Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1891

Dat herinnert de gasoMedeniB van den man die 15000 blaasbalgjet erMa en zeeën Tooreen beleende jnodat hy er 45000 fr Toor kreeg Een nationale feestdag Icw m met een beslnit dat al de panden van z drie frank xouden worden teruggegeven De man kreeg zijne 15000 blaasbalgjee terug en begon te kort daarna opnieuw te rerpamlen zoodat hy in weinige jaren een schoon fortuintje had Amerikaansohe schouwburg sensaties Het toppunt Tan realistische voorstelling heeft de moderne Amerikaansche sensatieschouwburg zoo wordt aan de U Neueaten Nachrickten geschreven bereikt in het tooneelstuk Blue Johns De hoofdso e van het tuk speelt in de machinezaal van een zaagmolen Op den achtergrond werkt suizend eene reusachtige echte cirkelzaag door stoom gedreven die een plank van vier duim doorzaagt werkel jk doorzaagt Langlaam door de mechaniek van zijn onderlaag in beweging gebracht schuift de plank in de zaag wier tanden haar gonzend doorsngden De zaal is ledig De arbeiders hebben zich voor een poos verwyderd Daar naderen in heftige oordewiaseling de eigenaars der fabriek Zij zijn mededingers naar de liefde van eene vrouw Den een houden moorddadige gedachten bezig Hij velt zqn tegenstander met zwaion Tuislslag ter aarde Als deze machteloos op den grond ligt wordt do overwinnaar door eene duiveleche gedachte aangegrepen Hij pakt den bewustelooze en bindt hem op de plank die in de zaag steekt de plank schuift onbekommerd en machinaal verder en verder en voert zijn menschelijken last naar de haarscherpe cirkelzaag toe De moordenaar vlucht het offer is alleen alleen en hulpeloos op de plank met elk oogenblik schuift de dood in de gedaante van de blinkende cirkelzaag naderbij De spanning in het publiek worilt stuipachtig Hannen sidderen vrouwen vallen in onmacht De man op zijn plank is roerloos vastgebonden Hoe wanneer men hem eens niet bijtijds weg nam I Hoe wanneer de acteur slechts eene seconde te laat toespringt Thans is hq nog maar een doim van de zaag verwyderd een enkele duim daar eindelijk verlossing verlossing Arbeiders vliegen binnen zetten de machine stil en sleuren den ongelukkige ar onder vandaan hij is gered Nog eone seconde en het publiek had hem in twee helften aan beide lijden van de cirkelzaag zien nedervallen Slordiger huishouden dan dat van Koningin Victoriain het begin hnrer regeering later door Prins Albert s invloed is er wel buter orde op gesteld is wel moeilijk denkbaar De verdeeling van hetondergeschikt dienstpersoneel eu van de werkzaamheden was meer dan dwaas De een schoof het werkop den ander Baron Stockmar verhaalt in zijne gedenksohrifteo dat de Koningin er dikwijls overklaagde dat het in de eetkamer veel te koud was dit kwam omdat cle opper hofmeeator de brandstofin den haard legde en dat de opper karaerheer alleen I het tuur mocht aansteken en ooderhouden j Als er een ruit was gebroken duurde het somsmaanden eer het gemaakt werd want het verzoek Jaartoe moest langs grooten omweg geschieden i De di jnstboden deilfu allen wat zij wilden zij gingen uit of blo en tehuis naar welgevallen Om de gasten van do Koningin bekommerde zich niemand Er was uioraand die hun den weg zelfs naar hunne van den matroos ton uitvoer had gebracht Eu nu zijn verle len Had hij niet op den opeubareu weg iemand beroofd en daarvoor tien jarentuchthuisstraf opgedaan VVas dat niet in zekerenzin ook een moorJ met voorbedachten rade geweest En had hij niet vuur deze misdaad herhaalde malenwegens diefstal eu andere vergrijpen in do gevangenis gezeten Had hij niet zelf bekend ja zelfszich er op beroemd dat hij den stok met den loo den knop gestolen had i W elke verdere bewijzen werden dus no vereischt i De verklaringen van alle getuigen waren eveneens tegen hem Het stonl vost dat hij altijd een driftige vechllustige kerel geweest was het stond vast dat hij den jager Hackert had willen overreden aan do misdaad deel te nemen en hem voor de volvoering er van oen wapen te leveren Belachelijk was dus zijn bewering dat hij de brieventasch en hot roes gevonden had Waarom zou de motroos zijn vermoord Vermoedelijk alleen om zijn geld En kon nu een verstandig mensch gelooven dat de moorde naar dan na het plegen van de mi daad den buit zou wegwerpen In dit geval zon hij immers ook de zakken van den verslagene niet geplunderd heb ben want welk doel zou dit dan gehad hebb i I De leugen was te lomp te slecht bedacht dan j dat zij de rechters op en dwaalspoor zou kunnen brengen Nu gaf Reimann voor op den dag der misdaad niet in de nabijheid van Hoheohausen te zijn ge kamers weei Uren lang doolden zg na eene audiëntie b V in do gangen van het paleis te Windsor rond In November 184U na de geboorte van de Kroonprinses thans Keizerin Frederik wist een straatjongen Jones genaamd het paleis binnen te sluipen Uy bracht deu naoht door onder eene kanapé vlak naast de slaapkamer der Koningin Maar het fraaist van alles was wat den Franschen ambassadeur Ouizot te Londen overkwam Hij logeerde by de Koningin en kou des avonds z jne kamer niet vinden Op goed geluk af opende hg ten laatste een der vele deuren welke hg zag Tot zgn schrik ontwaarde hij in de kamer euue dame d e zich ontkleedde Haastig trok hij de deur dicht verwgderde ziob on ging maar weer aan t zoeken Den volgenden tbiddag aan tafel e Victoria Jiartelijk lachend tot hem Weet gg wel mgnheer Guizot dat gg van naoht in mgne kamer geweest zgt juist toen ik naar bed wilde gaan Leltrea de Gukot Het Fransohe vischnet de Mandrague genaamd dat zeer grooto mazen heeft van sterk touw gemaakt kost ƒ 24 000 Het net heeft drie afdoelingen waar dj visch achtereenvolgens in komt en het is meer dan 4U0 meter lang eu bgua 70 breed liet is zoo sterk dat er behalve de gewone visschen do dollg n de tongn eu andere zeemonsters in gevangen worden Een sleepnet is van 30 tot 50 voet laiig met mazen van wel 4 voet breed een drgfnet 120 voet lang bg 20 diep de legen op de kust van Jornwallisin gebruik om de sardijnen te vangen is ongeveer 200 vademen of 1200 voet lang en 10 vademen of 60 voet diep op het diepste gedeelte Het net dat gebruikt wordt om de tongnen in de Middellandsohe Zee te vangen i dikwgis een mgl lang Sommige Russische viachnotteu zijn 3000 voet lang Het lange sleepnet om versch waler visschen te vangen kost een halve kroon de meter De gezamenlgke waarde van de vischnetten in Schotland gebruikt wordt op JE 780 000 gofchat In de katholieke bladen vindt men thans een schrgven van de heeren mr J G de firuijo lid der Eerste Kamer der Staten Generaal en E i J H Dobbelman mr L P M H baron Michiels van Verdugneo en rar P J F M Woltor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal naar aanleiding vau de bekende circulaire der heeren Hatfmaus c s Ëerstgenoemden zoggen in dit schrijven Het is de innige overtuiging van ondergeteekenden dat niets goeds tot stand te brengen is in door en voor de katholieke partij tenzij allen hunne beste krachten aauwendiu om in eensgezindheid ter bereiking van hetzelfde doel samen te werken Tot heil van godsdienst en staat is hot noodzakelijk dat men betzelfde doel gezamenlijk trachtte te bereiken maar dan moet ook vrede en eensgezindheid heerschen in de katholieke gelederen en vrede en eensgezindheid kunnen alleen ontstaan eu btgven bestaan als de katholieke volksvertegenwoordigers gezamenlijk optredend en handelend daarbij iedere verdeeldheid die het gevolg is van vroegere omstandigheden ter zijde stellen Oiidorgeteekeudcn zijn de eerste om te erkennen maar tevens om te betreuren dat ouder de katholieke leden der Staten Generaal op tit oogenblik niet die eensgezindheiil beslaat die reeds dadelijk weest en beriep iioh daarbij op een schaapherder dien hij zes uren van llohenhausen verwijderd op het veld had aangetroffon en naar den weg zou gevraagd hebben De rechter van instructie had o n die verklaring geen de minste waarde gehecht maar niettemin deu herder opgezocht en hem ook workeIgk ontdekt Do herder kende echter d6n beschuldigde niet eu herinnerde zich niet hom ooit gezien te hebben Ook daarvoor had Keimann oen verklaring Do herder had hem don rug toegekeerd en het niet do moeite waard geacht hem aan te zien zeide hij Was dat geloof baar Wellicht maar do herder kon zich ook niet herinneren dat op den hem aangeduiden dag tegen den avond zulk een vraog tot hom gericht was geworden het kon zijn moar het kon ook niet zijn de benering van den beschuldigde bracht hem klaarblijkelijk in verwarring on hij wilde zijn geweten niet bezwaren Hij was oen bejaard man en zooals hij zelf zeide reikte zijn gehouden zoover niet meer er lagen al reeds weken maanden tusschen heden en dien dag en er kwamen zoovele voetgangers die naar den weg vroegen I Die man wns de eenige getuige n décharge voor den beschuldigde Aan diens getuigenis wa geen beteekenis te hechten hij zeide immers dat hg deu beschuldigde niet kende Reimanu scheen ook geen gunstige verklaring verwacht te hebbeo op zgn brutaal gelaat zag men het gezamelijk en eendrachtig optreden in politieke aangelegenheden mogelgk maakt Z zijn echter overtuigd dat die eensgezindheid wanneer allen haar in ernst willen is te verkrijgen doch dat alsdan een program eenor katholieke partij in de Staten Generaal in ons Vaderland alvorens ts worden aangenomen en tot stand te komen aan het oordeel van alle katholieke loden der Staten Generaal moet worden onderworpen dat ieder der leden in de gelegenheid moet zijn gesteld om zijue zienswijze daarover uit te spreken dat van die besprekingen op de meest zorgvuldige wgze een protocool of notulen moet worden opgemaakt d f alle leden die zich bg dat program aansluiten onderteekeneu en dit wel om te vermgden dat later weer twist en oneenigheid ontslaan over de uitlegging der bewoordingen van het program Ondergeteekenden nemen de vrijheid aan hunne hooggeachte inedeafgevaardigden die hun voormelde uitnoodiging deden geworden op te merken dat zg hunne bevreemding moeten uitdrukken dat alleen de onderteekenaars der circulaire zgn uitgenoodigd tot het medewerken aan of het tot stand brengen van een program eener katholieke club van afgevaardigd den ter Staten Generaal terwijl elf katholieke leden der Tweede Kamer der Slaten Generaal tot zulke medewerking en vaststelling niet waren uitgenoodigd ja zelfs dienaangaande geheel onkundig waren gelaten en vau de instemming met of raadpleging over den inhoud der circulaire van de katholieke leden der Eerste Kamer der Staten Generaal door geen enkele onderteekening blijkt Ondergeteekenden zgn van meening zouder eenige goed of afkeuring over hot ontworpen program der opgerichte club uit te spreken dat alloen door samenwerking van alle leden der roomsch katholieke staatspartij in de Volksvertegenwoordiging eene door aaueensluiting krachtige door overtuiging machtige door terzgdeslelling van persoonlijke inzichten is die noodig geheel eensgezinde staatspartij is te vormen en te behouden Tot zulke gemeene overeenstemming onder de katholieke vertegenwoordigers dsr Slaten Generaal althans eene poging daartoe te doen eene poging die aan de welwillendheid van alle B K leden der Staten Generaal wordt aanbevolen is het doel van ondergeteekenden Daar door de veertien leden die voormelde circulaire aan hunne medeleden zonden de eerste stap werd gedaan tot het oprichten of weder oprichten eener club van K K Kamerleden noodigen ondergeteekenden bescheidelijk die mede afgevaardigden uit Ier verkrijging van een program omnuim consensu ontstaan alle katholieke Kamerloden bijeen te roepen Mocht echter bij onkelo of meerdere dier medeleden onvorhoopt bezwaar bestaan tegen het doen van zulke oproeping mocht zulke oproeping niet van hen uitgaan dan zullen de ondergeteekenden de eer hebben alle katholieke leden der Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal beleefd dit te noodigeu tot het bijwonen eener vergadfiring te houden tusschcn 22 eu 29 November e k terwijl dan bij nader schrijven uur on plaats van bgeenkomst zullen worden opgegeven Inmiddels hebbon de ondergeteekenden de eer aan ieder der katholieke leden der Statoii Cieneraai bovenstalmde korte beschouwingen in welwillende overweging te geven terwijl hun geacht medelid mr UalTmans dit als voorlcopig bescheid op de door hem en geen spoor van telnurstalling Zijn onverschilligheid was hemeltergend en getuigde ook ai voor zijn schuld Bij de verklaringen van Hackert lachte hij en toen graaf Von Hohonhausen voor do balie trad vlamde er haat in zijn oogen De veroutivaardigiug van het publiek steeg van uur tot uur cu op de rechters had hut gedrag van den beschuldigde een noodlottipeii invloed De ambtenaar van het openbaar ministerie maakte het kort met zijn requisitoir de schuld was immers zonneklaar bewezen welke twijfel bleef er nog over En do verdediger besefte dit ook eu bepaalde zich er toe do misdaad niet als moord met voorbedachten rade maar als doodslag te qualificeoren Hij opporde do mogelgkheid dat tusschen den moordenaar en zijn slachtolfer een woordenwisseling had plaats gevonden oi do koddebeicr in hot hevigste van diou strijd door drift tot den noodlottigen slag verleid was geworden Maar aan die mogelijkheid waarover zelf de beschuldigde glimlachte wilde niemand gelooven en toen du rechtbank zich ia de raadkamer terugtrok verwachtte ieder Iret schuldig De beraadslaging duurde niet lang ile uitspraak verklaarde Reimann schuldig nau moord diefstal en inbraak mot verwonding eu do vraag of verzachtende omstandigheden aanwezig waren werd ontkennend beantwoord Peter Keimann werd ter dood veroordeeld ff orJt vfroolgd f dertien andere Kamerleden toegezonden circulaire zal gelieven te beschouwen Abraham s offer in Rusland Tegen het einde van een dag in den vorigen winter schrijft een Russisch correspondent aan do Chrlstian World zat Dmitri Kurtin aan de deur wn zijn blokkenhuis zijue izba te lezen Hij was eên man van ongeveer vijftig jaar lang donker mager met een smal hard voorhoofd doordringende kleine oogen eu seamgeknepen lippen het gezicht van oen redemptorist streng ascetisch somber Bij het verflauwende licht vnn den namiddag zat Kurtin over zijn boek te peinzen den oudeh Slavonischen bijbel van zgn grootvader geërfd Het was de avond vóór St Izaak en hij las de geschiedenis van den ouden patriarch lezend en peinzend lezend en biddend Hij had de geschiedenis van Abraham s gestoorde offerande hot offeren van zgn zoon gelezen en herlezen en de oude Hebreeuwsche vertelling scheen een zonderlinge bekoring op hem uitteoefenen zijn geest vullend met vreeselgke gedachten die hem geheel overmeesterden Later legde hij uit dat de gedachte aan de slechtheid der wereld en do volkomen hopeloosheid dat verlossing ooit het menschdom bereiken zou reeds sinds lang hem met rouw vervuld en zijne kracht verzwakt hadden Dat allen moesten te gronde gaan wegens bun verzaken van God was een denkbeeld dat sinds weken hem steeds meer had overweldigd Wat kon hij doen om de onvermijdelijke verdoemenis die het menschdom moest treffen af te wenden Met dit denkbeeld vervuld las hg weer de vreeselijke geschiedenis van Abraham en Izaük en de ontzettende gedachte kwam bij hem op dat hij on zgn vrouw en zoon voor eeuwig verloren zouden zijn als zij niet een middel vonden om do goddelijke gerechtigheid te verzoenen Jehovah jireh mompelde hg in zichzelf op den berg des Heeren znl er voor gezorgd worden Hij redeneerde met zich zelf als de Heer mij gebood Orisha te offeren om mijne gehoorzaamheid te bewijzen zou ik dan te kort schieten O Heer stel mij niet op proef hij is mijn eenige zoon ds kleine Grishn Maar als Gij het gebiedt dan zal ik Uw iflachtige stem hooren en die mij zal zeggen Daar gij rogn bevel hebt gehoorzaamd en niet uwen zoon behouden hebt uw eenigen zoon Grisha daarom zal ik u met zegeningen zegenen en uw geloof een voorbeeld makeu voor de nation en uw offer aannemen tot zegen voor de volkeren der aarde De correspondent vertaalt een gedeelte van het getuigenis eenige dagen later door den vader voor den rechter van instructie der stad Vladinniir afgelegd Toen het donker word om te lezen ging ik mijne izba binnen en legde mij te bed Maar geilurende den nacht vermeerderde mgo smart zoo over mij dat ik niet kou slapen en verscheidene malen stond ik op om meer en steeds meer kaarsen aan te stckeu voor de heiligenbeelden Gcdurpndo hot grootste gedeclto van den nacht had ik op mijn knieën voor mijn eigen behoud en dat van mijn gezin gedurende nl dien tijd werd steeds de gedachte sterker iu mijn gemoed dat kleine Orisha moest geoiïerd worden Hij was een levendig vroolijk kind on verstandig boven zijn jaren hij kon soms zulko wijze dingen zoggen Als ik hom oflerdo zou ik hem daardoor redden vau de verzoekingen van bet loven van de verzoeking om nis hij grootor werd zijn geloof te verzaken en zijne ziel te doen ondergaan Ik besloot hom een zekeren overgang naar den hemel te bereiden Vroe iu den morgen lang voor dat de uiouwo dag over do wereld opging ging ik naar buiten in de duisternis in den tuin nchjor de iijba knielde daar en vroeg den Verlosser om een taeken Ik vroeg dat als iet Zijn wil was dat ik mijn Grisha zou opofferen dan de wonsch om het te doen van do rechter zijde zou komen zoo met dan van de linker zijde iij moet weten dat volgons ons geloof do engelen de gedachten rechts ingeven eu do duivels links Nn lang bidden kwam do gedachte van de rechter ijilo en ik keerde mot verheugd hart naar do izba terug waut nu wist ik dat mijn offer aangenomen zou worden Op oon breode bank in de binnenkamer sliep Grishn met zijne moeder een zochtzinnigo vrouw die haren zoon hartstochtelijk liefhad en vol bewondering was voor zijn jonge wijsheid Kurtin verzet van zijne vrouw vreezend zond haar onder een voorwendsel naar hot naburig dorp Toon keerdo hij zich tbt zijn zoon en zeide sta op Grisha on trek oen wit hemd dnt ik mij over ii moge verheugen Kurtin legde dit later uit aan den rechter van instructie dat UI het genootschap waartoe hij behoort het als zouilig werd beschouwd in gestroepte of gekleurde kleedenin te stervtn Toen de knaap het witte kleed had aongetrokken gebood zijn vader hem weer op do bank te gaan liggen Kurtin vouwde toen een jas met bont dubbel en plaatste dien zorgvuldig onder het hoofd vnn zijn zoon Toen ging hij naast hem zitten haalde een mes uit de mouw en bracht hem verscheidene steken er mede toe tiet kind was spoedig stervende terwgl de roode dageraad helderder on helderder opging aan deu Oostdijken hemel en door het kleine ventertje der izba hare stralen wierp een gloeiend licht werpend op den dweeper in het volbrengen zgner vreeselijke daad Kurtin merkte op hoe hot purperen licht dwars over het bleeke gezichtje van het onschuldige oft er gleed hij was door ontzetting getroffen stuiptrekkingen bevingen hem en naar den hoek waggelend waar de heiligenbeelden waren viel hij geknield met het gezicht op d n grond den Almachtige smeekend zijn offer aan te nemen Toen torugkeerend tol zijn zoon die nog leefde riep hij Vergeef mij ürishanka dat ik je doe lijden Het is nllos voor je bestwil jongetje Het stervende kind nog niet bewusteloos prevelde goeden nacht vadertje Maar Kurtin nog niet voldaan plaatste het kind in gemakkelijker houding en liet hem zeggen God zal u vergeven vadertje Toen slak hij weer nieuwe kaarsen aan voor den ikon bad voor rien ziel van den knaap een van die roerende Russische gebeden voor de stervenden en verzocht den knaap hem de woorden na te zeggen Het arme kind deed dit zoolang zijn bevend stemmetje het toeliet met de laatste woorden van het gebed eindigde ziju doodstrijd Toen Kurtun s vrouw thuis kwam zag zij met één blik wat er gebeurd was Vol schrik g 1de zij naar de oudsten van liet dorp De buren kwamen aanloopeu naar het tooneel van het vreeselijk drama en vonden den moordenaar bewusteloos voor de heiligenbeelden Een veertien dagen later noodigde de gooverneur van de staatsgevangenis te Vladimir don dokter on den oppasser uit tot een consult omtrent den toestand van eenjgevangeue die in de afdeeling krankzinnigen was opgesloten en die sinds dagen had geweigerd eenig voedsel te gebruiken Hij bracht dagen en nachten door met smeeken om vergeving en hulp Zij gingen den gevangene zien Toen zij de deur van de cel waarin hij was opgesloten openden zagen zij bg het onduidelijk licht een vormloos hoopje klee en tegen den muur geleund bewegingloos Alle lijdeu had opgehouden het was het lijk van Dmitri Kurtin die zich had laten doodhongeren In do Matiit geeft de hoer Marot eene beschouwing over de toenemende zelfmoorden in verband met het materialisme onzer dagen welke te meer de aandacht verdient omdat de schrgver zelf als revolutionair radicaal vrijdenker bekend slant Hoe zijn vraagt hij zich af al die zelfmoorden ondej lieden van allerlei leeftijd sland on geslacht bij de tegenwoordig heerscheiide denkbeelden te vorklaren Men sehgnt hot er over eens te zijn schrijft hij dat onzo lijd zich om niets bekommert dan om hot gold on do sloffolijko belangen dat al hot overigö ijdelheid is waarvan men sedert lang genoeg hooft geleerden on romanschrijvers halen om strijd de schouders op wanneer men huu over iets anders spreekt dan eon nog te vinden X of eane to iiesehrijven Bankoporatio En zie terwijl zoo alle romantisme en ideaal mei voelen getreden wordt nu er enkel twijfoiaars over zijn in do heiborg voor oen schotel golruffeldo varkenspootjes aan het smullen nu do politiek zolve oen bedrijf ia voor mannen van zaken en men in plaats van op te treden als kampvochler eener idee niaalschappelijke eiaohen op den voorgrond stelt welke slechts de bevredii ing van behoeften bedoelen nu inou na Goei gelooclieiit te hebben ook den g ueat loochent en men over een lovensdroom bloost als over eon tooneeispelerspost in dit jaar ISüi nu do Wertlier s en llomeo g zoover achter ons liggen dat loze personuages ons tijdgenooten toeschijnen veii don lolithyosanrus volgen do slachtoffers der liefde elkander op en hoort men van niet anders dan lieden ilio do hand aan zichzelf slaan gedreven door eone teugelooze teedorheid om een vervlogen droom Zouden misschien i o heeren raaleriaUstcn hot Ion slotte toch niet bij hel rechte eind hebben Zou er soms in den monsch toch nog iets anders stoken dan phosphorus on nzotum Zouden wij allon bij geval Tartuffes van hot ongeloof zijn zooals er voorheen Tartuffos der vroomheid waren O men is zulk eon ijn spotter met alles steekt men don draak men laat zich geen knollen voor citroenen in de handen sloppen en die ons wal diets wil maken moet vroeg opstaan men gekscheert inel ijno vrienden de vrouw is maar oon wgfjesmensch hel ideaal eene zotternij de ziel eeno hersenschim een biefstuk dat is wal anders of een nieuwe spoorweg en vervolgens gaal men naar huis eu Zet zich in eon hoek eu weent Gij zijl een navorschor alles hebt gij wetenschappelijk met wiskundige juistheid ontleed hel harl gij weel het is een physisch orgaan mot twee kamers de hersens zijn eeno woeke slof welke de eigenschap hoefi van te denken niets ter wereld is hot waard dol gij het u aa ilrekt en zie u deert een zedelijk lijden gij sluit u op en maakt een eind aan uw leven Het ick m Keet tiiet xai is alom is vooral in den mensch en ten onrechte laat onze opgeblazen wetenschap er zich niet aan gelegen zijn Het c en eet niet Kat is de verborgenheid des levens eu wanneer gij eenmaal er in slaagt een lichaam samen Ie stellen als het oaze zonder een stofdeeltje te vergeten van hetgeen waaruil het volgens u is samengesteld dan zou dat lichaam evenwel niet leven Boitefllandscli Overzlcbt Het besluit der Pransche regeering om den aartsbisschop van kis monseigneur Gouthe Soulard te vervolgen wordt aan De Freycinet toegeschreven die hel in den ministerraad legen de meer verzoenings gezinde meening van Carnot in zou hebben dwi edreven De woorden in hel protest van den aartsbisschop tegen hel rondschrijven ven den minister van eerediecst waarop de aanklacht i gegrond luidt als volgt Ge hadt wel wat beters kunnen doen dan ons een brief to schrijven om aan uw tegenzin tegeuovor ons lucht la geven Vrede is soms op uwe hppen maar haat en vervolging zijn steeds de drijfveeron van uwe handelingen daar de vrijmetselarij die oudste dochter van Satan heerscht en beveelt De aartsbisschop ging vroeger steeds door voor een der meest verlichte priesters on was bg de regeering zeer gezien Een dergelijk geval is vroeger nog oene voorgekomen met Mgr Cotton den bisschop vau Valence die echter vrijgesproken werd Het is moeielijk hier lo booordeelen of deze vervolging een verstandige daad der regeering is nu katholieken en monarchaleu de republiek beginnqi te erkennen Do radicalen juichen het beslait toe do gematigden veroordeelen het de conservatieven zijn er bitter vertoornd over De Eugelsche radicale oud Miuister Ghamberiain hield te Sunderland een redevoering die een doorloopende aanval op Gladstone was Zeer stellig sprak Chamberlain do bewering legen van Gladstone dat de nieuwe verkiezingen een Gladsloniaanscho meej dorheid in hol Parlement zouden brengen In 1866 hadden de Gladslonianen op gezag van hun groeten polilieken agent den hoer Sohnadhorst dat ook beweerd en waren zeer bedrogen uitgekomen Hij Chamberlain zou als hij slechts de belangen zijner parlij in aanmerking nam gaarne zien dal Gladstone weer aan hol bewind kwam want dan zou het land nogmaals zien hoe alles in de war zou loepen zes maanden zonden genoeg zijn om Engeland in buitenlaiidscho verwikkelingen te helpen Ierland weer in wanorilo en anarchie te storten en al de verschillenc e beslnndjeolen waaruit de Gladstoniaansohe partij bestond en iliu allo verschillende doeleinden najagen legon elkaar in het harnas Ie jagen De Daily News vernoemt dnt er in Rusland een bolero stemming begint te heerschen jegens de Joden in de bfainbtenworold eu in de pers het heel dat er pionnen ontworpen ziju ora landerijen aan de Joden af Ie staan in don Trans Ural en in hel Amoergebied Aan de Timos wordt gemeld dal in sommige dis tricten van Zuid Unslauil heftige oploopen en gewelddadigheden door do bevolking gericht worden legen de Israëlieten aan wie zij den hongersnood wijlen Dit klinkt zeker zonderling maar hun gedaohlenganii schijnt dezo lo iijn üo Joden handelden vroeger iu ijraaii thans doen zij dat weinig het ia dus hun soliuld dat er goon graan voorhonduii is Vergelen wordt daarbij dat zoo de Joden geen graan gekocht hebben dot alleen is geschied wegens de onzekerheid waarin zij tengevolge der strenge legon hen genomen maatregelen leven Dal in het oleemeen do welvaart en handel in sommigo Russische distrielen groote schade lijden moesten door dit plotseling ophouden van het haudeldrijvon der laraelielon liet zich wel voorzien De togen hou voorgeschreven maatregelen moeten naar aan do Timts bericht wordt dientengevolge in ettelijke districten oeniga ins verzacht zijn Do zeven millioen acres land welke baron Hirsch iu do Argontijnscho Republiek heeft aangekocht zullen verdeeld worden in stukken vau honderdvijflig acres voor elk gezin Hel eerste jaar zullen de kolonisten onderstand onlvat gon om in hun oude houd to voorzien hel tweede jaar moet elk gezin zichzelf onderhouden het derde jaar moet het fien kleine pacht opbrengen Er zal gelegenheid worden gegeven om do stukken land in eigendom te verkrijgen maar ten einde alle speculatie met opkoopen en overdragen te voorkomen zal er geen enkele handeling van dien aard mogen geschieden zonder goedkeuring van hel bestuur waarin op hel oogen blik bijna alleen Kngelschen on alechls zeer wenig Joden zitting hebben Er zijn winkels en magazijnen van do emigratie maatschappij waarin alle benoodigdheden legen den kostenden prijs te krijgci zijn zoo