Goudsche Courant, zaterdag 31 oktober 1891

Os iolcidiug ii voorloopig opgedragen aan den heer A Blankenatein te Oegatgeeit Het statistiek instituut heeft zich ton Te oeke Tan de Vereeniging voor de statistiek iu Nederland gesteund door den minister van binnenlaiidscbe zukan die blijkens vroegere aanschrijving van meuuing was dat het voorgenomen ondenoek voor het algemeen rijksbestuur van groot belang en nut oude zijn tot de burgemeesters gewend mot uifuoodiging om ten einde een deugdel jk onderzoek naar do armenzorg ti kun nen iustulleu ecne lijst bo att6nde 42 vragen betrekking hebbende op de bedeelden en verpleegden zoo nauwkeurig mogelijk te willen invullen en verder e inlichtingen op deze zaak betrekking hebbende te geven Den len Xovember is bet 25 jaren geleden dal de te Rotterdam gevestigde Vereeniging tot hot verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor ZuidhoUand door den bekenden oogarts dr de Haas werd gesticht Uet geheele aantal patiënten in die kwarteeuw door dr De Haas als directeur geneesheer der ïoroeniging geholpen bedraagt circa 74000 het aantal verpleegden iu het gesticht der vereeniging 3100 met 86000 verpleegdagen het aantal adviezen 466000 de afgeleverde brillen 20000 het getal groote operatien 4500 üe vereeniging int ƒ 3400 aan jaarlijksche bijdragen on genoot ƒ 4400 subsidie ran gemeenten en provincie In de laatste maanden is het gesticht belangrgk uitgebreid eoue ruimere wachtkamer gebouwd voor de polikliniek betere lokalen voor do administratie meer ruimte gemaakt voor ligplaatsen van bet steeds toenemend aantal verpleegden Uit de Kon Utreohtsche fabriek van zilrerwerk des hoeren C J Begeer is naar mon aan de A B Cl mededeelt weder een fraai stuk werksgekomen namelijk een gedreven ziheren bloemenbak welke door de inwoners van Drieborgen en Kijseuburg is aangeboden aan hunnen burgemeester baron V in Heemstra bij gelegenheid zijner zilveren bruiloft Het is een op vier versierde pooten rustende lange bak waarvan de vorm aan een rank vaartuig herinnert Aan de eene zijde ziet men do wapens van Driebergen n Kijsenburg omgeven door attributen van landbouw en handel aan de andere zijde da familiewapens vao Van Heemstra en zijne echtgenoote In een dorp van het district Siras Aziatisch Turkije beeft dezer dagen een man zijn 152en verjaardag gevierd uaar het officieel blad van Sivas verbaalt De naam van dien Mohammedaanschen Methu lem is Mo tapha Baba Hij heeft een kleinzoon van 90 jaren De Turksche Kegeering heeft hem een jaargeld toegekend Ëen bruidspaar met een zeer talrijk familie is dezer dagen te Buriana m Spanje getouwd Da bruigom Jozef fiipoUès was een man van 82 jaren had 12 kinderen 64 klein en 35 achterkleinkinderen De bruid een weduwe van 66 jaren had 8 kindereu en 14 kleinkinderen Zoo vormden alleen de kinderen en kleinkinderen van het paar een bruidstoet van ruim 200 personen B De rentenier Meijer scheen inderdaad eon groot kunstliefhebber te zijn maar een voornaam kenner waa bij niet Daniël zag zich ten minste genoopt o er bet oordeel van den ouden heer te lachen die omwijlen voor een werk ran twijfelachtige waarde taan bleef om het aandachtig te beschouwen en dan weder een kunststuk van den eersten rang geheel niet zag De wapens beschouwde de rentenier tamelijk lang en naar het scheen met een kenitersblik maar bet oordeel dat bij zich veroorloofde was zeer oppervlakkig en soms geheel ralscb De oude Daniël sloeg daar geen acht op hij voerde thans den vreemden heer iu een pronkzaal B hier waren bet bovenal de portretten der grafelijke familie die zijn aandacht boeiden Dit was waarschijblyk het portret van denOTerieden graaf Van Hohenhausen vroeg bij entoen Daniël bevestigend knikte vervolgde hij Ik beh den ouden heer gekend het was eenzeer voorkomend edelman een bemiuneoswaardigkarakter Ja dat was hij I zuchtte Daniel In vrede ruste z ne aasche en in eere zijne nagedachteoia Kn dit portret Wylen mevrouw de gravin de moeder fan onzen genadigen heer Het portret ran den laatsten is waarschijnlijk Nog niet geschilderd mijnheer I Dan is het tijd zeide de rentenier echertsend Men meldt uit Wagen ingon aan het Biladt Gister avond is mr W F Schimmel vroeger advocaat en procureur te Amsterdam door den officier vau justitie in zynu woning in hechtenis genomen hy is gevankrlyk noar Amsterdam overgebracht VVy herliineren dat du heer S reeds eeuigu maanden geilden wegens verdenking van misdadige haudeliugeii in z jn betrekkiui tot Trnnsvaalache oudorneniingen in hechtenis was genomen doch na eenige dagen op vrije voeten word ges eld Het onderzoek werd intusschen voortgezet en daarbij schijnen genoegzame redenen te ziju aan den dag gekomen om hem wederom gevangen te doen nemen Hij had zijne woonplaats naar Wsgeningeu verplaatst maar heeft van de hem intusschen gelaten vryheid geen gebruik willen maken om het land te verlaten Gisterou had te s Hertogenbosch een bijeenkomstplaats van de katholieke leden der Ëerstu en TweedeKamer die zich als Centrums olub hebben geconstitueerd Ti rf Ouder het opschrift Altijd verdachtmakingen schrijft de Ziilfh Cl De anti revolutionaire pers de Standaari voorop de kleine bladen uatuurlyk iu do achterhoede vindt het verschrikkelijk dal Mr Hubrecht benoemd ia tot lid van den Raad vau State Men ziet nu hoe ojverbiddelijk de lijst van exolifsiuvo partybe noemingen al weer aau het groeien is Precies zooais de coterie altijd gedaan heeft Ja het is toch wel erg als een liberaal ministerie eeu liberaal ambtenaar voor eene benoeming durft voordragen I Het vorige ministerie deed geheel anders Het deed met aan partijbenoomingeu De Zu h Ct haalt eenige voorbeelden aan van door dat mmtsterie gedane benoemingen waaronder die van den heer Lohman tot gouverneur van Suriname en van diens zoon tot ambtenaar bij het ministerie van koloniën nog voordat hij in Nederland was teruggekeerd en van den kapitein der artillerie Fabius tot inspecteur van het L U en gaat dan voort luderdaad het is ai te brutaal na belgeen er in de laatste jaren op het punt van benoemingen geschied is uu onmiddell jk te jammeren als niet een der antirevolutionaire grootheden door het liberale minUterie in den raad van State geplaatst wordt Is mr Hubrecht met een kundig man Is by niet wat thans nu gelijk de Standaard erkent telkens advies moot worden uitgebracht over de schoolsubsidién van belang is eene erkende specialiteit op hdt gebied der oadenryswelgeviiig P Maar dat komt niet in aanmerking Als er een liberaal benoemd wordt dan is dat eene schandelijke partij benoeming Werd ar een katholiek benoemd dan zou bet heelen dat de liberalen by de katholieken in t gevlei trachten te komen alleen wanneer antirevolutiouaire broeders tot hooge ambten warden geroepen handelt hel liberalar ministerie behoorlijk Wij zouden het al wel vinden indien bet vorige anti liberale ministerie even goede redenen kou aanvoeren voor de benoeming van mr Brouwers in den raad van State als bet liberale ministerie voor die van mr Hubrecht Voor de maatscbappelyko stelling van de engelsche journalisten is de volgende anecdote karakte Indien de dood hem plotseling wegrukte bleef in de rij der voorouders een leegte Of bestaat er een portret uit zijn jongelingsjaren Neen In bol geheel niet f Niet eens een photografie I Gij ziet dus hoe naby bet gevaar ia dat zgnportret eenmaal zal ontbreken I Hg is nog gezond en in bet best van zgnleveu zeide Daniël het gevaar zal dut nog zoo groot niet zyn Kn sedert bij uil Amerika is teruggekeerd I zal by waarschynlyk geen tyd gehad hebben om er aan te denken I Hebt gij hem gekend voor hg naar Amerika I ging vroeg de rentmeester die thana aan de kunst1 schatten geen aandacht meer schonk Ja zekor ik ben reedt dertig jaren in dit buis I Een lange tgd I En hebt ge hem bij zyn I terugkomst zeer veranderd gevonden 1 I Ja en neen antwoordde de kamerdienaar Toen hg heenging had hij nog geen baard hij droeg ook geen bril reeds dit gaf hem een ander uitzicht Ook is zyn gestalte hooger krachtiger geworden en zijn stem heeft een dieperen klank gekregen orerigens echter is hy dezelfde gebleven Men zou denkeu dat hij daar ginds ruw moestgeworden zijn zeide de rentenier maar de aristocraatverloochent zich nooit het onderhavige geval geeftons weder hot bewijs daarvan Ge dient dus reeds dertig Jaren in dit huis Dan zult ge wellicht op ristiek Vóór eenige maanden was Gladstone vig plan by oen politiek diner een rede Ie houden de vertegenwoordigers der verschjllondo bladen waren uitgenoodigd men liet ben echter in een zaal naast die waar Gladstone zou spreken ilineeren Gedurende den maaltijd deelde men den grooten staatsman meda dat alle reporters waren heengegaan Waarom P Zij ziju beleediitd omdat men hen in de kleine zaal het dineeron Zy hebben g lijk Ik g ook weg Ik zal niet spiekon Indien ik het geweten had was ik ook in de kleine zaal gügnau ik ben ook journalist Zoo gezegd zoo giedaaii hij verliet de zaal terwyl hij do candidnatafguvaardig den die op zijn redeuaarsgave gehoopt hadden on hun candidaturen te stollen geheel verbluft achterlist De eigenaar van een bekend kloerenmagazijn tt Amsterdam kreeg in de vorige week eeu bestelling van iemand uit de nieuwe stad zich noemende 8 de Vr Toen het pak werd geleverd volgde geej betaling ook niet toon du quitantie herhaalde mnlon werd aangeboden Eeu dezer dagen meldde zich du goedo klant weer aan hut magazijn zeker om den miigazijnhoudür opnieuw met zijn gunst u vorcereu maar werd nu geilwongen het vroeger b stolde pak dat hij toevallig aan had uit te trukkta en zich iu een oud afgedragen pak te steken Vergezeld van drie bedienden ging nu de patroon met den wanbetaler naar dieus huis en eischte daar betaling vau het geleverde waaraan zooais vanzelf spreekt niet voldaan werd Het nieuwe en het oude pak werden nu meegenomen Vóór de kleermakers echter buiten waren werden zij door drie mannen aangnvallen en zoo toegetakeld dat zij zich naar het Gasthuis moesten laten voeren om daar hun wonden te doen verbinden Ër is natunrlqk proces verbaal opgemaakt van het gebeurde tjcio Asu een particulier schryven dd 9 September uit het bivak Nanga Tebidak ontleent de MM Ct het volgende omtrent da expeditie in het Siotangscbe Vóór een jaar onder de Rokka s óp Flores en nu sedert den I6n Augustus weder ten stryde toegerust in het hartje van Borneo Maar do correspondentie met mijn betrekkingen zal wel niet zoo gemakkelijk gaan als toen want de geheele ri ii r die wy van l onlianak af gedurende drie weken opvoeren ia tot ecu paar dagreizen beneden ons onveilig Voortdurend knallen er de geweerschoten Wat bier evenwel interessants te zien is en voorvalt zal ik trachten ook nu te uwer kennis te brengen Vu Pontianak dau gingen wij per stoomcr den Kapoets op naar Sintang doch hier begonnen de zwarigheden Door den zeer lagen waterstand moesten vjj allen met onze bagage en munitie ons overschepsn in weinig diepgaande prauwen en andere lichte vaartuigen En zoo stevende den 26n Audustuseen vloot van 42 grootere en kleinere prauwen do Melau ririer op die bij Sintang in den Kapoeas valt t Was eeu vroolijk gezicht al die met vlaggen en wimpels getooide scheepjes Ik zelf bad een uitstekenden bidar met acht roeiers en een stuurman die de ondiepten en gevaarlyke plekken goed kende Die gevaarlijke plekken waren er in grooten getale Zy zijn bekend onder don naam riam d i een grootr dwars door de rivier loopende rotsbank waarover het water zich met verbazend veel kracht naar beneden stort en daardoor watervallen of beter gezegd stroomver pensioen aanspraak kunnen maken Ja wanneer de oude graaf nog leefde Den dank dien hy u schuldig was moet dezoou kwgteu Zoo zegt men maar niet ieder denkt zoo Dank Waarvoor Voor de trouwe diensten Daarvoor wordt meh immers betaald Het klinkt zeerfraai waarde heer maar het blgft bij woorden Hoe Zoudt ge reden hebban om u overondank te beklagen rroeg de rentenier bigkbtarverontwaardigd Dat pleit ver van gunstig roorhetkarakter van den graaf en ik kan niet gelooven dat hy zoo ondankbaar zou zyn Daniel zweeg Zijn verbiltering over de modedeeliogen hem door Hackert en Vn i lerstrekt kon zyn beklag over den graat wel rechtvaardigen maar hij wist niet of hy dien vreemdeling vertrouwen mocht schenken Indien de graaf van zijn beklag kennis kroeg dan was het mogelijk dat het hem tot voorwendsel voor een onverwijld ontslag zou strekken De inspecteur droog ook niet verder aan het was hem voldoende te weten dat hy aan dezen bediende een bondgenoot kon hebben zoodra het hem weuschelyE voorkwam en de omstandigheden hem veroorloofden zijn meeoiog ton beste te geven Uy gaf den ouden man een aanzienlyke fooi en sloeg den weg naar het park in Wordt ttrvolfd snellingen vormt Als we by dergelijke riams kwamen moesten de piauwon ontladen worden en dan door de vereende krachten van soms meer dan 100 roeiers tegen do riains op en er overheen gesleept worden Zoo kwamen wij den In Sopt te Nanga Pajak waar reeds eeu veraterkin goed vun vivres voorzien opgericht was Vaii biir zijn we een paar dagen later naar Niiuga Tehidiik vertrokken waar we thans iu een versterkt bivak verblijf houden Morgen of overinorgun gant het verder de Tübidak riviar op en zal ook het voutpiid dut laufts deze rivier loopt voor den upmnrso i benut worden Beiden voetpad en rivier heb ik oen paar dagen gekduu mogen verkennen Eerst het voetpad dat vau hier uit naar de Tebidakstreek heoite te loopon en ergens deze riiier meest kruisen Na een ipuiach van 4 uur vond ik dit kruispunt en ontmoette tevens ecuij e D ijaka vau wie ik inliclitingen betreffende den vij ind kreeg Den volgeuden dag werd ik uilgozoiiden om de rivier te verkennen Oin op hetzelfde punt te kuiuen bad ik nu 5 uur roeims noodig en moesten er maar eventjes 18 riains gepassuerd worden I Gisten n heeft de vijand iels van zich laten bomerken door een detachement dat nnu do verbeti ring van het voetpad werkte te btjschieteu gelukkig zonder gevolg Wat is het hier toch een vreemd land I Wij zijn in een streek waar n g nooit Europeanen zijn geweest en waaromtrent dus zoo goed als niets bekend is Verbeeld u dan dat een paar dagen geleden toen we oen kuil wilileu graven teu einde zandzakken te vullen de patjals afstuitten op eeu laag steenkolen die zeer brandbaar blofceii tu ziju Goud en diamanten worden hier ook gevonden Hoeveel jaren zal het nog duren voordat deze schatten te voorschyu zullen worden gebracht I Voor het gerechtshof te s Hage werd Woensdag de volgende zaak behandeld Een oude heer geneesheer op een dorp had eene huishoudster en wilde op zekeren tijd met haar trouwen De huishoudster voelde ook neiging tot dat huwelijk en de beide gelieven kwamen in hol kastje ïocli schijnt er van verschillende zyden invloed te zyn uitgeoefend op deu ouden heer althans het voorgenomen huwelijk ging niet door en de huishoudster verliet haro betrekking Ongeveer eene maand later stierf de oude man en de erfgenamen nagaande zijne nalatenschap kwamen tot de overtuiging dat er een vrij aanzienlijk bedrag aan effeeten werd vermist Zy dachten direct aan de huishoudster die zich zoo spoedig nadat het huwelyk was afgesprongen naar hare geboorteplaats had begeven en steen en been klaagde dat zij in zulke armoedige omstandigheden achtergebleven was ja dit ook volhield by de officieele ondervraging De justitie echter deed huisonderzoek en rond in do woning iu het bezit van die doodarme huishoudster de vermiste elfecteu zelfs een effect waarvan het oouponblad was gevonden iu de nalatenschap van den oudeu heer De huishoudster werd nu in hechtenis genomen en veroordeeld wegens diefstal Neen I Zy produceerde een geschrift geheel door den ouden heer geschreven en onderteekend waarby aan haar de bewuste effecten geschonken terwgl zy haar klagen over armoede en haar outkentenia motiveerde met de bewering dat zy den ouden man had beloofd van het geschenk nooit iets te zullen zeggen Daarmee werd de instructie afgebroken en da verdachte huishoudster op vrye voeten gesteld Het spreekt intusschen wel van zelf dat dit alles behalve in den smaak viel van de erfgenamen die dan ook niet aarzelden om onder handen van den griffier bij de rechtbank te Zierikzee onder wiens berusting de teruggevonden effecten zich bevonden revindicatoir arrest te leggen beweerden eigenaars van die effecten te zgn welke naar hunne overtuiging waren ontvreemd en vorderden dat aan hen en niet aau do haishoudster da effecten zouden warden teruggegeven De griffier refereerde zich geheel aan het oordeel der rechtbank doch de rechtsgeleerde raadsman die voor de huishoudster occupeerde beriep zicb op art 2014 al 1 B W Met betrekking tot roerende goederen die noch in renten bestaan noch in inschul den welke niet aan toonder betaalbaar zijn geldt het bezit als volkomen titel Wel boden nu de erfgenamen aan roraohillende feiten te bewijzen waaruit blyken zou dat de huishoudster zich door oneerlijk middelen in het bezit der effecten had gesteld doch de rechtbank oordeelde dat die feiten uiot ter zake dienende eu afdoende waren eu erkende de huishoudster als eigenares Hiervan nu kwamen de erfgenamen in appèl en beweerden gisteren voor het Hof by monde van mr A M van Stipriaan Luisoius dat het hier voorna melijk gold de beteekenis die door het Hof zou worden gegeven van art 2014 B W waaruit volgens pi resulteerde dat al geldt dan bezit van roeremi goed als titel dit alleen geldt voor deu bezitter te goedertrouw die van dengeno welke heeft ontvreemd het bezit te goedertrouw heeft verkregen zoodat in ca9U ten beroep op dit artikel door de huishüuilstor uiot opgaat De gestelde feiten welke de appellanten aannemen te bewijzen zijn voldoende om bezit ter kwader trouw te constateeren tu hij vordert om alsnog tot bewijs dier bewering te worden toegelaten Mr E N te Brauw in d ze oor de gtintimeerde optredende bestreed met kracht de hier omtrent dit artikel verkondigde leer Kvvatie trouw is een woord men moet feiten bewijzen waaruit do kwade trouw blijkt maar dat is hier niet voldoende hier moet ontvreemding bewezen worden eu zoolang gesteld al dat het aangeboden bewijs geleverd worilt uit de bewezen feiten zelfs niet noodzakelijk do kwade trouw volgt maar schenking mogelijk blijft zoolang heeft men niet de actie uit art 2014 al 2 Hij concludeerde tot bevestiging van het vonnis Deu 23en Nuvomber zal bet O M conclusie nemen BuUefllaiidsch uverzicbt De telergaaf heeft bericht dat de aartsbisschop van Sens een brief heeft gezondet aan den Frauschen minister van justitie on eeredienst om zijne goedkeuring te kouneu te geveu over diens circulaire aan de bisschoppen Dat klouk heel wat anders dan do aanvallen waaraan de minister te dier zako heeft blootgestaan van de zijde van prelaten en ook wat anders lun de betuiginguu van instemming en sympathie die de aartsbisschop van Aix wegens zijn heftig antwoord aan den minister vau vele prelaten ontvangen hee t Wij hebbeu in ons vorig uuramer bericht dju brief van deu karJinaal aarts bisschop van Sons bgna geheel medegedeeld Maar wat blijkt nu Dat de brief eene fopperij was van een spotvogel Die soort van aardigheiil is by de Franschen veel geliefd Wij gewaagden hierboven van de betuigingen van instemming eu sympathie die den aartsbisschop vuu Aix tor zako zijner vervolging zija geworden De clerieale Monde meldt thans dat de kardinaal aartsbisschop vuu Parys almede een schryven van dien aard tot zijn ambtgenoot te Aix heeft gericht Een strafvervolging die onlangs te Berlijn is voorgekomen heeft thans de aandacht der geheele wereld in beslag genomen omdat de üuilsche keizer aanleiding heift gevonden zich het geval aan te trekken Deze strafzaak heeft zeer treurige toestanden aau het licht gebracht Een nachtwacht werd ruim een jaar geleden vermoord Langen tijd duurde het eer de justitie den vermoedelijken dader op het spoor kwam Als zoodanig word ten slotte zekere Heiuze aangehouden die tut het lage gild der Zubalter souteneurs behoort personen die leven van het slecht gedrag van hunne en andere vrouweu Om achter da waarheid te komen moest hot gerechtshof een aantal getuigen hoeren van hetzelfde slag als Heinze en zijne vrouw ook velen die met den beschuldigde in de gevangenis waren geweest en vvie hg menige onvoorzichtige uitlating had doen hooren Tot een veroordeeling van Heiuze en zijne vrouw die mede terecht stond is het echter niet gekomen want het gerechtshof heeft gemeend du behandeling Ie moeten schorsen Er was uamelgk tydeus de instructie bg den rechter van onderzoek eeu brief uit Chicago ingekomeu waarvan de schrijver een Duitscher te Kennen gaf dat hg wist wie de dader was en voor zekeru geldsom dien wilde bekend maken Aan die bewering was geen geloof gehecht maar het gerechtshof besloot op aandrang der verdedigers naar dien persoon onderzoek te doen By de behandeling der zaak kwamen zooais wy zeiden vele treurige toeetandou aan het licht omtrent het schuim der Berlijnsehe bevolking Ook bleek hoe in de gevangenissen sterke drank en likeuren kouden worden binnengesmokkeld en de gevangenen met elkander allerlei afspraken maakten Bovendien werd in de Berlynache bladen ernstig geklaagd over de talrgke belemmeringen welke de beide verdedigers telkens opwierpen in het belang der beschuldigden natuurlijk en waarvan nu en dan scherpe Woordeuwisseliugen met deu president het gevolg wareu geweest Ziedaar hel geval waarin de keizer aanleiding beeft gevonden aan het ministerie eeu brief te schrijven waarvan da telegraaf den hoofdinhoud over alle landen heeft verspreid In dat stuk zegt de keizer dat hij reeds aan den minister van justitie in het bijzonder over deze zaak zijn opvatting heeft te kennon gegeven en dat zoowel deze minister als die vau binneulanilsche zaken maatregelen beramen om tot wegneming der aan het licht gekomen schandalen te geraken flij vindt het echter bovendien noodig zich tot het geheele ministerie te wenden met opdracht zoo spoedig doenlijk op grond van het on derfoek door de beide genoemde ministers ingesteld voorstellen te duen Hij acht zich geroepen levens te wijzen op hetgeen hem hoofdzaak voorkomt omdat in zijn naam recht wordt gesprokon en hg de hoogste hoeder is van recht eu orde 1 n de eerste plaats veriangt hg een krachtiger bestrijding van de zediloüshoid en zegt aan do ambtenaren van politie en justitie daarbij zijn erkentelijk en steun toe In de tweede plaats wenscht bij zoo noodig verscherping der strafwet maar tevens dat de rechters bij de toepassing der bostimndo bepalingen zich niet door valsnlie humaniteit laten leiden en reeds bg een eerste vervolging de hoogste siruf opleggen Verder Verlangt hij dat bij het strafproces door gopaste maatregelen worde voerkomen dat do verdedigers in plaats van gelijk bun plicht medebrengt tot opsporing dor waarheid bij te dragon zich er op toeleggen het onrecht zelfs door liciilzmnige j frivole middelen te doen zegevieren Ook behoort de waardigheid der rechters zooviel tegenover de verdedig ng sis tegenover beschuldigden eu publiek streng te wordm gehandhaafd Eindelijk acht hij het noodig evallen waarbij ergerlijke oozedelijkheden ter sprake komen met gesloten deuien te behandelen Het stuk draagt enkel de onderieekeuing des keizers als koning van Pruisen met tevens die van oen zgner ministers Het is dus niet en koninklijk besluit maar slechts een uiting van s keizers persoonlijk gevoelen zooais dan ook aan het slot gezegd wordt dat de keizer uiting heeft Vvilleu geren aan dó openbare meeniug die eenstemmig maatregelen heeft verlangd Men mag dan ook verwachten dat ijverig zal worden gearbeid aan de verbetering der wetgeving en dat scherpere vervolging v in onzedelijkheden niet zal uitblijven Te reobt wordt echter in een der Berlijnsehe bladen opgemerkt dat do wet reeds voldoende waakt tegen verkeerde handelingen van verdedigers en zittingen met gesloten deuren toelaat Bovendien acht men het nog al bedenkelijk d it de keizer wenken geeft aan de rechters Deze moeten de wet toepassen naar hun overtuiging en ook vrij zijn in de toepassing van de mate der bedreigde straffen j Hot hüofd van den Staat behoort geen voedsel te geven san do verdenking alsof du rechterlijke macht bevelen van boven ontvongt Do keizer heeft dat vermoedelyk ook niet bedoeld maar zijn uitlating over valsche huinauiteit is niet erg voorzichtig De houding der verdedigers hoeft aan den Baad van Orde Anwaltskammer lo Berlijn aanleiding geven hen tor verantwoording te roepen Heden wordt de zaak behandeld Den verdedigers w rdt o a ton laste gelegd dat zij don beschuldigden hebbeu aangeraden geen antwoord te geven op gedane vragen dat onware voorstellingen zijn gegeven over den geiondhoidstoestand van een der beschuldigden en dat zij van het huis dos voorzitters stukken hebben laten halen buiten diens voorkennis Uitvoerig wordt door de pers het bezoek bespKK ken door den koning van Roemenie te Borign gebracht Men weet welke beteekenis aan koning Karels reis vvordt gehecht Er zou sprake zijn van eeii vaste aansluiting van Roemenie by do triple alliantie Het is alleszins begrijpelgk dnt de sympathien van koning Karel een Hoheiizollenn naar het Drievoudig verbond ovirhellen doch Onzeker is het if het Koemeeusohe ministerie en de meerderheid von het Boemeensche volk hun goedkeuring zullen schenken aan een bultenlandsche politiek die noodzakelijkerwgze on jegens Rusland vijandelijk karakter in zich zou sluiten Intusschen brengt men ook de reis ran den Roemeenschen koning in verband met de huwelyksplauneu van den Roemeonschen krooapriiis beter ware het hier misschien te schrijven van do huwelyksplannen welko men uit politieke belangen voor deu troonopvolger op het oog heeft Er schijnt nog sprake te zyn van ziju huwelijk met eon dochter van den hertog van Edinburg wat men vooral besluit uit het bezoek van den hertogiu an Edinburg de vorige week te Borlyn gebracht waar zij toen herhaaldelijk een langdurig onderhoud mot den keizer had Ziehier een uittreksel uit het verslag vau de centrale sectie uit de Belgische Kamer over grondwetsherziening Het verslag verdedigt namens de meerderheid het Engelscbe stelsel op België toepasselijk gemaakt Het aantal kiesgerechiigden zou hierdoor op 800 000 worden gebracht De beer Frére Orban verdedigt het capaciteitssysteem overeenkomstig de wet vau 1883 waardoor mon 650 000 kiesgerechtigden zoude krijgeu Het verslag verklaart uitdrukkelijk dat hOoit eene Kamer in België zal zwichten voor bedreigingen en dat het laud eene vreedzame oplossing der moeilijkheden wenscht De rechterzijde is eenstemmig voor éénzolfde beginsel en zal op het eens gekozen terrein vóór de kiezers treden Daar het land eene vreedzame oplossing wil zoude de verautwoordelgkheid van een misslagen nederkomon op do partij die zich volstrekt onrerzcenlyk mocht hebben betoond