagt bg deze begrooting eenigo inlichtingen over den post i rente van aan de gemeente geloonde gelden welke geldon voortspruiten uit da door eon 9 tal dames betaalde bedragen te zamen een kapitaal makondo van ongeveer 24 000 Spr heeft geen bezwaar dat die gelden aan de gemeente werden geleend maar wenschte gaarne te weten of het voornomen is die door het üogelijksch Bestuur of door Boronten te doen administroeron De Voorzitter deelt mode dat B en W door den Raad gemachtigd zgn voor 6 maanden gelden op te nemen voor kasgeld en bodoeldo geldon zijn nu door Regenten aan B en W geloond Later zal de Raad moeten uitmaken of die op het Grootboek zullen worden gezet of in de gemeentekas komon Do heer on Iterson meent dat als dio geldon vrg Icomon zj op hot Grootboek moeten worden gozot ton name van de stad Gouda en ten bate van hot Gesticht Dit te doen behoort tot de eerste verplichtingen van Regenten over dat Gesticht De Voorzitter me kt op dat als dat waar is dat dan hh Regenten hunne verplichting niet zijn nage g = m 10 uiiüinen overuodig dan hh Regenten hunne verplichting niet zijn 11 heer van Vreumingen meent dat geen bepaald komon door hot geld aan B en W te leenen besluit genomen is ten opzichte van hot Dames De heer van Iterson zegt dat Regenten op vergesticht in 7 ir i 4 j i gesticht in zake hot onderhoud maar alleen een foorluopige regeling gemaakt is Regenten zgn volgons spr niot belast met het onderhoud van het gesticht anders zou dit in het Reglement moeten staan wat niet het geval is Spr vindt beter dat het onderhoud aan de gemeente blgft Als de raad dit toestaat aan dit gesticht op welke gronden zal bij het kunnen weigeren aan andere gestichten De heer van der Garden geeft er de voorkeur zook van hot Dagelgksch Bestuur den secretarispenningmeester hebben gemachtigd die gelden tgdelgk te depooeeren bg den gemeente ontvanger tegen eene rente van 3 j pot s jaars De heer IJssel do Schepper bespreekt daarop met een enkel woord de bovoegdheid van Het Dagelgksch Bestuur om die leening of gedeeltelgk of geheel af te lossen j j y u Keueei all te siuiten en den oorlog te waarop de Voorzitter mededeelt dat de zen volksvertegenwoordigers u uor uaraen geett er de voorkeur bedoeling van B on W was daarmede tgdelgk te internationaal scheidsgereoht aaa dot onderhoud van dergelgko gestichten aan hh voorzien in gebrek aan kasgeld D SAMSOM Specialiteit in Nouveautés I wdl R iCT JL 92 De IVOÜVEAÜTÉS in GhOXJID Costumes Mantels Japonstolfen met daarbij behoorende GARNEERINGEN zijn in groote verscheidenheid voorhanden Brand 1 Booge GoHwe C 2ö3 Onherroepelijk de laatste week Spoed Spoed Door Brand en Waterschmde kannen en willen wg niets oyerhonden das moeten wg alle beschadigde of niet beschadigde Goederen gedurende deze laatste week tegen eiken ongehoorden prgs zooals eenige hieronder aangegeven verkoopen want alles moet weg niets kiimieii wïj overlLoiiden Vuile of beschadigde Servetten 12 Ct Dito Handdoeken 10 Ct Zakdoeken 2 Ct Tafellakens geheel linnen 25 Ct Cassa voor sloopen enz 7 Ct Linnen voor Hemden 15 Ct Linnen voor Lakens een laken van 3 el lang 85 Ct Prachtige Flanellen door brand of water beschadigd 12 Ct Coblein Tafelkleeden van af 55 Ct Linnen Luiers afgepast per dozijn 2 40 Dameshemden Rokken en Pantalons van af 55 Ct Manchetten linnen per paar 14 Ct Boordjes 8 Ct Bad Handdoeken 8 Ct Kenrig fijn Linnen voor Sloopen en Lakens zeldzaam fraai damasten Tafelgarnituren voor minder dan de helft van de waarde enz enz Finweel in alle kleuren per el 28 Cent Spoed S2 Spoed iVATERSCBADE Snelpers lruk au A BitiNKMAX Zooh Goudd Booge Gouwe € 2ó Openbare Verkooping TK Nieuwerkerk a d IJsel De Notaris J H MULLER te CapelU a d IJttl zal in het openbaar verkoopen ö I ati g I op WOENSDAG I it I NOVEMBER iS91 telkens s voormiddags 11 uur in het Stationskoffiehuis van den Heer J Ouoijk te NUuvoerkerk a d IJtel van de Wed LEENDERT STAM en Kinderen een WOOITBOUWÏÏUIS c a met achtergelegen Wei Hooi eo Bouwland in den Oansdorpschen Polder aan sGraven weg onder Nieuwerkerk a d IJsel samen groot 5 45 90 Hectaren in drie perceelen en gecombineerd Te aanvaarden het Land deo l Januari en het Huis c a den 1 Mei 1892 Betaling der kooppenningen 1 Janaari 1892 Inlichtingen geven de Notarissen N P JÜNGKINDT te Dordrecht en J H MULLER voornoemd Openl ard Verkooplng om contant geld TB WADDINXVEEN op Dinsdag 27 OctelH r 1891 s morgens 10 aar in het Koffiehnis D 184 a d Goudkade van een E077I£innS INVSNTAEIS waaronder een goed BILLARD met toebehooreo en Huishoudelijken INBOEDEL Informatien geeft de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen DE IISTB lOFFIE TOOR mi CEI T 2 per 5 ons biJJ F HËRNAN Zn TieDdew DAIB HAIDWEMEN Bg het naderend St yicotaan Feest bevelen wg ons minzaam san H G GABRT Firma Gez SCHOUTEN Dubbele Baart B 9 Gouda De ÉTALAGE is dagelyks te bezichtigen Societeih Ol S GENOEGEN Ie AbonnementD VooratelUng DOITDERBAQ 29 OCTOBER 1891 EEL Drama in 5 bedr van POTJECHIN AANVANG half 8 uur Gewone bepalingen en prgzen Koninklijke Vee HET NEDERLANDSe De heer NoothoVe n v TG zegt dat de heer T T r l e noodde stanZ eggen Daarop wordt do begrootiug zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Bulteolandscil Overziclit Do radicale bladen klappen in Frankrijk in de h B den over het beslnit van don ministor Pallières tor vorvolging van den aartslussohop van Aix do antirepublikomsche on inzonderheid de clericale bladen schieten hunne giftigste pijlen op don mioiater af en de gematigde republikeinen liuker centruni raannea keuren de vervolging af wogens do zaak op rieh cel bovendien als onstaatkundig daar zg slechts strekken kan om de beweging die zich sinds geruioMi bgd onder de conservatieven heeft geopenbaard ten gaaate dor republiek tegen te houden Het Journal des Dibats neemt de venrolginf eaa daad van slechte politiek En wat de oasaervatitve en clericale bladen er van zeggen kan moa zich ongeveer wel voorstellen De Patrie raadt dea bis schoppen zich aaneen to sluiten es legen de vervolging van een hunner op te komen De Gaiett de Franco gelooft niet dat er in Frankrijk éia reohtbank zal worden gevonden die den bissokop durft veroordeelen De Univers zegt dat zulke diagea haar pgntp aandoen en natuurlijk slechts haar verachting tegen de tegenwoordige Regeeriag kunnen vergrooten maar dat zg zich om de govolgea volstrekt niet bekommert daar de handelwgM der Regeering slechts deo gver der geloovigea verhaagen en het voor hen ateeds duidelgksr makes al 4 t tg de Republiek erkennende d republlkaiiMO pwtg ouverbiddelgk moeten beatrgden De sociasWemocratische partgdag te Erfurt hwft zoovele dagen noodig gehad om do onderlinge geschillen uit Ie vechten dat slechts een korte tijd overbleef voor de hooldzaak het vaststellen van het niouwe partijprogramma Feitolgk bepaalde zich dit lot een lange rodevoering vau Liobknecht waarna hol gansche lange stuk zonder discussie on tonder wijziging eenstemmig werd aangenomen Het is bestemd om to vervangen het Golhn sche program van 1876 waaronder de partij tot nog toe leefde om daarin zooals Liobknecht zoido die veranderingen te brengen die door do stoigende Instvlligani van de partggenooton gevorderd werden Het feitslgk verschil is niet groot de eischen zgu bier en doiar wat gematigd Wat do practische eischen betreft is men in loover radicaler geworden dat thans uok het vrouweoatemrecht wordt gevorderd Gematigder echter in zooverre voor het stemrecht 21 jarige in plaat van SOjarigen leeftgd wordt gesteld hot recht van Ctgeriug voor het volk veranderd wordt in deelaeming aan do wetgfving door referendum het reoht van oorlogsverklaring in plaats van voor het volk voor de vortogonwoordiging wordl goeischt do korkgenootschappon als vereenigingon worden erkend in plaat vnn de inkomstenbelasting als impot unique ook progressieve vermogens on sucoessie belastingen worden aangenomen Het practische gedeelte luidt nu in zgu geheel als volgt lo Hot verleonen van algemeen kiesrecht recbtstrooksch gelgk en geheim aan alle bnrgora van hot rgk van beide seksen en boven een en twintig jaren ond voor alle verkiezingen Invoering van het stelsel van proportioneele vertegenwoordigfaig Vaststelling der verkiezingsdagen op een Zondag of feestdag Bezoldiging der verkozen vertegenwoordigers 2o Rechtstreeksche deelneming vso het volk aan de wetge ing door middel van hot recht van initiatief en van verwerping Administratie door het volk van den Staat de provinciën en de iiBisBtau Jaarlgksche stamming over de belasting reoht om een belasting te verwerpen So Het verloenen van het recht om den vrede te sluiten en den oorlog te verklaren aan de geko 4o Oprichting van een van Ut wellta dk de vrqe oit