Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1891

iémaikml i MX y É v Als een helaas 1 zeldzaam voorbeeld vsn eerlgkheid wordt in een Engelsch blad verhaald van eene groote katoen spinnersfirma die in 1865 te Glasgow tengevolge van tugeospoed failliet ging met een accoord van ongeveer 65 pCt Van dat tgdatip af tot in 1872 gingen de zaken zoor voorspoedig zoodat in laatstgenoemd jaar do eenig overlevende firmant bg testamentaire beschikking bepaalde dat na zgn dood aan alle crediteuren bet bedrag hunner vordering vermeerderd met 4 pCt rente op rente moest worden uitgekeerd waartoe een bedrag van 386 duizend gulden door bem werd vastgezet Deze firmant stierf in 1873 nadat hij in dat jaar reeds een aanzienlgk bedrog aan zijne vroegere sohuldeisohcrs had afbetaald De bewindvoerders in den boedel lieten echter hot bedooldo kapitaal ten behoeve eener lijfrente onaangeroerd daar zij vermeenden dat do uitvoering der laatsto wilsbeschikking volgens de bedoeling van den overledene aan hunne discretie werd overgelaten Nu echter dezer dagen wegens overlijden der bedoelde heeren andere bowindvoerders moesten optreden is de zaak op nieuw i aanhangig gemaakt en eene vergadering van i e oude crediteuren belegd waarin hun racdedeeling van dit schitterend buitenkansje werd gedaan en eene som van 238 duizend guldon aan kapitaal en intereaten werd uitbetaald heden voor het verzamelen van guano op deLoboteilanden Met dat doel zijn inapecteurs benoemd INGEZONDEN Boiteolandsci Overzicht Bij do beraadslaging over de bogrooting van bnitenlandscbe zaken in de Fransoho Kamer drong de heer Deloncle er op aan dat deregeeriiig Frankrijk s rechten op Westelijk Afrika moet doen eerbiedigen Een diplomatiek optreden zal ten deze voldoende zgn De heer Dolafosse bracht in het midden dat Frankrgk bij het onthullen van het standbeeld van Garibaldio te Nice alleen vertegenwoordigd was Eene raededeeling van Frankrgk te dier zake aan Italië is onbeantwoord gebleven Rumoer De hoor Delafosso herinnerde vervolgens aan hetgeen te Rome op ï dezer is voorgevallen Er ia geroepen Weg met Frankrijk I on de Fransche vlug is verscheurd Onze regeerlng heeft evenwel niets godnan Afkeuring van de banken van hel centrum De Franschen kan men in het buitenland beleedigen zonder dat de regeoriiig ieta daartegen dool De spreker sprak verder zijno diepe afkeuring uit over do door de regeering ingestelde vervolging tegen den aartsbisschop van Aix en hg verweet don minisier van jttstilio en eeredieust dat hg de bekende circulaire aan de biaschoppon gezonden had De minister Ribot antwoordde in de eerste plaats betreffende do bedevaarten naar Itome Do Italiaansoho regeerlng heofl aan de Fransche haar leedwezen over het voorgevallene doen betuigen De zaakDutoiiat is eene eenvoudige politiezaak die geen ander land aangaat Ten aanzien van Egypte is de stand van zaken sedert oen jaar voor ons verbeterd Onzo belangen onze invloed en onze taal dreigen goenzins schade te lijden Do minister hoopt dat de Èngelsche regeerlng zal inzien dat do ontruiming van Egypte overeenstonft met hare belangen en met de door haar gedane beloften De Fransche regeering zal nadat de ontruiming zal hebben plaats gehad niet weigerachtig blijven waarborgen te geven voor de cnzgdigverklaring van Egypte Ten slotte zeide de minister sprekende ovor de betrekkingen van Frankrijk met andero mogendheden dat do vrede beter verzekerd is dan eenige maanden geleden Dit i het gevolg der toenadering tot Kus land welke niet alleen op wederkeorige vriendschappelgkhfid maar ook op gemeenschap van belangen gegrond is Niemand in Europa ontkent dat deze overeenstemming vruchten dragen zal niet alechts voor de positie van Frankrijk maar ook voor het behoud en de verzekering van den vrede Onder deze omstandigheden is het geoorloofd den toestand niet alleen met vertrouwen maar ook met vastberadenheid te beschouwen Toejuichingen op vele bankun In antwoord op eene vraag van den heer Do Mun antwoordde de minister Bibot nog dat de Italiaansche regeering de verzekering heeft gegeven dat zg voornemens ia de orde te handhaven dat zg haar leedwezen over het voorgevallene betuigd on de schuldigen T rvolgd heeft Wg hebben van deze verklaringen akte genomen Er werd hierna overgegaan tot de beraadslaging over de artikelen Du eerste twee artikelen worden aangenomen Naar aanleiding van het amendementHubbarl strekkende om het gezantachap bij den paus op te boffen betoogde do miniater Eibot het staatkundige belang dat Frankrijk bij de handhaving van het gezantachap heeft en drong h j op verwerping van het amendement ann Dit werd met 284 togen 210 stommen verworpen Waarm de artikelen 3 21 aangenomen werden en de zitting opgeheven werd De Berlgnsohe sociaal democraten zijn van Erfurt teruggekeerd en hielden terstond een algemeeue ver tlopt Gisteren werd te Dordrecht de Siste algemeeue vergadering van den Nederlandscheu Protestantenbond geopend door dr J Knappert hoogleeraar te Amsterdam als voorzitter Hij heette de vertegenwoordigers van al de duizenden in den lande die met onze richting instemmen hartelijk welkom aan deze plaats en gedenkt met weemoed het verscheiden van onzen Koning waar w j hedun voor t eerst samen ijn nadat di laatste maunelgke telg uit het hui van Oranje ó T oen aantal maanden ons is ontvallen Gedeukt den Koning roept hg ons toe want de liefde voor ons vorstelijk huis valt bij ons volk samen met de liefde voor het vaderland daarom scharen wij ons met innige trouw rondom de beide Vorstinnen bovenal waar zooals bij de Begeutes geschiedt zich mannelijke kracht paart aan groote vrouivelyke teederheid Daarna heette spr de aanwezigen welkom in Dordt beroemd door handel door kuust sinds vele eeuwen bekend om de eens hier gehouden Synode en dit laatste zou hem prikkelen kunnen om eene vergelijking te maken tusscben het toen en het thans maar daarvoor ia het nu de ure niet Toch wgst bij er op dat de geschiedenis ons de ontwikkeling leert kennen van het godsdienstig laven want voorwaar er is vooruitgang er is gekomen een godsdienst Tan hoogere orde het geloof is zelfstandiger geworden Het ideaal der Synode is niet bereikt maar langs andere wegen dan zij zich voorstelde heeft God ons geleid geen dwang is er meer het recht tan elk op zijne overtuiging wordt erkend Men bedenke echter dat wij alleen roemen in bet heden in vergelijking van het verleden want wg erkennen bet met weemoed dat de onverschilligheid op godsdienstig gebied steeds groot is dat wij door de leugen de waarheid ten onder houden Doch wij strijden met moed onzen strijd en voelen het ook wij worden geleid ook wij hebben nog oniuivèrej onvolkomen idealen De eeuwen die na ons komen zullen nieuwe openbaringen zien laat ons maar bet goede zaaien Veel van onzon arbeid zal vergaan maar wij kenne i den godsdienst als de groote kracht van bet menschonleven onze arbeid is de schat van menschelijke grootheid te vermeerderen het ware humanisme te bevorderen Gods wd te doen moet onze wet zijn Bene grootsche taak is ons opgelegd en die gedachte drukt wel neder maar heft ook op geeft ook kracht want wij voelen het het godsdienstig leven is het hoogste zieleleven Met dankbaarheid tien wij terug op hetgeen onze Bond ook weer in t verloopen jaar heeft gedaan op den nieuwen liederenbundel dien wg ontvingen algemeen applaus op bet wekelij h woord door loovelen gesproken op den arbeid van al de vrouwen eo meisjes aan bet onderwijs op de Zondagsscholen gegeven Doch over dit alles later meer voor t oogenblik verklaart do voorzitter de vergadering goopand Uit de presentielijst blijkt dat er 98 afgevaardigden zijn opgekomen en dat er in bet geheel 136 ladem in de vergadering tegenwoordig zijn De commissie benoemd voor het nazien der rekening brengt rapport uit en deelt mede dat tegenover eene ontvangst van ƒ 31 147 52 t eene uitgaaf staat P üüSg verliet aller aandacht was onrerdeeld bij de mededeelingen van Daniël die nog niet geëindigd had toen de jager terugkeerde En zoo heeft bg zgn rechtmatig loon ontvangen eindigde de oude man want al wordt hetdoodvonnis niet ten uitvoer gelegd dan zal hijtoch zijn overige dagec ia het tnchtbuis moeten Iqten En dat bij den moord hoeft bedreven is volgens mijn bescheiden meening nog altijd niet bewezen zeide Hackert die zijn pijp aanstak Als deherder een beter geheugen had zonden uit de opeenstapeling van bewijzen verscheidene schakels losgegaan zijn Behalve u zal niemand dit gelooven antwoordde Daniël Omdat er niemand over nagedacht beeft Neen omdat ieder weet dat die getuige tegen wil en dank werd gedagvaard Laat ieder er over denken zooals bij wil zeide Hackert ernstig ik laat mij door het oordeel van andwreu niet op oen dwaalspoor brengen Hij verwgderde zich na deze woorden die op alle aanwezigen behalve op Daniël eenigen indruk maakten De oude kamerdienaar scheed dit te beseffen want hij trachtte den ja er in oen lielaclielijk daglicht te plaatsen wat hem echter niet geheel en al gelukte Ta gelijk met hem verliet Vroni het kamermeisje van 19 liS 60V zoodat er een voordeelig slot is van ƒ SP02S 91 Daarna trad dr J van den Bergh op en sprak een ernstig on bartelgk woord naar aanleiding van de stelling als punt ter bespreking voorgesteld De leden van den Protestantenbond moeten medewerken aan de uitbreiding onzer Vereeniging ook in plaatsen waar de vrgzinnigen de meerderheid hebben in de kerkolgke gemeenten opdat afdcelingen van den Bond aldaar haar eigenaardig werk verrichten kunnen De Spr ontwikkelde hoe de grenzen van onzen bond zich veel verder moeten uitstrekken dan tot heden Alle vrijzinnigen waar zg in de meerderheid zgn moeten zioh aansluiten Eene oproeping in dien geest is noodzakelgk Voorzeker waar de orthodoxie in de meerderheid ia daar moeten afdeelingen worden opgericlit maar niet minder waar dit niet het gevi is De kleine afdeelingen moeten gesteund wordeti wij zijn allen solidair voor elkander aansprakelijk En dit moet geschieden met gelil maar dat is niet genoeg Wg moeten onze personen geven Al de leden van den Protestantoobond zgn feitelijk modern niet in godgeleerden zin niet als kerkolgke partg Het is zelfs de vraag of de bladen wel goed doen wat wg spreken en doen te vermelden onder de rubriek Kerknieuws Modern toch is de naam van eene eigenaardige centrale levensmacht die eiken leveuskring van het godsdienstig leven wil doordringen de godsdienst moet de bezielende macht worden onder ons volk Het lidmaatschap van onzen bond is boog noodig Zegge niemand wg gaan ter kerk wg bevorderen toch uw doel Hoevelen komen daar niet daar nooit de invloed der kerk op de zoodanigen is niet g oot Wil iemand geen lid van den bond worden maar wel geldelgk steunen houd bem voorloopig vast noem tgne gave aan maar tracht hem te overtuigen dat hg meer moet doen dit Er zgu het is verleden jaar naar waarheid gezegd er zijn teekenen van betere dagen die komen zullen Maar zullen deze komen don moeten allo vrijzinnigen in beschaafde kringen maar niet minder in arbeiderskringen medewerken met alle kracht en gelgk het reeds beden geschiedt in menig opzicht zoo moet er uit onze afdeelingen een zegen uitgaan onder alle standen dor maatschappij Na dit opwekkend woord waarmede de vergadering zoo hartelijk instemde sloot de voorzitter deze eerste samenkomst De uitnoodiging door 14 Kamerleden dia zich tot een Ceutrumsonb hebben vereenigd tot hunne overige r katholiek medeleden gericht om zioh bij tien aan te sluiten Wordt door den eersten onder teekenaar mr L Haffmaos in het rail tceekbl gekenschetst als een poging tot bereeniging die door de zoogenaamde dissidenten ia gedaan Hij schrijft jyMen ziet bier is geen quaeslie van een program maar slechts van twee leidende beginselen die zeer eenvoudig zijn en eigenlijk van zelf spreken Wie zal de wentchelijkheid betwisten dat de r katholieken als geheel zelfstandige parlij los van elk blijvend verband met andere politieke partgen in bet parlement optreden Wie ontkent dat het steunen of bestrijden van ministers en kabinetten alleen van hunne regeeringsdaden of ingediende wetsontwerpen niet van hunne politieke kleur afhankelijk raag worden gesteld F van Unica de dienstbodankamer en toen bij de trap opklom volgdo zij bem Boven op den corridor bleef zg staan Wilt ge mij w t zeggen P vroeg hij Ja Daniël I gaf zij ten antwoord ik was dital lang voornemens maar altijd ontbrak mg de gelegenheid Is bet een geheim Zooals gij het nemen wilt in elk geval moetik om stilzwijgendheid verzoeken Dat ik zwijgen kan weet ge Ik wil u waarschuwen Daniël I zeide Vronizacht de graaf heeft iets tegen u hij zoekt maareen voorwendsel om je te ontslaan Is het al zoo ver gekomen vroeg de oudeman Wat heeft hij tegen mij Ik heb zgn vadertrouw gediend een ouden beproefden dienaar jaagtmen niet zoo maar op stel en sprong weg Dat heeft gravin Unica ook gezegd En wat antwoordde hij Gij waart een spion zijner stiefmoeder geweest en hoofdzakelijk aan u was de breuk met zijn vaderte wijten Wanneer bij u op een of ander betrapte zou hij geen rekening houden met veeljarigen diensttijd trouw en gehechtheid verlangde hij van eikenondergeschikte daarvoor betaalde hij hun loon Dat is dus de dank dien een trouw dienaarvan bem te wachten heeft zeide Donicl Wanneerheeft hij dit gezegd Dien Zondag toen juffrouw Eoraberg voor do Het stond dus te verwachten dat de uitgeuoodigden zouden antwoorden Wij kunnen ons best met deze atellingou vereenigan en daar gij geen andere voorwaarden stelt treden wg toe tot het lidmaatschap der ceutrumsclub Van dit oogenblik af was de bestaande club der dissidenten getransformeerd in de club dor r kalho lieken de eensgezindheid herboren de samenwerking verzekerd Helaas I dit mocht niet gebeuren Mr llnffmnns drukt het antwoord af dat de hoeren de Bruijn lid der eerste Kamer en Dobbelmnn Miohicls en Walter loden dor Tweede Kamer gezamenlgk op deze uitnoodiging hebben gegeven en laat daarop volgen Men lette op de door ons zwart gedrukte woorden Zonder eenige goed of afkeuring over het ontworpen program der opgerichte Club uittespreken Er wordt dus in het midden gelaten ofmeuzich met de beide stellingen die men ontworpen program gelieft to noomon kan vereenigen ja dan i ceu Men zegt alleen Van toetreden tot uwe Club is onzerzgds geen quaestie Het initiatief tot herecnigiug mag niet van ü uitgaan Alle r katholieke Kamerleden moeten tot eene conatitueercnde vergadering vereenigd worden Koept gglieden ze niet op dan zullen wij het doen Aldus de heeren De Bruyn Dobbolman baron Michiels van Verduynen en Walter Wg twijfelen volstrekt niet aan de goede bedoelingen lezer heeren maar wel aan het welslagen hunner poging Ik bid u welke besluiten zal eea vergadering der 36 r katholieke afgevaardigden opgeroepen tor verkrtjging van een program kunnen nemen Haddon de vier heeren nog goedgevonden hunne leidende beginselen te formuleeren en te stellen tegonover de twee stellingen der Centruras olub dan had die vergadering kunnen kiezen Nu zullen naar allen schijn die discusaicn in bet honderd loopen Hoe dit zij een feit is het dat de poging van do Centrurasolub verijdeld Is door de aangekondigde poging der heeren De Bruyn c s die op bare beurt weinig belooft In geen geval komt er iets van te recht zoolang men v vsthoudt aan het denkbeeld van een program Een program bedenkt dit wol mijne heeren is ontzettend moeilijk te nkon en dient bovendien nergens toe wanneer men noch regeering noch regeerende partij is Wij katholieken hebben thans alloen behoefte aan eonheirl en onderling overleg en dus aan eene katholieke Centrums club Op wiens initiatief die club tot stand komt is geheel onverschillig De veertien uitnoodigore zgn ook niet op die oer gesteld Maar het was natuurlijk dat zij als vormende de eenige bestaande olab onder de katholieke Kamerleden de deur hunner club nog eens formeel voor allen wijd openstellen Waren allen binnen gekomen dan was bet uiet raeer hunne club maar de club aller katholieken Zieldaar wat zg beoogden Zich op te lossen in de katholieke Centrums club En hierin ligt toch niets aanmatigeuds Integendeel dat getuigt van hun hartelijk verlangen weer met de vrienden vereenigd te zijn Hun stap is echter anders opgevat Waarom laat ik daar eerste maal hier was Ik geloof dat ge een aanteekenboek van hem hadt gevonden Ik berinnor mg dat het was een vuil boek ik kon eerst niet eens gelooven dat het zijn eigendom zou zijn Het scheen hom ver van aangenaam te wezen dat ge het gevonden hadt Waatora Dat weet ik niet de toorn zgner stem verriedontsteltenis toen hg aan de gravin vroeg of hetboek in uw handen geweest was Hij zeide onmiddellijk daarop dat hij den ouden gluipert niet vertrouwde Daar steekt iets achter bromde de oude man wien deze laatste mededeeling blijkbaar bevreemdde Dat oude voddige boek moot die gewichtige aanteekeningen bevatten hebt ge er in gekeken Hoe had ik dat kunnen doen antwoorddeVroni De gravin legde het niet uit haar banden zg heeft allo aanteekeningen van de eerste tot delaatste bladzijde gelezen en juist toen zij daarmedegereed was kwam de graaf die het boek in denzak stak Ik zal het wel uitvinden zeide Daniel zacht Als men zioh bij zulk een meester wil staande houden dan moet men zijn geheimen uitvorschen Neem jo in acht waarschuwde het kamermeisje dn graaf haat je hij zoekt slechts naar eenvoorwondsel om jo weg to jagen Wordt xenolgd gadering waarin rapport werd uitgebracht Eenige leden van de oppositie waren tegenwoordig en mengden zioh van tgd tot tijd in het debat op een manier dat hun bet woord ontnomen woid Met algemeeue stemmen op éen na werd toen de houding van het bestuur te Erfurt goedgekeurd De oppositie de zoogenaamde jongeren zgn intusschéir druk bezig zich te organiseeren en men zegt dat er onder hen versehillende personen zijn die dat werk verstaan Tusscben de scheuring binnen de sociaaldemocra tiache partij en een dezer dagen verschenen brochure van Bismarck s bekend factotum Lothar Bucher is do aandacht der Berlijnaohe politieke kriugen ver deeld Onder don litel Verwerpen of aannemen richt zich het geachrift tegen het Duitsch Oostenrijkach handelalractaat In hoofdzaak evenwel bevat het een nieuwen hoffigen aanval op Birraarok a opvolger en ia tovens oen warm pleidooi voor het herstel van dou exkanaelicr in al zgn vroeger ambten en waardigheden Met bedachtzaamheid den peraoon dea keizera sparend wordt do tegenwoordige regeerlng veranderlijke luim en sluafsohheid verweten terwijl de keizer omringd wordt door lieden wier recht op gunst slechts in hun vijandschap tegen Bismarck schijnt te bestaan Do schrijver acht den terugkeer van den ex kanselier steeds waaraohijnlgker alloen liij kan de kroon weder in baar vroegeren luister herstellen Hot ganache Duitsche volk zou deze daad toejuichen en don keizer tocjubolen nla ooit te voren Wanneer Bismarck dan weder rijkskanselier was zou hij opnieuw in het binnenland steun zoeken bij do agrariërs en de groot iudustrieclen en de grsanrochton op welker verlaging thana van alle zijden wordt aangodrongon nog verhoogen Hij zou oen oindo maken aan de vernederende toegeefigkheid van Duitacliland jegona Oostenrgk zooals zich die in het concept handelstraclaat tusscben de beide natiën heeft geopenbaard Hij zou tevena doon uitkomen dat Duitschland wel Oosteurijka invloed in het Oosten maar niet dien van Engeland tegonover Rusland waarborgen Hij zou daardoor oone toenadering tusachen Duitschland ou Rusland mogelijk maken terwijl de politiek van zijn opvolger juist Rusland in de armen van Frankrijk heeft gedreven De eenige thans levende man die het forbond tuasohen Rusland en Frankrijk weder kan loamaken ia vorst Biamarck omdat dit werk do voortzetting zou zijn van de politiek welke hg zijn leven lang heeft toegepast Is de terugkeer tot die politiek niet moer mogelijk dan moeten wg rekenen opjlen oorlog on dan maar ook alechts dan komt de oorlog voor Duitschland hoe eer hoe beter on dan zal hg minder achrikwekkeiid zijn wanneer vorst Biamarck weder rijksknnaolior ia en de heer Von Caprivi een legerkorps commandeert dan wanneer de beer Von Caprivi diplomatieke iiota a opstelt en vorst Bismarck als veldmaaraclialk een deel der kustverdediging op zich neemt Velen aohrgven aan Biamarck zelven hel vaderachap dezer brochure toe Niet zouder beteokenia ia het derhalve dat de ofiicieuae Nordd AUg Ztg oen woord van proteat laat hooren tegen de aofismen in dit geschrift waarmede men stemming beproeft te maken tegen de handels politiek der regeering Tegelijkertijd deelt het blad modo dat de onderhandelingen over een bandelstractaat tusscben Oostenrijk en Duitschland met Italië Ie Munchen gevoerd geëindigd zijn en zoowel dit laatste als het DuitschOoatenrijkscho bandelstractaat den rijksdag in Nor a s zal voorgelegd worden zoodat axioma s als die in de brochure tegenover feiten geen doorgang meer zullen vindon üit Washington wordt geiSeld dat er Zaterdag een buitengewone Ministerraad is gehouden waarin de President zich heftig moet uitgelaten hebben tegen Chili zeggende Wij behooren aan Chili te toonen dat ons geduld uitgeput ia Wij behandelden de Chileenon mild torwgl zij alleronvrieudelijkst tegen ons optraden De aan den Amerikaanschen gezant bij de Chileensohe Regeering gezonden nota vraagt schadevergoeding voor de betrokkingen der gedoode matrozen de gevangenneming on bestraffing der aanranders en het vragen van verschooning voor de beloediging der Amorikaansche vlag aangedaan De nota moet kras gesteld zijn en de gezant moet onmiddellijk antwoord eischen Volgens depêches uit Valparaiso heeft de Junta opnieuw geweigerd een vrijgoleide te geven aan do zoogenaamde vluchtelingen in het Amerikaanache gezantschapshotel op grond dat het misdadigers zijn De Amerikaanache gezant dringt daarentegen op een vrijgeleide aan De Chileensche Ministers van Financien en van Binnenlandsche Zaken hebber hun ontslag genomen wegens do nederlaag die hun partij bij de verkiezingen heet geleden De Junta heoft besluiten uitgevaardigd tot heropening der telegrafische gemeenschap tusaohon Valparaiso en Iqiiique on tot hervatting der werkzaam Gouda October 1891 Geachte Stadgenooten Of 22 October vergaderde de vereeniging Tot Heil dea Volks met het doel cm iu den aanstaanden wintertijd de belangen van arme kinderen t behartigen Zij benoemde daartoe onderstaande Commissie die met bereidvaardigheid dit aangename doch tevens zorgvoUe werk aanvaardde Onzo driejarige ondervinding gaf ous daartoe de lust en vrgmoedigheid De lust als we ons voorstellen de van vreugde stralende oogeu der arme kiemen die ons ala hunne vrienden bosohonwon en gsen wonder wg bezorgen hun eerst eou prettig uur en daarna worden zg aan oen welvoor7ieno tafel geplaatst om zich daaraan te goed te doen En do vrijmoedigheid omdat wij door U geachte stadgenooten daarloo in staat worden gesteld ona voornemen dezelfde wgze te doen ala in de vorigo Dankzeggende aan de Redactie van dit blad deelen wij hier mede dat het is dit op jaren Algemeen is het bekend dat wij kinderen van 6 tot 12 jaren en liefst de armste onder de armen trachten wel te doen hierbij alleen lettende op armoede Met een zeker vertrouwen komen wij bij vernieuwing weder tot ü met de bede Help ons en stel ons nogmaals in de gelegenheid duizendtallen van bolerhammen voor hen gereed te maken ü daarbij vriendelijk uilnoodigonde ons een bezoek te brengen in het lokaal Tot Heil des Volks in de Vogelenzang Gij zult zekerlijk genot amakeu van uwe gaven bij de aansohouwing van de vreugdeen de verzorgigg van honderden waarlijk arme kindoren bereid Door ondergeteekondo Commiasie zal U een Igst tor inteekening worden aangeboden ona vleiende met de blijken uwer goedkeuring Wij willen U ook nog in herinnering brengen dat wij in den afgeloopen winter het voorrecht hadden vele kinderen van een oud of nieuw kleedingstuk te voorzien dat dit een weldaad kan gono md worden ia te begrijpen als we zien hoe sober gekleed ze tot ons komen hieromtrent nu reeds een verzoek te doen zou wel wat voorbarig zijn doch bij voorbaat houden wij ons daarvoor aanbevolen In het volle vertrouwen dat onze geachte atodgenooten onze bedoeling begrijpen en ona in da gelegenheid atollen ons plan ten uitvoer te brengen blijven wg hoogachtend ve Dienatw Dn Namens de Commissie G DE RAADT H A TOEN B BELONJE B PÜNSELIE K M DE BRUIN G J TAN DEE TOGT J BIK H TAN MA AREN PETROLEÜM NOTEERIXGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt waa heden ffauw Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust T iO Januari FebruariMaart levering 1892 ƒ 7 25 MeiJuni Juli levering 7 10 Augustus levering 7 15 September October November en Docamberlevering 1892 7 25 Kanlongerectit te Goada Zitting van Woensdag 28 October 1891 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Hol doon arbeiden in eene werkplaats door een peraoon beueden 16 jaren oud later dan dea namid lags 7 ure G W en J K te Moordrecht ieder tot 3 of 2 dagen hechtenis Hel doen arbeiden door een persoon beneden 16 jaren oud in eene werkplaats later dan doa nsmiddaga 7 ure en het doen arbeiden door een kind beneden 12 jaren oud J van R to Moordrecht tot 2 geldbooten elk van ƒ 3 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Rijden met een kar bespannen mot honden niet voorzien van muilkorven geploegd door een persoon benoden de 16 jaren oud met oordeel desnnderscheids K van B to Haastrecht tot ƒ 0 50 of 1 Haé hechtenis 1 iéi