Goudsche Courant, zaterdag 31 oktober 1891

Maandag 2 IVovember 1801 NO 4673 GJOUOSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentiön kan geschieden tot etfn uur des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rich Brandt Pril Dr B Vlrehow sartijn J j Pnf Dr B Vlrehow Sartljn I ▼ Oletl MOnehan f I Reclam Latpzig t t 1 T Nussbaum ma a HoPtZ Amatardafn I T Korezynskl Kraka t Brandt Klausanburg bij storingen in de kwalaa dar lavar Iaat van aam K m MIWi r r InaiUU varaMpilnc en da mtiSsPiv S alj n trafni ato Icaii voort lied ii loosli höonpljn dnU mlMinjaj t ll Toortkomeiido anfiiteld tehald rabrak aan Mtlutou KK S nwm ld kortadam Blohtrd Bnndl worden otn bue iwbto vnkli l Puien T n den Apotbcker d werkend Z n n B SrD pïXï n l ir J e y hoop te besehennen Wn en 1 n k u L l lo T l f ebr lk in ljjl 7 1 Ccnl Witte kniiif op het rooile veld Srhnn utXAlxI i irTi Het ministerie van landbouv te Londen heeft inlichtingen ontvangen volgens welke de geruchtfn omtrent het plan der Kuisische Kegeering tot het verbieden vnn den uitvoer van torive beschouwd worden als gegrond Wordt er tot dit verbod overgegaan dan lullen slechts die ladingen die reeds uitgeklaard zijn mogen verstrekken Volgens eene dépêche uu Santiago héaft da regeorlng van Cliili in kraohHg e bewoordingen geantwoord op de vertoogen namens de Vereenigde Staten gedaan wegins de gewoldadigheden togen schepelingen van het oorlogsschip Baltuiwre Te Valparaiso wordt verzekerd dat het antwoord met eene weigering gelykstaat on dat de regeering de verantwoordelijkheid voor het gebeurde aanvaardt SUPPLETOIRE PATENTEN KEMMlSGEriXG BtTEGEMEKSTER en WETHOUDERS dor gemeenti Gouda brongen tor kennis van alle Patent plichüge ingezetenen wier namen voorkomen op de 1 suppletoire registers voor hel dienstjaar 1891 98 dat zijn zij die na Mei 1891 zich in deze Gemeente hebben gevestigd of na dien tijd zich voor het Patentrecht hebben aangegeven dat do Patentblailen in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn voor hen die zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 2deu November 1891 toten met den 14den November daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgeconderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belangtebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe Belastingen aan hunne buizen togen betaling van tien cenU worden uitgereikt tervijl de nalaiigen vervallen in © ene boete van vijftien gulden zoo zij hun P iTENT of een a BchnJt daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt GOUDA den 30 October 1891 Burgemeester en Weihoudfrs voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretans BEOUWEB PETH0Li UM OTEERIi GE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te HoUerdam De markt was hoden vast Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteenl fust 7 40 Januari Februari levering 7 25 Maart levering f 7 50 April levering 7 15 Mei JuniJuli levenng 7 10 Augustus levering 7 15 September October November on Dtcember levering 7 25 uurRerlljke Stand Moordrecht OVEBLEDBN N vio T lbarf 7 w GEBUWD Jt J P A de Uoei en C L Ham Reeuwijk GKfcOSEN AdniDiii ondcrt D C ran l ijk en T den üodeo Gem jc oaders C Plomp en A Blom Jobaooi Allda ouden A iq Miet eü C U Klever Coraehi Jozef ouden A Verkleij en P ibq Vitet Geertraida oudere S Heemskerk eo G Boere Lecndert ouders J Scbooteo ea A van Kt Cornelia oodere J Kalkman en M van den Edel Maria oodera W tionnik en A Nobel OV£BLEDt N S Brannt 27 J M Bonnik ld GEHUAU i G W Naber en M Uoont Stolwjjk GEBOREN Jaeoba oudere C Hngeman en J C da Koek Grietje oodera C Anker en G Graveland WlUem ouden G van Meijeren eu H Kloot Zevenhuizen GEBOtiE V Jobannea oodera A Proijaeo en l Smidt V iUemioa oodera P vau den Akker eo O van Rlja Adnaoua oudtrt M ran Krk eo O Honircling Cathanoa oodeie F H Otteripeer eo N Hofman OVEKLEDEN H Burger 1 m GEHL D 1 Bakker en M Vente ADVERT ENT IEW Getrouwd JOHANNES G W NABER EN MARIA MOONS j die mede namens wederzijdsche familie hannen dank Ijetoigen voor de vele blpen van belang stelling by hun Uuwelyk ondervonden Reeuwijk 28 October 1891 Snelpersdruk van A BaiNKMAS Zoon Gouda Bevallen van een Zoon H M BELONJE VAN DoNaEN Bolding Gouda 29 October 1891 Men wetc nu dat er niet op ZEVEN HONDERD GULDEN gezien wordt ÖTWed NICHTING Flnweelen Singel VRAAGT eenen lil EGHT voor de BLEEKERIJ STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading Grove Rüb KACHELKOLEN waaruit wy tot 80 Ceiït per H L contant zonder korting afleveren vrjj in hnia bezorgd Echte Anthracit Koleii voor vulkachels ad 1 65 per Heet JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 30 October 1891 ADVERTENTIEN in nWt Binnen en Bnltenlnn Jsche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Alom te bekomen BE mmi eiASEN of de begchrjivmi der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter GoufU benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOK CHRI8TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directenr der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN WOLLEl TRICOT voor Mannen Vrouwen en Kinderen RUIME SORTEERING BILLIJKE PRIJZEN SCHENK en Zn BISCUITS GEORGES VRAAOT NAAR DC lV i i ouiT acoRQca SUkMOXJM DM CHJLT TAKTAMm ORMMXm AS OATXjr r TOI7R DD voiim Te verkrggen bp T CREBAS Couda Htollwerck s Hart Cacao i Hoogste eiwit hoogste theobromin gebalte VoordeeligI Hart Oocao is lljnst PoederOaeao in hart vonn gepend Spoedige oplosbaarheid fijne geur delidDiite maak steeds gdijkmatigheld des ilranks la bllkkea bussen a 25 Ctoao harfen = 45 oeit 1 Cwao fcart = 1 8 mt = 1 kop fwao Verkrijgbaar bij H H Conlaenrs Banketbakkers enz Engros Eipeditis JulluB Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lC b Wettig gedeponeerd BIJ BIE HOEST gebruik DBOPultde BLIKKEy XBOM Handelsmerk MUL van N KATER Co Groningen Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende Ji A T M Dr T Prerlehs swtijn t I V Scanzonl WOnburg a C Wlttf OopenhAgsn Zdekaner at PMMviwrs I Soedentftdt k mui Lambl Waraciwu ForstOP Birmingham Onderbulks organen Alom verkrijgbaar De aitgBTe dezer Coarant geichiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per dri maanden il 1 25 franco per post 1 70 Ifzoaderlgke Nommen VIJF CENTEN Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD BINNENLAND GOUDA 31 October 1891 Hoe langer loo meer ondervindt de gemeente Stolw kde voorduelen van de verbinding der Vaart met den IJsel Door tal van schepen wordt die gem tegenwoordig bezocht vooral nu de niiitor iu aantocht is voorzien vela vaartuigen haar van den noodigen winlervoorraail Een bolangr ke verbetering heeft kort geleden nog plaats gehad toen door de zorg van het gemeeutobestuur eene üiitke losplaats voor de schepen is in orde gebracht Too de betrekking van onderwijzer met hoofdacte aan de Ie Opoub Sohoo4 jaarwedde ƒ 600 te Stolwgk hebben zich slechts twee sollicitanten aangemeld Beulen hebben deze week proeven van praotisohe bekwaamheid afgelegd Binnen zeer korten tyd zal eene voordracht den gemeenteraad warden aangeboden De werkzaamheden aan den herbonw van kerk en toren te Berg Ambacht vorderen uitstekend Het weder begunstigt den arbeid zeer Het leien dak der kerk is reeds afgewerkt ook do ramen zijn geplaatst De toienspits nadert mede hare voltooiing Het 3 meters hooge kruis is daarop geplaatst De toren heeft nu een aanmerkelijke hoogte zoadat hy op verren afstand zichtbaar is FEVILLETOIM Uit het Duiteeh XIX 72 Zgn gelaat vertoonde oog altijd dezelfde vriendelijke uitdrukking maar nu en dan zweefde een zegevierende trek op zijn lippen en zoo vaak dit geachiedde glinsterde het in zyn oogen en een zeker teeken dat hij met den uitslag van zgn bezoek tevreden was Het loof was reeds lang van de boomen gevallen het kraakte onder de voeten van den ouden man en een scherpe wind speelde met do giijze lokken Het was winter geworden en wind en wolken voorspelden een in aaijtocht zgnde sneeuwbui Do inspecteur gevoelde niets daarvan hij liep langzaam verder en niets ontging zijn aandacht niet het geringste waar een ander geen acht op zou gegeven hebben Hg moest reeds eenmaal hier zijn geweest want hij wist zeer nauwkeurig de plaats waar de matroos naar allen schijn was neergeveld Hier bleef hij staan en wanneer de graaf hem thans gezien had zou hij de argeloosheid van dien SP Gisteravond trad in het lokaal Oranje en Nederland voor de Vereeniging Patriraomura in eene openbare vergadering als spreker op de heer P van Vliet Jr ter behandeling van bet onderwerp het arbeidermraagttuk en de politiek Nadat de Voorzitter de heer P Schollen do vergadering met gebed en het lezea van een P ab l had geopend werd genoemde heer uitgenoodigd dyn onderwerp te bespreken Na eene korie inleiding om ent de beoordoeling ov6r zijn persoon die al Chris n sooialist optreedt zet spr in het breeds uiteen dat politiek en Christendom zeer goed kunnen samengaan en w jst op hetgeen ree la door het Stasts socialisme is verbeterd en wat er nog ia dat hoog noodig op hervorming en verbetering wacht in hoofdzaak aangaande het arboidersvraagstnk Door de snelle ontwikkeling van het stoomwezen het opheffen der silden en de ophooping van het kapitaal is de toestand der arbeiders geheel veranderd zoodot betere levensvoorwaarden moeten getracht worden te verkrijgea 0 1 wij leide spr als christenen daarvoor een open oog hebben en daartoe medewerken De thans bestaande toestand is dat de rijken rijker en de armen armer worden en ook de middenstand tot de armen gaat behooren De stoomkracht heeft zeer veel verbeterd maar neemt bet werk van den arbeider uit de hanilen De zeltzueht nl ieder vüor zich en God voor allen moet ophouden te heerschen en elk moet het zgne doen om de nooden der steeds aangroeiende menigte te helpen lenigen en voorkomen Met cijfers toont spr den toestand in Friesland aan die treurig is Spr verklaart dat aldaar gezinnen mot 4 a 6 kindereneen jaarloon van 150 a ƒ 200 ontvangen De armenbelasting bedroeg datl ook in 1888 aldaar ƒ 1 500 600 Spr dringt daarom aan op een Wet op den arbeid rentenier niet meer geloofd hebben Iedere struik lederen tak bezichtigde de oude man met zijn aanteekeuboek en potloood in de hand daarna drong hij in hot struikgewas het spoor volgend dat de inspecteur van politie gevolgd had Eenige takken hingen nog geknakt aan de struiken men kon nog op den grond den weg volgen waarlangs de moordenaar z n offer naar het meer had gesleept maar dit alles moest de inspecteur reeds vroeger gezien hebben j hij wgdde daar geen de minste waarde aan Op eenige plaatsen trapte hg het mos met de voeten weg voortdurend zoekende en eindelijk scheen hij gevonden te hebben wat hij zocht Het was de wel wat zwakke maar duidelijk zichtbare indruk eener schoenzool op het vochtige weeke mos Do oude man knielde neder en haalde een dnimatok uit den zak met b wonderenswaardige nauwkeurigheid mat hij den indruk om daarna de uitkomst in zijn aanteekcnboek op te schrijven Daarmede nos niet tevreden ontnierp bg in het boek een teckening van de zool op verkleinde schaal en nadat dit geschied was bedekte hij hot bepaald gewichtige spoor met dorre takken waarschijulgk om hot te beschutten en het lator terug te kunnen vinden Daarna ging hij verder naar het meer Euii der haken waarmode het Igk van den matroos opgehaald was geworden laï daar nog hij hief hem op en stiet liem in het water Zocht hij ook hier iets of wilde hij slechts de ADVEETENTIËN irorden geplaatst van 1 5 regels t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt een pensioenwet loonsregeliog kamers van arbeid enz en in de eerste plaats uitbreiding van hst kieereoht ten einde tot een en ander te geraken Nadat spr zijn standpunt zeer duidelyk had uitoeiigeiet aangaande vorenstaande hervormingen moe ligt hij allen aan daartoe mede te werken inzonderheid iiFatrimmmm die ala christelijke arbeidersvereeniging in het midden staat tot geleidelijke eerlijke en rechtvaardige verbeteringen opdat deo arbeid beter geregeld en dn opbrengst rechtvaardiger onder do voortbrengers verdeeld worde sluit hjj zijne mot de meeste aandacht gevolgde voorriracht Het daverend applaus beWeea dat de heer van Vliet in den geest der vergadering had gesproken Op de vraag van den Voorzitter of er onder de aanwezigen waren die in debat wensohte te komen meldde zich aan burger Helsdingen Voorzitter der afd Rotterdam van de Soc Dem Bond die toestemming vraagt en van den Voorzitter erlangt deo katheder te mogen beklimmen Spr vangt aan met te zeggen dat hg niet uit antipathie ten tweeden male in deze week tegen den heer van Vliet optreedt hij gaat zelfs zeer ver met hem mee doch met met alles De slaven vaa vroeger zegt hij werden beter behandeld dan thans de arbeiders en daarom moeten de vereenigingea dien toestand trachten op te heffen Niet te veel over den godsdienst gesproken in de vergaderingen zooals dit bij Pairuiwntutn het geval is maar gezameulgk naar middelen gezocht den toestand ta verbeteren Spr wil kiesrecht ook voor vrouwen en geen huismanskiesrecht Loonsvorhooging geeft niets voor hen die geen werk kunnen vinden Kamers van arbeid zouden de kracht tot uitvoering missen maar onteigening van alle macbinerieeu ten algemeenen nutte 8 urigen arbeidsdag enz want het kapitaal is onze vijand omdat dit zich van alles heeft meester gemaakt De godsdienst is geen beletsel eindigt spr om met de diepte van het water melen Hij haalde den haak weer te voorschgn en ging den weg langs weikon hij gekomen was weer terugToen hg het slot wilde voorbggaan om den straat weg te bereiken zag hg den graaf ia rgkostuum onder het portaal slaan De graaf bemerkte hem en kwam hem langzamerhand te gemoet Hebt gij iets nieaws ontdekt vroeg h j op een toon die eer ironie dan nieawagierigheid liet doorschemeren Of hebt ge geen navorsohingeDgedaan Navorschingen antwoordde de rentenier sohJiDbaar verbaasd Wat zou mg daartoe nopen Ik heb slechts het tooneel der misdaad in oogensehoaw genomen en de sporen gevolgd die destgds tot hstvinden van het lijk hebben geleid Het was vraarschijnlijk dezelfde plaats aan den oever waarop hetIgk der dochter van Bcimann gelegen heeft Ja zeide de graaf uw nieuwsgiorigheid is na waarschjjnlgk bevredigd Mij komt het onbegrijpelijk voor dat men in dergelgke misdaden zulk eenlevendig belang kac stellen ten minste indien meageen justitiebearabte is De inspecteur sloeg voor deo wantrouvvenden blik van den edelman de oogen niet neer een got dhartig glimlach zweefde 6p zijne lippen De een is niet geschapen ala de ander antwoordde hij ik heb altijd belang gesteld in d sclladu zijden dor samenleving