Goudsche Courant, maandag 2 november 1891

f U gees post op date begrootiDg is uitgetrokken dtarroor een memorie poat maken Als men eens wandelt bespeurt men vaak b v in de Se en 3e kade in de korte akkeren en in het plantsoen over den Fluveelen singel dat er elooten siju die eon hoogst onaangenamen stank verspreiden en demping daarvan was voorjeker wensohelqk Daarom son hg e n memorie post voor de rioleering aanbevelen Daartoe wordt besloten Bij den post onderhoud van huizen iorem poorUn m dërgelgke bespreekt de heer Prince de quaestie door de Commissie ifangeroerd om voortaan de gemeentewerken publiek aan te besteden In andere steden liet men dal het onderhoud van gebouwen meestal wordt aanbesteed de straten daarentegen in eigen beheer worden genomen Hier geschiedt juist het tegendeel Spr is voor ïioh in deze zaak nog niet geheel overtuigd B en W vorwysen in hun antwoord op de opmerking der Commissie naar hun rapport van 21 Januari 1879 waarmede de Raad tich vereenigde dat de strekking had om de gemeentewerken in eigen beheer te houden B en W voerden toen als grond aan voor hun ongunstig advies dat een autoriteit in deze nl de Haagsche gemeentearchitect Begnders zich voor kleine gemeenten voor eigen beheer verklaarde voor groote daarentegen als b V den Haag aan aanbesteiling de voorkeur gaf Opmerkelijk is dat thans in den Haag tot eigen beheer besloten is Wellicht is do opinie ook voor kleine gemeenten nu veranderd In alle geval zyn er in den Goudschen gemeenteraad nu andere personen dan toen er zitten slechts 7 raadsleden in die ook toen reeds zitting hadden en het ia wel van belang meent spr de quaestie opnieuw in behandeling te nemen b v in het begin van het Tolgend jaar De Voorzitter geeft de toezegging in Januari of Februari de zaak opnieuw bij den Raad ter sprake t zullen brengen Beeds zijn door B oa W eenige bouwstoffen verzameld naar aanleiding der opmerking door de Commissie gemaakt maar alvorens een definitief oordeel ta vellen zgn nog nadere inlichtingen wenachelijk Met het oog op de kosten uitgetrokken voor het onderhoud ra de Korenheurt en jt Fwchmarkt geeft de heer Hoogenboom in overweging aan dia gebouw andere namen te geven wijl zij niet meer beantwoorden aan hun oonprockelyke besiamming De heer Van Veen oppert de gedachte de Rorenieurt te amoveeren Later zal het er toch toe komen De Voorzitter zegt dat ilit er te betreuren zon zijn Het is daar Juist door die gebouwtjes een schilderachtig punt een leer fraai stadsgezicht Daarop wordt door de hh Hoogenboom en van Itarson er over geklaagd dat de paaaage bij da Viaohmarkt vaak belemmerd wordt doordat de viseh op atraat wordt gelegd en de menachen er om been staan de eigenlijke Fmhmarkt wordt dan ook niet meer gebruikt Da heer Prince geeft het denkbeeld aan de inrichting van het gebouw i6ó te wgzigen dat het publiek in het midden komt ta staan en de banken in de rondte De heer Jager meent dat voldoende ruimte ia voor de verkoop van da viaoh op do plaats vódr de afgebroken trappanbrog Bq den post Dag en weekgelden va werklieden em in dienit der gemeente geeft de heer Straverin bedenking het bedrag Ie verminderen en de fabricage in te krimpen wat met het oog op da aanbesteding vaa bet onderhoud der kaaimuren z i zeer goed mogeIqk ia De heer Ussel de Schepper ondersteunt dat denkbeeld Da Voorzitter erkent dat zulks miaschieu mogelijk ia Het lakerheid kan daaromtrent echter thans uirta worden beslist en spr meent dus dat nu daarover geen besluit moet worden genomen Bij dezen post geeft de beer vaa Veen in overweging de Pa rsteeg tweemaal per dag ta doen reinigen hetgeen z i noodig is daar dnizende kinderen dwtr dagelyka paaseerec W i hebben tegenwoordig bet voorrecht een watarltiding te bezitten en daardoor ia bedoelde reiniging lear gemakkel k Da Voortittar zegt gaarne te zullen onderzoeken in hoeverre zalka noodig ia Da heer van Itarson komt door itatgeen de baar van Veen zeide op ieta wat voor alle obolen geldt waar kleine kinderen gaan Sommige onderwyzereaaen hebben da onhebbelijke gewoonte om het gaan van de kinderen naar zekere pkata tegen te gaan en zy krygen dan eene goede aanteakeniag minder Dat is de reden waarom de kinderen ait school komende naar eene gelegenheid vliegen om aan eene behoefte te voldoen Spr zoo ia overweging geven aan i Commiaiie ta Mraoafcen daarop in het vervolg te wüfen letten De Voortittar kan zich daarmede wel veroenigeui Do heer Lotay komt vervolgens terug op de zaak reeds straks met een enkel woord door hem besproken de politie Acht de Burgemeester uitbreiding dei politie niet noodig de Raad kan daaraan natnurlyk niets doen maar spr meent dat voor een gemeente van 20000 zielen 18 poHtic agonten te weinig zyn Zij kunnen ook niet voortdnrend dienst doen Spr veronderstelt dat de eene helft sSnachts de andere over dag dienst doet De bewakingskring nu is voor 8 man veel te groot Soms zijn er nog enkele bovendien afwezig b v om een schip met buskruid te begeleiden om op hel Kantongerecht of voor de Rechtbank te verschynen en in geval vnn ziekte of verlof De Voorzitter zegt dat het niet te ontkennen valt dat er wel eens een agent minder dienst doet zoodat het getal van 16 dan U of 15 wordt maar wij moeten ook letten op de finantien der etad Hier moeten wy met weinig middelen veel doen Trouwens spr hoorde geen klachten die tot uitbreiding aanleiding zouden moeten geven Ër gubuurcn wol eens kleine diefstallen maar die zijn niet geheel te voorkomen By don post Onderhoud der Lantaarn geeft de heer van dor Garden te kennen dat de reden waarom de Begrootings Commissie in overweging gaf de Gasfabriek een vaste som te betalen dere was eene betere verlichting te verkrijgon w aartoe een maatregel als de bedoelde zeker zou medewerken De Voorzitter zegt dat het zeer gemakkelyk zou zijn voor de gemeente doch voor de gasfabriek minder voordeelig Do heer Prince zegt dat het een denkbeeld van den heer vau der Garden was bij wijze van proef zou kunnen worden nagegaan of de uitkomsten werkelyk zoo schoon zyn als de heer van der Garden zich voorstelt De beer Hoogenboom zou er voor kunnen zijn als de gasfabriek niet aan de Stad behoorde Thans is hij daar tegen Het voorstel om aan do Gasfabriek een vaste som jaarlyks te geven van 11 a 12000 wordt in stemming gebracht en vencorpen met 13 tegen 4st die der hh van der Post Prince van der Garden en van Vreumingen Bij den post Belooning tn premien aan de brandlymitlieden en beamiten gewaagt de heer van Iterson met grooten lof van de brundweer in deze gemeente Zoo dikwyls hebben verkeerde oordeelvellingen plaats over de brandweer dat spr deze irelegenlieid aangrypt om met waardeering over haar te spreken By een van de laatste branden was apr toevallig het eerst er bij en spr zag toen hoe spoedig 3 apuiten op de plaata des onheils aanwezig waren Een woord van welgemeendenlofover de Goudsche brandweer is hier voorzeker op zijn plaats Uit het luid applaus dat op deze woorden volgde bleek dat de vergadering daarmede instemde Da Voorzitter vereenigt zich geheel met die woorden van lof van den heer van Itenon Zelf was spr dikwyls in da gelegenheid te zien boa goed zy buniplichV di9 4 sof wel de opperbrapdmeoster en de braodmaastera als ook het verdere personeel hebben vala vaitti n ten dia alle waardeenng verdienen Bij den post Byiragen mm de gemeente in de kasten der Si kt Hoogere Bnrgerechool met ijarigeneurene f 6970 v faagt de heer Lotay het woord en herinnert den Voorzitter aan de toezegging in 89 door hem gedaaii om te zullen overwegen of er ook termen waren b da Regeering pogingen aan ta wanden om daza bndrage niet maar ta baboovan ta bai l i ï Ite Voorzitter kegt dat eaa poging by de Begeariiig rtl lM gedaan worden doch spr vreest dat dia ktb t Mecea zal hebben Spr verklaart zich echter lNn ia daarover BMt da hooge autoriteiten te apreken Sa kaar Uaaef da Sahepper onderatauat bet door dan baer Lota gaaprokene Het ia sekaraan geheel op ziebxelf staand gaval dat een gemaaale subsidie gaeft aaa bet B k tao baboava aenar Boogare Burgerachaol Voorzafcer waa hst indert aan zeer vantandig middel van den Baad om een U B Sehool mat 6 jarigen eiiraaa te krygen toen man begreep dat het Ryk die niat voor eigen koaten zon optiehlen maar nu die 5 J4riga ealsos getoond beeft alle levensvatbaarheid ta baiittan lal da Maaiater meent apr wel moeten loe van dat een bloeiende aohool als de onze gelagen in aan kring van welvarende buitengemeenten gehaal voor Kkaning van het Rgk dient genomen ta worden De Voonitter zegt met avanveel genoegen als beida vorige iprektta deza post van da B ruoting ta zullen zien verdwynen maar apr vreeat dat de Begearing daaria niet zal toestemmen Hen moet niet vergeten wat daartoe aanleiding gaf Bij da invoering van de Wet op het H O werden in enkele gemeenten burgerseholen opgericht met 3 jarigen cursus ia andere met 5 jar cursus Gouda kreeg een 3 jarige cursus Toen deza aeniite jaren had bestaan ontatond by da ingezetenen en den Raad de wensch naar een 5 jarigen cursus Pogingen daartoe slaagden niet Dikwijls werd zelfs aan bet Bijk aangeboden de kosten van de 4e en 5e klasse door de gemeente ta doen betalen Ook dit weigerde de Regeering die zeide hebt gij niet genoeg aan een S jarige school richt dan zelf een 6 jarige op en vraag subsidie aan het Ryk Dergelijke subsidie bedraagt meest ƒ 7000 kregen wij die dan zouden nog ongoveer ISOOO ten laste komen van de gemeente terwyl wij er nu met oon lager bedrag af zijn De gemeente was dus daardoor gebaat Dat neemt niet weg dat ipr zeer geneigd is bedoelde poging in het werk te stellen By do post Koaten van het Lager Onderwij bespreekt de heer Ussel de Schepper met een enkel woord de Tweede Burgerschool voor jongens Die wordt bezocht door leerlingen van 6 lot 16 a 17 jaar terwijl daar zijn 4 onderwijzers behalve het hoofd en daarvan ia het gevolg dat leerlingen vao zeer verschillende ontwikkeling in éér klasse zitten Blykena het verslag der Commissie van Toezicht op het L O zijn er op die school 2 jougcns van 6 jaar 2 van 7 jaar enz Naar aanleiding nu van het beginsel door B en W uitgesproken in het onlangs ingediend voorstel tot reorganisatie der 2e Burgerschool voor meisjes wenscht spr de vraag in overweging te geven in hoeverre inkrimping van het onderwijs op de 2e Burgerschool voor jongens wensohelyk zou zijn De Voorzitter brengt daarop de geschiedenis dier school in herinnering lot de oprichting daarvan werd besloten door den Raad hoewel B en W die niet noodig achtten Na do oprichting is er nog één onderwijzer bij gekomen Intusschen verdient de vraag van den heer Ussel de Schepper zeker alle overweging Bij den post Kotten der Muiiehchool bespreekt de heer Ussel de Schepper het jaarlyksch examen waarvoor ƒ 200 is uitgetrokken Spr heeft bedenkingen tegen de wijze waarop dat examen wordt afgenomen Vooreerst togen de langdurige voorbereiding tot uitvoering van oautaten en andere ensemblestukken die op den gang van het onderwijs storend werken Die voorbereiding neemt voorts zooveel tyd in beslag dat zy meer tot last der leerlingen strekt dan tot bun lust Aan het examen vau de Muziekaohool in zyn tegenwoordige vorm ia meent spr weinig waarde te hechten Er wordt heel wat ijdelheid door gekweekt en twyfelachtige talenten over het paard gebeurd terwyl de magen der kinderen met chocolade en taartjes worden bedorven Spr geeft de ijverige Commissie over do Muziekschool in overweging of niet op minder kostbare wyze de kinderen in de gelegenheid Londen worden gesteld hunne kunatjoa apr vergist zich by meent hunne vorderingen te loonen De Voorzitter belooft de Commisaio daarop attent ta maken Bij den poat Schadelooutelling aan de Henorutde Kerk wegen het gemie van begrafeniereehten vraagt de heer van Vreumingen met het oog op den veranderden toeatand hier ter stede of er ook termen zyn in de overeenkomst dte tot vermindering aanleiding zouden kannen geven Nu er een R K begraafplaats is zou daar Vi D 1 bevolking R K ia die vraag meent apr overweging verdienen De Voorzitter zegt dat de overeenkomst tusschen de gemeente Gouda en da Herv Kerk tot geen vermindering aanleiding geeft De heer Fortuijn Droogleerer dealt ede waarvan die overeenkomst het gevolg was Vervolgena wordt cane uitgebreide diaoussie gevoerd over invoering van bat oouponstelael by inning van de marktgelden het tolgeld aan de Haastrechtsche brug en de pontjes op den Turfsingel en Kattousingel Plaatsgebrek noopt ona te volataan met de mededeeling dat da baar van der Garden dat atelsel krachtig verdedigde tararql da Voorzitter bet bestreed Alleen by de inning der marktgelden waren fi en W bereid daarmede een proef ta nemen De Baad besloot met algemeana atammen tot die proefneming over te gaan Met 1 1 tegen 6 atemmon werd besloten ook bjj beide pontjes dergelyke proefneming ta doen mat 12 tegen 5 at werd het ooupon atelaal voor de Haaatreebtseba brug verworpen De poat Ofirei tt wegene ie begraafplaatê werd vervolgena op vooratel van den hear van Vreumingen van 2S00 op ƒ 1800 gebracht en de post Ofbrengtl m de gabel voor het bevaren van ile rivier de Oomee van 22000 op 24000 Dit laatste gaaahiedde op voorstal der Begrootinga Commiasia mat 12 tegen 6 atammen Da begrooting werd ten alotta vastgesteld in ontvangst en uitgaaf bedragende 338340 68 terwijl de onvoorziene uitgaven werden uitgetrokken op 6652 62 Nieta meer aan de orde zijnde werd daarop da vergadering door den Voorzitter gealoten BatteBlaDdscb Overzicbt In den Franachen Senaat ia een langdurige discussie gevoerd over het Regeeringsvoorstel betreffende het weder toelaten van Amerikaansch varkensvleesch Toen men eindelyk overging tot de stemming over de vraag of het ontwerp artikelsgewijze zou wordM behandeld bleken 179 stemmen vi5or en 64 tegsT 1 te zijn In de Kamer heeft Dreyfus een voorstel voorgelezen butrekking hebbende op de scheiding v n Kerk en Staat waarvoor hij do urgentie vroeg welke na een verwarde gedachtenwisaeling toegestaan werd Dreyfus opende toen onmiddellijk de beraadslaging over aard en inhoud van het voorstel Toen echter daarna Floquet zijn opmerkingen had medegedeeld werd er om verdaging tot morgen geroepen en ten slotte werd de sluiting der discussie bevolen Dreyfus heeft daarop zijn v orstel ingetrokken De Riimeensche vorst heoft ecu harte yk afscheid genomen van küizor Wilhelm en is toen Donderdagmiddag om 3 uur uit Potsdam naar Pest vertrokken In Breslau ontmoet hem zijn neef Ferdinand de Rumeonsolie kroonprins Bijua alle Duilsche bladen gelooven dat de koning ZTch nog te Weonen zal ophouden alleen de Milnchener Allg Zat veracliilt hierin van meening en is evenjins de eenige die geone politieke beteekeois aan s konings reis hecht De DuitBche bladen geven voorts de verzekering dat Rumonié wanneer het zelf zyne waardigheid weet op te houden op de sympathie van Duitscbland rekenen kan Men houdt zich in Duitscbland thans echter oog met andere zaken bezig dan met het bezoek van koning Karel Daar zyn nog twee zaken die de Duitsche hoofden en de Duilsche tongen bezighouden nl de Byksdag vtrkiezing te Stolp in Lauenburg en on de arbeidsbeweging onder de boekdrukkers Ten opzichte van het eerste feit is het vormakelyk do atruisvogelpoliiiek der conservatieve groepen aan te zien Zy steken de hoofden weg zij zwijgen over de zaak alsof er niets gebeurd ware De vrijzinnigen daarentegen verkondigen natuurlijk luid hunne vreugde en inderdaad hebben zij stof tot juichen De volledige uilalag heeft aan den dag gebracht dat de vryzinuige candidaat Dan met ongeveer 10 000 stemmen verkozen i terwyl de conservatief v d Osten er slechts weinig meer dan 6000 behaalde d w z dat de conservatieven 6000 stemmen verloren terwyl de vryzinnigen er 4000 wonnen En dat in een district als Stolp dat vroeger altyd een conservatief of leclits eenmaal een vrij oonservaticf afgevaardigde I Waariyk wanmeer men bedenkt dat by dezo verkiezing de vryzinnigen de graanrechten in den strijd hebben gemengd en wanneer men voorts de nederlagen der conservatieven te Tilsit en te Kassei in aann erkiug neemt dan geeft dit wel tof tot de overwegin Rii dat het Duitaohe volk de huidige protectionistische politiek niet zeer welwillend aanziet Wat nu de tweede der genoemde zaken de bewe ging der boekdrukkers betreft zoo weet de AeMtmge Zeitung hieromtrent mede t doelen dat de werkstakende boekdrukkers in allen gevalle lang niet zoo tairyk zyn als men aanvankeiyk wel meende en waaraehijalyk zal dan ook de beweging op niota uitloopen Op eene vergadering van boekdrukkersgeiellen die Woenadagavond te Berlyn gehouden werd heerachte een zeer matte toon terwyl daarentegen de patroona op eene bijeankomst veel zelfvertrouwen aan den dag legden In den loop der beraadslaging over bet budget door de oommissie voor de financieele aangelegenheden beeft de Minister van Finaaeién verklaard dat het evenwicht op het Hongaaracbe budget is berateld en da financieele toestand is verbeterd Hy zeide verder dat de belangryke sommen welke ter beachikking der geldmarkt zyn gesteld verbetering in den toestand hebben gebraaht Hy erkende dat de papieromloop onvoldoende ia dooh meende voor het tegoDwoordige geen maatregelen ta moetan nemen om aan dit gebrek tegemoat te komen dat overigena alccbfs gelijktijdig met de quaestie Van het herstel Ibr circulatie uan metaal kan geregeld warden De minister verdedigde zich tegen het verwyt dat hy dit laatste vraagstuk van da baan lilde aohuiven PËTROLEUM NOTEEKINCiEN van da Hakelaara CaottUar SehalkwUk te RoUerdam De markt waa heden vast Loco Tankfust ƒ 7 80 Geimportaardfust 7 40 Januari Februari levering 7 26 Maart lavaring ƒ 7 20 April lavering 7 16 Mei JuniJuli Julilavering 7 10 Augustus levering 7 16 Septanbar October Novembar en Docembar levering fT tS I Advertentiën Weder ontvangen eene Zending LINDEMANN F GRENDEL AAHBESTEDIITG REGENTEN der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den 16 NOVEMBER 1891 des avonds ten 8 j ure ter kamer van Regenten AANBESTEDEN De levering van KRDIDENIERSWAREN en eenige LEVENSMIDDELEN voor het jaar 1892 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 9 November 1891 voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De inschrijvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bö de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zfln Regenten voornoemd H GROENENDAAL Pree C C KNAAP Seen WAAS EOOFT UEN 7 67 17 34 18 36 80 en 29 19 47 25 SS 21 Koffie voor Rozgnen met pit Rozgnen zonder pit Canada Vygen Kistjes Vflgen Schy es Appelen Pruimedanien Krenten Abrikozen bUJ F HEaMAN ZD TieDdew l Die een bigvend SOUVENIR wenscht van zgne dierbaarste betrekkingen late een ETOnAAÜSCSILllESIJ vervaardigen bg J v d PA VOORDT Specialiteit io Knnatbaarwerk Dnbb Buurt B te Gouda Oonden Zilreréii en Fantaiaie Heparatien worden spoedig en solide afgeleverd STEEiVliOLËN Binnenkort wachtende eene Lading Qroye Rulir KASBUKQW waamit wg tot 80 Gent per H L cont nt onder korting jaflereren rrg in hms beiorgd Echte Anthracit Kolen VOO TnlkMhelg ad ƒ 1 6 $ per Heet JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gerndti 30 October 1891 iCOKk POÏKB OUDE f T t SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN en S T K E N K O L E N ten behoeve van het Beetedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1892 op DINSDAG 3 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal van het tiesticbt de voorwaarden liggen ter lezing inhet Gesticht van 31 October tot én met 3 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren J e Secretaria F HERMAN Fz G IJSSELSTIJN Blaauwstraat 4 Aa 5 I ivft V assortiment kleuren in BEEIWOL HAAEWOL ROKKEN WOL gebleekt en ongebleekt BREIKATOEN in Knotten Clarks Struts en Estra Madura Katoen Beenlengten met Kluwen ZHEMLÉ MB Eau de Cologne en Toilet Zeepen Groote keaze 1H HF Lage prijzeo Het Magazgn is tot des avonds negen uur geopend het onovertroffen LAGERBIER en het gunstig bekende S TOTTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda ADVERTENTIËN in aüe Binnen en BuUenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Bniean van A BRINKMAN ea ZOON te Gouda Vraag ö normaal OBderfoedereii het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huidnitwaseming Alleen echt wanneer met nerenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSShne en onder de lutndt el emiug Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D noogcnboom Cz Wgdstraat te Gouda