Goudsche Courant, maandag 2 november 1891

r r € NO 467a 3 OISTVAJSGEIS Nieuwe Zending REGEN en WINTERMANTELS I I ¥ 411 OM ll cputla Percha Jassen O nder Goederen Antl Rhumallschc Wol bereiding Cj ilrusling en op maal tJames Ondergfoederen systeem Dr Jaeger f lie Artikelen voor bet seizoen in groote verscheidenheid voorradige Eeisdekons Flaids JacMveston JacMlsuizezi BONTEN MUTSEN PELSKHAGEN GLACÉ HANDSCHOENEN gevoerd WROKS voor HH Vélocipédisten enz enz Laatstekennisgeving Hooge Gouwe 252 Onherroepelijke shiting DINSDAG 3 NÜVEMIJER Laatste Verkoopdagen MAANDAG en DINSDAG 3 NüVEHBEK Al de goederen die Dinsdag niet verkocht zgn worden te Amsterdam publiek geveild Al wie nu nog profiteeren wil die apoede zich Wg zullen deze 2 laatste dagen voor spotprflzen alles te gelde maken Het laatste Linnens voor Lakens 18 et per el Handdoeken Servetten Tafellakens voor een bagatel Zuivere Flanellen Spreien Dekens eni Zakdoeken Keper gestreept goed half om niet HenjdeD Nachtponnen Pantalons voor een bagatel Linnen Manchetten 7 et Linnen Dameskragen 8 et Friesch Boezelaars Bont voor de helft Fluweel 25 et de el en wat meer voorradig is DAMES Ieder die z n huisgezin wil bevoordeelen die spoede zich Maandag 2 nn Dinsdag 3 November naar de H O O G JE O O V W JS 25 2 Directeuren der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappjj te Amsterdam brengen ter kennisse van belanghebbenden dat in plaats van den Heer G A OU DIJK die wegens gezondheidsredenen op zgn verzoek eervol ontslag is verleend als Correspondent voor Gouda en naaste omgeving is benoemd de Heer H GUOEITEirDAAL Notaris aldaar die voortaan evenals de Heeren JAN PRINCEi Cie de belangen der Maatschappg zal behartigen Amsterdam 30 October 1891 De J0 IG Co Onder referte aan het bovenstaande bevelen de ondergeteekende zich in genoemde betrekking aan JAN PRINCE Cie H GEOENENDAAL Ontvangen g l Nieuwe Groene ERWTEN 1 GRAUWE CAPÜCIJNDERS T GREBAS CUHSUS voor volwassenen van het Departement Gouda der Mi tot Nut van het Algemeen Allen die in han huis of in hun dienst volwassenen hebben welke niet lezen ofschrgven kunnen wordt hierbg bekend gemaakt dat in dezen winter vanwege het Nut aan ieder die zulks verlangt kotteloog onderwgs wordt gegeven in lezen en schrgven Volwassenen die hiervan gebruik willen maken moeten zich aanstaanden MAANDAG of DINSDAG des avonds tnsschen 8 en 9 uur aanmelden in de school van den Heer POSTHUMUS Nieuwe Haven bg de Gouwe Narrmnt het Bestuur T G G VALETTE Dr W JÜLIÜ8 C WITTE VAN DE VELDE Gouda 30 October 1891 PELTERIJEN Moffen Kragen Colliers Vele Nouveautés LAGE PKIJKEN Schenk en Zn Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DKOOGLEEVBR op MAANDAG 2 NOVEMBER 1891 deg morgens te elf uren in het kofSehiüs Hab MONiE aan de Markt van No 1 Een in 1887 geheel vernieuwd goed onderhouden en op gunstigen stand gelegen en Erf aan de Wfldstraat te Gouda waarin eene Manufacturenzaak met goed gevo g wordt uitgeoefend Wgk A No 45 Het Huis bevat behalve de winkel zes Kamers Keuken en Zolder en het is van Waterleiding en vele gemakken voorzien en te aanvaarden 1 Mei 1892 Van 1 DECEMBER 1891 tot den dag der aanvaarding ontvangt de kooper 12 per week voor huur No 2 De AzUnfabrlek De Bel bestaande in een goed onderhouden Gebouw met Schuur Loods en Erf aan de Spieringstraat te Gouda Wgk F No 84 met 11 staande kuipen boven den grond elk van 7000 liters inhoud 2 knipen in den grond elk van 4000 liters inhoud 3 waterkuipen eene machine en een paardenmolen Terstond te aanvaar len No 3 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf aan de breede r gde van de Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 502 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 50 No 4 Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda Wgk M No 14T Verhuurd bg de week voor ƒ 1 25 Nos 5 tot 8 Vier HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P Nos 400 tot 403 Verhuurd bg de week elk voor ƒ 1 25 En No 9 Een HUIS en ERF indeTurnhoutsche poort aan de Nieuwe Haven te Gouiio Wgk N No 172 Terstond te aanvaarden De perccelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den verkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd TTTTT F W STtLTE Gouda bericht de ontvangst der nieuwste ST NIGOLAAS CASEAÜZ met MUZIEK en MECHANIEK zooals POPPENWAGENS MÜZIEK0NDEBWIJZER8 BIERPOTTEN ZANGV0GEL8 ALBÜMSen DAMESH AN DWEBKDOZEN eoz enz Cbr JongelIngs VereeDlglng DANIËL te Gouda VERLOTING van VOORWERPEN ten behoeve van een Eigen Gebouw op VRIJDAG 13 NOVEMBER 1891 des avonds ten 7 ure in het lokaal Heil des Volks Peperstraat LOTEN a 25 Ct verkrggbaar bg P VAN DORP Gouwe C 107 J L DE RAADT Westhaven B 200 Gouda Suelpersdruk van A Brinkman ZooN 1891 Maandag 2 iVoveniber GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizonderlgke Nommer VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiêu gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Inzending van advertentlöa kan gesoMeden tot 6 a uur des namiddags van den dag der uitgave TWEEDE BLAD verschillende handelen De Voorzitter zegt in antwoord op hetgeen de hger Lotsy opmerkte dat de voorzichtigheid voorschrijft de uitgaven wat hoog de inkomsten wat laag te ramen natuurlijk mits dit niet te ver gaat een voorzichtige administratie zal dat steeds doen a iedere gemeente ook het Rgk doet zulks Zoo n overschot is dan ook niet te versmaden en al d Baad mocht besluiten tot verbouwing der whool waarop de heer Lotsy wees dan zou bedoeld overschot kunnen dienen tot bestrijding der kosten Wat da gezondheidstoestand van Gouda betreft in den loop van dit jaar viel daarover niet ta klagen £ en groote kinderstertta is niet ie ontkennen maar da oorzaken dia daartoe aanleiding geven sgn moei lyk weg te nemen Ook over de algemaeoa veilig haid valt hier niet ta klagen meent spr Wat dat betreft steekt Gouda gunstig af bij andora gameeatan Als men een boom beoordeelen mag naar xyo vruchten dan heeft men alle reden om tavraden ta zijn over de politie ongeregeldheden vallen waiaig voor en alleen zijn som kleine diefstallen ta oen statceren dia natuurlyk niet geheel te voorkomen zijn Er bestaat volgens spr dan ook geen aanleiding tot uitbreiding van het politia parsoneel over te gaan Daarop wordt overgegaan tot behandeling der verschillende posten Bij den post Katte ixm het onderhoudeH em van de raadzaal beveelt de heer IJssel de Schepper san verbetering van lucht vbrversching in de raadszaal Aanvoer van verscha lucht is natuurlijk gemakkelijk te bereiken maar afvoer van beerven lucht is moeilijker Als er ean zitting met gesloten deuren wordt gehouden grijpen onmiddelijk 13 U hanfien naar sigaren en de opstygende rookwolken werken niet mede tot verbetering van de atmosfeer De Voorzitter geeft de toazrgging daarin ta zullen voorzien en houdt zich aanbevolen voor da voorlichting van dan heer IJssel de Schepper bij het toepassen van middelen om daarin verbetering ta brengen Bij den post Onderioud vaa hatens vaarU iaamuren enz geeft de heer IJssel de Schepper in overweging het onderhoud van de kaaipuren voortaan openbaar aan te bestedan on ook het maken van gordingwerken bg de Kleiwegsbrug De Voorzitter merkt op dnt de bedoeling van B en W is dit laatste aan ta besteden Wat het eerste aangaat hebben B en IV indertijd getracht dit te doen maar de laagste inschrgving was veel hooger dan de raming De heer Prince vra gt wanneer dat gebeurd is waarop da Voorzitter antwoordde in 1880 waarop de heer Prince zich eveneens voor bedoelde aanb stadiug verklaart De heer vsn der Post wil behalve het onderhoud der kaaimaren ook dat der brugboofdeu en luizen aanbesteden Met 16 togen I stem die van den hoor Fortuijn üroogleever wordt tot baiioelde aapbesteding besloten Do heer van der Post acht de gefaamde kosten ƒ 3000 v or het maken van gording erken aan d Kleiwegsbrug te hoog Het kan wel wat minder eu zij behoeven fint overdreven soliedo gemaakt ta worden £ r is daar ge jK scheepvaart i toambootverkeer Bij dfe Jlooie brug lêlfe sfcr at verkeer wèl bestaat zijn minder aolieda gonlïfi Verken dan hier De heer Hooganboom d ellC he ïfHoelen van den heer van dor Post en W Voorzitter zegt dat der gomeeuto architect daarop zal orden gewezen De heer Lotsy wil daar vooir de rwleertng ta posten zal spr die zaken vorder be voorts dat bij persoonlek de capaciteiten beiit bet werk uit te voeren en dat bg ah zijno borgen niet Boliede worden geacbt bereid ia de Bom jfaarroor VDnrinE Dil ri VmniillinDIIDEIITDDlin tij inschreef bijaengemeeute ontvOTger tedeponeoren iDnUilUElIllllUlJlIl UIlllUllinEllllllfill lSUUe Voorzitter doet naar aanleiding van dit adres Zitting van Vrijdag 30 October openbare vergadering voor eéilge oogenblikken TT ir A n Tr overgaan in eene zitting met gesloten deuren Voorzitter Mr A A van Bpen U endoorn jja heropening stelt de VooSter voor ba loeld Tegenwoordig z n Ie Mm M j kennisgeving aan te n men De notulen der vorige vergade ng worden voor oe wordt besloten gelezen en onveranderd goodgekeuM j p ingeïomeu zjjn j Het vooretel van B en W betreffende do gun é h p r ning van bovengenoemd w r c B en W deelon eb v n Catz kennisgevende van het overlijden van j j j raadsbesluit van 17 April jl r echtgenoot don heer A J Biezenaar op 23 p tg t ia jot rbouwing der ooi n ir 1 j malige Oasthuiskerk dat de Minister van Binnen De Voorzitter zegt naar aanleiding dezer missive j toegestemd het zoo be tLn iT T f 7 langrijke oud rechterlijke archief otfder berusting der kbbcnkenms genomen van den dood van den heer J i verandering lerd IrTT B 1 rf a lll K t in die bouw plannen waardeer o betere fT r 2 f t H ff G fl t fi i t toet eding erd v eroorzaakt Xt de Raad zich 1 J T htmatigf d fhTid r edut en YT TY J Ware kinderen u besteding van het werk intamheii niet was mtègt Ue miseive wordt voor kennisgeving 1 kte raming overtrof dat aan onomen oiiui Bo iug echter van oene herbestoding geen resultaten te ver o u D w L j wachten waren en Jat B en W daarom voorstelden A de roomT r Ver anl g t ht L rrT olo 7 ef r Iurvrr de bezwaren van adres l ten tegemoet te komen en het weegloon te bepa JetleZ óoH voorH Jaar te voor varkens van minder dan 100 kilogram op IB jggj a v j TiiZ rr T i De Voortitter vraagt of een der leden het woord op CM per siuic verlangt tot het houden van algemeeno beschouwin J f gen De heer Lotsy vraagt daartoe het woord en 8 Een voorstel van B en W om te beschik j j begrooting weer et den bekenden tact tog te stellen van het Dep Gonia Abt MaaUciam van B en VV is opgemaakt en wel zoodanig d t vLf T lokalen in de 2e e inkomsten I laagf de uitgaven daarentegen te kclelooze School tot het geven van onderwas in hoog zijn geraamd waardoor het me van twee kanten iT l ÏTT J T f ï t en er waarschijnlijk wel weer een hatig saldo wdke geloofsbelgdenis ook behoorende zal daarvan J overschieten 8pr geeft de voorkeur aan eene kMteloos gebruik kunnen maken Het onderwijs i i Spr wenscht vervolgens iet in het Jri door een der onderwmers eenar openbare lagere i j je brengen aangaande de openbare gezond fckool worden gegeven B en W stellen don raad heidstoestand het onderwas en de openbare voilig oor voorloopig gedurende den winter van 1891 y vfat het eerste punt aangaat verwondert pr m een lokaal met vuur en licht kosteloos daar j j t hier in Gouda niet wat meer gedaan toe besehikbiar te stel en wordt ter verbetering van de gezondheid De eta JI v f Tu 1 lïf f S f tistiek bewijst dat die gezondheidstoestand hier veel tonlt dit dadelgk behandeld en daarop zonder hoof ensohen overlaat Iff vergrigking van andere delgke stemming goedgekeurd 3 i t ri Als er oen iA TP r landkaart werd gemaakt waarop de gemeenten van ugekoDien adres van J Borst verzoekende voor Nederland in verschillende kleuren sloaden aangegeven deo tijd van 8 jaar zgn pacht van ophalen der l f gunstigen gezond tnüni uitbaggeren der grachten enz te verlengen heidstoeeland tou Gouda daarop een zeer slecht fi kii K o P f J f guur maken Spr acht het noodig over te gaan tot bikke hoewel met waardeermg gewagende van de l rioleerea vaa verschillende wateren ïze waarop adressant zich vaa zijne verplichting g ote i deze gemeente die zeer verontreiuigd k t en du weder tot eene publieke verpachting Dit zou verbetering teweegbrengen Tot spr V oitttegaan Ter visie leedwezen mist hij toorts op deze begroeting een post J n n oastuur der afd Gouda betr de 2e burgerschool voor meisjes Het is waar V ü Maatschappij van Landbouw vor j j j aanhangige voorstellen kon dit zoekende buiten behandeling te tellen het vroeger i waarom werden die zoo laat ingediend oor haar ingezonden adres En het spijt spr dat niet B en W zelf het initiatief Aangenomen voor kennisgeving 3 genomen hebben terwgl dit nu kwam uit Slolwnw i T f f f den boezem van den gemeenteraad De finantieele rom l H w f i K toestand van Gouda is gunstig genoeg om tot afdoende verTn 7 P verbetering lier schoolde nood ge gelden ie bestem ergaaenng geplaatste punt betr de gnnmng van de algemeene veiligheid betreft IILJ A f ng en vortimmenng van het jj i t uitbreiding der politie Spr erkent wel Blaats K TTT ö sthuiskerk tot bewaarjat de politie ambtenaren hun plicht doen maar piaais van het Archiet en de Librye Adressant legt personeel acht spr wensohelgk Bij de i I