Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1891

g n Die werken lijn voor de gemeentekas wel productief doch niet zoo rendabel dat uit de inkom ten daarvan de rente en da aflossing der leeningen kuunen bestreden worden welke voor dan aanleg ervan zgn aangegaan Dientengevolge zitten w j op zwart zaad Daarb komt nog dat wil Botterdam biy en voldoen aan de eischen die gesteld worden door den rang welke onze haven thans onder da havenplaatsen van het vasteland inneemt men noodwendig zal moeten blgvea voortgaan met den aanleg van nieuwe havenwerken kaden en andere handelsinrichtingen maar waar komen dan de dubbeltjes van daan Nieuwe leeningen uitschreven gaat niet zoolang er geen nieuwe middelen zullen zgu aan te w zen aaruit de meerdere rente en de aflossingen kunnen bestreden worden Die toestand is oorzaak dat zoo moeilgk een nieuwe burgemeester is te vinden Een tweede reden is dat het burgemeesterschap Taa Rotterdam is een eereambt en geen naarbehooren betaalde betrekking De jaarwedde van ƒ 8000 welke eraan verbonden is is feitelijk te gering om den titularis behoorlek in staat te stellen te leren overeenkomstig den rang en stand welke hg in de maalschappg inneemt maar bovendien is de burgemeester moreel verplicht jaarlijks een zeker getal diners te geven De recepliekosten loopen zoo hoog dat wel eens wordt beweerd dat ze het grootste gedeelte der jaarwedde verslinden Ziedaar de tweede reden die het moeilyk maakt iemand te vinden die zich beschiübaar wil stellen De slotsom daar rekening was dat lal die zoo gratis aan den kost komen geen onderstand noodig hebben r C Wkt ia er na dien tgd gebied Is het waar dat nieuwe verminderingeu ten uitvoer zgn gebracht Men verzekert het ons vnn verschillende z en Wy moeten de waarheid weten Verschillende parlementaire en niet parlementaire oommisaién houden zich bezig of zullen zich bezig houden met deze ♦ ragen Zij moeten deze statistiek voortzetten Terwijl het aantal reizigers goederen en kilometers rails toeneemt vermindert het actieve hersoneel Dat is een anomalie Dat is onzin Dat is een vreeselgk gevaar Velen onzer lezers zullen zeker het navolgeade overzicht dat wg omtrent de NederlaLdsohe pen aan den dezer dagen versobenrn nieuwen Cataloms van Nggh van liitmar te Rotterdam en te A islordam bevattende 100 aanwgzingon om te adverteeron met prijzen en modellen beuovens alle Binnenlnndsohe Couranten en Vakbladen outleenen met belangstelling vernemen Er verschijnen in ons land 714 dag eek maaud en vakbladen waarvan te Alkmaar 8 Amsterdam 109 Arnhem 18 Assen 7 Bolsward 10 Delft 6 Deutichora 6 Deventer 8 Dordrecht 9 s Graveuhage 47 Gronin gen 17 Haarlem 13 s Hertoganbosch 7 Hoorn 6 Kampen 6 Leeuwarden 16 Leiden 12 Maastricht 8 Middelburg 7 Nijmegen 9 Rotterdam 62 Schiedam 10 Sneek 6 Utrecht 17 Wageniiigen 10 Swolle 13 terwgl de speciale bladen aldus zijn te verdeeleu op het gebied van Bakkerij 3 van Behangers on Meubelmakers 1 Brouwerij en Branderij 2 Horlogemakers en Goudsmeden 5 Kleermakers 1 LederIudust ie 2 Molenaars 1 Photographic I Schilders 2 Schoenmakers 2 Tabak Industrie 1 lurfon Steou Industrio 1 Zadelmakers 1 Architectuur Machine Bouw en Spoorwegw ezen 17 öart Reis en Spoorweg Couranten 6 Belletrie Litteratuur 12 Boekdmkkenj Boekhandel 5 Evport 9 Financien Verzekeringswezen 20 Geneeskunile Pharmncie en Hygiene 6 Jacht Sport Visschortj en Vogelteelt 7 Krggswotenschap 7 Knust Muziex en Tooneel 10 Land en Tuinbouw 13 Modeen Damesbladen 4 Natuurweteusohappou 2 Opvoedkunuo 18 Rechts en Staatswetenschap Geineentewezen 12 Scheepvaart 6 Theologie en Godsdienstige Volksbladen 68 Universiteitsbladen en Tijdschriften voor de jeugd 9 Diverse Vakbladen 17 Te s Hertogenbosoh dui n de wanordelijkheden voort De politie had gisteren do handen vol om de zingende en woelende menigte uit elkander te drnyen Terwijl de commissaris van politie de man wiens persoon al die oproeriga tooneelen golden tehuis blgft ziet men eiken avond den burgemeester dec procureur generaal on den officier van justitie op de straat werkzaam om de orde te handhaven N R a Omtrent het plotseling ontstaan van een nieuw eiland in de nabijheid van Pautellaria deelt ie FreiHnnige Zetlung de volgende bijzonderheden mede Pantellaria zolf is geheel mlkani sch en bestaat voor het grootste gedeelte uil trachy lava Reeds eeum ial in 1831 had een dergelijko uitbarsting plaals De zeo tusschen Pantellaria en Sicilië verhief zioh toen herhaaldelgk tot een hoogte van 90 a 100 voet nadat verscheiden schokken gevoeld waren Uit d opborrelende watermassa steeg een dikke rookwolk op nu on dan gepaard met vlammen De zee was weldra bedekt met een poreuze lichte steensoort en den volgenden dag zagen do bewoners van Pantellaria een nieuw eilond van 200 voet hoogte voor zioh Het eiland Fernaudoa of Julia genaamd verdween echter langzamerhand daar het slechts een zeer losse formatie was Twee jaar later hadden op dozelfde plaals nogmaals vulkanische uilbarstingon plaats Plotselinge landvorming door vulkanische werkingen is overigens niet zeldzaam Dergelijke verschijnselen badden o a plaats in 1811 bij St Uiguel Asoren in 1866 bij Now Kaimeni Cyklade en op anduro plaatsen Het eiland Pantellaria behoort in eigendom aan de Requosens en vormt een afzonderlijk vorstendom Het beeft een oppervlakte van 150 kilometer en wordt door 7500 menschen bewoond waarvan 3000 in do hoofdstad Pantellaria In Algorië te Constantine Philippeville on elders zijn schokken van aardbeving gevoeld welke waarschijnlijk in verband staan met het ontstaan van den nieuwen vulkaan bij Pantellaria De Italiaansche Regeering heeft den heer Bico directeur van het meteorologisch bureau te Palermo naar Pantellaria gezonden om de verschijnselen bg dat eiland te bestudeeren Het Journal de Qenèoe herinnert eraan dat sinds eeuwen vulkanische uitbarstingen plaats hadden in de Middellandsche Zee tussehen Zuid Italië en Afrika Nu daar een eiland ontstond meout het blad is bet I niet onwaarsohgnlijk dat et een landtong zal komen welke Europa en Afrika verbinden en de Middellandsche Zes in tweeën eoheiden M Van andere zijde wordt echter herinnerd aan het eiland Perdinandea dat in 1831 bg Pantellaria na een vulknniche uitbarsting uit zee oprees Dat eiland zou men nu tevergeefs zoeken Het is na verloop van eenige maanden weder verdwenen aren plotseling als het verschenen was In ee artikel in de Sits Kur over da traotementen der leeraren aan de hoogere scholen worden eenige interessante opgaven gedaan uit de l Ie eeuw om aan te toooen dat in vroegeren tgd onderwg zersplaatson bestaan hebben die aanzieulgk beter bezoldigd waren dan de beste tegenwoordig De jaarwedden der drie eerste leeraren aan de vorstenschool te Joachimsthal tegenwoordig het Joachimsthalsohe gymnasium te Borlgn zgu uit een oorkonde bekend geworden Volgens den schoolstaat voor het jaar 1621 22 ontvingen 1 De predikant aan geld 250 Thaler en bovendien 2 wispel I wispel = 21 schepel = 1319 04 liter rogge 30 tonnen bier een os 6 rammen 2 vette varkens I halve ton boter 1 ton kaas 4 schepel erwten 1 sohopel boekweitengort 3 schapel zout en voor versohe visch jaarlgks 7 thaler 12 groscheu 2 De rector aan geld 200 thaler en bovendien 2 wispel rogge 2 wispel gerst 1 os 2 vette varkens 12 schepel hop I halve ton boter 1 ton kaas 3 ram nen 21 tonnen bier voor visch jaarlgks 7 thaler 12groschen 3 De conrector aan geld 150 thaler verder 2 wispel logge 20 tonnen bier I vet varken 50 pond boter l halve ton kaas 1 halve os 3 rammen en voor visch jaarlgks 7 thaler 12 grosehen Buitendien hadden de leeraren vrge woning in da inrichting Dat zgn aanzienigko tractementen zoowel aan baar geld als aan levensmiddelen Da waarde van het geld in het begin van de 17e eeuw was wel acht of tienmaal grooter dan tegenwoordig Aldus berekend bedroeg de wedde aan geld alleen zonder levensmiddelen en vrge woning reeds ongeveer zooveel als thans het trvctement der eerste Oberlehrer bedraagt Interessant is het te zien dat zgn eerwaarde bat meeste bier mocht drinken dan volgt secundum ordinem de rector met 21 tonnen hg krggt echter nog garstenhop in aatun loodat hg indien de 21 ton niet voldoende zgn om zgn dorst te lessoheo zalf nog bij kan brouwen De conrector moest echter graag of niet met 20 tonnen jaarlgks te vreden zgn Toor de arrondissements rechtbank te Maastricht stond Dinsdag terecht F B oud 84 jaren agei t Tan politie aldaar beschuldigd van meineed Beklaagde die met een anderen agent van politie een persoon wegens dronkenschap had geverbaliseerd had ia de openbare terechtzitting van het kantongerecht als getuige onder eede verklaard den verbalisant na 12 Mei 1891 niet meer te hebben gesproken terwijl door getuigen het tegendeel wordt beweerd In deze zaak zgn o a gehoord de kantonrechter de griffier van het kantongerecht en de ambtenaar van het O M bg de kantongerechten in het arrondissement Maastricht Beklaagde geeft voor den kantonrechter niet goed te hebben verstaan en dien ambtenaar na afloop der terechtzitting daarop opmerkzaam te hebben gemaakt Het O M waargenomen door mr Gerards achtte de schuld van den bekl wettig en overtuigend bewezen en het opleggen eener zware straf wenschelgk Hij tequireerde 2 jaren gevangenisstraf en gavaogenneming van bekl De rechtbank zal op beide eischen a e Dinsdag uitspraak doen Onlangs kwam te Tilburg eene vrouw uit Loon p Zand onderstand vragen voor haar huishouden bestaande uit mail vrouw en drie groote kinderen Op de haar gestelde vraag boe het kwam dat ze den kost niet kan verdienen antwoordde ze Haar oudste jongen zou gaan trouwen en zou reeds ondertrouwd zijn maar hij moest eerst voor zes weken naar de parapluie wegens mishandeling en dronkenschap vader moest voor veertien dagen naar de parapluie wegens smokkelarg en als vader terug was dan giog moeder want da weette wel samen gut dat niet tegeljjkertqd moest ook het jongste dochtertje naar de rparapluie Baltenlandsch Overzicht Volgens berichten uit Pargs is men er over uit dat de Minister van Buitenlaudsche Zaken Ribot bij de verdediging van zijn begroeting van zooveel succes heeft gehad zelfs de aanvallen den clericalen schenen de toejuichingen slechts te kunnen vermeerderLU Voor een goed deel moet men dit nog altijd toeschrijven aan de ingenomenhtiid der Franschen mot bet zoogenoemde Russische verbond het werk van deze Regeering De heer Ribot gebruikte intusschen heel voorzichtige woorden om die heugigke zaak te karakteriseerou hij sprak van communité d intërêts solidaires et reconniiii comme tels De brief van de bisschop van vt waarom A d prelaat zooals men weet vervolgd wordt wordt geheel vergelen voor dien van den aartsbisschop van Sens Kardinaal Biirnadou Deze schijnt het tegenovergestelde van den brief randen biwohop vnnAix in zoover dat de haudelingva den Minister van Justitie wordt goedgekeurd maar dit geschiedt op zulk een wgze dat mee den indruk krijgt dat de aartsbisschop van Sens een loopje heeft w llen nemen met den Minister eb hem op oen fgno manier voor den gek hondt Daaronder zou ook kunnen gerekend worden dat in den aanhef van den brief wordt gezegd dat deze niet roor openbaarmaking bestemd is terwgl hij toch Ier kennis van hel publiek is gekomen Men leest o a in dozen b ief Het zou werkelgk laster zgn jegens u mgnheer de Minister te gelooven zooals sommigen gedaan hebben dat gg van dit zuiver politiek geval het gebeurde in t Pantheon te Rome gebruik maakt om opnieuw den godsdieoststrgd te doen ontvlammen en zulks op een oogenblik dat de geestelgkheid door zgn gezaghebbendste woordvoerders haar volstrekte toewgding aan Frankrijk en zgn Regeering betuigde Het is niet bg u opgekomen het Pransche episcopaat in zgn waardigheid en geweten te kwetsen evenmin als het uwe bedoeling was den bisschoppen hun bezoek te verbieden Gg hebt slechts zgdolings willen protesteeren tegen de onrerdraagzamheid van een boosaardig volk en ons op onze hoede willen doen zijn tegen onvoorzichtigheden welke de bemoeiingen der Pransche diplomatie in Europa zouden kunnen belemmeren Terecht hebt gg staat gemaakt op de vaderlandsliefde der Fransche bisschoppen wees er zeker van mgnheer de Minister dat die niet zal te kort schieten en dat wg onder de tegenwoordige omstandigheden aan uw vertrouwen zullen weten te beantwoorden door tgdelgke onze bedevaarten naar de Heilige Stad te schorsen Bg de beraadslaging over de begrooting vau buitenlandsche zaken vestigde de heer de Mahy de aandacht op een bericht van Erna volgens hetwelk de regeering van Madagascar dat onder Frankrijks bescherming staal aan een Engelsch syndicaat concessie heeft verleend voor mijnontginningen Dit achtte hg in strgd met de rechten die voor Frankrijk uit het protectoraat voortvloeien Ue minister antwoordde dat Frankrgk aan het protectoraat geen recht ontleent tot bet verleenon van concessiën Dit blgft der regeering van Madagascar voorbehouden Maar Frankrijk heeft na te In een blad in Silezië stond de volgende advertentie Een jong meisje 18 jaar ie het bezit van een draaimolen wenscht in kennis te komen met een fotsoenlgk heer van aangenaam uiterlgk met 1000 mark vermogen Ofiertan aan mej X te öoslawitz bg Oppeln Eventueel is de draaimolen voor 300 thaler te koop Men kan nu gsmalckelgk berekenen hoe duor het meisje is draaimolen en meiqe kosten 1000 mark draaimolen alloen 900 mark bigft dos voor bet meisje alleen 100 mark In deze dure tgden zeker niet te veel Ben Brusselach orgineel is in het begin der vorige week van bet tooneel zgnar langdurige werkzaamheid afgetreden Dit is de kantonrechter van de voorstafl Molenbeek de heer Beernaerts die tengevolge van zgn onverstoorbaren humor een locale beroemdheid was en nu wegens zgn hoogea leeflgd ontslag heeft gekregen Hoe weinig de soberla in de ernstige gerechtszaal op haar plaats is zoo zeer is zij aan te bevelen tegenover de uesterijen en uiet ernstig te nemen klanten die uit de kofliepraatjes der kleinsteedsche burgers ontstaan Hiertoe behooren vooral de processen wegens beleediging De heer Beernaerts was hier in zgn element en hij velde als rechter in dergelgke twistvragen soms vonnissen met de wgsheid van Salomo Op zekeren dag had een inwoner van Molenbeek een van zgn medeburgers mot den scheldnaam natte kip poule inouilMe in den overdrachtelgken zin durf niet betiteld De aldus belee ligde bracht in zgn verontwaardiging den vervaardiger van dit geestige gezegde voorden rechter De heer Beernaerts verklaarde na een nauwkeurig verhoor van aanklager en beschuldigde het volgende Overwegende dat een kip een zeer eerbiedwaardig dier is tot ie orde der galliuaoeën buhoorende dat al mist het ook de schitterende hoedanigheden van den haan toch gewichtige diensten bewijst door het eierloggen hetgeen totde menschelijke voeding bgdraagt en den grondslag vormt van een belangrijken tak van handel overwegende dat het elkeen kan overkomen nat te worden hetzij door het vergelen van een parapluio hetzg door bot loopou oader een dakgoot en dat een dergelgke toestand niets onteorends heeft overwegende dat daar geen der beide uitdrukkingen eerkwetsend is ook haa r vereenigd gebruik geen beleediging kan nitmaken wordt op lew gronden de klager afgewezen on veroordeeld tot de kosten leunstoel neer Ik moet u zeer om versobooning vragen indien ik u stoor begon de inspecteur het gesprek ik wilde u gisteren na aSoqp der terechtzittingnaderen maar u stapte juist in uw rijtuig En wat verschaft mg de eer vroeg de graal die klaarblgkelijk een lange inleiding vreesde Het is een geldzaak Dan zult ge u waarschijnlijk bg mijn rentmeester moeten vervoegen ik bemoei mg daar nietmede Met uw welnemen de zaak betreft u persoonlijk zeide de inspecteur terwgl hg zijne portefeuilleuit den zak haalde Ik moet u vooraf zeggen datik mij met geldzaken bezighoud niet wegens dewinst maar om een bezigheid te hebben ik bongeen woekeraar Maar ik weet niet waarom ge mij dit zegt antwoordde de graaf wien dit gesprek reeds begonte vervelen Een oogenblik geduld wanneer ik u verzooken mag Men heeft mij voor twee dagen eenschuldbekentenis aangeboden die gg voor twintigjaren zoudt geschreven hebben en ik zou er nietafkeerig van zgn haar te koopen i neer ik deovertuiging heb dat ze echt is Werktuigelijk greep de graaf naar het papier dat de oude man uit zijn portefeuille had gehaald ontvouwde het en liet den blik vluchtig over den inhoud zweven Vjjfdnizend galdenl zaide bg ik kan mjj die sehnld niet herinneren Wellicht herinnert mgnhaer zich den naam Ook niet Het kon toch zgn antwoordde de inspecteur terwgl zgn blik den edelman bespiedde misschienis de schuld aan de speeltafel gemaakt en latervergeten Oogeloofelgk I Maar mogelgk is het toch I Mijnheer wasdestgds nog jong en in de jeugd vergeet men lichtde schaduwzgdan des levens Wat mg betreft ikwensch slechts te weten of gij uw schrift voorecht erkent Als het echt was waarom heeft zich deschalde scher dan niet destgds aangemeld toenmgn rader al mgne schulden vereffende P Er waseen openbare oproeping geplaatst in alle nieuwsbladen Hij geeft voor die oproeping niet gelezen tehebben hg waande de vordering verloren en dachter later niet meer aan Eerst toen hg van uwenterugkeer kennis kreeg herinnerde hg t zich weder En waarom komt hij niet zelf om zgne aanspraken te doen gelden P Dat komt mg ook verdacht voor antwoorddede oude man ik heb hem wel die vraag niet gedaan maar ik dacht er terstond aan En ge zult hieruit kunnen afleiden dat hetstuk valsch is zeide de graaf kalm ik kan het In de JuaUce bespreekt de heer Paul Degony it tegenwoordig zoo veelvuldig voorkomende spoorweg ongelukken Dagel ks moet men van een soms van twee of drie melding maken De oorzaak van al deze ongelukken ia gemakkelgk na te sparen in de meeste gevallen is die gelegen in het te laat komen der trüiuen Soms is de slechte toestand van den weg de aanleiding Nog maar weinig weken geleden had het volgende plaats Van een klein station vertrekt een goederentrein ondanks den gver van den stationohcf veel te laat Eenigen tijd later stoomt oen sneltrein het slation voorlig op dezelfde rails als de goederentrein De chef begaat de grove onachtzaamheid den sneltrein te laten llloiugsvD Gelukkig bemerkle een jongen deze fout en wist door wanhopige teekens deu machl nist op het gevaar opmerkzaam te maken l e oplettendheid van dezen knaap voorkwam een groot ongeluk Men bad nu wel den stationchof voor zyn verzuim kunnen straffen maar de hoofdoorzaak lag toch eigenlgk bg deu goederentrein die ver over den gestelden tgd vertrok Do schrgver van het artikel toont nu aan dat al deze onnauwkeurigheden en fouten te wgten zgn aan hut te geringe personeel Men heeft willen bezuinigen Dat is zeer verdienstelgk Maar men heeft het op de verkeerde manier gedaan en niet gezocht waar bezuiniging mogelijk was Men beloofde pjemien aan de stationohefs die hun dienst met kleiner personeel verrichtten Uierdoor word echter de dienst onvoldoende men had langer tgd noodig on vandaar dat de treinen zoo dikwijls te laat komen De schrgver bewijst nu roet ogfers dat niettegenstaande de uitbreiding van het spoorwegnet en het verkeer het personeel verminderd is In 1878 ss de lengte der geëxploiteerde lijnen 22119 KM ia 1883 steeg dit cgfer tot 27 116 in 1887 tot 31 717 Zeer begrgpelijk is hot dus dat ook het aantal stationaobefs en onderohefs mot het toenemen van het aantal geéxploitetirde kilometers stijgt het is echter vreemd dat dit niet het geval is met het aantal beambten belast met het in ontvangst nemen en verzenden der goederen en met de comptabiliteit Waren er in 1882 jiog 27 153 van deze beambten in 1887 bedroeg faun getal alecbU 27 805 Nog sterker doet zich dit verschijnsel voor bg de beambten met den raogeordienst belast er waren in 1887 41 129 vsn deze beambten tegen 45 823 ia het jaar 1883 niettegenstaande de groote uitbreiding vaa het spoorwegnet Hetzelfde merkt men op bg het eigenlgke treiopersoneel het aantal hoofdoonductesfs en wegcontrdleurs daalde van 4619 in 1813 tot 4313 in 1887 Het aantal conducteurs en remmers nam eveneens van 8081 tot 7703 af Bij de afdeeling tractie en materieel ziet men l tzelfde In 1883 waren 14 611 machinisten en tinkers werkzaam in 1887 slechts 13696 In 1883 badmeh 42586 losse en vaste arbeiders aan het werk in 1887 niet meer dan 37898 Bij de afdeeling weg en werken nam het aantal opzichters en vaste werklieden af van 60485 tot 62562 het aantal loaso werklieden van 86668 tot 61702 Terwgl echter het lagere personeel in aantal afnam steeg het cgfer der hoogere beambten van 1437 in 1878 tot 1823 in 1887 Ook werden tal van bureaubeambten meer aangesteld vac 1878 tot 1887 steeg hun aantal van 4520 tot 6270 Da voorgaande statistieke opgaven gaan tot 1387 niet erkennen Dan was mgn vermoeden juist knikte de inspecteur Wenscht gg dat ik de zaak aangeef Neen I Maar de falsaris mag zijn rechtmatige strafniet ontgaan Ik zie de noodzakelgkheid niet in strafbaarwordt de man trouwens eerst dan wanneer hij hetstuk te gelde maakt Heeft hg dit niet reeds bij mg beproefd Mijns inziens is de poging alleen niet strafbaar Maar de poging zou kuunen herhaald wordenen eindelijk gelukken D zullen wij er geen nadeel van hebben zeide de graaf schertsend De oude heer schudde het hoofd Men kan de herhaling dier pogingen voor goed onmogelijk maken zeide hij na eene pauze Indienu de goedhoid wilde hebben aan de keerzijde vanden brief met eenige regels te verklaren dat het stuk valsch is dan zal niemand daarmede bedrogen kunnen worden Dan zal de falsaris een ander vervaardigen Dat betwist ik niet mgnheor maar hij zalzich toch bedenken wanneer hij uwe verklaringleest En het ware ook mij aangenaam indien umgn verzoek wilde inwilligen ik kon dan den manalles duidelijk onder het oog brengen en daarbijmet uwe verklaring rekening houden Wordt vervolgd gaan of de gevolgen der concessie van dien aard zgn dat zij aan Frankrgks rechten te kort doen Om dio reden heeft spreker onzen resident aangeschreven te zorgen dat onze nationale belangen niet opgeofferd worden Voor het overige weet spreker dat er voor verscheidene jaren aan Engelschen eene concessie is verleend op Madagascar maar hij weet niet of hun eene nieuwe toegestaan is In elk geval zal do regeering zoo noodig haren plicht doen Een voorstel van deu heer de Mahy om het voor Madagascar aangevraagde krediet van 414 000 fr met 100 000 te verhoogen ten einde de emigratie van Franschen naar ginds te bevorderen is daarop aangenomen De minister had verklaard dal hg die verhooging aannam De begrooting van builenlandscbe zaken is na eenige verdere beraadslaging goedgekeurd De begroeiing van justitie evenzoo die ven eeredienst werd aangenomen met 341 tegen 138 stemmen De Senaat die bg de tweede lezing beraadslaagd heeft over het ontwerp op den kinder en vrouwenarbeid in de fabrieken enz heeft met 1U9 stemmen tegen 99 zich vereonigd met een amendement van de hoor Béronger op art 3 strekkende om hot woord do vrouwen uit dit artikel te schrappen Het artikel stelde namelijk den dagelijksohon werktijd voor kinderen en vrouwen op tien uren Ten gevolge dezer beslissing heeft de heer Tolaio die de beperking voor vrouwen wilde behouden zien zijn omslag als rapporteur genomen In Europa beleven wij tegenwoordig een tamelijk vredelievenden tgd daarbuiten echter is dit niet overal het geval Twee staten doen in de vreemde werelddeolen in den laatsteu tijd veel over zich spreken China en Chili Wat de onlusten in het Hemelscha Rgk aangaat eerst nu komen daaromtrent eenige meer juiste bijzonderheden soms van vermakelijken aard Zoo schgnt o a het electrisch licht der kannoneerbooten eon schrikwekkenden invloed op de Chineezdu te hebben uitgeoefend zij zagen daarin duidelijk hoe het oog van Europa voortdurend op hen was gericht Voorts heeft de bedreiging van den commandant van het Britsche vaartuig r Aspic dat hg de mishandeling der Europeanen zou wreken op de Chineescho staatseigendommen ook eene zeer heilzame uitwerking gehad Overigeps schgnen de onlusten nog volstrekt niet ten einde te zijn Voortdurend komen berichten omtrent nieuwe opstanden thans weer uit Nanking De regeering is blijkbaar niet in slaat de rust op voldoende wijze te handhaven Wat Chili betreft deze Zuid Amerikaansche mogendheid is door de jongste verklaring van president Harrison in een moeilgk parket gebracht Zg laat de zaak der mishandeling van de Amerikaansche matrozen ijverig onderzoeken maar weigert hardnekkig een vrggeleide te verzekeren aan vluchtelingen in hot Amerikaansche gezantschapsgebouw Men is bijna algeraoen van oordeel dat de Amerikaansche regeering in deze zeer voorbarig en ruw heeft gehandeld Hier heefit men een republiek in Zuid Amerika die pas een ontzetlenden burgeroorlog geëindigd heeft Het land is daardoor te uitgeput voor een oorlog met een groote mogendheid De gezant der republiek van Noord Amerika heeft openigk partg gekozen voor den overwonnen dwingeland en al hel mogelgke gedaan om de Congres partg te dwarsboomen Ng heeft êr een straatgevecht plaats gehad tusschen het opgewonden volk dat altijd messen draagt en Amerikaansche matrozen En wat doen de Vereenigde Staten tegenover de krachtigste republiek van Zuid Amerika Ze dreigen met geweld en oorlog en hun dagbladen toonen aan dat die oorlog nu niet gevaarlijk zou zgn omdat een groot deel der vloot van Chili vernield is Indien oorlog wordt gemaakt als wraak voor zulk een straalgeveobt dan zal do geheele wereld schande i roepen over de groote Republiek I PETROLfiüM IVOTEERIIVGR van de Makelaars 1 Caotzlaar SchalkwUk te Rotterd De markt was heden ffauw Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari Maart levering 1892 ƒ 7 25 MeiJuni Juli levering 7 10 Augustus levering 7 15 September October November en Decemberlevering 1892 f 7 25 MARKTBERICHTE N Gouda 29 October 1891 De aanvoer was heden veel geringer dan do vorige week Prijzen algemeen hooger met goeden vraag Tarwe Jarige Zoeuwscho ƒ 9 26 ü ƒ 10 60 Nieuwe dito ƒ 10 a 10 50 Mindere dito ƒ 9 a ƒ 9 76 Afwgkende ƒ 6 50 ü 7 50 Nieuwe Polder ƒ 7 50 ü ƒ 9 Rogge Zoeuwsche 7 50