Goudsche Courant, dinsdag 3 november 1891

S S Ï 1891 Dinsdag 3 IVovember N 4673 VRAAG Onovertr offen KW ALITEIT Gegfarande üd zuiver LET OP DEN NAAM Patriek te Westzaan Opg erichl 1828 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ioBending van advertentita kan gesohledeo tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Solied Elegant si j Gangl aarste É modellen j0 HnOBT Jongenikrua p dozOnD 41 8CHILLBR OOSTAUA f l OOSTAU l p dotiJoa J AijBioH T t KlPi W V M fbaütkLim WAGUBK ir BTEPHAIT p d Uii a UHCOLN B Verkrijgbaar to Oouda bjj den Heer C A B BANTZINGEtt Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Vemnd Geschaft I ipzig Plagwltz Openlare Verkooping TB Nieuwei kerk a d IJsel De Notaria J H MULLER te CapelU a d IJtel zal in het openbaar verkoopen I I siï I op WOENSDAG it NOVEMBER 1891 telkens s Toormiddags 11 nur in het StationskoEBehuis ran den Heer J Ocouk te Nituwerkeri ajd IJsel van de Wed LEENDERT STAM en Kinderen een WOONBOUWHUIS c a met aohtergelegen Wel Hooi en Bouwland in den Gansdorpscben Polder aan sGraven weg onder Nieuvoerkerk ajd IJsel samen groot 45 90 Hectaren in drie perceelen en geoom bineerd Te aanvaarden het Land den l Januari en het Huis c a den 1 Mei 1892 Betaling der kooppenningen 1 Jannari 1892 Inlichtingen geven de Notarissen N P JÜNGKINDT te Dordreck en J H MULLER voornoemd Openbare Vrijwillige Verkooping 221 fe S op WOENSDAG 4 NOVEMBER S2 j £ 1891 svoorm 10 aur ten over staan van Notaris MONTUN te Gouda aan de a ebrande vroning van Mej de Wed en Erven CORNS BOUWMAN in Roozendaal onder de gemeente t gen contant geld van 21 kalfdragende Koeien n PIi KVAARZEM Te bezichtigen ter plaatse voormeld des morgens vóór de verkooping NacbiDaie BRËII mCIlTlNG O 3IL t a n gr e xi een uitgebreide CQllectie WOL prima kwaliteit groote verscheidenheid klearen alsmede echte fijne J E A G E R WOL nitmuntend geschikt voor Dames Oodertaillea Speciaal ingericht voor t e BEEREN en DAMES gebreiden OJIIIJEEGO£D£Il£N Minzaam aanbenrelepd Gez WAGEMAAR SOO Gulden betalen wg aan hem die bij gebruik van Goldmann s Keiser Tandwatcr jpoit weder Tandpijn krjjgt S GfOLBMANNa Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bij den IVog J C ZELDENRIJK Snelpersdmk sn A Beinkiun Sb Zoon Gouda OOBTEX p 4oiUiil l7 HBBZOO p di jiil it CHOCOLAAD ROOTES EENI9BEF0T7ANm Hen lüQrdt rerzocht op t M£RK te letten UII BKT MAOAiStrM VAS M RAVÊIVS AAY ZO EM QORIMCHEM Deze THEEËN orden s geieverd in verzegelde pakjes van vy twee en een half en een Ned om met vemelding van Nonqier en Pryg voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot ie uitvoering va geteerde orders aanbevelende J BBEEBAAUT LZ üoteruwrkt tp Gouda EENIG DEPOT der Ha g cbe Bfeschnitvan den Heer J K SOMMBR EEN NET BOVENHUIS te bevragen en te zien WACHTELSTRAAT No 229 Geen beter adres voor PARAPLUtES dan bij SCIIEI K en Zn Markt Gouda KIVIPCVRSÜS begint WOJBKSDAG 4 i 0VEN3ER des morgens te 9 uur LAIfi l TIENDEWEG D 41 Gouda LEVENSGEVAARLUKE HOEST y n JUaderen cia e t Mipmm Blauwe Hoest onn ide Kp afwending r n het gevaar en snelle zekere holp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekten eenig goed bevonden DRDITEN BORST HOIÏIII Alleen echt verkrggbaar in fla rons van fl 2 die van geele flecpna van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent dievan witte capsulen voorzien zgnwaarop nevenstaand fabrieksmerkTe Gouda by P H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Ondew ter bg P Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en 6 Hgnekatnp Stolwgk bjj C G V d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitiondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Novembor 1891 Tot onr leedwezen zijn alle pugingeu in het werk sesteld om den heer Bao senlt onwu sfgeraardigde in de Tweede Kamer te bewegen vooralsnog zijn msndaat niet neder te leggen te rergeefa geweest en heeft hij aan zgn roomeiaen gevolg gegeven Alzoo is een nieuwe verkiezing in ons district noodzakelijk Deze zal waarschijnlijk plaats hebben Dinsdag ü 4 November a s Bij Kon besluit is het bij Kon besluiten van 5 Dec 1851 Stbl no 149 en van 30 Dec 1868 Stbl no H ingestelde eereteeken tot belooning van eervoUen langdurigou werkelgken dienst bjj de Scliutttryen toegekend aan W F Sohaap aJj ondoroff H F C Gerritsen 8 Kraneveld A de Jongj dè drie laatsten muziekant en C Kolster tamboer allen b j de dd Schutterg te Gouda E de Rgkspostapaariiank san het postkantoor Gouda en de daaronder ressortearende hulpkantoren werd gedurende de maand October 1891 ingelogd ƒ 4982 14 terugbetaald 8000 68 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 28S0 In den Amsterdamschon gemeenteraad is door den keer Pijnappel gewezen op de slordige geheel onvoldoende wijze waarop de straat gewoonlijk weer geM maakt wordt nadat zij door particulieren of door en der water of lichtmaatsofaappijen gedeeltelijk is opengebroken Dit is dus precies toutcommehhei nout Gewoonlijk moet hier ook een week of wat later het gemaokte gedeeLte voor de 2e maal worden opgebroken meestal met het gevolg dat ten slotte FEUMLLETODl Uit het DuiUch XIX 73 En nu het derde punt De herder heeft opmij den indruk van een omjekoohten getuige gemaakt zooala gisteren beweerd werd Beimann beweert met zooveel zekerheid dat hij met dien Buin gesproken had Hieraan hecht ik geen de minste waarde vielde oude man hem in de rede De oulmoeting katiplakts gevonden hebben maar daags te voren vandaar de zekerheid der bewering Misnoegd schudde Gronau het hoofd Sttbens was voor hem bhjveu staan y liöb intusschen omtrent alles rfauwkeurige imichtiugen in ewoanen zeide hij en ik weet nu dat jalonzie uw blik lienevolt on u luidt tot een oordeel dat minst genomen zeer gewaagd is Maar Ik wil gaarne toegeven dat ik al uw aanmerkingen Ter van ongegrond vind hoewel het mij nog lang niet in den zin komt den rechter van aoliteloosheidte beschuldigen Wy mogen uiet vergeten dat do oowijzen tegen den koddobeier verpletterend zijn blgkt het lOg niet deugt en wordt dan maar de geheele straat onder handen genomen Zoo hebben de bewoners van de hoogo Gouwe het genoegen thans voor de Se maal met een landboel konnis te maken en hebben sommigen daar ook al voetschrappers voor de deur liggen De Spieringstraat tuaschen Oudemannenhuis en Weeshuis eenige weken geleden vvrstraat is nu reeds tot de bedenkelijke diepte van an half voet op de meeste plaatsen verzakt Gelukkig biedt de hooge stoep van hot Oudemannonhuit voor de voetgangers bij regenbuien eene welkome toevlucht Meermalen ia er al op gewesen hoe ongelukkig het dykje aan de Kleikade onderhouden wordt en hoeveel ongemak de wandelaars daarvan ook ondervinden gewoonlijk wordt de hemtelling gedaan met een hoop bagger kroos riet of biezen en wat baksteenan Het eprei knoord dat zegt dazuinigheid bedriegt de wijsheid wordt hier dan ook schitterend bewaarheid Zoo was Vrijdag het sobouwspel te zien dat het stoomgemaal dri k aan l werk was om het overtollige waler ef rW tiaan terwijl het op eenigen a tand verderop door een lek in hot dgkje met stroomen er in liep Hoe lang dat Vrjjdag al geduurd had weten wij niet maar wel dat nu ïfaandagmtddag het op vrij verren afstand reods hoorbaar nog steeds door het nu al grootere lek naar binnen stroomt Heden morgen werd op het Bureel van den Garnizoens Comraandant aanbesteed de levering van hot onderstaande voor de troepen van het garnizoen alhier Voor vleesch en vet werd ingeschreven door de Wed J üongelmans voor 0 63 W de Jeu voor ƒ 0 65 en G C Brugnel voor 0 55 Voor spek werd ingeschreven door de Wed J Dongelmans voor ƒ O 61 Bannenburg te Amsterdam Gij waart in het slot adtwoordde Gronau ongeduldig Hebt gij iets tot stand gebracht P Ja jeel heb ik ontdekt Maar het kan veel en hel kan ook in t geheel niets zijn deze ontdekkingen geven ons nog geen recht om veel hoop tekoesteren Het zijn dan tooh ontdekkingen Wanneer men mijn resultaten zoo noemen wil ja I Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat de kamerdienaar misnoegd is o p zijn meester omdat hij van hem ondank verwacht Wij zouden dien mau tot bondgenoot kunnen maken zoodra het geschikteoogenblik ia gekomen Vertrouw hem niet te veel waarschuwde de kapitein de oude Daniel was altgd een gluipert ik vrees dat men zich op zijn trouw niet verlatenkan Wanneer ik hom eenmaal hob dan houd ikhem zoo vast dat hij mg hiet ontgaan kan zeide de inspecteur bedaard hoe men zulke lieden behandelen moet weet ik uit ervarins Maar ik heb nog andere ontdekkiogon godaan die mijn geheim blijven Heb maar ge luld ik hoop nu schielijk te weten of mijn achterdocht al dan niet gegrond is Ik heb mijn doel op een geheel ander puut gericht wantaan misschien nog niemand gedaoht heeft Eu hoe lang zal mijn gedold nog op do proefworden gestald Een bepaald antwoord kan ik u daar niet opgeven het is mogelijk dat ge op een harde proef ADVBRTENTlfiN worden gephutrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt voor ƒ 0 639 en Kruisman te Hoorn voor 0 588 Voor steenkolen door J do Koster voor ƒ 0 8 en D van Stavel voor ƒ 0 82 Voor turf door J de Koster voor ƒ 0 69 en D van Stavel voor ƒ 0 30 de lichte en 1 de Friesche Dat de lust tot reizen somi vroegtijdig ontwaakt bleek dezer dagen in een nobrdbrabantsoh dorp Hel driejarig zoontje van een maudenmaker had ongemerkt plaats genomen in een spoorwegcoupé met het gevolg dat men hem eerst te Zwaluwe ontdekte Niet in staat zgn identiteit te bewgzen zond men draadbericht naar Vlijmen zgn woonplaats zoodat de ouders die bun kind reeds verloren waanden spoedig wisten waarheen hg was verzeild geraakt Het spreek vanzelf dat hij ais ijlgoed werd terag Over het rooken in groot tenue sohrjjfl het MüiUar Blad Daar is teker weinig dat zoo verderfelijk werkt op de krijgstucht als het uitvaardigen van een verbod dat net haudhaofd wordt Is het rooken in groot tenue verboden P Dat is soms een punt van quaestie In het Hoofdstuk van den Inwendigen Dienst dït over de tenue handelt wordt er niet over gesproken Er bestaat een oude doch geenszins ingetrokken aanschrgving die het ter loops aanroert eu bovendien komt bet v rbad achter in het zakboekje voor Maar van wee dingen één ot men moet het verbod met geatreugkeid handhaven en hoewel dat moeilijk en onaangenaam ia is het rooh zeer goed mogelijk of wel wat nog beter ia aohaf bet verbod af laat den map deg eenigen vrijen dag in da week ook werkelgfe v rü zijn domr de week is er voor h$m geen tijd om sigaartjes te rooken Zooals hot nu ia is het bepaald al te dwoM wordt gesteld En wanneer Hohenhausen om de hand vaemijn nicht aanzoek doet Dan zal freule Voh Buchenau naar ik hoop hem een blauwtje laten loopen Zg zou het doen als de bealiasing van haren vryen wvl afhing maar haar vader zal het aanzoek voreerend vinden en aan zijn bevel moet zü zich onderwerpej Dan kan ik er giels aan veranderen zeide deoude man We moeten Von Buchenau op onze achtordocht opmerkzaam maken Dat volstrekt niet I Wilt gg alles bederven P Wanneer gij u maar éia woord laat ontglippen kapitein I bemoei ik mg met niets meer en ik zeg unogmaals het geheele weefsel van intriges moet inmijn handen blijven Men moet mij met vragen of en wat ik ontdekt heb en wat ik voornemens ben te doen ik zal Spreken wanneer het tgd is niet eer Heb ik uw bgstand noodig dan zal ikhet u raededeelen En miJR geluk zal daarbij misschien te gronde gaan zeide de kapitdiu Wanoeo Alma zijn ochtgenoote wordt Verloving is nog gera bruiloft In dien tussciienlijd kau da beslissing van stapel loopen En wanneer dit niet geschiedt Dan zal ik er voor zorgen d it do bruiloftzoolang verdaagd wordt tot ik zekerheid h ob G