Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1891

Denkt C er om nog alechta 3 dagen daurt de VS RKOOP wat er dan overblijft wordt te Amsterdam publiek verkocht Spoed alles moét weg das naar de I moet 1 HOOGE GOUWE 252 ü koopt nu de beste LINNEN GOEDEBEN voor fabelachUge prijxen Linnen voor Lakens Hemden Slopen enz Tafelgoeleren Handdoeken Spreien Flanel enz enz Bü groote inkoopen extra rabat Nog 500 Nachtjaponnen Chemises Bokken enz voor minder dan de helft Spoed t naar de HOOGi GOUWE 252 Dames die niet uit kunnen gaan kunnen deze laatste dagen s morgens voor 10 uur de goedereu aan huia krijgen De nitgave dezer Conraut geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prQs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN Piaale UITVEEKOOP tot IS KOVEIHBERe k I wegens opheffing der Zaakj van alle voorhanden zgnde GOEDEBEN o a groote Sorteering STOELEN Salon Schuif eo Huislioiid Tafels divers Mahonie Kair Kleer en Spiegel kasten mahonie en notenhouten BUFFETTEN Heeren en Dames SCHRIJFBüREAÜX spiEQELS mmm KARPETTEN Engelsche Kinderwagens enz enz De Firma C J V d PAVOORDT Kleiweg Gouda GOUDA 27 October 1891 De heer B A den Ouden deed gisteren te s Hags het examen in de vrge en orde oefeniug u der gymnastiek Aan het gebouir van het Provinciaal Bestuur werd gisteren aanbesteed het driejarig onderhoud van de tioniresluis en verdere daarbij behoorende werken te Alphen behoorende tot de werken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam Minste inschrijver was de heer Ph Verbrugge te Waddiniveen voor 2387 Do heer Oscar Carr spreekt tegen dat hij 1 millioen mark schadevergoeding heeft gevraagd ven bet Duitache Stastaspoorweg bestunr wegens het ongeluk te Kirchlengern Heeds voor lang heeft hij verschillende afzonderlijlce aanvragen om schadevergoeding laten doen waarop nog niet is geantwoord De rotterdamsohe correspondent van het HU meldt dat de Hegeering haar verzoek aan den oud minister Havelaar om de opengevallen plaats van Burgemeester van Rotterdam in te nemen met aandrang heeft herhaald Dientengevolge heeft de oud minister zich bereid verklaard het aannemen dezer benoeming in ernstige overweging te nemen In verband daarmede heeft de hoer Havelaar reeds een bezoek aan Rotterdam gebracht Daar ter stede zegt de correspondent vleit men zich met de hoop dat de crisis dus spoedig een einde zal nemen Zaterdagochtend werden aan bet bestuur der Geld Credietvereeniging te Arnhem eenige couponbladen GEVRAAGD eene flinke 01EI STB0DE met NOVEMBER of DECEMBER Adres Turfnlarkt B No 48 s avonds na acht uur iUit het Duitick XVIIl 68 Er bevonden zich in de geheele zaal slechts twee personen die dit vonnis niet bevredigde Bob en Hackert De eerste sloop door de menigte voort Hackert wachtte buiten op kapitein Von Gronau Qraaf Hobenhausen stapte in zijn rijtuig en Hackert boorde boe hij den koetsier beval naar den bankier Romberg te rijden Wat zegt ge nu vroeg de kapitein Dat het dien afloop zou hebben wist ik antwoordde Hackert kalm En gij volhardt nog bij uwen argwaan Indien ik het niet deed ware bet misdadiggeweest hem te koesteren Hel is dus slechts eigenzinnigheid Noem het zoo niet kapitein noem het overtuiging dat is in ieder geval beter Ik wist vooruil dat de koddebeier veroordeeld moest worden debewijzen waren alle tegen hem En hebt gij intusschen andere bewijzen ge ® 4 dat er voor de kolonisten gean aanleiding bestaat ulf nering lo drijven Voor de eerste nederaetting welke reeds in rollen gang is zijn alleen personen goketeu wier geschiktheid Toor het landbouwbedrijf aan geen twijfel onderhevig was maar proefnemingen op kleine schaal hebben doen tien dit de Joden onder gunstige omstaodighedeu met weinig moeite tot landbouwers op te lelden zijn Hirsch is daarom voornemens het voortaan te beproeven met alle Joden die door vervolging tot landverhuizing gedwongen worden onverschillig wat zij vroeger geweest zyn Hg verlangt alleen een belofte dat zij in Argentinië zich met niets anders zullen bezighouden dan met het bebouwen van don grond en hoeft maatregelen genomen om het nakomen dier belofte te verzekeren PETROLKUM i OTEEKI GE van de Makelaars CaotzIasT di Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari FebruariMaart Apnl levering f 7 5 Junien Juli levering 7 10 September October November vemberen December levering 7 25 Afloop van Openbare Verkóopingea van Onroerende Goederen VEILING van 2fi OCTOBER 1891 Hu s met 3 afzonderlijke Huizen Nieuwe Haven N No 106 107 108 en 109 door den Notaris Mahhtede geveild is toegewezen aan den heer C Jon er voor 4000 APVERTENTIËN Bsrallen Tan een Zoon J G BELLAABT SCHEMK Gouda 25 Oct 91 j Hed n overleed onzen jongsten lieveKng JOHAN P G ÜVEREIJNDER CATH OVEBEIJNDER QUAST Gouda 24 Oct 1891 Eenige en Algemeene Kennisgeving Heden overleed onze jongste lieveling JAN HENDRIK 14 weken oud A vanBOCHOVE TAILLEUR Oi TVAi GEi de Nieuwste WIXTEttSTOFFEi J H ftOODE G S BOODE BocrwyKESTEK Gouda 24 October 1891 Heden overleed onze geliefde Echtgenoote Dochter Zuster en aanbebawc Zaster Mej GRIETJE MOGENDORFF Tbubits in den leeftgd van 22 jaar Doet SALFs BAARD TINCTUUR geeft de natuurlijke Wear terug droogt spoedig op en wascht niet af PrijB f 20 per flacon Verkrjigbaar bg i A CATScoJ e c HümF ez te Gouda Namens allen I MOGENDORPF Gouda 25 October 1891 Den 24 i October overleed te t Hertogenboêch onze broeder PETRUS HBNDKICUS BOUMAN Namens de Familie Mabt J BOÜMAN Gouda 25 October 1891 Dankbaar voor het sedert bjjna twintig jaar genoten vertrouwen nemen wg onder aanbeveling afscheid van onze Clientèle en vrienden bg ons vertrek naar Delft A GIESEN en Familie Firma Gebr GIESEN GEVRAAGD Een POTTEBAKKERSDBAAIJERzgnwerk goed verstaande kan terstond vast werk bekomen bg D 1 I POT öt Co ADVERTENTIEN n alle Binnen en Buitenlandtiche Couranten worden dadetgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Siielpersdruk van A Bbinkmam Zoon Gouda Haarlem Oranjeboomstraat 159 Blauwe Kasdruiveii 50 Cent per pond BEBSIE KWALITEIT J GËUR1T8E Firma T ÜITEH WIJK ZUTPHEH Opgericht 1850 LONDEN 1880 Bekroond AMSTERDAM 1884 VOED TENT 1887 PRIMA PIJNSTE Room of Melkboter in fust of 20 Kilo V f nat of 10 Kilo alsmede POSTPAKKETBUSSEN van 4V Kilo netto voor t 6 50 Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaati I hebben op ZATERDAG 14 NOVEMBEBa en de Ballotage Lgst ZATERDAG 31 OCTOBER gesloten wordt Namens het Bestnnr F HEBMAN Fz Secretarii Gouda 26 October 1891 Geen beter adres voor PARAPLVIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda Alom te bekomen DE eOüBSCIE 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroederf Dirli en Wouter Crabetii DOOK CHBISTIAAN KBAMM P r y s 80 Cents A BRINKMAN Sociëteit ONS GENOEGEN Ie Abonnementg VooratelUng DONDERDAQ 29 OCTOBER 1891 KONINKUJKB Drama in 5 bedr van POTJECHIN AANVANG half 8 uur fgr Gewone bepalingen en prgzen HET NEDERLANDSCH TOONEEL c 1891 N 4668 Woensdag 2S October GOUDSGHE COURANT i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Insending van advertentiön kan geschiedeQ tot Ma uur des namiddags van den dag der uitgave uitgaven het eeu en ander bezuinigd intusschsn wordt door de commissie aangedrongen op verster king der middelen daar de uitgaven noodzakelijk zijn wil men den ingeslagen weg om nuttig te zjjn voor het algemeen blijven beirandelen Het kapitaal der maatschappij is ruim ƒ 200 000 hoofdzakelijk ingeschreven op het grootboek der nat schuld BINNENLAND Omtrent de stranding van de Anna Margaretha wordt aan de H R Ct uit Monster gemeld Zondag nacht ongeveer half vier werd den burgemeester tevens directeur van hel station Terheijde der Zuid UoUandsche Bedding Maatschappij gerapporteerd dat aan deze kust een schip was gestrand en kort daarop vervoegden zich bij hem eenige matrozen van bet gestraide vaartuig die de volgende bij zonderheden mededeelden Te circa half drie waren zij door de duisternis misleid hier op het strand geloopen en hadden spoedig daarop meenen te bemerken dat het schip dooi hel vele water dat binnenkwam lek was geslagen Het hevig slingeren was oorzaak dat zij de boot uitbrachten om te probeereu den wal te bereiken Met elf hunner was dit gelukt in drie vaarten Den eersten keer hadden zij eene lijn mede van boord genomen waaraan zij telkens de boot weder mede naar het schip brachten Den vierden keer dat zj dit hadden willen doen was de boot echter dwars zee gekomen en omgeslagen zoodat zij rapporleerden zich nog vier man aan boord bevonden die nog gered moesten worden waaronder de schipper en diens zoontje Nog vermeldden zij dat het schip was te de Vlaardingsche logger No 13 genaamd Anna Margaretha reeder H Kikkert te Vlaardingen schipper Bos Onmiddellijk be af zich de burgemeester naar het gestrande vaartuig na alvorens te hebben gelast de reddingboot uit te brengen en de noodige maatregelen ter verzilvering aangeboden Dit wekte natuurlijk achterdocht Men zeide den jongen die namensanderen bleok te komen dat ds dagkoers nog niet bekend was waarom hij over een kwartier maar eens terug moest komen en men telephoneerde aan de politie Do hoofdinspecteur begaf zich naar de Credietvereeniging waar alras de jongen terugkeerde Uit de ondervraging vernam de hoofdinspecteur dattwee heeren in een bierhuis op den jongen zaten te wachten Inderdaad vond de hoofdimpecteur daartwee heeren die na een kort verhoor zander verzet door hem werden in hechtenis genomen en onder medetoezicht van een paar agenten naar het politiebureau werden gebracht Het bleek dat deze heeren voor een zeer aanzienlgk bedrag aan couponbladen hadden gestolen da effecten moeten niet in hunbezit lijn geweest 0 0 Uit de rekening en verantwoording over 1890 1891 der maatschappij tot Nut van t Algemem door de commissie tot nazien goedgekeurd blijkt dal het kapitaal der maatschappij voor 00 is aangesproken De ontvangsten hebben in het geheel bedragen 37 237 73 Het saldtfin kas was op het einde des jaars 141 66 De kosten van bestuur hebben bedragen f 8159 die der algemeene vergadering f 5000 de almanak die dit jaar voor het laatst verschijnt heeft eene uitgaaf gevorderd van ruim ƒ 4200 met ƒ 5300 zijn de departementen ondersteund in zake onderwijs de voordrachten vanwege het hoofdbestuur gehouden hebben ƒ 1830 gevorderd het onderzoek in zake begrafenisfondsen en in zake arbeiderswoningen ieder ongeveer ƒ 2000 het schoolfonds heeft ƒ 2000 gevorderd Aan contributie werd ƒ 26 000 ontvangen De begrooting voor 1891 1892 is vastgesteld op het eindcijfer van ƒ 43 872 40 j wordt dit besteed dan zal van het kapitaal der miataohappij ƒ 8400 gevorderd worden maar gewoonlijk wordt op de FEVILLETOiy en als hij ons geheim verraadt dan vrees ik dat al onze moeite verloren is Hij was vroeger niet bijster verzot op graaf Kurt integendeel hij heeft inderdaad door zijn spionage de breuk tusschen vader en zoon uitgelokt maar thans is graaf K urt zijn meester en wiens brood men eet diens woord men spreekt Ik geloof dat Daniel ook thans den graaf niet bijzonder genegen is Ën als dit vermoeden juist was mogen wij het toch niet wagen hem tot een verbond met ons aante zoeken Nu nog niet maar later Wij weten nog nieteens of wij niet te ver zijn gegaan Hackert Zoolang wij alleen lu het bezit van ons geheim blijven kunnen wij ons terugtrekken zonder den toorn vanden graaf te moeten vreezon Ik wil u gulweg bekennen dat het proces Reimann mij van de schuld van dien man als ik het zoo noemen mag bijna overtuigd heeft En de verklaring ran den schaapherder fvroeg Hackert Bewees die iets SSij zou wellicht iets bewezen hebbeo als men dezen getuige het vuur wat nader aan de schenenhad gelegd Hij had zich misschien toch nog dsontmoeting met Eeimann horiiiiierd en was hetbewijs geleverd dat Beimann öp don dag der misdaad niet op het moordtooneel was geweest dan konhij toch den moord niet bedreven hebben vonden Misschien Ge drukten zoo voorzichtig uit Zoolang ik zelf niet de zekerheid heb dat hetgeldige bewijzen zijn wil ik ook niets verraden Wantrouwt ge mij vroeg Gronau Indienwij samen moeten handelen dan moet ge mij ookvan iedere ontdekking bericht geven het kleinstekan van het grootste gewicht zijn Laat mij nog eenige dagen tijd zoodra ikzekerheid heb zal ik u alles mededeelen En de knop Ik heb hem nog altijd niet Maar bet is van het grootst gewicht dat wijhem krijgen Ik heb den kamerdienaar gesproken maarzou niet g iarne alles willen zeggen wat mij op detong ligt Dan zullen wij de zaak op haar beloop laten zeide de kapitein wrevelig Wanneer niet eenigszins krachtig wordt opget eden dan zullen wij ons zelven onaangenaamheden berokkenen Maar gij zelf hebt mij voor overhaaste stappen gewaarschuwd Dat doe ik nu nog Zorg dat wij den tweedenknop ontvangen dat is voorloopig de hoofdzaak hoe ge het wilt aanleggen moet ge zolt weten Ja als ik dat maar wist I zeide ile jager schouderophalend De oude Daniel is te sluw dandat men hem gemakkelijk in eeu strik kan vangen