Goudsche Courant, woensdag 4 november 1891

In de Wolga dist rieten komen tolken ongeregeldliodeu voor tenvijl er niafttregelon zijn eiiomon om den kooIaki te beletten graan op te koopen om het later met woeker aan den man te brengen De gevolgen der slechte voeding zijn in de meeste geteisterde aireken met uitgebleven allerlei besmettelyke ziekten breken onder do ongelukkige slachtoffers uit Üe besturen van den Wladikawkos spoorweg zorgen dat op huune lijnen de verzending van levensmiddelen vódr alles gaal Gisteren is eeno ukase openbaar gemankt waarbij hot verbod op den uit oer van rogge uitgebreid wordt tot alle graansoorten met uitzondering van tarwe verder tot aardappelen en allo producten die uit vruchten worden verkregen waarvan uitvoer verboden is Het verbod treedt in werking op dea dag na dien waarop de ukase in het staatsblad wordt bekend gemaakt dus heden van de Makelaars Caotzkar SchalkwiJki te Rotterdam De markt was heden last Loco Tankfust ƒ 7 30 Geimporteerdfust ƒ 7 40 Januarileferiüjj ƒ 7 35 Februari levering ƒ 7 30 Maartlevoring ƒ 7 26 April levcrmj ƒ 7 20 Mei Juni en Juü loveruig ƒ 7 10 Augustuslerering ƒ 7 15 September October Novemberen DLcember le erins 7 25 Dondercfag 5 Ndfemkr 1891 f ¥ 4675 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voar Gouda en Omstreken Oe inzending van adTertentiön kan geschieden tot eto aar des namiddags van den dag der aitgave BurgelUke Stand GEBOREN 81 Oct Gtrrit ouder P Oudijk en A Idcuburg 1 Nov Jtcoba llareniliDfl ouders P Eijkhoff eo C van der tteij Floras Johannes Jacobus Gerardas ouders J de Greijl en H Sloof 2 Comelia oaders C Langeraar en M ZoetemsQ Johannes ouders A van Leeunen en A Zorg Margaretfaa Ëltzabetij osdern G M Peetera ea J M van Dorst Anna ouders D Sibbea en M Oosterling OVERLhDEN 31 Ocl J F G Kabel 6 w C van den Berg 3 m U Hilgers 6 m 1 Noi M K Broer 12 H Snelleman huiiir tan A VVont 60 j J G Hageman 21 j 2 A I Brouwer huiarr tan J Goedhart 37 j ADVERT EWTISN Bevallen van een Meisje G KÜIJK Kebkhof Beek 31 October 1891 De ondergeteekende geeft bij deze aan belanghebbenden kennis dat hjj bg beschikking van de Arrondisspments Rechtbank van den 2 November 1891 is aangewezen als Bewaarder der akten en verdere stukken van den eervol ontslagen Notaris A KLUIT geresideerd hebbende te Moordrecht H GROENENDAAL NotarU Gouda 3 Nov 1891 3Vo OOSTENRIJKSCHE Boden Crediet Loten 1880 Trekking 16 I ovember e k JZ o OFJOPBIJZÜN fl 45000 fl 2000 2 a fl 1000 Heele Aandeelen f A Halv 2 Met ƒ 4 kan men op 16NOVMM BI1R e k de volle fl 45000 met ƒ 2 a 22 300 winnen Verkr gbaar gesteld bg den Boekhandelaal Uitgever S W vak B O UREN Nzn te Gouda TrekkingBliJst franco en gratis PS Uitbetaling der Prijzen dadelijk na ontvang st Bekendmaking BüEGEMEESTEB en WETHOÜDEES der gemeente Bergambacht maken bij deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland het gedeelte buisweg loopende van de kom der gemeente Bergambacht tot de Voomebrug voor het verkeer van Rstnig en Vee zal GESTREMD zijn van MAANDAG den 9 NOVEMBER tot en 4net WOENSDAG den 11 NOVEMBER a s Zullende gedurende de afslniting de Rijtaigen hun weg moeten nemen langs den Schoonhovenschen Kerkweg en Bonrepas gemeente Vlüt Bergambacht den 1 Novemter 1891 1 e Burgemeester D OSKAM L B De Wethouder J P MAHLSTEDE Zeer ITette Q esteendrukte worden GELEVERD door A BHli KMAi en Zn Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwboofdpijn af tot de voorafgaande keuteokenen van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren uog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door bet gebruik maken van den eenfoudigsttjn weg Earael k langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid 18 en terwgl zy in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van üezondheid Eoman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan io eene 60 jarigo praktijk Door wasscMag van het hooM eenmaal per dag worden daartoe geschikte stiotfen door de huid onmiddeliyk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat tan een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de 21e druk versobenen is üit boekje bevat niet alleen voor het groole publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappel ke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswyze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggepl iatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan de polyklmiek te Parus rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzmuigen gesticht te Cüarentoa SanitStsrath ür Cohn te Stettin urossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Jleheimrath Dr Schering kasteel Outeut els Bad flms Darses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwHJders te Parijs rue St Honoró 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts ts Zirkmtz Ober stabsarzt Jeoül med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankryk en vele anderen Aan allen wiur zenuwgestol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigtaeid lijden waarvan de kenteekenen zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpynj bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheil liohameltike onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door ieroorte getrolfeu werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zouals verlammingen OU vermogen totj spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten mei voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen en eif zij die roetls onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door de bekende middelen als outfcondings en koudwaterkuur wrijven electrueeren stoomiooi of zeebaden geen genezing of lenigink hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte zij die vreos gevoelen VOOr beroerte en da toe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend aUgStlg Toelen verdooviag in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende Mjn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voeten van kriebeling in e n het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategorien van zenUWlijdeiTS als ook aan jonge mefsjes lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook éau gezonde zelte aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBtelOOB en fraUCO verzonden wordt door LEMAIKE Co Apothekers te Parijs rue de TEohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAN WElSSMANiN Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Aingterdam door H CLEBA Co tieiligeweg 42 Rotterdam F E van SAWTEiV KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBUl PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug V 160 STEIi i KOLËN Aangekomen de LABING Qro7e Ruhr KACHELKOLEN waaruit wfl tot 80 Cent per H L contant zonder korting afleveren vrg in hnis fiezorgd mits by 2 of meer H L gelp ge Op de jongste hygienisch madicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswijze door de medische jur met de Zilveren Medaille bekroond JAM PRIiVCE Cle S November 1891 iM GomSfu IIHD00R 1S iirl Eeltknobbels Hoormliea HuidéeU Wratten enz worden io 7 8 dagen tgdl geheel verwgderd zouder de minste pfln te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid VHjs per jlaeon thet penseel SO ets Alléén echt bij B SCHOLTEN Coiffenr Eisth de handteekening van A v TDIJLL Snel ersdrok an A Bbinkiun Zoon Gouda De aitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden ii 1 25 franco per poet 1 70 Alzoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 November 1891 Met een enkel woord wenschen wij do aandacht te vestigen op liet Concert dat morgenavond in de zaai iiNut en Vermaak alhier wordt gegeven en dat zeker aller belangstelling en een troawe opkomst ten volle verdient Ue naam van Paul Haase is allerwegen als zanger ió6 gunstig bekend dat het inderdaad geen phrase is te zeggen dat een concert waar hij optreedt geen aanbeveling behoeft Ook de overige executanten staan goed aangeschreven In de muzikale wereld Het programma is met zorg opgesteld en belooft inderdaad een avond vol kunstgenot Wy vertrouwen dat het Gh udBcfae publiek toonen zal deze gelegenheid om iets eohoona te booren op prgs Ie stellen Dinsdag 10 November a st treedt als preker op in het alhier gevestigde Departement der Maatachappg tot Nut van t Algemeen Di Mees van Haarlem Donderdag 12 November e k tal ia eene openbare vergadering van de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond optreden D Q G de Chavannes van Leiden wiens onderwerp is Hoe behoort de bijbel gelezen te worden F Voor predikant bij de Kemonstrantlche Broederschap te Leiden is het volgende alphabelisoh gestelde tweetal opgemaakt Ds H P Sqhim van der Loeff te Gouda on Dr J Herman de Bidder Jr te Meppel De Botterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren FEVILLETOIM m iet IhtiUch XX 76 De baron liet het hoofd op de borst hangen Het voorstel van zijn zoon bevjel hem niet j zijn trots verzette zioh daarentegen evenwel moest hij toegeven dat de omstandigheden het rechtvaardigden Buitendien zou dit ook het beste middel zijn om nog nadere kennismaking met do familie aan te knoopen hernam Adalbert ik zou mq daardoor nog vaster aan haar ketenen en ipq dunkt 3it moet met uwe plannen strooken Zeker doet het dit Maar wij moeten toch een vorm zoeken waaronder wq dien wensch kunnen uiten zonder ons te versprei Toorloopig moet gij de zoon van mqn rijken broeder blijven Mij dunkt dat we dit masker nu wol konden laten vallen De Hemel be ware ons Je kunt zelf niet wensoheu dat men je verleden navorscht Misschien zal men er niet aan denken Men zal het zeker doen Men zal het in h t oog loopend inden dat ik vroeger nooit over mqn D J S thans kuiper te Bottenlam vroeger te Gouda wegens diefstal van twee vaten en eenig brandhout ten nadeole van do Goudsche stearine kaarsenfabriek tot f 26 boete subs tien dagen hechtenis A M en M M bouwlieden te Ctj lle en Nieuwerkerk a d Usel wegens mishandelinir en beleediging tot boeten resp van ƒ 60 en ƒ 20 subs hechtenis van 14 en 7 dagen De heer L P Monasoh te Botlerdam heeft het beroep als leeraar bq e laraelietische Gemeente Synagoge Oppert aangenomen De twee ongelukkisen van Waddinxvoen die voor een paar dagen te Delft in hunne schuit zijn gestikt tengevolge van het aanleggen van briquetten zijn giste oc te Waddmxveen ia tegenwoordigheid eener groote schare begraven Di Altink hield by deze gelegenheid eeoe Iprede op hun graf Bq vonnis van den kantooreehter van het kanton No 2 to Bottardam werd C A Davenport die in de vorige week terecht stond wegens 1 onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde en 2 zonder bevoegdheid verkoopen van geneesmiddelen ter zake van het eerste feit veroordeeld tol 100 boeje subsidiair 10 dagen hechtenis en van het tweede feil vrqgeeproken Heden morgen omstreeks 4 unr ontstond te Bodegraven een hevige brand in de stoomhoutzagerq en korenmolen van den heer T Scheer bewoond door den heer P J Scheer Het geheele gebouw bestaande in houtzage TJ en molen met de daarin staande stoommachine enz werd een prooi der vlammen Ook een groote voorraad granen ging verloren Naar wq vernemen was alles doch laag verzekerd Oorzaak onbekend zoon gesproken heb Dat zal men later ook doen Wanneer je de verloofde van de schoone rqke bankiersdochter zijt denkt niemand er aan Nu ik schik mq in dit opzicht naar uwemaatregelen hoeveej afschuw ik ook koester voor dien leugen die ons groote onaangenaamheden kan berokkenen Het binnenkomen van den oppasser maakte een eind aan het gesprek De baron stond op de hem toegestane tqdraimle was verstreken de bevalen van den geneesheer moesten nog steeds stipt in acht genomen worden Indien het mij verguBd wordt kom ik morgen terug zeide hq terwijl hij zioh over den gewonde heenboog en hem op het voorhoofd kuste Toen hij uit de ziekenkamer kwam ontmoette Von Adierberg de bankieradochter Zij noodigde hem uit met haar in de woonkamer te gaan Sa de baron voldeed gaarna an dit verzoek Hoe hebt ge uw neef gevonJtenP vroeg Flora en hartelqke deelneming lag in hai stem Dank u antwoordde de baron de hoop dat hij behouden blijft is nu meer dan o6it gegrond Eb dat hebben wij ute danken m uffrouw aan iwe zorg en toewqding Gq richt uwe dankbetuiging aan een verkeerd adres zeide Flora lachend ik heb haar iet verdiend Wij hadden het geluk een uit ntenden oppasser te vinden ADVERT EN TIEN irorden gepIaaiM van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTS LETTKB3 worden berekend naar plaatimimte Bovendien worden alle Advertentiën gr at if opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags rerschgnt Sequah is te Alkmaar en werkt daar Niettegenstaande de dringende waarschuwing van het Maandblad tegen de Kwakzalverq en eene advertentie van die vereeniging geplaatst io do Alkmaamche couranten stroomt het volk naar hem De entr welke op 10 en 5 cent bepaald is is bestemd voor de armen in Alkmaar en Maandagavond werd eene som van 170 verdeeld tusschen de diaconie der herv gemeente en de commissie voor spqsuitdeeUng aan armen gedurende de wintermaanden Om een staal je mede te deelen hoezeer Sequa i het volk op zqne hand heeft diene dat gisteren bq gelegenhdd Her koemarkt toen een paar mat ramers met Onfeilbare middelen voor kiespg n hunne waar aanprezen met de kennisgeving dat hunne waar geen kwakzalversmiddelen waren gelijk die van Sequah het volk partij koos voor den Ëngelschman en hilB een ongemakkelyk pak slaag toediende hunoe fleschjes met olie stuk sloeg en hen van de markt verdreef dit alles onder het aaaheffen van een liedje dat ter eere van Sequah was gecomponeerd Hdbl Door den miniater van binnenlandscke zaken ia aan de commissarissen der Koiingin in de onderscheidene provinciën eene circulaire gezonden ter mededeeling dat de laatstelqk in 889 door den minister van oorlog vastgestelde beschikking tot regeling van de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel door den tegenwoordigen minister van oorlog is gewqzigd en aangevuld Blqkens deze nadere beschikking wenscht deze minister aan bedoeMe oefeningen geleidelijk verdere uitvoering te geven ook door de gelegenheid tot deelneming aan zoodanige oefeningen zooveel mogelqk open te stellen in gemeenten waar geen garnizoen ligt en waar voor de oefeningen der schutterijen geen icstructeure van het leger worden beschikbaar gesteld en tevens ten einde het verkrijgen van goede uitkomsten te bevor Mot uw vwelnemen aan u de vrouw dta huizes behoort de eerste dank u moogt hem niet afwijzen Adalbert beseft dit ook en hq iet reikhalzend uit naar het oogenblik dat hq u zqn daak kan betuisen Wq zqn hem nog veel meer dank v schuldigd Volstrekt niet I Hq zon oen lafaard geweest zijn als hij tegenover den inbreker anders gehandeld had Een edelman zonder moed veriiest alle aanspraak op achting Da wond die Iq ontvangen heeft zal levenslang voor zqn eer pleiftn Flora sloeg voor den bl k van dan ouden heer de oogen neer het was een zeer zonderlinge blik die tot op den bodem harer ziel scheen te willen doordringen Ik hoop dat hij nu weldra geheel zal herstellen zeide zij zacht Dat is oo qn wensch antwoordde de baroa Zoodra Adalbert Tet huis mag verlaten zal ik hem in mqn woning een verblqf inruimen Het ia wel de woning van een vrqgezel maar hij zal self wenschen u niet langer tol last te zijn Mqnheer deze woorden konden mq n mgne milie tieleedigen als ik niet wist dat e beleediging volstrekt niet in uwe bedoeling ligt zeide Flora Hoe kunt u toch gelooven dat wq tot die verhuizing en nog bovendien ia den winta onze toestemming zouden geven Mqnheer Von Adierlerberg tal onze gast ziJD 4ot hij vpikomaa m i m n II v wi f