Goudsche Courant, donderdag 29 oktober 1891

I 14M I Donkt C er om nog alechta 3 dat N 4670 1801 Vrifdag 30 October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D0 iniending van advertentiön kan gesohieden tot edn nor des namiddags van den dag der uitgave Snelpersdruk van A BaiNKHAX Zoon Gouda Laten atun ran een trekdler londer voonorgen is hebben genomen tegen sacnchlen ran ohade D B te Goud tot S of 2 dagon hechtenis Baggeren in water bestemd voor publieken dienst Eonder vergunning van Burgemeester en Wethouders M de L te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Rgden met achter elkaar gespannen voertuigen A L te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bg 5e herhaling A L te Gouda tot hechtenis van H dagen Vissohen in eens anders vischwater londer schrif telgk bewgs van vergunning van don eigenaar of rechthebbende op dat vischwater T van dor H en H van der H te StolwgV ieder tol ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap H H te Ouderkerk a d IJssel J H te Bodegraven C H van L te Haastrecht P J te Gouda J T te Zaandam en H J te Gouda ieder tot ƒ I of ï dagen hechtenis S van E en L 8 te Gouda ieder tot ƒ S of 8 dagen hechtenis P K te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Allen tyn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by Igfsdwaug van 1 dag ADVERTENTIÈN Heden overleed tot onze diepe droefheid ODze zeer beminde Echtgenoote en Moeder MARIA JACOBA LANS in den onderdom van 45 jaar J F WELTER Lange Tiendeweg Gouda 27 October 1891 Societeit Oiis Genoegen Commigsariswn der Sociëteit Ons Gbnoigen I brengen ter kennisxe van BH Leden ingevolge Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheid van de Ie Abonnements Tooneelvooratelling op DONDERDAG den 29 OCTOBER 1891 i de SOCIËTEIT van de avonds ZE8 UVS af ml GESLOTEN zijn Namens het Bestuar F flERMAN Fz Secretaru Gouda 28 October 1891 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 17 en WOENSDAG 18 NOVEMBER 1891 des morgens te 10 nren aan het Magazgn van den Heer J A H tan de PAVOORDT aan den Kleiweg Wgk E No 50 Tan den geheelen voorraad NIEUWE UEÜBBLEN bestaande in eene groote sorteering bekleede Rieten en Matten Mahoniehouten en andere Stoelen Tête s h Tête Canapes Fantasie Stoelen Salon Schuif en Huishoudtaiels Penant en Speeltafels Consoles Stageree Waschtafels Knif Kleer en Spiegelkasten Tan de nieuwste modellen Mahonie en Notenhouten Buffetten Heeren en Dames Schryfbureaux Spiegels Schilderijen en GraTuren in Igsten Karpetten EngelscheKinderwagens enz Te zien Parlicnlier op Zaterdag 14 NoTember a s van 11 tot 4 uren en Publiek op Maandag 16 NoTember a s Tan des morgens 9 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris ADVERTENTIES in aWe Binnen en BuitenlandurJic Couranten worden dadeljjk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Denkt O er om nog tlechta 3 dagen duurt de VERKOOP alles moet weg wat er dan OTerblgft wordt ta Amsterdam pubHek verkocht Spoed U dus naar de HOOGE GOUWE 252 ü koopt nu de beste LINNEN GOEDEREN Toor fabelachUffe prtj en Linnen I TOor Lakens Hemden Slopen enz Tafelgoederen Handdoeken Spreien Flanel enz enz Bö groote inkoopen extra rabat Nog 500 Nachtjaponnen Chemises Rokken enz TOor minder don de helft Spoed L naai de HOOGI GOUWE 2Ö2 Dames die niet uit kannen gaan kunnen deze laatste dagen s morgens Toor 10 uur de goederen aan huis krjjgen Goedkoop Solied Elegant r r 8CHIUJIB OOBTHB ï V iMJ r OOBTAXIA OtoottaP IOroottalk p dosijB B doxün £ A = WC c=a V PBANKUIf h WAONXB lr J r BTKFHAS E 4oi pMrI 7 yf p iloL iurl 7t UNOOUr B p doiJjB I 19 N p 4i igDl f7 wBszoa Verkrijgbaar te Gouda bg den Heer C A B BAMTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Vcrsand CeMihlft Leipzig Plagwitz Vraag 1 normaal ondergoederen H H Schilders Ondergeteekende geeft gedurende de Wintermaanden weder onderricht in het nabootsen van HOUT en MABUERSOOBTES en DECOBATIE SCHILDEBEN het beste vof rbphoedmiddel tegen 1 Terkoudhedcn en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het ïSj opschrift W BengerSöhnel Woerden W GESTEL 1 mCh Zeer Uette Cfesteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Ai H Sociëteit OMS GENOEGEN n onder de baudtePkeiiliiK Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by 0 Hoogenboom Cz J Wjjdatraat te Gouda Ie Abonnementa VoorstelHng DOKDEEDAG 29 OCTOBER 1891 Koninklijke Veebbnigiso HET NEDERLANDSCH TOONEEL T Sis Drama in 5 bedr van POÏJECHIN AANVANG half 8 uur Gewone bepalingen en prflzen De nitgare dezer Conraut geschiedt dagel ks met niteondering Tan Zon en Feestdagen Da prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ÜEOadarlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 October 1891 Gisteren bezocht de Directeur der openbare Haodelnohool te Amsterdam de beer Dr Hulamann met de hoogste klasse bestaande uit 26 leerlingen onze gemeente en bracht allereerst een beioek aan de Fjjpenen Aardewerkfabriek der hh Jan Prince on Cie BIjjkbaar was genoemde Directeur en alle leerlingen zeer ingenomen met hetgeen zij daar zagen en toonden groote belaogatelling Tooral wat de pijpenfabricatie betrof Allen kregen een Koningin Wil belminapqp als souvenir ten geschenke Daarop f bezichtigde men de geschilderde glazen in de St Janskerk die aller bewondering wegdroegen en rervolgens werden zij in de gelegenheid gesteld de Stearine Kaarsenfabriek te zien Van hoeveel belang het voor ben was deze belsngryke indüstrieelo onderneming waarop Gouda zoo terecht trotsch is te mogen in oogenschoow nemen behoeft geen betoog Zy waren opgetogen ov hetgeen z j zagen en verlieten hoogst voldaan deze fabriek en kort daarop onze gemeente Het bettelkantoor van de firma van Gend ie Loos sedert jaren op de Kleiweg gevestigd zal binnen kort warden verplaatst naar de Markt naast den ingang der stalling van het fHerthuïs Als een bijzonderheid kan worden gemeld dat hij den heer J M te Hekendorp oen pereboom geplukt werd waar tegolykert d ook bloesem aan Door de Maatschappij Eea tiationaal BeUtug is aan de Exploitatie MaaUchappy het aanbod gedaan tot FEVILLETOm Uit het DuiUch XVIII 70 Heeft b j dat ook gezegd P riep de oude fflantoornig Duidelgkl De gravin zeide dat als hij zulkeen afkeer tegen je koesterde bij u pensioen moestgeven maar daarin wilde hij niet treden Hij zalniet rusten vóór hij je met schande heeft weggejaagd Het zou niet onmogelijk zgu dat ik hem een teei in den weg legde waarover hij zal struikelen In dien strijd zult go geen overwinnaar zgn Geloof je dan dat ik op alles het zwggen zalbewaren P Het was een groot onrecht van den overleden graaf dat hij in zijn testament niet zijn getrouwen dienaar bedacht heeft wij hadden allen eenlegaat verdiend De gravin zeide mij daags na de teraardebestelling dat al had haar zalige vader mij geen legaat vermaakt zg mg daarom toch niet zou vergeten zij zou voor mg zorgen eu mg schenken wat de overledene mij verschuldigd was Zg zal woord houden Daniel 1 Maar al geefj overname van de bestaande boombeplantiugen langs den spoorweg Gouda Den Haag Naar wy vernemen gaat de heer Erkolens vroeger arts te Moordrecht zyn tegenwoordige woonplaats Papendrecht weer verlaten daar hq tegen 15 November tot gsmeente arta te Wilnis is benoemd Het gemeentebestuur te Haastrecht dat tot dusver geen succes gehad heeft op de pogingen om een ge meentearts te krygen schqnt den moed nog niet op te geven Er zal althans over een paar maanden eene derde oproeping geschiadea In de Trqdag gebonden vergadering van den gemeenteraad te Waddinxveen ia tot lid van het burgerlgk armbestuur herbenoemd de heer C Verz jden Vastgesteld werd eon nieuw reglement voor de openbare scholen het suppletoir kohier van den hoofdelgken omslag en do begrooting voor 1892 Deze bedraagt in ontvangst o uitgaaf 28 234 94 Het verzoek ran de hooMeki beide openbare soholen om weder gelden ten e haeve der schoolbibliotheken beschikbaar te stellen werd gewezen van de hand Aan den gemeente architect werd eene gratificatie van f 60 verleend voor de vele buitengewone werkzaamheden in dit jaar door hem verricht Op 1 November a st zal te Woerden door de firmk van Gend Loos een expeditie kantoor worden geopend op een der beste standen midden in de stad Met het odg op bet afgelegen station zal dit zeer ten gerieve ziju niet alleen van den handel maar van ieder die iets naar welke plaats ook te verzenden heeft zij u ook pensioen dan wordt daardoor toch de schande van een ontslag niet weggenomen Zeker niet antwoordde de kamerdienaar Dogedachte alleen aan zulk een ontslag kan mij gekmaken I Wg staan allen op een wankelenden bodem Vroni I De graaf heeft gezegd dat hg ons allenzou ontslaan zoodra hg andere lieden had gevonden jik hoorde dit uit goede bron en je mededeelingenbevestigen het Mg kan hij niet ontslaan zeide Vroni Wat zou hem dit beletten De gravin hoeft mi aangenomen Gelooft gij dat hij daar veel naar vragen zal Wanneer hg je ontslaan wil dan doet hij het hijzet zijn wil door hij was altgd energiek en daarginds in Amerika is hij nog erger geworden Tusschen hem en de gravin is ook al verkoeling ontstaan zeide Vroni nadenkend de vroegerehartelijkheid heeft een sloot gekregen Dat heb ik vooruit gezien Hij moet zgnteergevoelige zuster wel kwetsen en hun zienswijzenkunnen niet in alle deelea overeenstemmen Let op het zal nog tot een breuk komen Dat geloof ik niet Gravin Unica praat mot u waarschijnlijk nooitover haar broeder Neen en als ik het gesprek op hem breng dan krgg ik een gevoeÜKe terechtwijzing Maar wijstaan hior in het duister en praten als iemand onshoorde ADVERT ENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Dezer dagen werd door iemand uit Hazerswouds in het N v d S een stel koetstuigen geadverteerd waarop hg spoedig een brief ontving om inlichtingen en prijsbepaling van iemand uit de omstreken van Den Haag gevolgd door een tweeden brief vermeldende dat de prijs naar genoegen was doch aangezien mgnheer noch zgn koetsier kon komeo om de tulgen in oogeoschouw te nemen verzocht hij deze voor zijn rekening per Staats en HolL Spoor toe te zenden waarna bg acooordbevinding direct betaling zou volgen Voorgelicht door een op dat gebied ervaren en verstandig ingezetene besloot bedoelde persoon zelf eens met genoemden heer te gaan spreken eer hg iets afisond Aan het bedoelde adres gekomen wisten de naaste buren hem niet terecht te brengen en waarschuwden hem voor bedriegerg waarop hg bij bet aangegeven huisnummer aanbelde en den bedoelden heer of zijn koetsier niet thuis trefiénde sic I merkte hg uit de omgeving een bovenkamer opperbest dat da would be rijke man het vooralsnog wel buiten eene equipage en buiten fijne koetstuigen zou kunnen stellen Men schrijft uit Botlerdam aan de Tijd Te vergeeefs wacht men bier nog steeds op een nieuwen burgemeester Zeker is het dat verscheiden personen daartoe aangezocht voor de benoeming hebben bedankt Twee redenen geven bon wien de betrekking is aangeboden aanleiding te verzoeken daarvoor niet in aanmerking te komen De eerste is de toestand onzer gemeente Tlnll li dam is te vergelijken bg een ind dat boven i krachten is gegroeid Om te voldoen aan de eiaduit van het steeds toenemend scheepvaartverkeer kaif onze gemeente in een kort tgdabestek groote en koebK bare havenwerken en handelainriohtiilgen gemuk waarvan de kosten haar kracht verre te beven g Dan zou op n daarom toek geen smet valleOiantwoordde Daniël schertsend Ik ben een oadman wien een jong meiqe haren goedm naam gerust kan toevertrouwen Niet allen denken zo Nu voor de waarschuwing dank ik u Vroni ik geloof dat het goed is als wij onze oogen openhouden en onze waarnemingen niet achterwege laten wij moeten onze positie verzekeren Wilt ge mij terzijde staan P Ja zeide Vroni na kort beraad Maar hetzelfde verlang ik van n Daar hebt gij het recht toe antwoordde deoude man het meisje de hand reikende wij zullenelkaar wederzijds helpen om onze belangen te waarborgen Ga nu weer naar beneden en toon eenvroolgk gelaat opdat niemand argwaan krijgt XIX Het was daags na de veroordoeling van den koddebeier en on Hohenhausen had juist zijn ontbgt genuttigd toen D iniel hem een kaartje ter hand stelde djt den naam Meier droeg De graaf schudde hot hoofd hij kende den naam niet en toen de inspecteur Rubens binnentrad nam hij den bejaarden heer met oen oiiderzoekenden blik op Het vriendelgk gelaat schnen eoii gunstigon indruk op hem te maken hij noodigdo den vreemdeling uit p aats te nemen en zette zich zelf in zijn