Goudsche Courant, woensdag 4 november 1891

n fkWji N 4674 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende October het volgende resultaat 5 Oct 8 8 Mg permanganas kslicus per 1000 co 12 ff 8 7 II u f II II Jfi I S M t H II Beden DL 8DAG laatste verkoydag tot s avonds 9 uur SPOT SPotPRyZEN Het onbeschadigde GOED half om niet Al de LAPPEN voor een prikje DAMES Spoed ü heden voor 9 uur s avonds naar de HOOGB GOÜWE 252 DIT KOMT SOOIT TEBUO Gouda Snelper3 ltuk v n A Brinkman Zoon te beslissen in hoererre hier vaarbeid en rerdichtiog ign dooreen gemengd Hol hartstochtelijk karakter der Ieren hun toomelooze fantasie speelt bun waarheidsliefde dikirerf parten vooral in tijden van loo groote opgewoodpnheid als thans te Cork De SUunlard verneemt uit New York dat de gotant der Vereenigde Staten te Valparaiso de beer Ëgan op verzoek der Chileenscbe regeering na afloop der verkiezingen terugs eroopen zal worden De rechtbank te Valparaiso gaat intusscben voort met het onderzoek tiaar de twisten tusschen ds matrozen der Baltimore en de inwoners der stad Dertig matrocen en elf Cbileenen stonden reeds terecht Voor zoover thans bekend waren op het oogenblik van het atraattumult ongeveer 160 matrozen van den kruiser aan wal In de troonrede waarmee de Bulgaarsche Kamer door Prins Ferdinand geopend is wordt wijselijk gezwegen van de buitenlacdsche betrekkingen en de aandacht uitsluitend gevestigd op de binnenlaadscbe ontwikkeling Een ontwerp wordt aangekondigd bepalende dat buitenlanders mijnconcessien in Bulgarije zullen mogen verkrijgen wat tot nu toe niet geoorloofd was De strekking daarvan is buitenlandsch kapitaal dienstbaar te maken aan de ontwikkeling van den mineralen rijkdom van hot land Veder zal loorgesteld worden de warme en minerale bronnen waaiaan Bulgarije bijzonder rijk is onder wetenschappelijk toezicht te plaatsen Horvormingen op het gebied van justitie openbaar onderwijs en financiën worden aangekondigd Ook een voorstel om aan burgerlijke ambtenaren pensioen to geven tot nu toe werden alleen de militairen van Staatswege gepensiouneerd De verhouding tusschen Bulgarije en de Porte was in den laatsten tyd zeer go Nu dreigt een verstoring tengevolge van een punt waarop de Bulgaren zeer gevoelig zijn De Turksche gouverneur Tan Saloniki heeft verklaard dat hy alleen Griekscborthodoxe en geen Bulgaarsche kerkelijke gemeenten of scholen in zijn gebied zal erkennen en geen toeatemming geven tot dergelijke zaken Men hoopt te Sofia dat de Porte den ijverigen gouverneur in bet ongelijk zal stellen PETROLKÜM NOTEERIlVGEi van de Makelaars Caotzla r Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fnst 7 40 Januari Februari levering ƒ 7 25 Maart levering ƒ 7 20 April levering ƒ 7 15 Mei JuniJuli levering 7 10 Augustus levering 7 15 September October November en December levering 7 26 Afloop van Oi enbare Verlioopingen van Onroerende Goederen VEILING van 2 NOVEMBER 1891 De Azijnfabriek de Bel Spieringstraat F 84 ƒ 2700 k C W van de Velde te Gouda en A J W Smits te Haarlem Huis en Erf Bobaarsteeg M No 147 ƒ 460 k S Boot 2 Idem Korte Akkeren P 400 en 401 1000 k W Marée 2 Idem aldaar P 402 en 403 lfl20 k J C Zeldenrijk 1 Idem Turnhoutsche Poort N 172 ƒ 160 k C van Valzen I Burgeltike StandVlist GKBOREN HiUin Grietje ouden J di Vlieten J Tm MetereD Haastrecht GEBOREN Pietje oodere P Boeren en A SlWffi Lceodert Heinardas AiitODius oaders A Homburg en C Striver APVERTENTIÊN Bevallen vaij een Meisje G KÜIJK Ekbkkop Beek U October 1891 Bevallen van een Zoon Mevrouw A M tan BUN tan ALKEMADE DiJXHOOHN Medan DeU 1 November 1891 De Heer ei Mevrouw Vaj den BOSCH betuigen hun hartelpen dank voor dë aenigTuldige benijzen van belangstelling gedurende de ziekte Tan hun Zoon ondervonden Den 31en October is te Nijmegen overleden Mevrouw L S C na HAAR geboren Vah GuLPBN hartelyk geliefde Zuster en Behnwdznster van J D FORTüIJN ÜROOOLEEVBB Van Gulpkn Mr J PORTniJN DBOOGLEEVER mimm te mii De ondergeteekende zal op VRIJDAG 13 NOVEMBER e k des middags om 12 nor namens den Toezienden Chef over gemeld Nachtleger onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog op zyn Bureel in het openbaar AMBESTEDEW Het wasschen de Linnen en Wollen voorwerpen van Nachtleger gedurende het jaar 1892 De voorwaarden zullen tot den dag der aanbesteding van s morgens 10 tot 12 uur op gemeld bureel ter lezing liggen De aandacht wordt gevestigd op de verplichting van den aannemer om behalve de reeds vastgestelde betalingen ook a o Legesgelden te betalen De 1 Luitenant Kaartiermeetter C DOORMAN DAnS KHiPCnRSDS wm Bg deelneming van minstens vgf Leerlingen ben ik voornemens vanaf MAANDAG 9 NOVEMBER ten hnize van den Heer J A VMBHOEFF Banketbakker HooffDtraat te Oouda gi ondig onderwjjs te geven in het Knippen naar de Maat van alle verschillende kleedingstakken volgens een gemakkelgk te leeren methode zooals die op de Academie te Parijs wordt geleerd Xjeexgreld f 12 Zeer grondige kennis kan in 14 dagen verkregen worden Zg die aan deze carsns wehschen deel te nemen gelieven hiervan opgaaf te doen aan bovenstaand ad es alwaar ik ZATERDAG 7 NOVEMBER tusschen 2 en 4 uur persoonigk tot het geven van nadere inlichtingen te spreken ben Mej H F BIJTSCHAT G een grijs Haar meer De nieuwe LONDON is iO de beste van alle bestaande parfnmeriën om bet grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent get flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bu I A CATa èn J H C HÜINCK F Hz Sociëteit 0 S GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Gouda ZOI IDAG 8 ovember VI uur Bmtengewone Voorstelling door het Tivoli Gezelschap van Amèterdam Dir CHARLES d la MAR Se 3 ezn eesln eer of dat heeft mijn Commensaal gedaan Elnchtspel in drie bedrgven Gevolgd door Blgspel in 1 bedrgf Entree voor H H Leden of hunne Dames 0 60 Niet Leden 0 99 Plaatsen te bespreken VRIJDAG en ZATERDAG van 10 tot 3 uur Blauwe Hiasdruiven 50 Cent per pond BEB81B KWALITHIX J GERRITSEI ADVEBTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEÜ Chemische en Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheiiner Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstokken ook alle soorten Meubelen Ledikautgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 StoUwerck sche Borstbonbons geÏEibriceerd na voorschrift van den i kon Universiteits Prof Gehm Hofrad i Dr HarlesB Bonn hebben sedert 60 jaren als lerzachtend middel tegen hoesten L heeschheid en aandoening der demings organen uitateekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van warme n koude lucht is t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele ptijes a 25 cent Afom verkrijgbaar 1891 Woensdag 4 IVovember GOUDSCHE COURÜNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgave dezer Courant geschiedt dageLgks met uitzondering t ui Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTER3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave pacfat of hare vervanging door een regie kan eerst beslist worden nadat het advies der Indische regeering is ontvangen Ook heeft h j nog geen bepaald plan omtrent de koffie cultuur Beperking van uitgaven is noodzakelijk De aanstaande geldleening voor Indie moet rechtstreeks ten laste van Indie komen Vooralsoog zul de minister scheiding der Nederlandsohe en Indische financiën niet voorstellen Voorbarig ware het nu reeds de maatregelen tot versterking der middelen te noemen nu nog overleg met Indié gaande s Hij verdedigt de voorgenomen enquête naar de mogelijkheid van bezuiniging in het Indische staatsbestuur onder mededeeling dat het denkbeeld daartoe hiet uitging van den gouverneurgeneraal Het Indische bestuur is uitgenoodigd voorstellen tot decentralisatie te ontwerpen De minister is voor krachtige handhaving derdwangmaatrégelen tegenover de kust van Atjeh ï Ae bepaling van het aantal opiumverkoopplaatsen laat hij den Gouverneur Generaal de vrije hand De voorgestelde vorming eener nieuwe adsistent resi deoti ia Tanapoli is ternggeanmMi Voor de opheffing dor gouvernements kina onderneming acht hij het oo genblik niet geschikt Hy geeft de voorkeur aan staatsaanleg van spoorwegen boven rentegarantie voor particulieren aanleg en heeft een gereedliggend ontwerp van laatstgemelde strekking daarom ingetrokken In afwachting van een algemeen plan van ijzeren wegen zijn allereerst j noodig de lijnen Ie Probolingo Panaroekan 2e Malang Blilar 3e Batavia Bantam BINNENLAND I de akte van oprichting der vennootschap is namelyk bepaald GOUDA 3 November 1891 De miniatar van binnonlandsche zaken overwegende dat de hoer M Boogaert Bzn onlslag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat derhaUe eeno verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats hebben in het hoofdkiesdistriot Gouda gelet op art 101 der wet van 4 Juli 1860 Staatsblad no 37jj heeft goedgevonden te bepalen lo dat de verkiezing van een Lid der Tweede Kamer van de Staten Generaal in het hoofdkiesdistrict Gouda zal plaats hebben op Dinsdag 24 November e k 2o dat de hantemming is die noodig zal geschiedon op Dinsdag 8 Deo d a v üe verschijnende partgen wensehten uitdrukkelijk te verklaren dat zij bg deze overeenkomst zijn uit gaan van de beginselen dat zij den arbeid ilat zijn de gezamenlijke vaste beambten en werkl eden in de vennootschap DrukkerijVan Marken beschouwen als med ondornemer die dus aanspraak heeft mede te bo randslagen en te beslissen over de belangen der vennootschap fvolgens de bepalingen die in deze akte zijn vastgesteld akt in deze ondernetning de invloed van het kapitaal dat zijn de door de aandeelhouders gestorte gelden op de uitkomsten der onderneming 18 een door het geldelijk bedrag beperkte in tegen stelling met den dank zij ded aanleg en de kl htsinspanning van den m nseh liiet beperkten invloed van den intellectueelen en lichamelijken arbeid en dat dientengevolge de aandeelhouders slechts billijke aanspraak hebben op een beperkt goileelte van da winsten der vennootschap ruimer naar gelaig ds winsten onzeker zgn en de kansen op verlie grootsr in tegenstelling met de naar billykheid niet beperkte aanspraken van den arbeid en eindelgk De Tweede Kamer is tegen 10 November bijeengeroepen T Kapello a d IJsel had gisteren namiddag te 1 nur zekere J 8 het ongeluk van een wagen te vallen In bewusteloozen toestand naar zijn huis gedragen is h j na eenige uren nog te hebben geleefd overleden eene ireJuwe met i kinderen nalatende De minister van koloniën heeft zijn antwoord ingezonden op het verslag der Tweede Kamer ovor de Indische begrooting voor 1892 Daaraan is het volgende ontleend Omtrent het behoud van de opiura dat het wenschelijk is den arbeid in deze onderneming geleidelgk te brehgen in het mede beïit en eindelijk in het uitsluitend be it van de arbeidsmiddelen en dus van de aandeelen in het kapitaal der vennootschap welk doel de verschgnonde partijen zich voorstellen te bereiken door middel van besparing der aan den arbeid toegewezen winsten en tegen vergoeding aan de aandeelhouders van de door hen gestorte bedragen De lahriehbode van den heer J C van Marken te Delft is Zaterdag voor het eerst verschenen in vergroot formaat gedrukt op eene drukkery bij welker oprichting byzondere beginselen zyn in toepassing gebracht bij wijze van bescheiden proeve In Do verkoop van groenten vruchten gevogelte ea bloomen langs de straten van Parijs is onderworpen aan de bepaling dat elk venter onder den naam van marchand des quatre saisons bekend een den zak steken Bob bleef staan Keen daaraan had hg werkelijk nog niet gedacht I Geloof je dat waarachtig vroeg hg Zulk een slimmen vos acht ik tot alles instaat Dan zou hg epn schurk z jl Zeg hem dat in zijn gezicht en hoor wat hg antwoordt Maar wg kunnen hto de loef afsteken als we zelf met den bankier onderhandelen Maar daartoe ben jij niet de aangewezen persoon Bob Waarom niet Je zoudt om je grofheid de deur worden uitgeworpen jij verstaat de kunst niet met zulke lui to onderhandelen Laat mij het opknappen ik zalvan avond zoodra het kantoor gesloten is er heengaan en ge ialt eens zien boe vlug ik t met dienvoornamen meneer klaar speel En als hij niet wil dan T Hij zal over de brug moeten komen ik xal i hem duidelijk maken dat wij dö waarde dor papiertjes kennen En tegenover mij behoöft hg er geen doekjes om te winden aan den inspecteur heeft bg misschien niet gaarne willen verklappen hoe gevaarIgk ze voor hem konden worden Bob Tcnikte de juistheid dier opipetking moestB § erkeónen En als hij niet wil dan gaan wij nhar don tib der antwoordde hij Natuurlijk De ander zal ons graag eenhooge provisie geven de arme drommel heeft ergeen vermoeden van dat zijn vermogen hem ontstolen is 1 Misschien deden wij beter dadelgk naar temté gaan Dat knnnen we altijd nog doen j maar voorden bankier is de geschiedenis van grooter gewicht Vooral geen overhaastiug Bob I Ik ga erdus van avond heen wij ontmoeten elkaar later ia het Roode Hert ik zal wel goede tijding meebrengen Waar ga je nu hoen vroeg Bob ijn begeleider die staan bleef wantrouwend Ik heb eerst nog iets anders te vereffenen tot ziens Daarmede sloeg de dokter een zg straat in XX Mijnheer Von Adiorberg lat in de sohemoringaan hit bed van zijn gewonden oon wien Ie dokter nu veroorloofd had nu en dm een bezoek te ent vangen Hij wa fflleen met hem d oppasker hadde kamer verlaten om in een tuin een wandalingte doen Bezorgd rustte zijn blik op het btaeke gelaat an deö joogelinir itaaar naast die bezorgdheid hieldennog awiere gïdachteu hem iiezig Zgn moedige daad verzoent de fouten ras kat FEVILLETOIM Uit het Duitiei XIX 74 Hij heeft me voor je gewaarschuwd zeideBob en uit zijn oogen trof epn boosaardige blikzijn begeleider maar de dokter haalde onverschillig de schouders op als of hij wilde zeggen dat dithem niet verraste daar hij het verwacht hpd Wat bewijst dat antwoordde hij Dat hijtweedracht tusschen ons zaaien wil Wanneer ik je niet meer ter zijde sta dan zoudt gg aan de tegeppartij zijn overgeleverd Wanneer zij dat gelooven dan bedriegen zezich d erlgk i Belooft het natuurlijk en het is de waarheid Hij dreigt je zoolang tot hij je bang heeft gemaakt en dan geef jij ten slotte toe Over zijn bedreigingen lach ik Nu nu ik ken dat beter ik wil je wat zeg gen Bo ft Je weet nog n iot eens wat de oude vos in den zin heeft De biankier heeft hem bepaalJ een mooie som geljoden en nu moeten wij ons m et uizend tevreden stellen en kan hg het overige in II Ui JHtil