Goudsche Courant, zaterdag 31 oktober 1891

1891 Zaterdag 31 October N 4671 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön kan geschieden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave Van af heden verkrijg baar EOLPEirS in t ZUUH bij ê W BRAKEL Snelperslruk aii A Brinkman Zoon Gouda a 8 Ï6 PoWer ƒ 8 80 a 7 26 Buitanlandaoho per 70 K G ƒ 7 85 a ƒ 8 5 Gerst Winter ƒ 4 80 a ƒ 5 30 Zomer ƒ 4 40 a ƒ 4 90 Chevalier 6 i ƒ 7 Haver per hoot 4 85 4 6 per 100 kilo ƒ 8 5 a 9 Hennepzaad Inlandsch 8 50 a ƒ 8 75 Buitonlandsch ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Kanariezaad ƒ 7 50 f 8 75 Boonon Broino boonen ƒ 18 50 a ƒ 14 50 Witte boonen ƒ 11 a ƒ 12 50 Paardenboonen ƒ 8 it ƒ 7 Erarten kokende 12 60 a 13 Buitenlandaohe voererwten per 80 K G 7 50 a ƒ 7 75 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 8 40 a ƒ 8 60 Cinquntine 8 50 a ƒ 9 Veemarkt Melkvee goede aanroer Handel en prijzen traag Vette varkens redel aanroer handel traag 18 a 28 et per half K O Bigj en voor Engeland goede aanroer handel traag 17 a 18 ots per half K G Magere Biggen goede aanroer handel traag ƒ 0 40 a ƒ 0 70 per week Vette schapen goede aanroer handel traag ƒ 14 a ƒ 22 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug Graskalveren zeer groote aanvoer handel traag ƒ 30 a ƒ 55 Aangevoerd 95 partijen kaas handel zeer vlug Eerste quiliieit ƒ 28 a 31 tweede qualiteit ƒ 24 8 87 Zwaardere ƒ 30 a 33 Noord Hollandsche Ui 30 Boter matig aanroer handel zeer rlug Goeboter 1 60 a 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 per kilo Burgerlijke Stand OEBOKE N tl Oei Jaunigje oaderi P Sloppelenbarg eo N Bofldeiteijii 25 Jobtnoa Cornelia oaderi P Spniit en C J deo Oi 26 £ lixab th Jecoragatje ooder A a Signer en A C l ljtenbroek S7 Hendrik oaders H de GrDil en A den OedcD Gerardus Actoniui ouders D Vonk en E M Tao der Heijden 88 Joban oudere G van Leer en O H L van Nestelrode 29 Leendert Jacob oaderi C J Slaiter en N I aftfaer OVERLEDEN 27 Oct U J Lans kniiTr van J F Weller 46 j 88 J Mul 11 d J de Jong 76 j GEHUHD 28 Oct A Ure en C Ualie C Schnitger en J tan Geldereo P den Hertog en H 11 Holler ADVERTENTIEN Ondertrouwd P KERSBEEGEN U Weduwnaar van M W Satbu EN J BÜCKMANN Weduwe van C Jiskoot I 29 Otober 1891 sCrravennage Receptie te Reeumji 1 Norember a s Heden overleed plotseling na meermalen gesterkt te zyn door de genademiddelen der Heilige Kerk onze geliefde Vader en Grootvader JACOBUS DK JONG in den onderdom van 76 jaren en zeven maanden M C JASPERS DE JoNo J P DB JONG M C JASPERS Gouda 28 October 1891 De zaak zal voorloopig op dezelfde wijze worden voortgezet Café KEVF Wegens sterfg eval VRIJDAG 30 OCTOBER J F WELTER Zeer Nette Gesteendrukte EiMmETJES worden GELEVERD door A BRINKM en Zn Vrijdag wordt tot uur s avonds en Zaterdag tot 5 uur namiddags tot alie prijzen verlcoclit H006E GOUWE 252 Fluweel in alle kleiren 26 Ct Zwart van 60 voor 35 et Cheviot wollen stof in vele klenren voor Jongens pakjes Rokken voering enz van 50 voor 15 ct Linnen Oamea Fronts bg de zea 8 ct per stuk Kluwen Haak en Breigaren bg de 10 kluwen 7 ei per stuk Baddoeken 7 ct per stuk Beschadigde Tafellakens 23 en 55 ct Servetten Handdoeken enz voor spotpryzen Uoor water beschadigd 2 en 3 els breed zuiver Linnen voor de helft Constitutie voor sloopen Krimpvrge Flanel beschadigd 13 ct en onbeschadigd 15 ct Gobelin Tafelkleeden beschadigd 55 ct Beschadigde Satinstreep voor Nachtponnen enz enz 11 ct Zwart Thibeth Spreien Keper en meer goederen moeten en zullen allen Vrydag en Zaterdag verkocht worden HOOOIl OOUWE 252 Eenige fijne gestikte Fsntaisiedekeas en fraaie Damasten Tafelstellen voor elk aanneembaar bod S 1 1 WêM OÜ llii ifiu 53 JHi utta Percha Jassen C3 nder Goederen Anti Riiumalisciie WoibereidingC4 itrusliiig en op maat ö ames Ondergfoederen systeem Dr Jaeger P lie Arlikeien voor het seizoen in groote verscheidenheid voorradig Heisdekens Flaids JacMvesteE JacMlsuizen BONTEN MUTSEN PELSKRAQEN GLACÉ HANDSCHOENEN gevoerd WROKS voor HH Vélocipédisten enz enz De Zwitsersehe Pillen van den tpotheker Rich Brandt mtênt 10 Jam oor mfmonm p i ll t i M l OMMMhMraB m tem h t Vabllck to t fMit m MUkarelmi aU gMékam wanuMi mIwt wvkm 0BMha4 U k € ene ea HuindadeL juw t fm Pnl Ir H Virchow a njn mL Ir T Frerteha 8 jn n T Seanzonl wonbuig C Wltt Oo ihaa Zdekauer at PMnburg SoederstUt Kaam Lambl Wandiau Fortter Blrmkigham Onderbulks organen ▼ Oletl MOnchM 1 Reelam L ip ig tn ▼ Hnssbaom a Hertz Aimterdam T Korczjmskl a Brandt KluMnburg bij storingen In de kaUaa traaaa ataalvaaf Toort rail ▼ oortiom Bd oaa lt ld ItekaU bMaawahaM kai a4an KwftUm mr l r last ma aai darmda TarstoMlw o d d s h d n Boo li höonpijB doljM l h U rakrak aan aanaat au Zw ttM ai th Plji aTaadmApotfc k r BUhard Biaadt aordia om kar sattla wklaf daarnaaaaa faana tafaaaMa m lUa I tMT Om Eleh by den aankoop te besehenne i M i 5 Baceaiaaktc prepuatea ma mtl la d ai Mk ku itMd aaai d allwa eektaXwMaaraehe PUlea van dea Apatkeker BlebdM Braadt Pi7 pn dom mal i bniik aanwiJiiBf 70 Cssii tnïttle aaawkculf r op d t bet U rbow o rgsdnikte door d v t bcwbemd bandoliaierk of éHket het wltt kmla aphct raede Teld en de haadteekeaiac Bekd Braadt iicb p i d dooii b Tiiid Dr Haofddepet F B Taa 8aatea Kaltf te Betterdam Omnibusdienst Gouda Bodegrave VICE VERSA Aanvangende Z November 1891 Firma Gel3 BLOM Zie Terder Strooibiljetten m KUTDEHMEISJE GEVRAAGD die Stoppen en Naaien kan Adres CRABETH8TRAAT Q 277 Vpor terstond g evraag d EEN Kindermeisje leeftgd 15 jaar MARKT A 96 De nitgave dezer Conraut geschiedt dagel ka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 30 October 1891 Gisterenavond werd alhier oen sohryven ontrangen van den beer Boogaerdt dat hy op raad van zyn reneesheer het mandaat voor het district Gouda zou nederleggon Hot tijdstip ivaarop dit geschieden zal wordt niet genoemd en wij vertrouwen dat men den heer Boogaerdt zal kunnen bewegen geen overijlde stappen te nemen Het is meer gebeurd dat Kamerloden om ziekte of andere rodenen geruimen tijd de zittingen der Kamer niet konden bijwonen Wij zouden dtts onien geucbten afgevaardigde ernstig in overweging geven de uitvoering van het noodlottige besluit althans op te schorten wellicht kan hij het over eenige maanden intrekken Hoe ons dit èn om den man èo om de zaak verheugen zou behoeven wij niet te zeggen De Standaard bevat reeds eenige opmerkingen daaromtrant mat het opselmft Diatnet tnula op dit oogonblik zullen wij slechts ééa punt uit dat schrijven tegenspreken Wij meenen nl te kunnen verzekeren dat de heer Boogoerdt den eod wel heeft afgelegd iii handen van H M de Segontes maar dat hij spoedig daarna door een aanval van de kwaal die hem sedert den zomer vervolgt genoodzaakt werd huiswaarts te gaan en zich onder behandeling van zijn geneesheer te stollen In do heden gehouden vergadering van den gemeenteraad die door alle ledon werd bijgewoond werd de gemeente begrooting voor 1892 behandelden vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van 338 340 58 De discussie die daarover gevoerd werd kunnen FEVILLETOIM Uit let Duittch XIX 71 Von Hohenhausen nam het papier weder op dat hij op zij schiijttafol had gelegd Ik zie er eigenlijk niet eens de noodzakelijkheid van in zeide hij maar daar gij het wensoht wil ik de verklaring wol geven ge zult dan zelferkennen dat het schrift niet van mij afkomstig is Hij nam een pen en schreef ijlings eenige regels op de keerzijde van het document dat hij daarna den rentenier teruggaf Inderdaad dit schrift heeft geen gelijkenis daarmede antwoordde de inspecteur nadat hij een vluchtigen blik op do verklaring had geworpen ik dank u Het geding tegen den moordenaar was zeer belangwekkend mijnheer I Ik kan dat niot zeggen op mij werkte hetvermoeiend Do schuld was dan ook van den beginne af zoo duidelijk bewezen dat geen belangrijke mededeelingen guduroude hot proces waren te wachten Het meest belangwekkende oogenblik was het ver wij daar do vergadering die ten 12 uur begon eerst ten half 5 ure eindigde eerst in een volgend nr opnemen Vooraf werd besloten het werk der herstelling en vertiramering van bot gebouw der voormalige Gasthuiskerk tot bewaarplaats voor archief en librye te gunnen aan den beer H 3 Nederhorat alhier voor ƒ 8020 De Baad besloot in deze zitting ter beschikking te stellen van het Departement Gouda der Maatschappü tot Nut van t Algemeen eeu der lokalen van de 2e kostelooze school om in de avonduren aan volwassenen onderwijs te doen geven in lezen en schrijven van welke gelegenheid ieder tot welke geloofsbclydenis ook behoorende kosteloos zal kunnen gebruik maken De bij den raad ingekomen adressen en andere stukken zullen in een volgend No onzer Courant worden medegedeeld Na eene langdurige absentie trad de Kon Vereoniging Het Nederlaudtch Tapneet gisterenavond weder in ons midden op Het Qeed ons genoegen de Amsterdamsche artisten waarvan enkelen al zoo vele jaren achtereen ons tooneel belraden opnieuw hier te zien Zij voerden een Rnsaisch drama op getiteld De Strikken van het Noodlot van Nicolaus Potjechin Hoewel dit eenige goed geschreven effectvolle tooneelen bevat kan het niet worden ontkend dat er over het geheele stuk iets drukkends iets mats ligt en als dan de pauzen bovendien nog zoo lang worden gemaakt als gisteren het geval was dan gaat er wel wat verloren van den indruk die het goede spel der artisten anders zon maken De dames Frenkel Bouwmeester en Holtrop benevens de bh Clous Schoonhoven en Tourniaire vervulden met talent de hoofdrollen terwyl mevr de Vries uitstekend voldeed in de kleine rol van Sajio I hoor van don herder Die aanvankelijk don indruk van een omgekochten getuige maakte zeido do graaf Als bij was omgekocht dan beeft hij zich nogin de laatste miuuut bedacht Tot zijn eigen geluk had hij de beweringvan den beschuldigde gevestigd dan zou men hem zeker onverwijld wegens meineed hebben govangen genomen Dat geloof ik ook zeide de inspecteur zijn mededeeling had trouwens de overtuigende bewijzen niet kunnen ontzenuwen Veroorlooft ge mij hettooneel der misdaad te bezoeken Ik stel belangin zulke zaken Ik heb er niets tegen antwoordde de graatbedaard Indien ge het wenscht geef ik u eenbediende mede U is zoor vriendelijk ik dank u den wegnaar het meer zal ik wel alloen kunnen vinden Maar indien ik oen ander verzoek mag doen danzou ik voor de vervulling er van buitengewoondankbaar zijn En dit verzoek is Men heeft mij van de kunstschatten die zichin dit lot bevinden zoo veel lerteld dat ik er reedslang naar gereikhalsd heb ze te zien Ik ben zolfverzamelaar en ofschoon mijn collectie van geenbijzondere beteekenis is bevat zij toch moiug stuk dat bezienswaadig is De graaf scheen het verzoek wel wat onbeschaamd ADVERTENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Uae s zuster Sommige leden van het gezelschap hadden wel wat veel hulp noodig van den souffleur Gisterenavond ontstond een begin van brand in het jVeroenigingsgebouw dat door het flink optreden van den pachter on den president der vereeniging in korten tyd werd geblusoht Een der groote petroleumlarapen geraakte in brand doordien de kous scheef was afgeknipt en do pachter dit wUde herstellen en haar daartoe op een tafeltje plaatste waardoor zeer waarschgnlgk do lucht werd atgesloten In een oogenblik lag de brandende lamp op den grond en de vlam die roods tot hot plafond opsteeg werd met zoete melk en de jas van den pachter bedekt welke geheel verbrandde terwyl de president zijn broek en pantoffels door de vlam zeer beschadigde welke schade zeur zeker gaarne door de assurantie maatschappy zal worden vergoed en da blusschers beloond Bij den winkelier G S te Zevenhuizen is gisteren naoht brand ontstaan in de woonkamer onder eenige kleedingstukken welke bij de schoorsteeu op een stoel lagen en waarin vermoedelijk vonken waren ereraakt Door den rook wakker geworden was S ochtor deo brand spoedig meester Met ingang van 1 December ia tot burgemeester van Rotterdam benoemd de heer P Lijcklama ft Nijeholt thans burgemeester van Leeuwarden In de provincie Zuid Holland wordt eene vereeniging opgericht van ambtenaren ter gemeente secretarie In den loop var November zal waarschijnlijk de eerste algemeene vergadering te sGravenhage worden gehouden te vinden maar het zou toch onbeleefd zijn geweest het van de band te wgzen Ik vrees dat uwe verwachtingen teleurgesteldzullen worden zeide hy Dat kan ik niet gelooven antwoordde de oude heer op vroolijken toon de wapenverzameling alleen moet van onschatbare waarde zijn Misschien verkoop ik die In dit geval verzoek ik u mij met den verkoop te belasten zeide de rentenier vlug Ik sta met zeer vele verzamelaars in verbinding ik zou den hoogsten prijs Besloten heb ik nog niets viel do graaf hem bedaard m de rede maar het zou mij mogelijk zijn dat ik daartoe orerga en dan zal ik mij u herinneren Ik hecht geen bijzondere waarde aan die wapenverzameling ik zie liever schilderijen Zoo hoeft ieder zgn stokpaardje schertste de rentenier terwijl hij opstond De sraaf trok aan de bel Geleid dien heer door het slot beval hij don binnentredeuden kamerdienaar maakt hem op alle kunstvoorwerpen opmerkzaam gij kent ze beter dan ik Nogmaals mijn har elijken dank zeide de rentenier onder een buizinï Wanneer ik u ooit diendank werkelijk benijzen kan dan verzoek ik u overmij te beschikken De graaf nenkte met de hand en de oude heer ol xde den kamerdienaar die hem door alle ertrekken voerde