Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1891

e nemen voor rerliohUng van het strand met petroleumfakkels Ter plaatse gekomen bleek dat het schip hevig slingerde gedraaid was en klaarbl kelyk syne luiken had verloren hetgeen viel af te leiden uit alles wat aan het strand spoelde De zeeën sloegen aanhoudend over het vaartuig en men kon van het strand af waarnemen dat het schip èn door den hevigen wind en door de zware zeeën hoe langer hoe meer naar de zeezijde overhelde Het roepen van de lich nog aan boord bevindende manschappen was oorzaak dat de aan het strand staande bemanning nogmaals eene poging met eigen boot wilde wagen om hnnne kameraden te hulp te komen De boot van het vaartuig die na zooals boven vermeld omgeslagen te zgn aan het strand was aangespoeld werd nu veder zeilklaar gemaakt en langs do boven vermelde lyn naar boord gebracht Tan het strand af zag men nu ook deze vier mannen zich in de boot nederlaten die onmiddellyk met kracht naar den wal werd getrokken Ëenige angstige oogenblikken werden doorleefd en ook Ey ren gered De intusschen aangekomen reddingsboot behoefde dus geen dienit te doen Het schip is vermoedelijk verloren Toen hot licht werd bleek dat het schip zat ongeveer een uur ten noorden van Terheide onderde gemeente Loosduinen Do schipbreukelingen zyn liefderijk opgenomen door de bewoners van den Delftschen duiowaterleidingtoren Men schryft uit Parijs aan het Fadfrland Parys wordt opnieuw belegerd verscheiden wijken ójn reeds ingenomen en er bestaat alle kans dat de geheele stad weldra een prooi der vganden zal worden Dat men mij niet voor krankzinnig uitmake de belegeraars zijn geen ffPruisaiens maar vlooien Myriaden van die ware tggersprongen uitvoerende en huidzagende insectjes zijn de woningen en daarna nog nader omhulsels van ons arm stoiFeljjk wezen binnendrongen Ware drinkgelagen richten ze aan van ons bloed dat alhoewel langzamerhand al evenzeer vervalscht als wijn met dozen gemeen schijnt te hebben dat het nog altijd goed smaakt £ eo mijner vrienden verhaalde mij gisteren van iemand die een buitentje bewoont in den allernaasten omtrek van Parijs dat hij in een enkele nacht alleen in zijn bed 19 vlooien bad gevangen Welke een Termoeienda jacht want weet men wel dat de wetenschap heeft aangetoond dat een vloo een sprong kan nemen twee honderd maal zoo hoog als baar eigen lichaam zoodat zij een kunststuk uitvoert als een onzer die met een aanloopje hoep over den Eiffeltoren zon heenspringen De Parijscho vlooien lïirie wordt door sommigen toegeschreven aan den vochtigen zomer anderen beweren dat we hier staan voor of liever te krabben hebben tegen een vohsverhuiring van O naar W Wat zullen al die negeren saffraankoppeu ons uitlachen zij kunnen na eens uitblazen terwijl wij wrijven krabben knijpen Eondoit gesproken vind ik dat onbillyk zijn vlooien niet joist passend gezelschap voor Kaffers Doerakkan en Bavianen Vooral het quartierdel £urope schijnt een sterke inkwartiering te hebben gekregen en de elegante dametjes die daar wonen worden thans Toortdnrend geplaagd gekitteld gebeten gestoken en gestippeld ze zijn als razend g gggg Ja als dit bewijs geleverd werd I Maar deherder kende den beschuldigde niet Omdat hij hem niet gezien had Aan zijn stem moest men hem weer herkennen Dat schijnt toch wel wat gewaagd Heimannheeft slechu een korte vraag aan den herder gedaan en deze verklaarde zelf dat zijn geheugen zeerslecht is Men heeft in de instructie aan dien getuige te weinig waarde gehecht maar ik vind ditnatuurlijk de schuld van den beklaagde was ia deoogen van den rechter zonneklaar bewezen en hetberoep op dien getuige a décharge beschouwdemen du als een voorwendsel om het onderzoek terekken Gronau was blijven staan aan den hoek der straat waarin de inspecteur Bubena woonde Wij zuUon hier scheiden zeide hij zie maar wat ge verder tot stand kunt brengen en als gijden knop hebt breng mij hem dan Doet gij verdere ontdekkingen dan verwacht ik eveneens mededeeling gy zult mij tot krachtigen bijstand bereid vinden zoodra ge mij bewijzen brengt Indien hij er ernstit en onpartijdig over nadacht dan moest Hackert zelf zoggen dat het een uit de lucht gegrepen argwaan was die tot heden door nog geen het minsie bewijs gestaafd werd maar hij kon hem niet prijsgeven hij moest zich er aan houden al droeg daaraan zooals de kaptoin beweerde zijn haat tegen don graaf do grootste schuld Behoef ik hier by te voegen dat de Parysche kooplui in inseotenpoeder totaal zgn uitverkocht Beeds is gemeld dat het plan is opgevat wederom wedstrijden voor handwerkslieden van Amsterdam en omliggende gemeenten te doen houden Door commissiëu uit de Vereeniging tot bevordering van fabrieks brieksen haudworksngverheid in Nederland hebben zulke wedstrgden reeds te Leiden en te Schiedam plaats gehad en worden er in andore plaatsen voorbereid Voor Amsterdam heeft zich uu ook zulk eene commissie gevormd met don burgemeester mr A S Vening Meinesz als eere voorz Zg wil wedstryden van tweeërlei aard houden den vryen wedstrijd waariui ieder zal kunnen inzenden wat hg vervaardigd heeft en den gebonden wedstrijd waarvoor naar verstrekte teekeningen gewerkt moet worden Het ingezoudi ne zal worden ten toon gesteld in het Paleis voor Volksvlijt en wordea beoordeeld door eene jury getleeltolgk door de inzenders te kiezen In hot comité generadi hebben o a zitting genomen de burgemeesters van Nieuwer Amstel Sloten Weesp Muidon Naarden Bussum Nieuwendam vele leden van den gemeenteraad architecten bouwmeesters en voorzitters van werklieden veroenigingen Het uitvoerend comiu bestaat uit de heeren I Oossohalk president Jacob van Klinkhamer vicepresident J L Bienfait Ie on Joan H Schmitz 2e penningmeester Q A A Dudok de Wit J J Eeea i mr N de Boever J C Spakier Jr Ie en H P Berlage Nz 2e secretaris In Weenen wordt tegenwoordig een nieuw jachtgeweer gevaardigd dat meteen als photografietoestel is te gebruiken Door een eenvoudige inrichting die het gebruik van hot geweer volstrekt niet bemoeilijkt wordt de beweging van hot percussieslat by het dichtslaan van den haan of by het uitschieten van de patroon overgebracht naar de sluiting van een klein uit aluminium vervaardigd phothograiisch apparaat dat beneden aan deu loop kan worden bevestigd De photografie vertoont het doel wild of schijf en de naaste omgeving in den toestand die het had by het dichtslaan van den haan Maakt men en kruis over de ronde photografie dan moet het kruispunt met het doel samenvallen indien dit laatste getroifen is De uitvinding kan dan ook voor jagers en voor militairen van niet weinig nut zyn De Pruisische commissie voor het onderzoek van geweren zal in Spandau een proef met deze nieuwe uitvinding nemen De jagers kunnen dus voortaan indien al geen wild toch de photografie er van mode naar huis brengen Ook kan volgens den uitvinder het geweer dienst doen bij het constateeren van de plaats waar grensconflicten plaats hadden en bij de herkenning van en het onderzoek naar stroopers In het laatste van de reeks artikelen die mr H Ooemao Borgesius in het Sociaal fetiilad gewyd heefl aan de begrafenisfondsen in Nederland iet de Schr zijne weoschan uiteen ten aanzien der wottelyke regeling van de begrafenisfondsen Men behoort daarbij twee punten wel te onderscheiden 1 de inrichting en organisatie de rechtspositie der fondsen 3 het toezicht op het levensverzekeringabedryf Hij bad in den laatsten tyd den graai vaker ontmoet Hohenhausen kwam nu dikwerf naar Buchenau en de jager kon niet altgd een ontmoeting ontwijken hoe gaarne hij het ook gewild had De graaf scheen hem niet eens te zien hy nam ten minste geen notitie van hem maar zooveel te scherper sloeg Hackert hem gade Hij meende veel ontdekt te hebben wat zyn achterdocht bevestigde maar die ontdekkingen berustten slechts op vermoedens die misschien geen de minste waarde hadden Maar het mocht zyn zooals het wilde Hackert bleef standvastig hij was besloten alles zelfs zyn leven er voor veil te hebben om zich zekerheid te verschaffen Uit zijn gedachtenloop wekte hem een stem hy keerde zich om en herkende den ouden Daniël die bij de terechtzitting ook als getuige was gedagvaard Deze ontmoeting was in overeenstemming met zijn wensch bij bleef staan om den kamerdionaar op te nachten Die is verzorgd en bewaard zeide Daniel Beimann zal geen misdaad meer begaan Wie kan dat weten antwoordde do jager Twijfelt ge er nog aan Veroordeeld ter dood I lieve hemel als ge dat nog niet toereikend is om hem onschadelijk te maken dan weet ik t niet I Is dan nog nooit een libef uit het tutihthuis I ontvlucht vroeg Hackert Dat de koddebeier een vermetele jongen is zult gij toegeven en wee den Wat het eerste punt betreft wordt door allen die over dit onderwerp hebben geschreven als eerste eisoh op den voorgrond gesteld dat alleen vereenlgingen en maataohappyen ondernemers van begrafenisfondsen mogen zyn Worden die adviezen door den wetgever gevolgd dan zullen eigen zaken van directeuren niet meer kunnen voorkomeu Ongetwijfeld zal dat zijn een beperking van de vrgheld van bodryf maar een beperking die gerechtvaardigd is door de overweging dat het levensverzekeringsbedryf moet worden uitgeoefend door een subject dat zelf niet gebonden is aan het leven of vermogen van een mensch of van enkele menschen Intusschen zal met die beperking nog weinig gg wonnen zyn indien de wettelyke bepalingen omtrent vonnootscbappen en andere vereenigingen geen voldoende bepalingen bevatten betreffende inrichting en inwendige organisatie Daaraan ontbreekt op dit oogeublik zeer veel Al wordt evenwel door verbetering der wetgeving aan de fondsen een behoorlijke organisatie verzekerd daarmede zal de taak van den weigever nog niet zyn afgedaan De inrichting en organisatie der fondsen raken het belang der leden by een goed bestuur Daarnaast staat een ander nog gewichtiger belang dat van soliditeit De soliditeit nu kan onmogelijk afdoende gewaarborgd worden door wettelyke bepalingen maar kaa wel worden bevorderd door een verstandige wetgeving en door eenig toezicht Dat doet de Staat reeds door openbaarheid voor te schryven in de eerste plaats van do balans die de baten en lasten van het fonds aangeeft Het stelsel van openbaarheid dient intussohen gepaard te gaan met maatregelen waardoor onpartijdige verwerking van het verkregen materiaal wordt gewaarborgd en waardoor slechte maatschappijen die naar goeden raad niet luisteren verhinderd kunnen worden op den verkeerden weg voort te gaan Met dat doei geeft de Nuts commissie in overweging by een van de departementen van algemeen bestuur een bureau voor de begrafenisfondsen op te richten met een inspecteur aan het hoofd Wat de commissie voorstelt nopens de regeling der rechten es bevoegdheden van dat bureau sluit zich aan by hetgeen in Kngeland bestaat Het bureau van den Chief Begiitrar of Frienly Societies werkt ook in dubbele hoedanigheid èn als bureau tot ontvangst en verwerking van de door de fondsen verstrekte gegevens èu als bureau van informatie en voorlichting Kn dat een soortgelyk bureau ten onzent ook deze laatste bestemming krijge acht de Schr met de commissie zeer gewenscht De meeste fondsea zyn thans in het geheel niet wetenschappelijk ingericht en de directe dwang om daarmede te breken zal groote kosten na zich sleepen kosten die voor de kleinere instellingen zelfs te bezwarend zouden warden indien zy niet kosteloos of tegen geringe belooning voorlichting en hulp konden verkrijgen Alleen zou H 6 B naast den inspecteur den chef van het bureau willen plaatsen een commissie van toezicht of wil men liever een rsad van commissarissen geen ooilegie van ambtenaren maar een oommissie van belangstellende bekwame en in de publieke opinie hoog aangeschreven burgers zooals er o a ook een bestaat naast den directeur der rykspostspaarbank Met die commissie zou de inspecteur voortdurend la overleg moeten blijven en geen aanklacht zou by m i by de rechtbank mogen indienen ja zelfs op bet kantoor van een graaf als do vlucht hem gelukt Oraaf Hohenhausen vreest hem niet Vermoedelijk omdat hy den geheeleu omvang zijner woestheid nog niet heeft teercn kennen Kom mogelyk kan de vlucht zyn maar waarschynlyk niet zeide Daniël En ik weet niet waar de kerel met zyn wraak heen wil Wat destijds geschied ia kan door deze wraak niet ongedaan worden en wanneer de koddebeier rechtvaardig wil zyn dan moet hy by zich zelf zeggen dat hij door zyn ruwheid zelf schuld droeg aan den dood van zijn kind G j begrypt dat niet antwoordde Hackert gijhebt nimmer een kind gehad Als ik een dochter had dan zou ik haar beter bewaken dan Reimanu gedaan heeft Ik zoo u daarop veel kunnen antwoorden maar waartoe Jij haat den graaf ook I zeide de oude man Hebt gy hem ooit lief gehad Ik heb hem nooit haat toegedragen Er zal een tijd komen waarin ook gij hemdaarheen wenscht waar de peper groeit Geloofniet dat hy het verledene vergeeft hy herinnertzich zoo vaak hij je ziet dat gij du spion van zijnstiefmoeder zyt geweest Houd mij het woord tengoede Daniël ik zeg je alleen do waarheid en ikwil je waarschuwen Wordt vervoli d fonds zou hy geen speciaal onderzoek mogen instellen zonder daartoe door den raad van commissarissen gemachtigd te zijn Alleen op die wijze verkrijgt men den meest mogelijkeo waarborg dat niet dan in de uiterste noodzakelykheid tegen een fonds zal worden geprocedeerd jZoo aangevuld zou ik do voorstellen der Nutscommissie zoo schielijk mogelijk verwezenlijkt wenschen te zien niet alleen voorde begrafenis fondsen maar ook voor de levensverzekoring maatschappyen Een principieel ve sohil toch oen verschil in wezen bestaat tusschen die beiden niet want begrafenisfondsen zijn niet anders dan levensverzekeringsmaatschappijen in het klein En al is daardoor niet uitgemaakt dat bet bedryf in alle opzichten aan dezelfde regelen moet worden onderworpen wat de hoofdpunten betreft kunnen de bepalingen voor de begrafenis fondsen voorgesteld ook zooder eenig bezwaar op de maatschappijen van levensverzekering toepasselijk worden gemaakt Door de fondsen met kleine uitkeeringen aan een strenge regeling te onderwerpen en de groote instellingen vrij te laten zou men een ernstige fout begaan want men zon nog minder dan half werk doen en do deur voor misbruik wageowyd openlaten De kleine te dwingen tot openbaarheiden wetenschappelijke inrichting maar de groote toe te staan den weg der geheimhouding te blyven bewandelen en met de resultaten der wetenschap te spotten zou bovendien zijn een daad van onbillykheid waartoe naar ik hoop de Nederlandsche wetgever niet zal besluiten De Maatbode verzekert dat van eon aluemeene vergadering der B K Kamerleden zooals de boeren De Brnyn c s hebbon voorgesteld niets komen kan Deze heeren mogen zich over do houding hunner dissidente collega s inzake de clubformatio verwonderen daar is toch volgens de Maasbode volstrekt geen oorzaak toe Want zoo zegt het blad het program en de circulaire der Centrnms club staan in geenen deele op zichzelf maar zyn onafécheidelyk verbonden aan vroegere gebeurtenissen o a aan bet manifest der Katholieke Kamerleden Toen dit in Mei 11 verscheen was het slechts samengesteld kunnen worden door de leden die het onderteekenden volkomen terecht waren de overige Kamerleden niet uitgenoodigd aan de samenstelling van dat manifest mede te werken want op die uitnoodiging zou niet slechts een weigering gevolgd maar da spanning welke tusschen de beide groepen der Katholieke leden bestond er nog slechts door verergerd zyn Zij waren sedert de verschyning der N Brabantsche motie van October 11 in volkomen strijd met elkander over de te volgen politiek tegenover de Begeering en die strijd openbaarde zich allerdutilelijkst en zonder ophouden bij de bogrootingsdiscus sién en eveneens bij de behandeling der legerwet Dezelfde verdeeldheid openbaarde zich in de Katholieke pers en zou zich natuurlyk ook bij de verkiezingen vertoonen Onder die omstandigheden meenden 12 Katholieke leden der Kamer een manifest aan de Katholieken uit te moeten vaardigen waarin zij verklaarden welke politiek zy zonden volgen indien hun een nieuw mandaat mocht worden opgedragen en op dat Manifest werden zij gekozen Na de verkiezingen votgden zich nog twee leden by hen zoodat hun getal nu 14 bedroeg Zoo ontstond het bekende program van deze 14 een program dat zelfs niet in discussie mag komen want het is de grondslag het i to be or not to be van do Kath Centrum partij Om deze reden kunnen naar het bjscheidon oordeel der Maaibode de 14 die algemeene vergadering niet alleen niet bijeenroepen maar ook niet er aan deelnemen als zij door anderen byeengeroepen worden mocht De eisch aan do fractie Sohaepman blijft dus Zich onderwerpen of heengaan I Onlangs werd de heer Julius M Price door de Illustrated London Nma uitgezonden om eene groote reis te maken en wel van Engeland dor de Kara zee langs de Yenisei en door Siberië en Mongolië over Peking terug een tocht van 30 000 mylen De volgende bijzonderheden worden door den heer Prinoe medegedeeld Met de Bitcaya een schip van 800 ton werd de reis begonnen Weldra veroorzaakte het eerste ijs een groote opgewondenheid aan boord Het was aan oen ingang der Kar zee die gedurende 8 maanden van het jaar altyd ééa ysvlakte is Het was een prachtige heldere morgen en iedereen verkeerde in eene opgewekte stemming Na den middag werd de lucht opeens bewolkt en te gelijk kwam er eene menigte ijsbergen aandrijven Het was een betooverend sch uwspel die massa s grauwwit ijs die alle mogelijke gedaanten hadden van den loggen klomp tot den sierlijken spits Wij liepen langzaam straat Waigat door De kust was heuvelachtig kaal en verlaten groote ijsblokken lagen er als franje omheen Gedurende drie opeenvolgende weken baddon wij voortdurend met ys te kampen De kapitein gaf hot bevel over aan den ijsloods die steeds op den uitkijk stond om npen geulen te zoeken Toon w j eenmaal het ys van de Karazee achter den rug hadden konden wij tot aan den mond der Yenisei ongestoord doorvaren en daar zochten wij eenigen tijd naar de Photnix die ons voorafgegaan was en die wij eindelijk vonden dicht bij Karaoul een havenplaats in de nabijheid van Yeniseisk Die havenplaats bestaat uit een bouten hut bewoond door één blanke vijf inboorlingen on eenige honden Wij gingen toen op de Pkomix over en de Biscaya koerde naar Engeland terug Wij hadden echter nog geruiraen tijd de rivier op te varen vóór wij Yeniseisk zonden bereiken en iraobtten do vervelende reis tusschen de onafzienbare toendra s door te korten door van tijd tot tijd uitstapjes te maken aan land en overigens s avonds te lezen te rooken of te schaken Eens op een avond toen wij gezellig bij elkaar zaten hield plotseling de machine op te werken en eene stem riep Man overboord Lee Lee was do naam van den agent te Yeniseisk van eene Engelsche handelmaatschappij The AngloSiberian Trading Syndicate Alles snelde op t dek Het was een stikdonkere naeht Wij zonden onzen stoombarbas uit om te zoeken en eenigen tijd zagen wij zijn rood seinlicht over het donkere water heen en weer schuiven Eindelyk hoorden wy een gejuich en zagen wij dat men by het licht van een lantaarn zich op tdek met oen menschelijk lichaam bezighield Het bootje keerde terug maar alle pogingen om Lee weer tot het bewustzijn te brengen waren vergeefscb en wij brachton een lijk in Yeniseisk torug Te Yeniseisk bezocht ik verscheidene gevangenissen en ook te Krasnoiarsk dat drie dagen sledens van Yeniseisk g iegen is Wat ik daar zag is afschuwelijk In groote vertrekken met houten wanden waren soms honderd personen mannen vrouwen en kinderen byeen Ben ondragelijke slank kwam mij tegen toen de zware ijzeren deur geopend werd Eene dikke laag vuil bedekte den bodem De menschen als men den wezens die daar huisdon nog dien naam kan geven waren verwilderd vervuild sommigen droegen aan de enkels zware ketenen die met een touw dat om het middel was bevestigd werden opgehouden De meesten waren wei keiijk boosdoeners de staatkundige misdadigers werden afzonderlijk gehuisvest De gevangenissen dienen alleen als buizen van bewarihg totdat het vonnis uitgesproken is Gewoonlyk worden de gevangenen dan naar de mijnen gezonden Dikwijls ontsnappen zij en worden dan meestal weer gevat of doodgeschoten Is dit niet het geval dan komen zij toch om want naar Busland terugkeeron is bynn onmogelijk de Siberische vlakte is eene woestenij waarin hier en daar slechts eene enkele stad als eene case ligt Van Yeniseik ging ik naar Krasnoiarks en bracht daar een maand door De huizen zijn daar zeer comfortablo ingericht geheel van dik hout met dubbele ramen en vilten toohtlatten terwyl een kolossale kachel eene zeer gelijkmatige warmte verspreidt vooral doordien de deuren der vertrekken nooit gesloten zyn en de warme lucht dus door het geheele huis trekt Daarna vertrok ik naar Irkutsk en van daar naar Kiakhta de stad der Thee koningen Den geheelen onoiudigen weg langs komt men aanhoudend theekaravanen uit Kiakhta tegen Op kameelen wordt de thee tot aan de Bussische grens gebracht en dan in wagens verder gevoerd Te Ourga da Heilige Stad van Mongolië zijn niets dan smerige houten huizen De helft der bevolking bestaat uit priesters vuile armoedige kerels Mongolië staat geheel onder Bussischen invloed en de karavaan die ons naar Kalgan by den Chineeschen muur bracht was begeleid door kozakken Toen ik door die woeste dorre streken trok waar wy zelfs gebrek aan voedsel badden dacht ik waarom ben ik niet in Londen gebleven Maar eicdalyk kwam ik te Kalgan aan en de reis vandaar over Peking Shanghai Japan en New York naar huis was verder niet merkwaardig Seinpermrem het bekende weekblad voor tuinbouw schreef voor eenigen tijd een chrysanthemum plebisciet uit het wilde nl eens weten welke Chrysanthemums door de vrienden dezer bloemen als t moest aanbevelenswaardig worden beschouwd Den lezers die aan het wolslagen van deze stemming willen medewerken on zoodoende het belang der Nederlandsche Chrysanthemum cultuur wenschen to bevorderen verzoekt de redactie van Semjjerviretis nu ora zoodra de bloeitijd der Chrysanthemum daar is hilar een antivoord op do volgende vragen te zonden Welke 10 Chrysanthemums onderscheiden zich door den meest verschillenden karakteristieken schooiieu bloemvorm Welke 6 Chrysanthemums munten uit door zeer groote bloemen Noem 6 Chrysanthemums die gevulde lage planten vormen en tevens mild en fraai bloeiend zytj i Noem 8 Chrysanthemums die hooggroeiend zijn en tevens mild en fraai bloeien Welke zijn de 6 schoonste Pomponvormige Chrysanthemums Welke zijn de 4 fraaiste zuiver Anemoonvormige Chrysanthemums Aan deze vragen voegen we do volgende toe die vooral voor kweekers Tan het grootste belang zijn De beste 6 witto Chrysanthemums voor bloemsnyden De beste 6 gele Chrysanthemums voor bloemsnijden De beste 10 Chrysanthemums in andere kleuren voor hetzelfde doel Deze enkele vragen acht de redactie voldoende Denken zij die in de zaak belang stellen er echter anders over wenscht men ze gewijzigd of er iets meer aan toegevoegd te zien niets zal haar aangenamer zijn dan dit zoo spoedig mogelijk te vernemen Misschien voegt zij er bij zullen enkelen nog aarzelen aan ons verzoek te voldoen wijl ze de Chrysanthemums niet voldoendo kennen Doch ook hiervoor is raad een bezoek aan de Chrysanthemumtentoonstelling die van 12 16 November te Amsterdam gehouden wordt waarborgt een goede keuze Om de beantwoording van deze vragen gemakkelijk te maken zullen we formulieren laten drukken waarop men alleen de namen in te vullen heeft De formulieren worden den geabonneerden van Sempenirms en vnn andere tuinbouwbladen die ze wenschen te verspreiden en het verlangd aantal opgeven benevens aan bijzondere persenen die ze aanvraagen intijds en kosteloos toegezonden Zij zullen ook verkrijgbaar zijn ter Chrysanthemum tentoonstelling te Amsterdam Baiteolandscb Overziclit De Fransche Kamer heeft eoi gisteren de algemeene beraadslaging over de begrooting ten einde ge oracht Een der laatste sprekers was de afgevaardigde Pelletan Deze sprak zijn afkeuring uit over de Staatsbegrooting van 1892 welke de uitgaven 60 millioen frs hooger raamt dan het vorige dienstjaar Sprekende over den Geconomisohen toestand veroordeelde hij de protectionistische politiek der Begeeriug Naar hij beweerde toont de openbare schuld een passief aan van 30 milliards De Minister Bouvier bestreed in zijn antwoord de juistheid der gemaakte aanmerkingen Hij ontfcenile dat op de belastingschuldigen in Frankrijk zooveel zwaardere lasten drukken dan in het buitenland Hy beloofde de indiening by het eerstvolgend budget van een ontwerp tot wijziging der belasting op dranken De Minister wees verder op de wijzigingen welke gebracht zijn in het aangeboden budget dat een overschot van 29 millioen frs aantoont De financieels toestand is van dien aard dat hy elke critiek moet ontwapenen De Fransche Senaat zal nu de beraadslaging aanvangen over het nieuwe tarief minimum en maximum dat vermoedelijk niet zonder eenige wyzigingen zal aangenomen worden Doch al werd het onveranderd goedgekeurd dan nog zal het kwalijk vóór het einde van dit jaar als wet kunnon warden afgekondigd en daar het den Isten Februari 1892 in werking moet komen zoo zal er geen tijd voor de regeering overblyveii om met de staten waarmede de regeeriug onderhandelen wil over de nieuwe handelsbetrekkingen gereed te komen Onder die omstandigheden is zij voornemens aan het parlement vergunning te vragen om op de landen met wie zij tot 1 Februari 1892 door handelsiractaten verbonden is het minimumtarief tot 31 December 1892 toe te passen Die landen zijn zes in getal Nederland België Zwilserland Spanje Portugal on Zweden Noorwegen De landen waarmede de regeering tractaten heeft gesloten waarin de bepaling omtrent de behandeling op den voet der meest begunstigde natio voorkomt en die gelijk men zich herinneren zal niet opgezegd zijn zullen rechtens in het genot van het minimumtarief gesteld worden Die landen zyn Kusland Oostenrijk Turkije Griekenland Engeland en Mexico Op Duitschland zal uit krachte van het Frankforter vredestractaat het minimnm tarief almede van toepassing wezen In het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden werd de Regeering eergisteren door Koalowsky gevraagd naar de uitlegging welke egeven is aan de genomen besluiten betreffende den invoer van vee in Enïclnnd Frankrijk en Zwitserland Hij kwam nadrukkelijk op tegen den tariofstnjvl door Frankrijk tegen de geheele wereld gevoerd Namens do Bcgee