Goudsche Courant, woensdag 4 november 1891

De voorbereiding van do Internationale Sport ïich in het debat en betoogt dat Lafargue moet Visacherij en Paardcctentoonstelliog in bet volgend TS rden losgelaten omdat 6000 kiezer voor penning moet kannen toonen vanwege de politie verstrekt Dit is om het aantal en daardoor de ooncurrentiu aan gepatenteerde winkeliers te beperken Er mogens aldus slechts 6000 vergunningen worden gegeven maar er zqn wel tweemaal zooveel penningen in gebruik omdat bij het overlijden van den rechthebbende de penning niet altyd wordt teruggegeven Bovendien koopen sommige groentenhandelaars d penningen op en laten door hun knechts soms met dertig wagens rondrenten Om dit tegen te gaan is nu bepaald dat de penning zal worden vervangen door een boekje dat behalve den naam en het signalement van den vent zgn photographie bevat 1 £ r zullen dus 6000 afbeeldingen oioeteti worden gemaakt wat den photografen der politie heel wat werk zal geven In de Kaapkolonie is eene hoogst belaugrqke oudheidkundige ontdekking gedaan men heeft er namelijk de overblijfselen pgegraven van eenen tempel die ontwijfelbaar van Phoenicische afkomst is De muren zijn 16 voet dik en 40 voet hoog In het midden der ruïne bevindt zich een toren waarin vermoedelijk voorwerpen van groote waarde gevonden zullen worden want de muren zyn inwendig oog geheel gaaf Ook een met blauw en groen email versierd altaar werd ontdekt evenals een olitant in fayence die echter in elkaar viel toen hij met de buitenlucht in aanraking kwam De uitgravingen worden voortgezet Over het geschil tusschen de Koningin Regentes en den minister van oorlog schrijft de briefscbrqvar uit de hof pid van de Midd Ct Daargelaten of H M werkelijk een hoofdofficier uit hare onmlddelijke omgeving met h t commando over bet regiment grenadiers en jagers wil belasten of een ander het staat vast dat zij niet tot kolonel van dat keurkorps wenscht aan te stellen dengene dien de minister van oorlog daarvoor bestemd ha l Deze wil een stafofficier die tót het wapen der artillerie b hoort aan het hoofd plaatsen van genoemd regiment infanterie Dit acht H M niet geheel ton onrechte verkeerd voor dat regiment en onbillijk jegens zoovele infanterie officieren die toch al zoolang op promotie wachten Daarbij komt nog dat de door den overste Sejrffardt uitverkorene eigenlijk nooit een troep gecommandeerd heeft doch bijna altijd op bureau s bij den staf eu elders is werkzaam geweest Intusschen bestaai er een antecedent waarop de minisier zich kan t eroepen en waarlijk niet zonder grond De tegenwoordige inspfoteur der cavalerie was te voren kolonel van eer regiment van dat wapen en werd daartoe benoemd teririjl ook h j tot de artilleristan behoorde En waarlijk was kolonel van Helden geen van de minste imeiit8 cammandanten Hoe de stand der zaak op dit oogeablik is zal wel niemand die er buiten staalt kunnen zeggen dat hrt geschil iiitatschen hoog is geloopeti mag wel als zeker worden aangenomen men fluist rt relfs van eene ontslag aanvrage vafi den niiniiter van oorlog en van eene bebandaling daarvai di reeds in den ministerraad zou hebben pl ts gahado In het kanton Zurich la onlangs ioor den Heer Jacob Heierli archeoloog en professor te Zurich tusschen de Katzensee en t dorpje Bümlang in het Glatthal een oude pottebakkerij ontdekt De over verleden zeide hij zacht ik mag nu weer trotschop je zijn Ën wannfe r ilc ernstig over het voorgevallene nadenk dan zie ik er een beicbikkio der Voonienighoid in Ge zgt nu de gast derfamilie waarmee ik je wilde vereenigen om je toekomst te verzekeren en daar je dit huis zoo spoedignog niet verlaten kunt zult ge ruimschoots gelegenheid vinden jp belangen te behartigen De familie Bomberg is je groeten dank schuldig en wanneerl t je gelukt het hart der jonge dame te veroveren dan jal de bankier je baar hand niet weigeren Datia een levensqnaeatie voor je en ik wil liet toegeven ook voor mij Als iemand nw woorden hoorde I 4 Ik spreek zoc zacbt dat niemand mij boerenkan Natunrlgk mag ik er my niet openlijk medebemoeien men mag niet vermoeden dat dit plandoor ons is gemaakt en ook is het raadzaam dat q onze rollen verder apeleo ik blqf nw oom totuw rerloving Dat oni plan op een of audereakindfrpaal zal schipbreuk Iqden vrees ik niet Jewerpt een adellgk wapen in de weegschaal dat isToor den bankier meer dan rqkdoa en Flara isoehopn lif Uiiwhieo al te aehooo I Hoe bedoel je datf Uut broeder zeide mg dst dit knie zeer dikwffk befoeht weidt door grut HohenhaoaeB hg was ii ainirosd nog kier en ik TTCM d t Flon in dieriehtiog hare netlen uitwerpt blgfielen ran t rastwerk waren niet zeer beduidend maar genoeg voor den onderzoeker om te bepalen dat deze pottebakkerij dateert van het begin van het bronatgdperk d i dus van ongeveer 1500 jaar vi$ór Christus De heer Heierli zal een studie over ign vondst openbaar maken Berichten uit Japan bewyzen dat de aardbeving ontzettend is geweest en zich bgna over alle streken der Niphoneilanden heeft uitgestrekt Ken stad met SOO OOU inwoners Nagoya alsmede twee andere belangrgke steden Oifoe en Ogaki niet ver van Kioto werden gedeeltelijk verwoest Het lol dusver vastgestelde cgfer der omgekomen personen bedraagt 7000 De ramp ging vergezeld van oen vloedgolf die vele schipbreuken veroonaakt en van een brand te Nagoya die een groote volkswgk vernielde Slechts enkele Europeanen kwamen om 23 000 buizen zgu vernield J t Vrgdag werd te Monte Carlo de half jaarlgkBche vergadering gehouden van de aandeelhoiders in de Société Anonyme des Baina de Mer et du Cercle des Etraugera de Monaco of in andere woorden van de speelzaalmaatschappg Om daarin te kunnen medestemmeu moet een aandeelhouder minstens 200 nieuwe aandeelen van 500 fr oorspronkeIgke waarde of voor fr 100 000 aandeelen hebben en het bestuur is dan ook feitelgk ia slechts weinige handen Blijkens het verslag is het afgeloopen jaar het voordeeligste geweest dat de maatschappg uog gehad heeft daar de ontvangsten 21 millioen francs bedroegen of 1 millioen meer dan het vorige jaar werd aangekondigd niettegenstaande het feil dat in Maart j l eenige spelers bijca agelyks de bank deden springen en met een millioeu francs heengingen In plaats van 12 millioen francs onder de 60 000 aandeelhouders te verdeden konden de direotenren slechts een weinig meer dan 11 millioen verdeelen Elk aandeel draagt een vaste jaarljjksche reqte van 5 percent welke in October betaald wordt en in April wordt het dividend bekend gemaakt In April van dit jaar was dit 165 fr waardoor da inkomsten per aandeel tot 190 fr stegen zijnde ongeveer V percent op de tegenwoordige en 38 percent op de oorspronkelgke waarde der aandeelen In 1890 waren do inkomsten 170 fr en in 1889 160 fr Tegen het einde van den rorigen winter daalden de aandeelen zeer melkbaar tengevolge van de bovenbedoelde verlie m maar zij hebbeu zich hersteld en kosten thans 20b0 fr Een millioeil fr ncs i gevoegd bg het restf efonds dat vgf jaten geleden werd ingesteld zoddat tegen het einde van de concessie 1913 indien deze dan niet vernieuwd wordt de aandeelhouders de volle nominale waarde hunner aandeelen kunnen terugontvangen De exploitatiekosten bedroegen negen millioen francs Van dit bedrag werden l 4 millioen betaald voor de concessie Maar Frins Albert van Monaco die gebonden is door het contract dat zijn v der met de maatschappij sloot raakt dit geld niet aan üet wordt gebruikt voor de voltooiing van het paleis voor de voltooiing van het kathedraal en voor andere werken in j et Prinsdom 115 000 francs worilen aangewend voor spubliciteif de term dien de directeuren gebruiken voor betalingen aan zekere bladen wegens bunne verdraagzamesltQuding Het kan zijn maar dat is van geen beteekenis Uit vertrouwbare bron weet ik dat Hohenhausen om da hand van freule Buchenau aanzoek zal doen dan moeten die droombeelden dus een einde nemen Ge hebt zeker Flora sedert niet teruggezien Neen Zij zal natuurlgk de ziekekamer niet betreden maar later als herstellende zft ge 4iltwgls met haarsamen dan is t de hoofdzaak beminnenswaardigte zijn En dat ia alles wat u over mijne toekomst te zeggen hebt vroeg het jonge mensch Is die niet gewaarborgd als ge Plolfc trouwt Gewaarborgd Ik geloof niet deze vraag onvoorwaardolgk te kunnen l veftigen Moet ik mij door mijn vrouw het verwgt laten doen dat zg mg onderhoudt Ik zou het niet kannen verdragen eneven onverdragelgk zou het mg zgn mijn tgd metniets doen te moeten stijten Daar heb ik ook over nagedacht maar ik weetniet welken raad ik je geven moet Ala je eenniuleen vasten bodem onder de voeten hebt zal er nohechter wel een geschikte bezigheid voor je vooidoea een of andere liefhebberij Daarvan kan me zich niet roeden I Ja zult toch geen handwerk willen leeraa t Deze vraag is zoo bespottelijk niet leide Adal bert men moet het leven van de ernstige zjjde besebouwea Het is nog altqd vroeg genoeg om ielate leeies tegenover de onderneming De werkelgke exploitatiekosten en salarissen voor het groote personeel van croupiers politie detectives den schouwburgtroep het orkest van het Casino enz bedragen ti 000 000 fr s jaars Het resteerende dient tot delging van de onkosten der gemeeente die de maataohappg volgens het contract betalen moet Als men in aanmerking neemt dat dit de eenige speelinrichting in Europa is dan kan men de ontvangsten nauwulgks buitengewoon hoog noemen voor een onderneming van deze soort De directie wil hare operatién hét volgend jaar intusschen nog meer uitbreiden Een nieuwe vleugel wordt afgemaakt en twee ronlettetafels zullen daar geplaatst worden zoodat er in het drukke seizoen 10 tafels voor dat spel en 2 voor trente et quarante zullen zgn De andore gedeelten worden schoongemaakt en opnieuw verguld Dit alles bewgst dat de directie vertrouwen in de toekomst heeft en geen tusschenkomst van Kegeeringswege verwacht althans niet lóór de concessie afloopt De heer Jules Simon die in de laatste jaren zich veel beeft bezig gehouden met de studie van de groote hedendaagsche vraagstukken der samenleving beeft een boek uitgegeven over De vrouw in de twintigste eeuw De Pargsche correspondent der A Rolt Ct deelt daaruit het volgeode mede Het gronddenkbeeld van Simon in dit boek is dat de negentiende eeuw in zeer tele opzichten vooruit is bg den vroegeren tgd dat alle burgers gelijk zgn geworden voor de wet dat allen die voorheen de stiefkinderen der menachelgke samenleving waren thans op gelgke lijn worden gesteld met de rest van het menscbdom dat een groot aantal ontdekkingen en uitvindingen het leven hebben veraangenaamd en de afstanden hebben weggemaakt zoodat de aardbol weldra te klein zal zgn voor onze werkzaamheid dat in ééa woord de algemeene zedelgkheid wat men zou kunnen noemen de openbare de staatkundige zedelijkheid is vooruitgegaan Maar daartegenover staat dat wg niet vooruitgaan in persoonlijke zedelijkheid De oneerlgkheid neemt toe tegelijk met het roerend vermogen De familieband is slapper geworden de bulselgke deugden worden bespot en bet ouderlgke gezag vermindert De nieuwe wet heeft de kinderen jonger mondig verklaard en hen vroeger gelgk gemaakt aan hunno ouders De echtscheiding waarvan de schrgvereen beslist tegenstander is heeft de instelling van het huwelijk benadeeld In ééa woonl het openbare staatkundige leven is in de negentiende eeuw verbeterd maar ten koste van he huiselijke leven dat achteruitgaat Jules Simon vraagt aan de vrouw van de twintigste eeuw dat zg het huisgezin opbeure en in dit opzicht herstelle wat in de achttiende en negentiende eeuw daaraan te kort gedaan is Hg wil dat de huiselgke zeden van de zeventiende eeuw wederkeereu toen m n en vrouw souverein waren in hiln huis De vrouw in de twintigste eeuw zal volgens Jules Simon in dit opzicht eene zware taak hebben want zij mist onderscheidene krachten die haar vroeger ten dienste stonden den godsdienst de kracht der traditie en der gewoonte do kracht van den rang en van den eerbied de kracht van den onvervreemdbaren eigendom Zeker ik er niets tegen zeide de baron Hebja misschien al een besluit genomen P Zoover ik hst nemen zal ja De vraag blfCfalleen of de bankier mijn verzoek zal inwilligen Bomberg Wat heeft hg daarmede la maken Mg 4unkt als hg mij in zgn zaak opnam en mij wellicht de correspondentie toevertrouwde in de Franache Ëngelsphe of Duitsche taal dan zou ik ernaar streven mg met dien arbeid zoo spoedig mogelgk vertrouwd te maken men leert schielgk wanh ei de goede wil aanwezig is Mair Adalbert = eèp baron Adierberg klerkbg een bankier Wij zullen den baron maar achterwege latf n de titel is heel fraai maar hg brengt niets op Enwaarom zou een baron niet deelgenoot van een bankier kunnen zgn Dat is waar maar tusschen deelgenoot tn Uerkil een hemelsbreed verschil Staal de correspondent van een nkiersfirmamet den klerk van een koopman op gelqken roet En kan men niet aan hen wien het belang inboezemt zeggen dat ik de betrekking alleen heb aangenomen om m in het rak te bekwamen Hot kan ook een bqzojdere liefhebberg of zoo ge wilt eeik gril ven mg zijiv en wat gaat het trouwens den owBiehen aan Ik krgg daardoor de bekwaamheden waarop ik in ieder geval mijn toekjimat kan grondTcsten dit jaoet alle bezwaren uit den weg ruimen Wordt vervolgd Deze stellingen worden ontwikkeld in eene lange reeks van hoofdstukken die nu en dan zeer practiiche denkbeelden bevatten Zoo verdedigt de schrijfer in het hoofdstuk De vrouw als geneeskundige dat het vak van apotheker in handen van Trouwen behoorde te zijn en dat deze veel beter deden zich daarop toe te leggen als naderende tot de kookkunst der keuken dan om baar leven lang dikwgis te zitten wachten op eene betrekking als onderwijzeres die door duizenden begeerd wordt Daartegenover keurt Jules Simon het af dat de vrouw hoe geschikt zij moge zijn voor ziekenoppassercs zelve de geneeskunst uitoefent waartoe zij nooit het noodige gezag over hare aeken hebben zal In den oorlog van 1870 hebben onderscheidene vrouwen bgvoorbeeld Sarah Bernhardt eu Madeleine Broban groote diensten bewezen in de ambulances te Pargs Maar de vrouw mist de noodige kalmte en koelbloedigheid om als heelmeester of als geneeskundige op te treden Andere hoofdstukken munten uit door de korte krachtige manier waarop de toestanden geschilderd worden bij voorbeeld dat van het huwelijk op het stadhuis in tegenstelling van het huwelgk in de kerk Onze zielen zegt Jules Simon zgn minder materialistisch drfn onze gewoonten Wij denken dat wij beele kerels zijn omdat wij de godsdienstige formules en de kerkelgke plechtigheden hebben afgeschaft maar nauwelijks hebben wij zo ter zgde gesteld of er is een geboim instinct dat ons dringt om ze door andere te vervangen De traditie van een of twee eeuwen ontbreekt ons dan evenals aan deu grooten Napoleon die zeide Waarom ben ik mgn eigen kleinzoon niet Jules SimoD is een groot voorstander van de kerkelijke plechtigheden Hij behoort tot de oude school der spiritualistische republikeinen van 1848 die de vrijheidsboomen lieten zegenen door de pastoors Het is waar dat drie jaren later in de Notre Dame een te Deum gezongen werd na den staatsgreep die de republiek omver geworpen had Maar Jules Simon is van meening dat het huiseezin zoowel als het onderwgs onder geen betere miede zouden kunnen zgn dan onder de Kerk Om dit te betoogen is zgne thans verschenen studie grootondeels geschreven Hij is hierin bet werktuig van zijne eigen gemoedelijkheid Maar hij beeft den moed van zijne overtuiging en hij laat geen oogenblik voorbggaan zonder daarvan te getuigen £ n daartoe heeff bg een groot talent van schrgven tot zijn dienst waarin ol twee na in vergeefs Het hoofdstuk over Ie D ert a Paris verhaald wordt hoe de weduwe van bindsohes schilder te Pargs met hi kinderen tot volslagen armoede verviel veelde te hebben geloefd en hoe zg to aan alle deuren klopte om onderstand te krggen totdat zg eindelgk dienstmeid worden moest om hare twee kinderen te o lerhouden is een van de beste bladzijden van dit boek De strijd dien hij volhoudt tot ondersteuning van behoeftige kinderen is overal maar vooral in het hedendaagsche Frankrijk met zgne niet toenemende bevolking inderdaad eene grootsche onderoeming Ook in dat opzicht bevat het werkje veelvuldige pleidooien Te Pargs ia het eene zeldzaam beid zelfs in de lagere burgerklasse als eene Bolder haar eigen zuigeling voedt Van daar eene groote sterfte onder de kinderen dio wel is waar ia de laatste jaren uenigszins verminderd is door het itrenge toezicht van regeeriogswege op de lieden die de zuigelingen in den koet nemen Maar de toestand ie toch nog verre van gunstig en er is nog plaats voor het streven van velen om de kindenterne vooral in de mindeie klasse der poote steden te beperken De kwalen die Jules Simon in de hedendaagsche amenleving aanvalt en doarbg hoofdzakelijk den teruggang van het gemoedelijke familieleven dat hg meent terug te vinden in de zeventiende eeuw hanRn samen met de oorzaken die bet openbare leven ia do negentiende eeuw ontwikkeld hebben Zaterdagavond omstreeks elf uur keerden F J Bak 54 jaar timmerman en diens 18 jarige zoon renende te Delft terug van eene nfpperlj te Hoorn Jinder de gemeente Hof van Delft alwaar eene rer loting van een varken was gehouden Op korten laad daarvan raakten zg vermoedelijk door de auütemis misleid in het water aan de Buitenwatersloot Op het hulpgegroev kwamen de aanwezigen uit de tapperij opdagen 8poedig werd de rader op den kant gebracht dook de pogingen in het werk gesteld om de levensgeesten weder op wekaen bleken vruchteloos Het l jk van den loon erd nadat deo gaheelen nacht er uaar wai Ml te 6 uw ia den morgen op haald De botarfabrieken in Friealand welke koe langer hoe meer in aantal toenemen xijn er steeda p bedacht om hot voor hunne melktereranciers zoo gwtakkelgk mogelgk te maken en begveren zich on teUa van zeer verafgelegen boerdergen melk te verkrijgen Zoo heeft de boterfabriek te Oudega Wijmbr besloten oen opzettelijk voor dit doel tngerichten stoombootdienst te openen op de wouddorpen in Friesland Dat de kleinere marktplaatsen op deze wgze zeer beginnen te kwgnm is te begrgpen Vrijdag avond hoorden twee politieagenten aan de Loirekade te Pargs gekerm in eene schuit Zij vonden een man op den grond liggen omnnitd en bedekt door een menigte ratten die op hunne nadering verdwenen De ongelukkige was deerlijk aan gezicht eu handen gebeten Hij verklaarde zonder dak en uitgeput vaa honger in de schuit gekropen en daar ingeslapen te zijn Hg was te zwak om zich te verweren De agenten brachten hem naar een gasthuis Een Parijsch winkelier Schwalo Vrijdag avond voorbij Bouaan in een spoorwagen ingedommeld werd door een ongewonen reuk gewekt en zag zijn medereiziger iemand die als een werkman in goeden doen gekleed was voor zich staan met een flescbje in de eene en een revolver in de andere hand Hij had do tegenwoordigheid van geest den man bij den arm te grgpen roepende Help moord Al worstelende vraagde hg Waarom wilt ge mij vermoorden Ik heb maar 10 frcs bij me Op de belofte dat Schwale van het gebeurde niets zeggen zou wierp de onbekende flescbje en pistool het raampje uit en ging rustig zitten Aan een volgend station deed Sobwale hem echter gevangen nemen Te Parijs aangebracht verklaarde hij Baradero te heeten 29 jaar oud en Amerikaansch onderdaan te zijn Men schrijft aan de Haarlemmer Ct jaar te Schevenicgen te houden vordert goed Nadat de Nederlandscho Begeeriug een bewijs van belangstelling en sympathie in dezen wedstrijd heeft gegeven door de benoeming ran een Regeorings cSommissaris voor deze tentoonstelling als hoedanig de keus is gevallen op baron Van Brienen van de Groote Lindt kon bot uitvoerend comité met te meer succes naar buiten optreden Dadelijk nadat deze officieele benoeming der Begeering een feit werd was de deelneming ook vau België aan de tentoonstelling op ruime schaal verzekerd eu kreeg een uitgebreid voorloopig Comité da r te lande en definitief karakter Aan het hoofd daarvan staat als commissarisgeneraal de heer Hyp de Boyer do Dour Het comité ofiag zich verheugen itr de sympathie der Belgische Begeering waarvan de tastbare blijken niet zullen uitblijven Van deze gunstige uitkomst overtuigde zich eene commissie van het uitvoerend comité bestaande uit de heeren mr W O T van Oudheusden president Ed van Hoboken van Oudenlando Ie penningmeester en W Travaglino gedelegeerd commissaris toon zij in de vorige week te Brussel eene bgeenkomst hailden met het Belgisch comité waaraan eenige dagen te voren was voorafgegaan eene conferoule van genoemde gedelegeerden met hot Duitsch comité te Berlgn Ook daar bad de benoeming van een Regeeringscommissnris een uitstekenden indruk gemaakt en werd daardoor de sympathie welke allerwegen voor de tentoonstelling is gewekt niet weinig versterkt Staande deze vergadering werd dan ook een hoofdcomité uit het algemeene benoemd welks samenstelling onlangs is medegedeeld Dit hoofdcomité bestaat uit graaf Wedel Keiz Kon opperstalmeester te Berlijn president A graaf von Bismarck te BadenBaden G baron von Alten Linden te Linden graaf von Alvensleben Schönborn te Ostrometskoï J baron von Landsberg te Dreutsteinfurt in Westfalen graaf Mirbacli vice president van den Algemeeaen Duitschen Bond tot bescherming der jacht te Sorquitten Ed baron von Oppenheim te Keulen en G Bobertag oud bihgemeeater te Berlgn secretaris Eerstdaags nog vertrekken de drie genoemde gedelegeerden van het uitvoerend comité naar Pargs om zich aldaar in betrekking te stellen met eenige invloedrijke miinnec ter regeling en bevordering van Frankrgl s deelneming aan de Sporttentoonstellingj terwgl met gelgk doel de eerste secretaris van dit comité E L graaf van Limburg Stirum zich dezer dagen naar London heeft begeven Dit vluchtig overzicht van den stand der werkzaamheden voor de tentoonstelling kan besloten worden mei het beriehtr dat de aanbesteding der gebouwen op 21 XoveBbar a at is bepaald Boiteilamtseli Ov rztcbt De FrMMtAia bladen toonen sioh bijna alle verraai Qrer de rlugheUf die de beraadslagingen b j 3e beSandeligg der begrooting beeft gekenaerkl De Èiéde zegt dat dit in vreemde UtgWMniak ia met de vele betwaren die bg de alganiatM bat Mlib ingen te bode werden gebradtt et Uad ag met vreugde hoe men brak met de gewoonte om lie mogelg e quaeslies bg de begroeting als mtt de haren er bij te sleepen maar nu is men in een ander uiterste vervallen De RépMique fram ite is verrukt over den loop der zaken en ziel daarin hot bewgs dat de bagrooting ditmaal met bijzonder talent werd voorbereid De Tempt komt er zelfs toe ook deze nieuwigheid aan de gevolgen der Kroonslad dagen toe te schrgven terwijl het Journal dei Débatt hoewel ook zeer tevreden uitroept C eat Ie ttlence dmu Ie vide I Het budget van eeredienst is afgehamerd in minder tijd dan men noortig heeft om een ei te koken I Millioenen werden toegestaan in een paar minuten Zaterdag twee interpellaties in de Fransche Kamer Do eene van den Boulangist Ernest Roche over de weigering van den minister van justitie om Paul Lafargue die veroordeeld is wegens opruiingen bij de ooloslen te Fourmies en dientengevolge in da gevangenis zit voorloopig op vrije voeten te stellen ter verdediging zijner candidatuur roor de Kamer Hij is namelijk candidaat te Egssel en heeft bg de eerste stemming waarbij geen volstrekte meerderheid is verkregen de meeste stemmen op zich veroenigd De republikeinsche beginselen stelden hel der regeering tot plicht hem in de gelegenheid te stellen voor de kiezers te verschijnen Het is oen slag in het aangezicht van het algemeen stemrecht De minister van justitie merkte op dat men Lafargue moeilijk kon loslaten daar de man t niet gevraagd bad De radicale Millerand stolde een motie voor waarbij de Begeering wordt uitgonoodigd Lafargue los te lat Do minister van justitie zegt dat zulk een motie niet gaat Dan is de Regeering nog minder liberaal dan Thiers en het Keizerrijk merkt Roche aan Nu irengt de groote Clemenceau hem stemden tegen de grondleggers van de Republiek moest men toegevend togen haar vganden streng zlJn een afgrond scheidde de aanhangers vaa detheocratische Regeering van de democratische De hoofdman der radicalen bracht den hoofdman der Eegeering den minister president Freycinet aan het woord Deze zag er geen heil in de agiteerendediscussie voort te zetten de Regeering volgde eenpolitiek van kalmeering zonder zwakheid en was nimmer van haar program afgeweken voor een goedkoope populariteit mocht zij echter haar plicht niet verzaken Zou de rechterzijde de radicalen helpen Zg deed bet ditmaal niet met 240 tegen 160 stemmen ging de Regeering over tot de orde van den dag Nog kwam een zelfde onderwerp aan de orde een interpellatie van Basly over de werkstaking te Vicoigne Met 275 tegen 180 stemmen werd hier tot de eenvoudige orde van den dag besloten De discussie was echter zeer levendig Aan de Univers wordt uit Rome gemeld dat de Paus een uitvoerig rapport gereed heeft gemaakt van de gebeurtenissen te Rome op 2 October Dit stuk zou reeds voor eenige dagen openbaar gemaakt lijn maar om diplomatieko redenen werd de openbaarmaking uitgesteld het zou een uiteenzetting zijn van den oorsprong het karakter en de beteokenis van de bekende gebeurtenissen Leo XIII somt al de beleedigingen op waaraan de I ilige Stoel heeft blootgestaan Alles schgnt aan te duiden zoo wordt gezegd dat de revolutie in Italië besloten is den Heiligen Stoel af te sluiten van de Katholieke wereld in elk geval zgn da gebeurteniaaen van 2 October een overtiygend bewgs van de oumogelgkheid van het samenzijn van twee souvereine machten te Rome Tengevolge van dien nieuwen toestand zal de Paus tot hot uiterste gebracht zich verplicht zien zoodanige maatregelen te nemen als hij noodig zal achten om zijn onafhankelijkheid en de vrgheid der Katholieke wereld te verzekeren De openbaarmaking van dit stuk zou nu weldra plaats hebben Men ziet nieuws staat er niet in Hetzelfde is reeds meermalen gezegd zonder dat het geholpen heeft eenvoudig omdat de Paus sterk overdrijft en Z H t te Borne veel beter heeft dan hg zeggen mag Rusland s hongersnood blgfi van alles wat thans in Europa geschiedt het meest de aandacht ritgen De Petersburger correspondent van de dromele verklaart s f gezag van lieden die het weten kunnen dat het Igden der landbouwers in de provinciea van het ZuidOosten veel rerachrikkelgker is dan algemeen j eloofd wordt en dat vele ougelukkigen uit wanh zelfmoord plegen Anderen laten hun handen hangen en weigeren te werken in het rasta vertrouwen dat de czaar uit eigen middelen hun nood tal lenigen Wel wordt er reel geld bijeengebracht en naar de noodlijdende districten gezonden maar het ia de rraag hoereel daarvan inderdaad zgu beatemmibg bereikt De regèering heeft de vracht roor graanzendingen met 90 pCt vertainderd en waggons rol broodkorslen die in de steden renameid wo en roUen naar het Zuiden om den honger te stillen v W MSWa w SBf