Goudsche Courant, dinsdag 3 november 1891

bMt dan de helft rookt lelfa het kader Dezo quaestie is waarlijk uigent Naar het Faderland mededeelt heeft een eigenaar ran een der groote confeotie magaiüuen in Nederland een prijscourant rerspreid met figuren er op die de wiitsrnoureautés dragen en er uitzien al8 Jonze Ministers I Eene origineele froefneming Üit New York wordt bericht De reel besproken en uog meer bespotte pnictische onderzoekingen ran professor Garner tot raststelhng der apentaal vinden navolging Zooals bekend is beeft de excentrieke geloerde vele dagen in den dierentuin te Washington doorgebracht om door middel van den phonograaf de geluiden van de ingezetenen van het apenhok op te nemen en als men de tot nog toe geopenbaarde geruchten vertrouwen mag bestond het resultaat van dit werk in niets minder dan het vaststellen van een geheele gamma ran bepaalde geluiden die vreugde smart vrees honger verlokkingen en vermaningen moeten beteekenen Toen de professor na een reeks ran weken de rerschillende geluiden in het apenhok liet herhalen toonde het gebaar ran de dieren dat z j de tonen rerstonden bij do geluiden der rermaning vloden zij klappertandend in een hoek bq die der rreugde kwnmen zij weer terug en bekeken den phonograaf waarschgnlijk in de meening dat een hunner daarin verborgen was Door de proetnemiagen ran Garner aangemoedigd heeft zich onlangs te Washington een r jk heer opgedaan die 100 000 dollars tot een hoogat origineele proefneming wil aanwenden De som moet namelijk tot de poging dienen eene reeks apen door strenge keus van reprodactie geestelijk te rerheffen De proef heeft da niets minder ten doel dan het opsporen ran de rmissing link van Darwin de ontdekking ran den ontbrekendej schakel taaacheu den mensch en den up Vijf en twintig paar apen moeten paarsgewijza io nette hakken die op meoscbenwoningen gelijken bewaard en gedresseerd worden Alleen de vernufti te exemplaren worden toegelaten de weerspannige en domme ran de inrichting uitgesloten Énkele bgzonder goed ontwikkelde dieren worden afgericht om den oppasser in zqn dienst te helpen in Xndiê moeten reeds sedert menschengebeugenis apen tot diensten ran geringe beteekenis gebruikt worden Bijzondere lorgvuldigheid zal men gebruiken om de dieren met het raar en zgn gebruik bekend te maken zoo zal het dan ook wel spoedig blqken of de verhalen van Stanley over fakkeldragende apen in het zwArte werelddeel bevestigd worden Beeda in 26 30 jaar meent de apenvrieud t Washington zal men iteultaten van zijne opleiding kunnen verwachten eu zoo mag men dus hopen dat niet alleen de menacheo maar ook de apen binnen afzienbaren tqd zich ie eene gaestas ariatocralie mogen verheugen Welke bijzondere soort of familie tot rorming daarT n zal worden aangenomen is nog niet bepaald Het departement Schoonhoren der Ma ts ihapp Tot Nut van t Alg M a hadt bariotm tot het opriclit8B ru aea roonchot of hnipbank waardoor klaiwiKi industrieelen en neringdoenden tegen een billqke rente en onder waarborg gelden tot zeker bedrag ter leen kunnen krijgen ter oprichting uitbreiding of roortzetting fan hun bedrqf of handel raoet u intusschen op het ergste roorbereid houden het is mogelijk dat wjj een spook najagen Het ergste I herhaalde de kapitein Wanneerdit ergste zich zou rerwezenigken dan moet ik an tere wegen zoeken om het af te wenden Dus rooria ig kan ik niets doen Neon kapitein mocht gij een gewichtige ontdekking doen kom an onrerwgld bij mg ikinmiddels ook niet stil zitten Nadat da inspecteur met grooten eetlust zgn mid dagmaal gebruikt had en de huishoudster die met hem at naar de keuken teruggekeerd was nam bg plaata aan zi n secretaire om de door Von Hohenunsen medeglbrachte aanteekeningen te onderzoeken en aan te rullen Toen haalde hg uit een sehuiflade een rerschotan brief die aan da bankiersfirma Homberg Zoon gericht was en targeleek dien met da rerklariiig die Hobenhauaen 4t de keerzgde van de valsche schuldbekentenis ffUfihtetea had Hei resultaat eheen hem te berreidigen Hg schreef daarna eenige brieven adresseerde zé en legde za met de oreri a papieren in de lade welke hg zorgruldig aloot Daarmede was de namiddag rerstreken en de arond aangebroken de inspecteur had juist de secretaire verlaten toen Bob binnentrad Jij vroeg de oude man verbaasd Wat wil jg hier Wanneer n niet bij mg komt dan moat ik Volgens het een en dertigste verslag van den staat dor kweekschool van ondcrwijzoressen te Arnhem over 1890 1891 bedroeg hot aantal inwonende kweekelingen in het eerste kwartaal 62 en dat der uitwonende 23 De rijfde klasse voortgezette cursus ter voorbereiding van hot examen in vreerade alen telde 8 inwonende en 6 uitwonende kweekelingen l7 deden haar namen voor onderwijzeres waarvan 6 werden afgeweten Voor nuttige handwerken verkregen IB het diploma voor vrye en ordeotte ningen in de gymnastiek 2 akte roor Fransche taal 3 De Anna prijs viel ten deel aan mej N D Prince uit Gouda Mej J van Walsem die om gezondheidsredenen haar ontalML nam werd vervangen door mej Th J Koch A i dr Wartmann werd op verzoek eervol ontslag verleend met het einde van den cursus De rekening over 1890 1891 wijst eene bevredigende uitkomst aan hoofdzakelyk te danken aan de in het vorige jaar opnieuw verleende rijkaaubaidie Daardoor werden zg die vrijwillige bijdragen schonken in het vervolg daarvan ontheven en de schoolgelden die eeuigermate waren rerhoogd tot het rong bedrag teruggebracht De HttimrouK haalt met instemming een artikel aan in het Journal de médecine waarin het beroep van apotheker aan de vrouwen wordt aanbevolen Bg ons ten laude schrijft het blad kunnen vrouwen zonder eenige beperking aan alle apothekersexamens deelnemen Sedert de geneeskundige wetten in werking zgn getreden hebben zeer reel meisjes het radicaal rerworren ran apothekers leerling en ran apothekers bediende Vooral op het platteland zgn in deze qualiteit vele dochters van geneesheeren in de apotheek van haren vader behulpzaam Dat eene vrouw na het examen van apothekers bediende te hebben afgelegd de studie verder voortzet en aan het apothekersexamen deelneemt komt evenwel weinig voor Vrouwen die het radicaal van apotheker bezitten behooren ook bg ons te knde tot de uitzonderingen Bevreemdend genoeg want waarom zou eene vrouw niet aan het hoofd eaner apotheek kunnen staan Met getal meisjes die zich aan de geneeskundige studiën wyden neemt ook bier te lande in de laaiste jaren snel toe Die studiën omratten reel meer dan die voor apotheker en eene vrouw bezit rele eigenschappen die haar roor laatstgenoemd beroep bgzonder geiMshikt maken Dit wordt ook dodr den schrgrer in het Journal de médecine erkend In het beroep zelf is niets wat de rronw daarvan behoeft tertg te houden veel minder zelfs dan in het beroep van geneeskundige Da geneeskundige atudien zfjn ran kageren duur en reel kostbaarder en zijn borendien alleen aan te raden aan meisjes die zich onderscheiden door bniteij ewone geestvermogens eu door grooten studielust Voor meisjes uit de beschaafde klasse is het getal beschikbare betrekkingen en beroepen niet groot Elke gelegenheid dua om den kring uit te breiden HWt woi aangegrepen Htt vrg groote aantal meisjes die zbh voor de examens van apothekersbediende aanbieden bewgst dat het bedrijf zelfs in den smaak valt tt ook dat de werkzaamheid der rrouw in de apotheek op prgs wordt gesteld immer anders zonden al die rronwolgke apothekersbedienden geen plaatsing vinden Welnu waarom wel bij u komen antwoordde Bob op barschen toon Wg willen eindeijjk eens weten wat er met de papieren moet gebeuren Wat gg wilt zaide de inspecteur den scherpen blik strak op het gelaat van den vagebond gevestigd je hebt immers gehoord dat da bankierniets wil weten van je onbeschaamde eiaehen Duidend zal hg wellicht geven je bedreigingen rreest ij niet Duizend f spotte de ragebond Is zgn eer nietmeer waard Wat je daarmee zeggen will weet ik niet ikken dan inhoud der documenten niet en wenschdit geheim ook niet te ontaluieren Slechts uit gedienstigheid roor den bankier heb ik de aapgetegenheid op mg genomen wanneer ge mgn raad nietwilt volgen dan kon ik er verder niets aan doen Hoe het je makker Beimann is gegaan hebt gegister gezien neem er een voorbeeld san Bob I gezgt op den besten weg om hem te rolgen Natnurlgk I spotte Bob Men heeft mg maar ran ieta te betichten Aan den moord is Beimannzoo onschuldig als een pugebdïen kind Wanneerik dat zeg gelooft men mij niet maar da rechtershadden het zelf kunnen begrgpen wanneer zg niettotaal blind waren geweest Dat jg dit gelooft zal iedereen natuurlijkrinden de eene kraai pikt de andere ih oogenniet uit Maar als je ie p tegen dan baitkier wiltondernemen bedenk dan vi f de gevolgen Je zou de rrouw zich dan blgren vergenoegen met eene ondergeschikte plaats in de apotheek Bg voortzetting der pharmacentische atudien kan dt intelligente vrouw gemakkelijk het radicaal ran apotheker verwerven en aan het hoofd ecner apotheek zal zg een eervol en in den regel voordeelig miildel van beslaan vinden De eigenaar van het bekei ido restaurant Dolmonice te New York heeft onlangs zooals de in Mannheim vmchguende Süddevtache Taia antmiff achrgft een geschenk ontvangen dat ineoigen gourmand met afgunst zal vervullen hoewel het niet uit iets eetbaars maar uit iets rookbairs bestaat namelgk uit 25 fgne sigaren door een der roornaamste fabrikanten ran Cuba aan den heer Delmonico gezonden Deze sigaren zijn van dezelfde qualiteit als die roor den prins van Wales worden vervaardigd die daarvoor 1800 doll ongeveer 4500 gld per duizend betaalt en die volgens den fabrikant hem zelf 1 doU per stuk kosten zonder nog den prins voor vervoer enz te berekenen Zg zgn met de grootste zorgvuldigheid bewerkt eu wel uit de fgnste labak die in Vueita Abajo op Cuba gewonnen wordt een klein distriot in het midden van het eiland dat zooals hekend is de nsto tabak oplevert De sigaren zijn wel de duurste die ooit in de Vereenigde Staten of in Europa zgn ingevoerd De besten die in den handel komen kosten ƒ 1 30 tot 1 80 per stuk Wel wordt dikwgls ƒ 2 50 voor het stuk gevraagd dit zgn echter dezelfde sigaren De extraprijs komt dan van de varpakking in elegante kisten De sigaren die roor den prins van Wales worden rerraardigd zgn zeven Engolsche duimen lang en men zegt dat de Ëngeliche troonopvolger hiervan dagelgks 3 ofl rookt Eene ongewone quaestie brengt sedert eenigen tgd de gemoederen te Weenen in beweging en wel die der damesslepen Op hygiënische gronden word door het gemeentebestuur de zaak op het tapijt gebracht Dit beweert namelgk dat de sleep nadeelig roor de gezondheidis wgf de stof ran het kleed door het slepen overde straat infectie kiemen in zich opneemt en dezeop de draag ters en in de woningen ovejènMt Opgrond hiervan is het gemeeote biMtuur erluMiit hetdragen ran slepen lang of kort te verbieden en heefthet zich tot de politie gewend om zich in d en strijdte dqen ter zgde staap Maar terwgl de politie de zaak onSerzoekt of liever aarzelt zich da rgandachap der Weener dameswereld en al den laat en de onaangenaamheden van dezen kruistocht tegen den sleep op dan hals te halen heffen winkeliers en modisten luide klachten aan wgl het afschaffen der slepen hen ran eene roorname bron ran inkomsten zon berooren niet wegens het rerschil ran twee of drie meters stof welke roor een kleed met sleep meer benoodigd is maar omdat het aantal bestellingen aanmerkelgk geringer zou worden wgl korte kleeren zooveel minder aan slijtage onderhevig zgn Ook te Berlgn waar men tegenwoordig Weenen caaapt zooals men het vroeger Pargs deed is hetzelfde rraagstuk aan de orde In rerbond met het gedane roorstel tot rerlen zult aanstonds wegens medepliebtiglieid aan de inbraak gevangen worden genomen en dan konden nog andera zonden aan den dag omen waarvan de politie roor t oogenblik nog geen vermoeden heeft Het is beter dat je hot geld aanneemt en de papieren teruggeeft 7 Een schampere lach woa het antvfoord van Bob En nog iets vervolgde de onde man met verheffing ran stem Hecht niet Ie veel waarde aan den adrocatenklerk die tokurk zal er geen bezwaren in zien je in de wieiea te rgden a s bg zich zelt kan beroordeelen Dank u Toor dien raod Ik heb hem je gegeven of ge hem wilt opvolgen is uw zaak Wanneer je reratandig zgt geworden laat het mij dan weten ik zal dan maarook dan alleen roor de laatste maal ala tussohenpetsoon bij den bankier optreden Bob antwoordde niet hij lachte nog altgd to n hij het huis rerliet in welks nabgheid Frits Koller hem wachtte Het was te rergeeb niet waar rroeg de dokter Natuurlijk I antwoordde Bob De oude spionwil niet meer met de taak te doen hebben Zoorael ta beter Met zulke lui ia eigenigkniet te onderhandelen JTordt vervolgd gitig van den militie diensttijd is thans bij de Kamer ingekomen eon voorstel tot wgziging der wot op de schutterijen ten einde fe voorkomen dat zij die hun diensttijd bij de militie hebben volbracht in tgd van vrede tevens tot dienst bij de schutterij geroepen en verplicht worden tot hun 34e jaar de wapenen te dragen Voorgesteld wordt in vredestijd hen die gedurende 5 jaar hetzij bij de militie te land hetzij als vrgvrilliger bij de zeemacht bij het leger hier te lande of bg het Itrggsvolk in de kolomen eu bezittingen of gsdurendo vier jiiar bij da zeerailitie gediend hebban van sohuttorhjken dienst vrg te stellen In geval van oorlo oorlogsgevaar of andere buitengewone orastandijiheden kunnen zij echter voor den scjiutterlgken dienst worden opgeroepen Bij kon besl zal worden bepaald dat de burgemeesters van alle gemeenten lijsten opmaken van de vrijgestelden dio als grondslag strekken bij eventueelo oproeping In geval van oorlog enz zal over al die vrijgestelden kunnen worden beschikt zonder dat er wegons hunne dionstverplichting ééa man minder bij de schutterg zal zijn Voorts wordt nog voorgesteld van oefeningen bg de sohntterg op hun verlangen vrij te atollen de schutterplichtigen die ten minste 2 jaar bg de militie te land of als vrg williger bg de zeemacht bij het leger hier of in de koloniën gediend hebben De beer B A Ëekhout lid van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap hield dezer dagen ta New Caatle eeu rede over do neder landsohindische spoorwegen en de ontwikkeling der steenkool industrie in den Maleisohen Archipel De heer Eekhout wees erop dat overal op Sumatra Java en Borneo naar steenkool werd gezocht en bij het nederlaudaoh indischo Gonvernement talrijke aanvragen tot vergunning voor mg n onderzoek inkwamen Daarmede in verband ontwikkelde zich het spooiwegrerkeer in onze bezittingen meer en meer De heer Eekhout die tien jaren op Java doorbracht en spoedig weder daarheen vertrekt deelde mede hoe eerst een kwart eeuw goleden een aanvang werd gemaakt met het onderzoek der mgnen vanwege de Eegeering ten behoeve der zeemacht De steenkool op Zuid en Oost Borueo gedolven werd echter van minder goede hoedanigheid bevonden zoodat de exploitatie later werd opgegeven Intusschen waren de mgnen van West Sumatra ontdekt eu bleken deze uitstekende kool te bevatten Eerst in 1888 maakte de Hegeering een aanvang met de exploitatie door don aanleg van een spoorweg waarmede men thans bezig is Een kolen station zeide da radenaar zal op Sumatra aan de straat van Malakko worden opgericht en da russijche ao fransche Kegeeringen hebben reeds oliicieel haar plan te kennen gegeven van dat station gebruik te maken voor bun oorlogschepen in het Oosten Ook do franschen stoomboot maatschappijen zouden hiertoe overgaan Daar de prijs der Indische steenkool waarschgnlgk lager zal zijtt dan die waarvoor men thans in Indié engelsoUl kool koopt is het ta verwachten dat bg volledige exploitatie der mgnen den engelschen handel op Insulinde een geheele verandering te wachten staat Immers tegenwoordig gaan de engelsoha schepen met steenkool geladen daarheen en nemen er hun hiding indiache voortbrengelen in Ten slotte gaf de heer Bekhout als zgn meening te kennen dat de sleenkolenrelden op Sumatra Borneo en Jara slechts met vracht in exploitatie kunnen gebracht worden door middel van spoorwegen door het Gouvernement aan te leggen en verder door particuliere ondernemers aan wie van regeeringswage een winttgarantie zou dienan toegezegd te worden In het najaar ran 1890 werden bg het corps Genietroepen proeven genomen en een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van twee roor Indië bestemde redacteurs ran het type Manging welke toestellen moeten dienen lot het orerbrengea riSi teleg iminen en alrorena naar Indië gezonden te worden bg het corps Genietroepen aan een nauwkeurig ondenoek moesten onderworpen worden De sameoatelling van den toestei die op een drievoet is g tfaatst komt ongeveer hierop neer Van een petroleumlamp die in den toestel geplaatst is worden de Uobtitnten geleid door eene combinatie Tan lenzen evenals door een kgker wnarbg door het telkens afbreken en het laten schgnen van het licht met lange en kortere tusschenpoozen het Moraa achrift wordt nagebootst Aan den toestel is een kijker waardoor de seinteekens door het verwgderde station gegeven kunnen worden waargenomen wanneer dit niet met het bloote oog kan geschieden Door den 1 luit adj jhr van Heemskarek van Beest en den 1 luit Berkhout beiden van het corps aan wie het nemen van de proeven was opgedragen werd de eerste proef op eeiiigszins aanmerkelijken afetand genoman Vooraf waren proeven genomen tnsschen de leger plaats bg Zeist en Utrecht waartoe de eene toestel op den tweeden omloop van den DomtoAn en de andere op do in de legerplaats bij Zeist gemaakte houten uitkijkpost was geplaatst die reeds dadelijk pen goed resultaat beloofden waarom men dan ook terstond er toe overging de proefnemingen voort ta zetten op grootere afstanden om te zien of de toestel dan ook aon het doel zou beantwoorden Te Gouda werd de toestel eveneens op den toren geplaatst Deze eerste proef die op 9 Oct plaats bod mislcikte echter geheel wegens o voor het doel ongunstige weersgestoldheid want hoewel het weder oogonschijnlgk holder was en wel zoodanig dat men van af den toren te Gouda met den kijker van den toestel voor eeu oogenblik de wijzerplaat met cijfers van den Domtoren to Utrecht kon waarnemen word hot spoedig in de bovenlucht nevelachtig en werd niets meer van den Domtoren gezien Op 21 October d a V werd eene tweedo poging gedaan om de bruikbaarheid v nn den toestel tusschen Gouda en Utrecht te beproeven doch weder zonder goeden uitslag Door het ongunstige jaargetijde ec het vertrek van den 1 luit Berkhout van het corps naar den staf der genie werden de proefnemingen voorloopig gestaakt Beeds in het roorkamp der genietroepen in dit jaar werden zij echter hervat Thaiis waren daarmede bolast de kapitein Schoffer die daar commandant was en luitenant Dekker aan wie ieder een drietal telegrafisten werden toegevoegd omdat de ondervinding geleerd had dat bet waarnemen door de kgkers van den toestel voor het oog nog al vermoeiend is Weder werden de proefnemingeu aangevangen tusschen Utrecht en de legerplaats bij Zeist afstand 12Vj Km en ditmaal wel hoofdzakelijk tot het verkrijgen van de noodiga vaardigheid in het observeeren der seinen te meer daar de bediening thans weer aan ander personeel was opgedragen Bij gunstig weer werd elkeu avond tusschen beide punten met den toestel geseind en weldra met zeer bevredigend resultaat Aangezien deze goede uitslag echter nog niet als voldoende mocht worden aangemerkt werd de eene toestel uit e legerplaats verplaatst op den toren te Amersfoort zoodat de afstand nu tot 20 Km was gebracht Nadat op twee avonden door onweer on stortregens geen van beide torens van uit den anderen te tien was geweest gelukten echter op 25 Junizoowel als op 8 Juli hernieuwde proeven volkomen want zoowel met het bloote pog als met een binocle en mat den ioestelkg1 er Waren de berichten zeer gemakkelijk op ta nemen Utr Dbl r Oostenrijkscha vorsten en JEaïopaeache verkwisters hebbon reeds menigmaal huniie paarden met gouden hoefg zora laten beslaan De wereld geschiedenia maakt echter ook gewag van éea geval waarin eeu geheel esoadroa met goud beslagen strijdrossen bereed Dit merkwaardig feit greep plaats in het goudland Peru in het jaar 1633 Francisco Pizarro hield te Caxamarca den Inka gevangen terwgl zijn broeder Hernando de beroemde tempolstad Patschnkamak bezette waar hg in den duisteren tempel des orakelgods alle hoeken doorzocht naar goud Onverwacht ontving bg daar bet bericht dat het Indiaansche opperiioofd Tsohailcutsobima met 30 000 volgelingen een opstand beraamde De moedige Hernando wilde hem voorkomen en rukte den laatsten Februari naar Chaucha op Zijn loger had een vroeaelijken marsoh over eeu steile bergreeks De paarden verloren op het met puntige teenen bezaaide bergpad hunne hoefijzers en kragen zulke gewonde pooten dat de ruiters moesten afzitten Uier om de paarden opnieuw te beslaan had men niet Toen zagen de krijgslieden zich gedwongen door Peruaansche smeden hoefbeslag van zilver en goud te lateu maken n zoo opnieuw toegerust orerwon het escadron de gevaren der met sneeuw bedekte passen De geschiedsohrgvers van Peru rerhalen dat dit dure beslag zeer goed roldeed en het langer uithield dan het gewone ran ijzer Overigens bezorgde deze gefarceerde marsch Hernando en zijna krggslieden eene schitterende vergoeding voor hunne gouden hoefgzers want Tschalkutschima waagde het niet tegenstand te bieden en leverde dientengevolge den Spaigaarden 30 lasteu goud en veertig lasten zilrer als oorlogscontributie Nadat de telling voor de toekomstige nieuwe regeling van het kiesrecht was afgeloopen hf eii men een aanvang gemaakt met de beroepstelling dit dezen keer voor het eerst in de tienjarige periodieke volkstelling begrepen is Het bigkt dat de moeielgkheden aid deze telling verbonden grooter zgn dan men wel veritaoed heeft Daardoor dan ook ia het tarief roor deze telling gesteld wel wat laag Men heeft berekend dat dit hoewel ecbgnbaar in overeenstemming met dat van vroegere tellingen feitelgk viermaal zoo laag is daar deze telling veel meer tgd vereiacht Vele ambtenaren wieo dit werk is opgedragen spreken er dan ook reeds van om voor verdere toezending van werk tu bedanken daar de belooning te onevenredig is aan het ta leveren werk BuiteolaDdsclT Overzicbt Het gebrek aan politiek nieuws is voor de Duitsch bladen een gereede gelegenheid om het geschrgf over don bekenden brief des Keizers voort te zetten Hier on daar wordt erkend dat men don vorm wel wat hoog heeft opgevat en mede ondertoekening an een Minister hier niet noodig was daar h t niet een besluit geldt dat wetkracht krijgt het zijn alleenopen aanmerkingen Daar vloeit echter niet uit voort dot deze vorm de meest gewenschte is Volstrekt niet do Keizer wordt door zgn brieven te veel in de krantenpolemiek betrokken wat om licht te begrgpen redenen minder voegzaam is De duagenaamde openbare meening blijft ingenomen met den brief des Keizers en men verheugt er zich over dat gevolg zal zijn dat bet strafwetboek zoo spoedig mogetijk zal wonten aangevuld met een artikel tegen de Zuhalter of souteneurs Toevallig komt juist in de Fransche Kamer een wetsontwerp aanhangig tot verscherping van de stralfeu tegen de souteneurs en tevens tegen l et tentoonstellen van onzedelgke dingen Men zal moeten erkennen dat door de algemeene en onvermijdelijke bespreking van deze zalien een minder verheffend licht wordt geworpen op het einde van onze even beschaifdo als Christolijko eeuw Te Parijs zijn er volgens de statistiek 60 000 souteneurs een cgfer dattevens een begrip geeft hoe groot het aantal geprostitueerden daar moet zgn En in de andere groote Fransche steden is het niet veel beter zoo niet erger De Duitsche bladen erkennen dat de Fransche bestaande wetgeving op dit punt veel beter ia dan do Dnitsche Om het Duitsche strafwetboek fatsoenigker te maken liet men den naam Zuhalter weg oh schiep een omschrijving die zoo onduidelgk was dat de visachen gemakkelijk door het juridischo net konden heenkruipen wat dan ook in verband met de sentimenteole opvatting van het recht in den tegenwoordigen tijd gewoonte werd Do Fransche wet nu van 1885 voornamelijk handelend over deportatie van recidivisten stelde de souteneurs gelijk met landloopers op welk punt de Fransche wel zoer streng is Het artikel luidt Sont considèréi comme gons saus a eu et seront punis des poines édiotèes centre la vagabondage tons individus qui soit qu iU aient ou non un domicile certain ne tirent habituelzement leur aubsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voia publique l exercice de jeui illictos ou la prostitution d autrui sur la voia publique De ervaring leerde echter dat de invoeging sur la voie publique tot een slappe toepassing der wet leidde en in het nieuwe ontwerp zullen die woorden vervallen Men wil in Duitschland een zelfde bepaling maar bovendien nog de verscherping dat habituellement vervalt aangezien dit voor knappe verdigers van souteneurs een middel wordt om de patiënten aan de straf te onttrekken Gelgkstelling van souteneur on landlooper is in de Duitsche wet niet mogelijk Jaar de laatste met betrekkelgk geringe staffen wordt gestraft Er wordt te Cork bij de stembus gestreden met het vuur lat de bewoners van het Oroone eiland roor dergelgke gelegenheden bereid houden John Dillon en William O Brien onrermoeid staan niet alleen aau de grofste beleedigingen bloot maar brengen het er zelfs niet tonder mishandelingen af De woorden moordenaars verrailera worden hun onophoudelgk naar het hoofd geslingerd deze figuurlgke projectielen vult de hevig opgewonden menigte aan met bedorven eieren steenen enz Op weg naar een bijeenkomst ontving Dillon ran een jongen man een slag op zgn knie die hem van pgn deed ineenkrimpen Op de meeting aangekomen waar oageveer 200 sterke met flinke knuppels oewapende aanhangen hem wachten gaf hg aan zgn verontwaardiging orer het onverdraagzaam karakter zgner politieke tegenstanders lucht Zijn vriend O Brien begaf zich vergezeld ran een aantal partggenooten naar een andere meeting toen dezen op een Parnellistischen fakkeltocht stortten Daar geen van beide partijen uit den weg wilde gaao ontstond er een gevecht waarin de vrienden ran Bedmond den ParnellisUachen candidaat het onderspit dolven Van ernstiger beteekenis dan dezet straatgevechten is echter een mededeeling over de ontdekking van een aanslag tegen het leven van John Dillon en William O Brien dat tijdig aan het licht is gebracht door een vrouw die de ÜTspraak der woestelingen met dit plan bezield door een toeval had lernomeo Ook de politie autoriteiten kwamen een complot tegen O Brien op bet spoor Natuurigk is het moeilgk