Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1891

1801 CACAO GHOOTES ttï S S 466 7 De uitgave deier Courant geschiedt dagelgka met uitzonderiog van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco plr post 1 70 jizoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN Goedkoop Soiled Elegant si Gangbaarste lÉk modellen j GOUDA 26 October 1891 Heden morgen ia door de keurmeesters afgekeurd en onder toezicht der politie begraven een koe welke aan pokken leed OOBTHB ïï V t ia nt tl HBBZOO JJ do Unl M Eea ongeveer 6 jarig jongetje viel heden morgen in bet water achter de Visohmarkt Hij werd spoedig op het drooge gebracht door den aldaar wonende schoenmaker P Abbema AX BION i mS MM At wAOmiB B ripHAÏf t t i M uwooiai B P I JB I it De NorddevUche Allgememe Zettung merkt betreffende het bezoek ran H M de Koningin Begontes der Nederlanden en H M de Koningin te Berlijn op dat beide vorstinnen den rouw nog niet hebben afgelegd en er derhalve van eeoe spoedig ophanden zijnde reis naar Berlijn geon sprake kan zgn Zeker is bet echter dat de Koningin Regentes in het aanstaande vooijaar het voorgenomen bezoek zal komen ileggon Of Koningin Wilhelmina hare moeder fergezellen zal is nog niet uitgemaakt aangezien de gezondheidstoestand en de opvoeding der jonge Konmgin op het te nomen besluit ran invloed znllen zqn Aan de deelhebbers in het fonds voor weduwen SD nagelaten kinderen van Zuidbollandsche hoofdonderwijzers is door het bestuur en de afgevaardigden op de wenschelijkheid gewezen de verzekeringen orer te dragen aan eene andere maatschappij en el aan de Lerensverzekering maatsohappij van het N O Gen De som gevorderd voor het overnemen van al de Tsrzekeringen is voorloopig vastgesteld op ongeveer 125 0Ü Volgens de laatste rekening bedroegen oe baten van het Zuidbollandsche fonds op 1 April 1891 na aftrek van de contante waarde der oontri Verkrygbaar te OOUda bq den Heer C A B UANTZINGEK Korte Ttondeweg D 17 I J W E van EDE van der PAL8 Markt A 107 direct bij MET EDLICH Vemnd CeschUt Leip Flagwitx UU iet Suiisci XVII 7 En wat ben je nis vrg man Een ontslagenboef voor wien ieder uil den weg gaatj eea bedeIsar wien men de deur voor de neus dicht werpt Is hjj een stuk brood hebben wil om zijn hongerte stillen Maar je kunt je daar niet over beklagen wie dwong je documenten te vervalschen f En wie dwong jou in Ie breken on te stelen antwoordde de voormalige klerk geteigd Hm dat is een andere zaak Ik had geen betrekking geen inkomen ik was een vagebond van jongs af myn ouders noodzaakten my reeds in mijn jeugd t t diefstal En wat had ik Te weinig om te lovön en te veel om te sterven daardoor kwam ik tot misdoad Die ge nu niet meer verlaten kunt Hier niet maar ginds wel Kom daar ginds is de strop zeker voor je En jij zoudt er al lang aan de galg bengelen Het kan zijn zeide Bob kortaf terwijl hijopstond Maar wat bpat ons de strijd Wij hebben drakking d r gedachten en het recht van vereen iging n vergadering beperken o opheffen 60 Opheffing van alle subsidién uit do openbare ksa aan kerken en godsdiensten De kerkelijke en godsdienstige genootschappen moeten a s particuliere vereeoiginjjen worden beschouwd 60 Het neutraal maken der scholen Verplicht betoek der openbare volksscholen Op alle openbare iariohtingen van opvoeding moeten onderwas en leermiddelen kosteloos worden verstrekt 7o Algemeen militair onderricht Vervanging van de staande legers door de militie 80 Kosteiooie reohtsbudeeling Rochlsspraak door rechiers gekozen door het volk 9o Kosteloos verschaffen van geneeskundnje hulp en van medicijnen lOo Progressieve inkomsten en kapitaalbelasting en progressieve sucoessi rechien om in de openbare uitgaven door belastingen te kunnen voorzien Afschaffing van alle indirecte belastingen invoerrechten en andere heffingen die de belangen der gemeenschap achterstellen bij die van een bevoorrechte minderheid Ter bescherming van de arbeidende klasse eischt de sociaaldemocratische partij 1 Xatiouale tn internationale wetgeving tot bescherming van den arbeid op de volgende grondslagen a vaststelling van een normalen arbeidsdag van hoogstens acht uren b verbod van arbeid bq nijvorheidsondernemingen voor kinderen boneden veertien jaar c verbod van nachtarbeid behalve voor industrieën die uit den aard van haar bedrijf dezen niet kannen miasen om technische redenen of redenen van algemeen belang d onafgebroken msttijd van zesendertig uur micsteni iedere week en voor iedere a werkman e verbod van het truck systeem Toezioht op alle industrieele ondernemingenén de regeling van den arbeid m de steden en op het platteland door een Eijksbureau van den arbeid plaatselijk arbeidsbureau en kamers van arbeid Gelijkstelling van de boerenarbeiders en dienst boden met de arbeiders bij de nijverheid opheffing I van de speciale reglementen voor de dienstboden Venekering van het recht van coalitie Samentrekking Tan alle verzekeringen op den arbeid betrekking hebbende in handen van het Rijk fflet fcitelqke medewerking van de administratiedaarvan Als hoofd der Faroellisten is opgetreden John Bedmond lid van het liagerhuis voor NoordWei ford Hy heeft als zoodanig ontslag genomen en zich candidaat gesteld voor de vacature door Pamells dood te Cotk ontstaan Het is nog niet bekend wie de anti Parnellistische candidaat zal wezen en ook niet of de Unionisten iemand zullen stellen Hun organen zijn van oordeel dat de gelegenheid gunstig is In het lersche kiesdistrict Noord Kilkenny hebben de antiParnelluten of clericalen zooals zij tegenwoordig ook genoemd wordtn tot candidaat voor het Parlement in plaats van den overleden sir John Pope Hennessy gesteld Michael Davitt thans op de terugreis van Amerika De vergsileriug die met dit doel te Kilkenny bijeenkwam telde verscheidene priesters en de Times laat niet na te doen uitkomen dat de ei Fenian Davitt de stichter der Landliga en oud samenzweerder die met dynamictmannen en moordenaren in bond was en tbans van een bezoek aan den hoofdman dier lieden in Amerika terugkeert nu de candidaat is der lersclie priesterpartij Advertentiën PELTERIJEN 01 ITVAI GEI I Groote keuze Laagste prijzen SCHENK en Zn Wettig gedeponeerd SU DIE SOEST gebrnik DBOPuUde BLIKKEN TBOMBandelamerk M E L van N KATER Co Groningen Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijg baai TRADE MARK BS van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbsar te Gouda bfl G H LAKERVELD Gouwe P v OUDSHOORN Kleiweg C T VLIET Markt Te Al en bg M ta NAGTEGAAL J KOOLB Bodegraven bij M BAARS Boskoop bg Oudêhoom bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonltoven D D JONG A C FIJN VAN DRAADT k Wed F G VEBDONK Probeert b t p SOÜCHON THEE No 3 it 1 25 per kilo 500 Gulden betalen wg aan hem die bg gebruik van Goldmann s Keiser Tand water ooit weder Tandpijn krggt S QOLDMANN Co Dresden t 50 Cents de flacon verkrijgbaar bg den Prog J C ZELDEN RIJK Ooudt Suelperidruk van A Bumuiak OnovertroffeD KWALITEIT Alom verkrijgbair in bassen van ƒ 1 60 0 85 en 0 46 üet onovertroffen LAGERBIER en bet gnnstig bekende S TO TJT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gou ii Vraag g normaal ondergoederen het beste voorbeJi hoedmiddel tegen verkoudheden ao tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het p W Banger SBhna en onder He hsndteekeiilug Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D Hoogenboom Cz Wgdstraai te Oouda Dinsdag 27 October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt De Imiending van advertentiea kan geaohleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND butién 157 302 91 zoodat er nadat de rechten der trekkende en toekomstige weduwen eu weezen verzekerd zullen zyn een overschot bl jft van ruim ƒ 32 900 De voordeden van de overdracht ziju in het algemeen meerdere zekerheid voor de trekkende weduwen en weezen eene verhooging der toelagen met ongeveer 30 pet voor da deelhebbers der verzekering van ongeveer 30 percent hoogere toelagen voor hunne weduwen en weezen en het vooruitzicht op eeu niet onbelangrijk voordeel uit de door de maatsohappg te behalen winst en voor de tegenwoordige en toekomstige weduwen de bestendiging harer toelagen ook in geval van hertrouwen In het Folkiblad orgaan van Volksouderwys wordt de vraag gedaan wat er gedaan kan worden tot verbetering van het lot der jonge onderwijzers Deze beginnen tegenwoordig meestal met het minimumloon van vierhonderd gulden en gegronde hoop op verbetering van positie kunnen jfl alleen koesteren wanneer zy er in slagen een akte er bg te behalen b v die voor do Pransche taal of de hoofdonderwijzersakte Maar gezwegen nog van al hot getob en gesukkel van den jongen man om van zijn gering loon wat boeken en om de veertien dagen een ujjrtje les te koopen zijn de kosten verbonden aan liet ad ggen vau examen zeer bezwarend voor zyne beurs Wat hiertegen te doen vraagt de Schr Hij meent dat dit laatste bezwaar zou kunnen worden verminderd door aan de districts schoolopzieners op te dragen om bij het maken van het schriftelijk werk de adspiranten uit hun district als examencommissaris op te treden en door het aantal commissies voor ie hoofdonderwijzers examens in iedere inspectie met ééne te vermeerderen Vorder is nog noodig dat er ook kans op bevordering s voor onderwijzers die er niet in slagen de zoo hoog hangende hoofdonderwijzers of de door locale omstandigheden vaak jog hooger hangende akte voor eene vreemde taal te verkrggen Men make die bevordering afhankelijk van anciënniteit of zoo men dit mooielijk uitvoerbaar acht en tevens wenscht dat ook die onderwijzer door eenige voortgezette studie zich verder bekwame men stelle eeu tusschenexamen in en men bepale dat aan iedere school met twee onderwijzers ééa aan een met drie onderwyzers twee die tusschenakte hebben enz Men bepale dan tevens het miuimumsalaris voor die nieuwe tweederangers op f 600 b v Hiervoor is wijziging der wet noodig evenals voor afschaffing der examenretributien die echter niet mag uitblijven sedert gebleken is dat hot aantal adspiranten even groot gebleven is en dus de verwachte bezuiniging op de rykauitgaven voor examens is uitgebleven Hoe men zijne waar aau den maa brengt Groote ontsteltenis in de Bank van Leouing te Parijs Sedert eenigon tijd werden er zooveel meersohuimen pijpen in gebractit dat men weldra overladen was on reeds groote sommen op ilat rookgenef had geieend Men deed eon onderzoek om te weten van waar al die pijpen kwamen De heer Duranton de commissaris met het onderzoek belast ontdekte weldra dat da man met de pijpen niemand anders was dan een brave pijpenmaker die het geval als volgt uitlegde Ik koop in het groot blokjes moersehuim maak er pijpen van polyst ze en wanneer ik er een kleinen voorraad heb breng ik zo naar don lommerd Elke pijp kost mij omtrent fr 1 50 en men leent er my 3 fr op Wanneer ifc dan de briefjes verkoop win ik omtrent 2 fr op elke k p Ik doe dus niets strafbaars De uitleggingen waren volkomen juist en de werkman is niet bemoeilijkt Maar wat zal men met al die pijpen doen FEVMLLETOiy vordwynen Voor de juistheid daarvan getuigde alles het onderzoek door den commissaris van politie op het tooueel der misdaad do bedreigingen door Eeimann daags na het gebeurde tegen Daniel Paul Vetter en Hackert gericht hoofdzakelyk gemunt tegen graaf Hohenhnuson waaruit echter de wraakzucht en drift van Eeimann eu de woestheid van zgn karakter onbetwistbaar bleken Overtuigende bewijzen waren voorts de aan den matroos ontroofde voorwerpen die men in Eeimann bezit had gevonden het mes de portefeuille en het bankbiljet Het andere bankbiljet had Eeimann kort na de misdaad gewisseld ook dit was bewezen Het horloge van den matroos en den lederen geldbuidel met de Mexicaansche goudstukken had men niet bij den koddebeier gevonden eu hij weigerde daaromtrent iets te zoggea maar men wist wat men daarvau denken moest Het horloge kon hij verkocht de goudstukken weggegeven of in een of andere herborg gewisseld hebben dil deed trouwens niets tot de hoofdzaak af Waar Reimann zich na de daad tot zijn arrestatie schuil had gehouden wilde hij niet bekennen maar het was bewezen dat hij herhaalde malen in het Eoode Hert was geweest de kroeg waarin alleen lieden van zyn kaliber verkeerden Voorts had hg deel genomen aan de inbraak en bij die gelögenheid gevaarlijke wonden toegebracht on hij moest zelfs erkennen dat luj dien moordaiuslag met het me elkander niets te verwijten en het is dus beter dat wij elkaar helpen ge kunt door mij een ryk man worden blijf daarom aau mijn zijde Hy begaf zich naar het aangrenzende vertrek XVIII Bij het opzien dat de moord van den matroos gebaard had was het natuurlyk dat de openbare terechtstelling van Eeimann door een talrijke schare nieuwsgierigen werd bijgewoond De groote zaal der rechtbank was geheel gevuld de deuren moesten reeds voor den aanvang der zitting gesloten worden De rechter had voor het openbaar ministerie de zaak tamelijk gemakkolyk gemaakt er ontbrak niets aan de bewijsstukken aan de schuld van den beklaagde kon niemand meur twijfelen nadat de akte van beschuldiging was voorgelezen Eeimann had op weg naar het kasteel Hohenhausen den matroos in het bosch aangetroffen en hoogstwaarschijnlijk oen gesprek met hem aangeknoopt Door een onvoorzichtig gezegde had de matroos wellicht verraden dat hij in het bezit was van een aanzienlijke som of misschien had Heimanu dit vermoed omtrent dit punt dat intussehen van I geen beteekenis was had men geen zekerheid maar het was oen feit dat Reimann met zyn stok den matroos noergevöld hom daarna beroofd en Hot hjk naar het meer gesleept had om het daar te doeu