Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1891

Donderdag 29 October 1891 N 4660 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i i ¥ 4Ü Oü€lü q ulla Percha fassen CD nder Goederen Anll Rhumatlsche Wolbereldlng C ilrustiugpen op maat Oames Ondergroederen systeem Dr Jaeger l lie Artikelen voor het seizoen in g roote verscheidenheid voorradig Reisdekens Plaids JacMvesten JacMlDuizen BONTEN MUTSEN PELSKBAGEN GLACÉ HANDSCBOENEN gevoerd WROKS voor HH Vélocipédistep enz enz Oe inseading van adrertentiSn kan gesobleden tot d6n uur des namiddags van den dag der uitgave ring werd geantwoord dat tot dairer geen onderhaudelingon met de Britacha Bageering zyn geroerd Hij gaf alsiyn overtuiging te kennen dat men er in zou slagen de veepest te overwinnen De Zwitaerache Kegeering heeft de conventie overdreven toegepast ten opzichte van het verbod van vee invoer Om aan de Kamer een voorstel becreffeode de uitbreiding der veepest aan te bieden zou men eerst Buitscbland moeten raadplegen De onderhandelingen daarover waren thaus aaubangiug De Italiaansohe Ministerraad is zooals thans officieus verzekerd word eindelijk klaar gekomen met de besparingen op de begrootiii en daarin zoo wonder wel geslaagd dat er zolfs nog een klein overschot IS Met het cog op dit gunstig resultaat zal de premier Eudini de Kamer een formeele motie van vertrouwen vragen Budmi zal 9 November te Milaan zijn groote programrodevoering houden en Crispi zoo spoedig mogelijk daarna te Palermo trachten zijn opvolger uit te kleedeu Uit Busland luiden de berichten omtrent den hongersnood even ongunstig als verleden week Het Amerikaansche volk dat verreweg beter dan zijn regeering is heeft een schoon en goed voorbeeld gegeven Het hetfft geld bijeengebracht en nu worden in een paar daartoe uitsluitend gecharterd schepen rogge tarwe en andere levensmiddelen rechtstreeks naar Busland gezonden £ en andere mededeeliog betreffende Rusland seint de correspondent van de Times te Kopenhagen Een hooggeplaatst Duitscher heeft den Czaar te Kopenhagen pogen te overreden ren samenkomst te hebben met den Duitschen keizer te Berlijn of te Potsdam Het antwoord was dat de veiligheid van den Czaar volkomen geheimhouding van al zijn reisplannen onontbeerlijk maakte De Czaar behield zich het recht Toor om plotseling tot een samenkomst te besluiten LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de la helft der maand Ootober 1891 en teruz M verkrijien door tusschenkomst van het Postkanragr te Gouda W Bos Delftshaven Biemersma Dordrecht Heijkes s Bosch Aert van Nesstraat 49 Botterdam H Sprint id Wed Visser J Koefoed Antwerpen Ë Chailin id Gouda 26 Oct 1891 De Directeur van het Postkantoor VOBSTEB PETROLKUM INOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd futt 7 iO Januari FebruariMaart leveringl 7 S5 Augus tuslevering 1892 7 15 September October Novem beren Dccemberlevenng 1892 f 7 25 KEMMSGE MJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEBOOBZAKEN BUBGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 SümMlad No 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan J de Jong te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener slachterij in het perceel aan den Vogelenzang getcekend M No 114 kadaster sectie C No 999 en 1000 GOUDA 27 October 1891 Burgemeester en Wethoaders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER uurgerlijke Stand GEBOEEN 28 Oclol er Willem oadcri A Snoek en C de Greef 25 Jobanoes ouders 3 boekliiip eo i H tan SleiO oort Willem Heodnk ooderi P J Belliarï en J G Schenk Jobeooi Comelu onder P Sprait er C J den O 26 Johtnoe ElieesbetU onderi C A van de Poll en H Kutje ilhelmina Genrda Johanna onder M D van Dijk eo A van Vliet OVERLEDEN 24 October J Overeijnder 6 m G Taaien 68 j 25 G Tnjbiu bnnvr van 1 Mogendorff 22 j J H Roode 3 m 26 H vin Tok 1 m ADVERTENTIÈN VXdTërYêntTën in alle Binnen eu Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Door deze brengen wy onzen harteiyksten dank aan allen en inzonderheid zgne Superieuren voor de belangstelling getoond bjj het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader Dit aller naam Wed J JACOBS VAN Baaij Utrecht 27 October 1891 Men verlangt zoo spoedig mogelgk eene nette NAAISTER voor oud en nieuw werk Adres bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Openbare Vrywllllge Verkooping op WOENSDAG 4 NOVEMBER 1891 sroorm 10 nur ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda aan de a ebrande woning van Mej de Wed en Erven CORNS BOUWMAN in Roozendaal onder de gemeente 3EIaaatr©cla t tegen contant geld van 21 kalfdra ende Hoeien EN 1 Pli KVAABZEl Te bezichtigen ter plaatse voormeld dei morgens vóór de verkooping Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Cbantumelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebraiksaanwgzing 60 cents verkrggbaar bg Wed Bosman ï0lliis Irt ed N Sanders Leiden A Prins Zevenbuiien W Ligthelm Voorburg Wed 6 Wilhelmus Waerd lA Bos Berlcel Zeer ITette Gesteendrukte NAAUEAAMS worden GELEVERD door A BaiNKNA en Zn Snelpersdruk lan A Bkimkkan Jc Zoon CTOsda Soliedsto en Goedkoopste mum DEKENS SCHËi K en Zn lIRDOOimS Eeltknobbela HoornyUea Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pijn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrÖ per flacon met penseel SO etê Alléén eclU bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TOIJLL A sa S FEMSCEE STOOMVEEVEBU Chemische eo Zwitsersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereuen Oameskteedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitiiren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Geen beter adres voor PARAPLUtES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda Alom te bekomen 21 mm eLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glaaschildera de Gebroederi Dirk en Wouter Crabetb DOOE CHEISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie matinden is 1 25 franco per post 1 70 Lfzooderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND ft GOUDA 28 Ootober 1891 VKBGADEEING van dek GEMEENTEEAAD Trgdag dea 80 October 1891 des middags ten IS ure ten einde te behandelen Een voorstel betreffende de gunning van het werk der herstelling en vertimmering van het gebouw der voormalige Ossthuitkerk De Gemeentebegrooting roor het dienstjaar 1892 De Ie luit P P H Tielena van bet 3e reg huzaren te s Hage is belast met het geren van onderwgs in bet paardrijden aan de officieren van de onboreden wapens van het garnizoen der residentie en van dat uit Gouda Gisteren stond voor de i tterdamscbe Uechtbank D J S 81 jaar die bekende op don 11 September tgdens hg als kuiper in dienst was vau de stearine kaarsentabriek Gouda te Gouda twee raten en eenige brokken ran duigen te hebben weggenomen Toen hg een en ander wilde verroeren werd hij aangehouden Bokl had hot voornemen de beide raten aan een paar kennissen teo geschenke te geren die hij een waterton had beloofd Hot O M rorderde voor bekl die zeer gunstig bij zijne superieuren stond aangeschreren en die reeds wegeas verwijdering nit den dienst en gemis ran oen hem toekomend kapitaaltje voortspruitende uit een door le fabriek opgericht fonds zeer zwaar is gestraft eene maand gerangenisstraf Mr M Smit voor bekl het woord voerende pleitte reriaohtende omstandigheden en verzocht de rechtbank bekl die nu weer aan hot werk is met FEUILLETOIV Uit iet Duitêci XVIII 69 Waarschuwen vroeg de kamerdienaar op wien deze woorden blijkbaar indruk hadden gemaakt Waarom Was het niet gisteren Ja juist graaf Hohenhansen bevond zich bij ons de heeren zaten in de rookkamerj ik moest hun wijn brengen Daar hoordeik hoe de gra f zeide dat hg heel het dienstpersoneel zou ontslaan zoodra hg andere rertrouwbareheden had gerondea Gy schertst Hackert Daartoe heb ik geen reden En hoorde je verder niets Neen zoodra de graaf mij bemerkte zweeg hij De oude staarde somber voor zich De arond was reeds aangebroken maar zijn schaduwen waiennog niet zoo dicht dat Hackert niet de neiging ran haat had kunnen ontdekken in de trekken van den i kamerdienaar Als hij dat deed zou het hem waarschgnlijk berouwen zoo brak Dauiel emdolijk het stilzwggeu i eene zeer kleine gavangenisaUaf kau het zgn met eene boete te straffen Bil verstek werd behandeld de zaak tegen J G 8 wonende te Schoonhoven die na eerst zekeren W met diens rrouw en dochter vergund te hebben den naobt ren 9 op 10 September in zgne woning door te brengen in den aroad van den 9en te 10 uren te huis komende hun de gastrrgheid weder weigerde en daarbg den man met geweld buiten zgne woning sleepte en daarna sloeg en trapto Het O M vorderde eene maand gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag s at De Ie Luitenant Orerdaqu wordt gedetacheerd te s Hage eu werkzaam gesteld bij deu Ohef van den Geueralen Staf Gedurende de maand Norember zal het Commando orer het detachement Woerden worden geroerd door den 2e Luitenant van Straaten en dat over het detachement te Wiericktrsehau door deu Sergeantfrölich De taptoequaestie te Amsterdam werd in de gisteren gehouden raadszitting openbaar behandeld en tot een einde gebracht Ka meer dan drie uur dehatteorens werd met 21 tegen 16 stemmen aangenomen eone motie ren mr Treub waarbij de Baad zijn vertrouwen uitspreekt dat de burgemeester als hoofd der politie de noodige maatregelen zal nemen om in den toestand der politie verbetering te brengen Bij Kon besluit is rastgesteld een roor de Hoogere Krijzsschool houdende bepalingen tot uitvoering ran de Wet op het militair Onderwgs roor zoorer daarbij de opleiding eu de hoogere rorming van den officier zgn betrokken Volgen dat reglement dat I Nor a s in werking zal tieden zullen tot die krggssohool na te s tira af Waarom wil hg ons ontslaan Welke reden kan hij daarroor hebben Indien gij daarover uitsluitsel wilt hebbeu moet ge het hem zelf vragen antwoordde de jager Misschien wacht hg er mee tot na het huwelijkvan gravin Unica die uw ontslag vermoedelyk uietzal billijken Ik hoor dat de bruiloft spoedig gevierd zal worden De rerloving van den graaf met freule VonBuchenau zou voorafgaan Is tot die verloving onherroepolgk besloten Zoover mü bekend is ja Dan beklaag ik de treule en kaptein VonGronau £ n ik beklaag uog een andere dame antwoordde Daniel Juffrouw Romberg hoopt nog altgd dat de graaf haar zal vragen Dat dit een dwaasheid is moet ze bij eenignadenken inzien Dat beweer ik niet juffrouw Romberg heeftaltijd oen zeker recht om die hoop te koesteron Van avond soupeert de graaf weer bg den bankier Alleen Gravin Unica en baron Werner Von Buchenau zijn ook genoodigd In s Hemels naam spotte Hackert Wieweet welke afloop oen en ander zal hebbon Wat wil je daarmede zogf en Gelooft gij aan voorgevoelens Onder zekere omstahdigliedon ja ADVERTENTIËN worden geplartrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTER3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBt AD t welk des Maandags verschgnt venhage of te Batavia afgelegde toelating8 cxamen worden toegelaten officieren ran het leger hier ta lande en van dat in Oost Indiè Aan die officieren wordt in elk studiejaar onderwgs gegorea van 1 Nov tot 30 April terwijl het tgdperk van 1 Mei tot 39 Sept voor hen mede in elk studiejaar bestemd ia voor detacheeringen bij andereïwapons en voor in het belang van hunne prsotisohe rorming te verrichten diensten oefeningsreizeo De officieren die de studiën van dea intendanoedienst volgen zullen in het 2e en 3e studejaar tijdahjk worden gedetacheerd bü de Rijks Landbouwschool te Wageningen die ran het Indische leger ia bet 3e studiejaar borendien ran 16 Juli tot SI Aug aan het Rijks centraal magazijn ran militaire kleeding uitrusting enz te Amsterdam mee het doel eenige practische geschittheid te rerkrijgen m het kennen van grondstoffen en van rersohillende artikelen van militaire kleeding en uitrusting Omtrent den geheimziunigen moord te Meliskerks worden van daar nog de volgende bgzoudarheden medegedeeld aan de Midd Ct Br moet Zaterdagavond herhoaWelijlc op de venstera van het huis der wed Moens geklopt zijn en gevraagd of de meid eens buiten wilde komen Zoodra de meid buiten kwam hoorde de oude rrouw reel beweging eu dadelyk er op een harden schreeuw De weduwe dia reeds te bed l g stond op luisterde aan de deur en rluchtte toen zij verontrustende beweging hoorde door de voordeur naar de hofstede ran haren schoonzoon op twee minuten afstand van hare woning Deze snelde direct naar de hofstede en vond daar ongeveer 2 meter van de achterdeur de kennelijk daarheen gesleepte dienstbode badende in haar bloed Zg gaf nog teekenen van leven dooh was niet in staat iets meer te zeggen Spoedig bezweek zg Vermelding verdient hot nog dat Woensdag 21 dezer ongereer te half tien ook aan het huis ge Welnu mg zegt een roorgeroel dat wij biunen niet al te rerren tijd iets zullen beleven waaraan we nu nog niet denken Daar hebbeu wij geen voorgevoel roor noodig zeide de oude man spottend Herinner u mgn woorden wanneer het gebeurde daar is antwoordde Hackert ernstig De kamerdienaar schudde ongeloorig het hoofd en sloeg de laan in naar het kanteel Hackert rolgde hem de gelegenheid was gunstig hij ivilde haar zich ten nutte maken eu rolgde hem ook in het slot onder roorwendsel Zijn pijp te willen aansteken maar vergat dit weder toen hij in de dienstbodeakamijr was waar het personeel terstond den ouden man met rragen orer de terechtzitting bestormde Daniël geroeide zich door do inspanning van don dag en den verren loop vermoeid hij zette zich op een stoel neer on gaf een zoo getrouw mogelijk verslag Uit oogonblik scheen den jager het meest geschikt tot uitvoering van zgn voornemen Hij kende de iurichtiug tan het slot nauwkeurig en had voor verscheiden dagen reeds opgemerkt dat boven m don corridor ei n kleerenstaudaaid stond waaraan de kleedingatukken hingen die de graaf in huis pUcht te dragen ouder deze moest zicli ook het jachtveat mef den diereukuoop bevinden Niemand sloeg er actit op d t Hackert de kamer