Goudsche Courant, maandag 2 november 1891

daar niet om geven niemand viudt h t onaangenaam wanneer bg voor een oed diner at Loop maar eens door onze museums en ge zult eens zien wat een groote plaats de maag innam In oas volksbestaan En toch waren wij en zijn de hedeudaageche niensoheu op het punt van du art culinaire maar arme stakkers vorgelekun bij de Grieken en Romoinen van vroeger die eeu lesje hadden genomen bij de Perzen Zijn onze magen kleiner geworden of is de vraatzncht ééu der zeven hoofdzonden verminderd Dat 18 de vraag Zeker is het dut de geweliligu feestgela en van weleer niet meur worden herhaald en dut de meest verfijnde lekkerbek er niut aan zal denken een sehotel te componeereu zuoals do tBohnische torm luidt bestaande uit iiegen euzeventig ingrediënten en waarvan ge het recept kunt vinden in do eerste de beste Grieksche dictionnairo wanneer ge hel woord lepado opslaat Hier in Frankrijk is de kenkun steeds in groot aanzien geweest Du Fransche menu s die men zelfs aan bot huf van Berlijn niet kan verdringen zgii er een bewgs voor Frans I liet zgn koks uit Italië komen to gelijk met zijn schilders en beeldhouwers Lodewijk XIV schroef statuten expres voor het koukenpersonoel Zijn opvolner had seu zeer fijno tong en maarschalk de Richelieu vond ïlf 1 L i Hartelgk dank aan allen ook namens onze kinderen voor de vele blgken van belangstelling die wij zoo raimschoots bg ons feest van 11 October 1 1 hebben mogen ondervinden H TIJSTERMAN C N TIJSTERMAN T D Plank Ondergeteekende heeft bij deze de eer ü kennis te geven dat hij met 1 NOVEMBEa 8 3 zijn zaak heeft overgedaan aan den Heer A DE RAADT alhier die dezelve onder de firma A vArv VEEIV zal voortzetten Dankzeggende voor het genoten vertrouwen beveelt hij zijn opvolger ten zeerste in CEd gunst aan Hoogachtend Uto du ditnaar A VAN VEEN zelf verscheidene sausen uit die hü met zijn naam doopte in die dagen kon beteer nog op door wanneer men elkaar zijn buiskapelaan of zijn liefje ontfuisulde maar eens anders kok om te koopen werd besphouwd als de meest laaghartige daad Cela ne se faisait pas I Wat zijn de tijden veranderd t Is waar er wordt nog wel lekker gegeten maar het aantal schotels is zeer beperkt en de chic van een groot diner is dat hut binnen de drie kwartier afloopt t Zou me dan ook niet verwonderen zoo de koks ran heden aan hartkwalen stierven bg net zien hunner kunslgewrochten die zoo in een ommezienije verdwgnen zonder dat er met aandacht met onderscheid met stille overpeinzing wordt geproefd Maar diuers door koks toebereid hoo talrijk ook makeu toch de minderheid uit van het groote aantal maaltijden De eigenlijke kok is de keukenmeid of de vrouw des huizes En uu schijnt het dat die er hier dan al bitter weinig vun al welen vooral de laatsten Dat verwondert me niet Heel veel meisjes gaan hier op oen kostschool of in een klooster totdat er een man voor baar is gevonden en dan trouwen ze zonder dat ze van toeten of blazen weten Hebben ze een goede keukenmeid dan is alles in orde maar is dat niet het geval dan loopt de boel in t honderd De4ianden staan mevrouw glad en al verkeerd wanneer ze haar keukeupriuses te hulp wil komen het diner valt slecht uit mijnheer begint te pruttelen en de eerste kleine vos komt de echtelijke gaarde binnensluipen zonder dat de jonggetrouwden ooit van merrouw Beecher Stowe hebben gehoord Men moest bier een voorbeeld nemen aan bet Hollandsche meisje dat daaraan twijfel ik niet zonder uitzondering e n uitstekende huishoudster is of aan het Duitsohe dat een jaar of een paar jaar b j eene eenvoudige domineesfamilie o i het platteland in den kost gaat om de huishouding te leereo De toestand is hier naar het gerucht luidt treurig dieptreurig Men eet slecht en erg duur Maar als de nood het hongat is is de redding nabij Een liohtstraat glipt door de donkere wolken Een bekwaam en belangeloos man eene uitzondering in deze dagen en in deze atad is er opgestaan en heeft aangeboden eene omkeering tot stand ts brengen Voortaan zal men in de FraDsche huishoudingen woer goedkoop en lekker kunnen eten on celibatairs als uw briefschrgver krijgen weor moed en beginnen weer eens aan huwelgksplannen te denkeu Die bekwame en belangeiooze man heeft een nog bokwamer en even Iielangeloos man gevonden om voor zgne ideeën baan te breken No 1 heet Driessens no 2 Fraqcisqne Sarcey De oersts was kok heeft en aardig spaarduilje overgelegd maar daar hg roeping had voor zgn werkkring kan hg daarvan geen afstand doen Hg ia kok in hart en nieren De tweede is de meest beroegde der Fransche tooneelcritici van onze dagen ds man wiens stem in da Fransche dagbladliteratuur het verat draagt en die zijn noam tot een synoniem heeft gemaakt der woorden getond verstand Driessens is naar Sarcey gegaan en heeft hem gesegd of ongeveer gezegd want ik was er niet bg Hoor eens mgnheer Sarcey ik ben Driessens Eerst ben ik kok geweest bg eene rijke famillie en toen in eene restauratie Ik heb nu mijn schaapjes op het droge en ik ben nog jong Wat zal ik met mgn tijd aanvangen P Ik ben hartstoohtelgk ingenomen met mgn vak Ik woon te Saint Denis en daar ben ik met mgn eigen geld een kookeursus begonnen voor vrouwen en jonge meisjes Geen theoretische alloen neen Do hoofdzaak was de praotijk Ik heb zelfs fornuizen pannen on kotels gekocht en dtór voor de oogen van het publiek Onder referte aan bovenstaande annonce heb ik de eer U bij deze kennis te geven dat ik de zaak in Koloniale waren en Comestibles van den Heer A van VEEN met 1 NOVEMBER a s heb overgenomen en onderde firma A van VKI 1 zal voortzetten Mij in UËd gunst ten zeerste aanbevelende Hoogachtend Uw dw dienaar A DE RAADT Opnieuw Ontvangeen EEN feüIME KEUZE Winterstoffen voor GOËDEItClM op MAAT Alsmede in voorraad een groote sorteering EIGEN GEMAAKTE Kleedings tukken NETTE en SOLIBDB Winterpalitoos van af 11 Childen DfiMI SAISONS van af 10 Gld Bn een groote sorteering mooie Donkere WINTER BROEKEN van af 5 Gld G PÜIJS ÏTirfaarkt eoo demooraten samen te werken Ook deze spr werd mtit aplaus begroet Db heer van Vliet antwoordt daarop nog kortelijk en verdedigt zijne argumenten en dankt Helsdiageu voor z n flink debat van eon tegenstander Nadat burger Helsdingen nog iüta ten gunste vau bet stomreclit voor de vrouwen in het midden had gebracht wordt de vergadering ouder dankzegging voor de verleende aandacht en met een danlÉgebed door den heer van Vliet gesloten Woensdag avond werd te Woerden door den heer V J J van Hina ergb njkaveearts de cursus oor irlandbouwouderwys geopend waarvoor onlangs de afdeeliug der Holl Maatschappij v landbouw aldaar een crediet heeft toegestaan Üen aanstaanden winter zal hierniede eene proef worden genomen om te zien of deze nuttige zaak levensvatbaarheid bezit Ee negental leerlingen benevens oenlge belangstellenden woonden de eerste les bij Het is nu te hnpen dat niet alleen de eerste leerlingen trouw den cursus zullen bijwonen maar ook door meerderen zullen gevolgd worden Als vermeedalijke daders van de vermelde poging om een sneltreiu bij Eastbourne in Engeland te doon ontsporen zijn twee jongens een van 11 en een van 12 jaren in hechtenis genomen Zg hadden de zeren voorwerpen op de regels gelegd om eens te zien hoe mooi de trein er zou afv liegen en stonden ook op eenige afstand te kgken üen merkwaardig geval van een slaapwandeling in Pretoria is ons ter oore geltomen Een jonge dame die gewoon is om s avonds op een order boekje de vleeschbostelling voor den volgenden ag te schrijven had Zondagavond vergeten zulks te doen Haar zuster die in dezelfde kamer sliep merkte s nachts dat zij opstond de kaars aanstak en naar beneden ging en niet lang daarna weer terug kwam de kaars nitblies en ging klapen Den volgenden morgen stond dose jonge dame vroeg op om de bestelling ia het laehtersboekje te schrijven doch uat was zij verbaasd toen zij merkte dat de bestelling alreeds juist in haar handschrift in het boekje stond Haar verbazing steeg ten top toen haar zuster baar alles verteld Zij w ist daar niet van Foliutaa De concurrentie tusschen de slagers te Zevenaar is in den laatsten tijd zóó toegenomen dut uilmuntend rundvléesch thans voor 60 cent per kilo met been en 60 ceut per kilo zonder been wordt virkocht Tengevolge van deze lage prijzen geeft men de beesten lager aan voor den accyns maar daarmee neemt de fiscus geen vrede Alleen deze week zjjn dno beesten door do ambtenaren benaderd waarvan twee werden geslacht Het vleesch dezer dieren werd nog voor lagere prijzen verkocht Door het kantongerecht te Apeldoorn is Jannetje itru k de voormaliga milUoenen juffrottw thans U Apeldoorn wonende wegens het toedienen van tterken drankn in het klein in een voor het publiek toegankelijke looaliteit waarvoor geen vergunning is verleend veroordeeld tot een geldboete van 20 afaa 14 dagen hechtenis Eb dit geval maakt mw belangatelliog zeker iMméiger don ooit Ik ontken dit niet Is tt werkelgk nog iets duister wat door dezitting Tsn gisteren niet werd opgahtlderd Nu niet moer aeide de rentmeester bedaard de schuld van den reroordaalde is duidelgk bcrtrezsn De graaf bracht de hand aan ign tu ed de rentOt o at o r beantwoordde den groet en ging keen Toen kg in xgo woning aankwam vond hij kapitein Von SPtMao die hem sedert een half uur wachtte tk daeht dat gij sis man van de klok om CMAcb het middaguur zoudt terugkomen zeide€rmak op vroolijken toon daarom gaf ik er deVMrkJttn aan bier te wachten Bb zooals ge ziet heeft uw vermoeden u niet bedrogen autwoordde de inspecteur Mg is dit zooveel te aangenamer omdat ik9l de bewnsto zaak u ieu ter hond heb te stellen Hackert wss straks bij mij Heeft hg u den knoop gebracht Wist gij reeds dat hij in zijn beiil was f Neen maar ik vermoedde het want aanliet buis van dun graaf ontbraken lieden tweeknoopen Waart gij bij hem vroeg de kapitein verrast Ja antwoorddtt de oude man Wees zoo goedmij den knoop te geven Grouau willigde dit rerzoek in de inspecteur De veroordeelde heeft van dit vonnis appèl aaugeteekend Belangrijke verliezen zijn te Scheveningen door enkele reeders aan visobwant door de laatste stormen geleden een hunner leed over zijn verschillende vaartuigen eene schade van ƒ 15 000 uitsluitend aan netten en toebehooren Het Gerechtshof te s Graveuhage heeft de zaak behandeld tegen een pnivisor in eene apotheek te Waalwijk beschuldigd van vergiftiging van zijne vrouw door middel vun stryohuine Hg was door de Rechtbank te Breda veroordeeld tot zes jaren gevangenisstraf welk vonnis voor het hof te 8 Hertogenboach werd vernietigd Laatstgenoemd vonnis werd door den Hoogen Raad gecasseerd en de zaak naar het Hof te a Gravouhage verwezen De advocaat generaal Mr A Toldera gaf een uitvoerig requisitoir en cischte twaalf jaren gevangenisstraf wegens mishandeling met daodclijk gevolg De verdediger Mr A J Loelf concludeerde tot vrijspraak Uitspraak 12 November Bij de groeten brand te Meiriugen zijn in het geheel 174 huizen vernield waar ouder 10 hotels 6 bakkergeu 40 winkels de Engeleche kerd en de drukkerg van twee plaatselijke bladen Hondrd vijf enzestig gezinnen 784 personen zijn zonder onderkomen De brand ontstond in een keuken waar men boter liet smelten Er liep een gerucht dat Italiaanscho arbeiders bij ongeluk den brand veroorzaakt hadden Dat wekte grooie verbittering tegen de Italianen en slechts met moeite kon men ongeregeldheden voorkomen Een oud man werd geheel vSrkoeld onder de puinhoopen van een huis gevonden Van de brandweer en andere helpers bij het blusschingswerk werden velen gewond Er heerscht groote ellende maar van alle kanten neemt men maatregelen om deu nood te lenigen De twee Ëngelsche lords die dezen herfst evenals vorige jaren met jacht op de Friesche Wadden vertoefden om eenden talingen en ander waterwild te schieten zijn daar het gevogelte te wild waa of te schaarsch van daar vertrokken om hun geluk te beproeven naar het heet op Zeeuwsche banken Hoe vereerend nu een dergelijk bezoek mag zijn zullen kustbewoners ongaarne zien dat zij gevolg geven aan hunne Ixilofie om binnen kort terug te keeren Eene ware verwoesting toch wordt do v hen onder het watarwUd aangericht Met een klein kanon geladen met groven hagel wordt uit de verte in da troepen wild geschoten De gesneuvelde worden verzameld de aangeschoten vogels mot geweer verder afgemaakt Of ze zoo nu en dan gedurende de jacht zelfs den vasten wal betre len en dientengevolge ouder da Nederlan ache jaohtwet vallen daarover hebben de jagers gewoonigk weinig zorg Voor den kooiboer op Ameland en de kustbewoners die met hunne netten menig vogeltje verschalken is hun vertrek eeue ware verlossing De bekende moordenaar Wetzet is eindelijk te Leipzich gevatNaar men thans verneemt hield hij zioh in deu laataten tgd te Dresden op Vin hier uit ging hg uaar Görlitz en Liegnitz doch spoedig opende zijn secretaire nam er de vroeger ontvangen knoop uit en vergeleek beide met elkander Er is geen twigfel meer aan zeide h j het merk van den fabrikant ia op beide knoopen hetzelfde En naar allen schgu zijn het dure knoopen antwoordde de kapitein Ja Maar wat bewgst de gevonden knoop In het geheel niets zoolaag er niet andere bewijzen bgkoman Wanneer on bij welke gelegenheid deknoop verloren werd weten wg niet en het zalwellicht onmogelijk zgn zekerheid te erlangen Wg mogen niet rusten vóór wg die zekerheid hebben Welken indruk heeft het proces van gisterentegen deu koddebeier op u gemaakt kapitein Wanneer ik de zaak oppervlakkig had beacbouwd zou ik aan de achuld van den veroordeelde niet twijfelen maar mij dunkt dat bet onderzoekomtrent aommige punten veel te lichtvaardig was i Wilt ge mQ deze punten noemen I Ten eerste is de vraag duister gebleven waarom de matroos den graaf heeft opgezocht Uit de gezegden van Vetter en van juffrouw Vogel blijkt alleen dat tusschen deu matroos en den edelman een geheim bestond welks opheldering mg zeer geweuscbt voorkwam De rechter schgnt aangaande dit punt beter onderricht te zijn I Dut geloof ik niet du stukken geven daaromtrent geen uitsluitsel Hobeuhausen beweert dat keerde bij naar Dresden terug om daarna eenige tgd te Chemnitz te logeeren Den 1 Oden dezer maand heeft men hem daar gezien Evenals later in Leipzig noemde hg zich Wosterinan doch het slaat vast dat hij vroeger ook brieven geadresseerd aan Swin en andoren in ontvangst heeft genomen Sedert den ISdeu dezer was hij te Leipzig Men is hem op du vo gende wijze op het spoor gekomen In Chemnitz werd bij een bankier een coupon ter waarde van 60 mark ingewisseld doch nadat het geld was gegeven bleuk de coupon te behooren tot de papillen van waarde die bij den gruwelijkcn inourd in Spandau waren ontvreemd Dadelijk deelde de bankier zgne ontdekking aan de politiu mede Het sigualeraeiit van den man die de coupou had gewisseld kwam volkomeo overeen met dat van een gust van bet hotel RócMallen die plotseling was vertrokkun Een politioiiaar onderzocht verder en vond dat op het verhuisbiljet de naam Wetzol was uitgekrabd en dat hiervoor de naam Westormann in de plaats was gezet Toen nu een kellnerin vertolde dat zij een brief van Westermann alias Wetzel had ontvangen uit Leipzich reisde de politiebeambte terstond naar deze plaats waar hg den moordenaar vond in bet hotel Sachsioher Hof De dienaar van het gerecht van een nder vergezeld vroeg Wetzel om een onderhoud in een der vertrekken waar hij spoedig werd gearresteerd en geboeid De misdadiger werd doodsbleek en zakte daarna ineen doch spoedig kwam hij weer bij en smeekte met bevende stem of men hem met zoo weinig mogelijk drukte naar het politiebureau wilde overbrengen De moordenaar droeg o a een gouden armband dien hij had laten vervaardigen lan een horlogeketting van zijn slachtolfer Met den rooier moordenaar werd een jonge Hollander gevat de vertegenwoordiger van een Eotterdamsohe rgwielen fabriek Dit jonge mensch had reeds in Chemnitz vriendschap gesloten m Wetzel waar deze een gebruikten rover van hem had gekocht voor 260 mark Wetzel betaalde JucobStokvis zoo heet de Hollander met een wissel van 1000 mark dien deze don Bankier Bernh Breslaaer ter inwisseling aanbood Daar bij hier echter te lang moest wachten ging hg met WetH naar oen andere firma De moordenaar bleef echter buiten staan en toen Stokvis met het zilvergold uit het kantoor kwam was zijn nieuwbakken vriend verdwenen H j vond hem echter terug in het hStel waar Wetzel zieh verontschuldigde en waar de Mken verder werden afgehandeld Stokvis werd kort na de inhechtenisneming gevisiteerd maar tentend daarop vr gelaten daar h geheel onschuldig bleek te zijn Ongetwijfeld heeft Weizel twee vliegen in één klap willen slaan Hij heeft een rijwiel gekocht om zioh uit de voeten te maken en Stokvis papieren vaa waarde laten wisselen om zoo baar geld te krijgen Was Stokvis daarbij gearresteerd dan had de misdadiger tijd genoog om te vluchten De meeste gestolen papieren bevonden zich nog in de koffer van Wetzel Uit Pargs schrijft men aan het HandeUlad Vandaag zal het eens een keukenpraatje zijn en ik hoop dat de lezers daarvoor den neus niet zullen optrekken Al kunnen we soms ook nog zoo onver achiliig over tafelgenot spreken en zeggen dat wij Ide matroos geld te leen wilde vragen Hg liet hem tfwgzen en hem eenige goudstukken aanbieden de I nutroos wierp den kamerdienaar bet goud voor de roeten en zeide dat hg den gruf in het park lou achten En wat doet nu de graaf f In plaats van zijn bedienden in het park te sturen om den ombeachaamden bedelaar er uit te laten zetten gaat hg er heen om te onderhandelen Uit dankbaarheid en medelijden Dal beweert hg en met die bewering neemt iedereen genoegen rechter ran instructie officier van justitie en rechters I Omdat de bewijzen tagen Reimann overtuigend waren Ik meou dat gg nog op andere punten bezwaar hebt Ik vraag waar ia het horloge van het slachtoffer waar de lederen buidel met de Mex oaaDache goudatukken gebleven Hm verbrast wie kan het weten I Goed laten wij dit aannemen Mexicaansehe goudstukken ziet men hier niet iederen dag en naar mijue bescheiden meening zal behalve bankierr kooplieden en wisselaars niemand ze aannemen Diegoudstukken souden bepaald weer te voorsohga zijn gekomen of zoii men het niet der moeiteïÉaardgeacht hebben ze te laten opsporen Misschien heeft men dat gedaan en zijn ds navorschingen vruchteloos gebleven Wellicht heeft de bezitter gevreesd als getuige gedagvaard te worden I ifKordt vervolgd verschillende huishoudelgke schotels klaar gemaakt Terwijl die op het vuur stondeu gaf ik do noodige uitleggingen en wanneer ze klaar waren liet ik ze door mgne toehoorderessen proevea en opetuu GOUDA October 1891 Mi t Is onde menuer Sarcey zooveel als de vrouwen uu de lage klasdeo uitgeven voor eon slecht middageten Dat komt omdat ze niet weten welke spijzen het voedzaamst zijn hou men zo moet toebereiden om er het meeste voordeel van te trekken eii welke het best bg elkandir passen Neem bij voorbeeld eens eene workmansvrouw Zo weet dat baar man krachtig govoed moot worden om door te kunnen gaau raet zijn vermoeienden arbeid Daarom koopt zo voor hora oone cótelotie voor veertig centimes maar zij zelf en de kinderen eten aardappels of boonen i Wolnu mot vijf centen meer zou ze eeu ossenhart kunnen koopen en als ze maar wtat dal klaar te maken zou ze een schotel hebben waar vijf of zes personen aan konduo smuitou Maar zoo iets moet meu vreten i dtit raadt men maar ioo in eens met Du rostabtjos klaar mitken dat is ook een heelu kunst inenuer en die kunst moet men leuren oven goed ais al do andere Matir daar zit bet bum nu juist Dat wordt norgun i geleerd t Is trourig zoo weinig als onzu jonge vrouwen en muisjes lan het koken weten Sarcey luisterde als eeu vink on rond dat do man zoor verstandig sprak Maar hij begreep wel dat Driessons niot voor niets bg hem ivas gekomen Toen deze hem vertelde dat hij te Saint üenis honderden vijftig vrouwolijku leerlingen had die zelf op hare beurt de hand aan het meel legden en aan wie bij ann hot eind run het jaar prgzen uitdeelde vroeg hg hem Dus dut zaakje gaat zoo goeil als het maar kan Waarmede kan ik u uu van dioust zijn mijnheer Driessons Toon kwam het uit dat Driessens op het ver dragendo woord van Sarcey had gerekend om een balletje op te werpen vnu een groot nuttig en geheel belangeloos plan Hij wensohte dat de minister van openbaar onderwijs hem toestond in du lagere normoalscholoo van jonge meisjes te Parijs gratis een cursus te geven in de kookkunst Hijzelf zou alle onkosten dragen het behoefde deu Staat geen cent te kasten Vóór hg uitgesproken had had hg Sarcey al gewonnen Met zijne gewone jovialitoit sou robuste bon sens pakt deze laatste de gedachte van Driessens aan Wis en zeker roept hij uit moeten wij onze meisjes die ee imaal huishoudsters zullen zijn in staat stellen het koken te loeren Het is ongerijmd dat eeu vrouw in bet huwelijk trede zander daar hot minste begrip ran te hebben Zelfs zou het niet vreemd zgn zoo men op de examens van do vrouwelgke candidaton eenige pruclische kennis ran de kookkunst eisofate Gg glimlacht Gg kunt u een erostigen examinator niet goed voontellea die ds ndilstea ondemwaagt mn 4e w wasirOp een spokpannekoek wordt tooboroid uurKerlijke Stand GEbOSEN 7 Oct Gerrit ouden G Sehollen en A Zomer 28 vtilltm oodin 1 C Sibl a i f ds Jw g 29 Jio Willeio ouden B Heloujs en B M van üongea Bolding 30 Hsntjr ouden L Bm eu H Frooit Heillje ouden J de Joag eu D I des Hullioder 81 Teuu Beleni oudcra t Wout en M lan der Stirre UVERLEOBN ü Oct W Umpe Oj 11 m H M van der Leut 5 w A roeaewoud 1 m 29 M W PrinKobem 18 j J T Vonk 2 j 2 m 80 L G Brouwer 8 m ONDBBTBOUVID W H Stre a nd 22 j en C H M vso Lienp 24 j J F F Vti ocd 30 j en VI Konoager 21 j A Spee 18 j en G F de W nl 23 j B 1 nu Hsleu 35 j en N van der Starre 37 j Maar de heer Driessens zeide mg met rolle recht Men moest mij toeslaan aan de leerlingen die mgn cursus rolgen een diploma uit te reiken of een certificaat betreffende hunna vorderingen Zoo aan zulk eeu getuigschrift eenige marde wordt geschonken bg den uitslag van het examen zult ge eens zien dat maar weinig oandidateu er niet om zullen vragen Welnu dat is oog zoo dom niet bedacht Bn zoo krggen we dus misschien in Pargs gratis kookoursusaeo betere huishoudsters minder echtelgk krakeel krachtiger gestellen voller beurzen en een kleiner aantal oude vrijers Vm uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uUmutUend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verschelden doctoren en in APVERTEW TIËN Zeer ITette Cfesteendrukte mmAKTjES worden GELEVERD door A BRINKMAN CD Zn den hand gebracht ia nette bhkken Trommeltjes voor 25 c t door N VatTb VjO brrontngen WAARSHUWING Men gelieve er op te letten dat elk stokje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrögbaar Uj H W M STEE YENS Gouda L ERKELEN3 Bekoop C ROELEVEN Zoetermeer M ZUDERLAAN Stolunjt