Goudsche Courant, donderdag 5 november 1891

deren meer eenheid te brengen in de toepassing TW de regeling dier oefeningen In verband met een en ander verzoekt eerstgenoemde minister thans den commissarissen der Koningin Iq den inhoud der nadere bfsohikkiis ter kennis van de gemeentebesturen te doen brmgen opdat van die zijde de deelneming aan bedoelde oefeningen bevorderd en door de burgemeesters en commandanten van schutterden gehandeld worde overeenkomstig het in punten 4 en 3 dier beschikking bepaalde 2o de bevelhebbers in de militaire afdeelingen of de hun toegevoegde hoofdoiËcieren met betrekking tot de vrijwillige oefeningen in den Wapenhandel op hunne aanvrage de gewensohte inlichtingen en adviezen te verstrekken en hen daar waar dit tot bevordering der zaak kan dienen met de gemeentebesturen in betrekking te stellen In de Maandag gehouden zitting van het gerechtshof te s Gravenbage werd door het O M eene voor het publiek recht zeer belangrijke conclusie gehouden Iemand te Schoondijke liet het regenwater van zijn dak en het menage water door eene opening van zijn huismuur uitloopen in eene goot die zijn weg vond tusschen het marktplein en het klinker pad en ten slotte terecht l wam in eene sloot Vanwei e de gemeente werd in Maart 1890 aan die steenen goot zoodanige verandering gebracht dat de vroegere waterleiding onmogelijk werd De eigenaar van het huis die beweerde dat zijn huis en hemelwater reeds gedurende meer dan zeventig jaar denzelfdon uitloop badden gehad dagvaarde de gemeenjo om wijl zij in elk geval hetzij zy eigenaresse was van het terrein waardoor de goot liep of niet onbevoegd was het gebruik der verkregen erfdienstbdarheden te vernietigen bij vontis te hoeren uitspreken dat de eischer gerechtigd is tot bedoelde eridienstbaarheden en de gemeente verplicht is te geheugen en te gedoogen dat eischers regen en menagewater onverlet geloosd worde duor de meergemelde steenen goot en de gemeente in geen geval gerechtigd is de uitoefening dier erfdienstbaarheden feitelijk onmogelijk te maken l e rechtbank te Middelburg besliste dat de steenen goot zoowel als het marktplein en het klinkerpad waartusschen die goot loopt behooreu tot de openbare straat dat deze is eene zaak buiten den handel ilat op zaken builen dea handel geene erfdienstbaarheden kuuuen voorkomeu en de eisch alzoo behoorde te worden ontzegd In appel werden door den eischer grieven gericht tegen de overweging der rechtbank dat de openbare straat der gemeente Schdondijke behoort tot zaken buiten den handel op welke zaken men geen zakelijk recht kan verkrijgen en tegen de uitspraak dat de beweerde servituten niet door verjaring op het erf der gemeente Schoondijke verkregen kunnen worden omdat uit den aard der zaak volgt dat een voor den openbaren dienst bestemde z k niet met erfdienstbaarheden kan worden bezwaard terwijl daarvan het gevplg zou kunnen worden dat de gemeente belemmerd Zon kunnen worden op die voor den openbaren dienst bestemde zaak te verrichten wat voor het algemeen noodzakelijk of nuttig zou kunnen zijn de eergisteren gehouden terechtzitting van het gerechtshof te s Hage werd door het openbaar ministerie waargenomen door mr A Telders eene genezen is De baron maakte een lichte buiging hij had zyn doel bereikt het was juist zijn wensch dat Adalbert sn dit huis bleef tot hij Ëlora s hart en band veroverd had £ n hoever is de zaak van onze voorzaten gevorderd vroeg Flora een opgeruimdou toon aan slaande Papa heeft ons wapen reeds op al het zilverwerk laten graveeren hij is verrukt ovei die belangrijke onti ekking die hij aan uwe vriendschap te danken heeft Een glimrach zweefde op de lippen van denbaron jf Ik nieb nog geen antwoord op mijn brievenontvangen zeide hij wij zullen nog oenige wekengeduld moeten hebben Maar gij gelooft toch met zekerheid onze verbeffing in den adelstand te kunnen belooven Ja ik geloof het De vervulling van die belofte zou mg zeerhartelijk voor papa verheugen ik zelf hecht er geenwaarde aan s En uwen broer schyut hdt oqk koud te laten Theodoor is prozaïsch zeide Flora braaf maarbij leeft voor den handel en van dit standpunt velthij over alles zyn oordeel Wat geeft hem een titel die hem niets opbrengt Hij zou er geen guldenvoor over hebben hij is in dit opzicht ook jegenszijn omgeving ongekuhsteld Wellicht hebt hij ditjook reeds vernomen voegde zij er bij daar zij op breed gemotiveerde oonolusie genomen waarin werd beweerd lo dat als bewezen behoort te worden aangenomen dat bij zaken buiten den handel van de categorie zooala het Komeinsehe recht die kende en het hedendaagsche recht die nog kent het bestaan van erfdienstbaarheden geenzins buitengesloten wordl 2o dat de markt te Schoondijke met haar gevolgen wel als eene buiten den handel moet worden beschouwd 3o dat servituten op zaken builen den handel in het algemeen kunnen bes aan en ontstaan met deze beperking evenwel dat de erfdienstbaarheden die er op gelegd worden haar gebruik ten nutte dat zij altjjd eenigermute beperken niet geheel verijdelen 4o dat artikel 230 dor gemeentewet vestiging van servituten op jure publico bezeteu goed verbiedt by overeenkomst zoolang het goed lot don openbaren dienst bestemd is maar er geen enkele grond is waarom tegen zooodaoig goed geen acquisitieve verjaring zou kunnen loopen Ue conclusie luidde dus lot veruieliging van het vonnis en toelating van den appellant om te bewijzen het door hem gestalde Uit het programma eeuer laudbouwteutoonstelllng uur Aankomst van het vee uur Ontvangst der genoodigdeii uur Gemeenscliappelyke maaltyd De heer J Th M outon deelt in het Sociaal Weekblad mede dat hij in sommige inilustneele kringen een onderzoek beeft ingesteld naar de vraag of er onder de Nederlandsche werkgevers zijn die zich onvoorwaardelijk vóór of tegen een wettelijke regeling der pensioneering van werklieden verklaren of dat hun meening afhankelijk is van den aard der regeling Van de verschillenile fabrikanten die door den heer M werden gevraagd verklaarden zich 13 onvoorwaardelijk vóór en 10 tegen een wettelijke regeling terwijl 36 bet afhankJijk stelden van de wijze waarop die regeling zou plaats hebben Dit kleine onderzoek zegt de heer Mouton kan niet den grondslag leveren voor een deugdelyke redeneeriug Maar het loert dat er in den lande zijn die veel voor hun werklieden overhebben en dat hun aantal grooter is dan ik mij tot dusver had voorgeleid ook onder de besliste tegenstanders van staatsinmenging vind ik namen van mannen van wie ik weel dat zij hoewel zulks niet opzettelijk vermeldend tijd moeite en geld overhebben voor het verbeteren van den toestand hunner werklieden ook van diegenen die bon dienst ten gevolge van ouderdom of gebreken reeds verlieten Wel is waar staan hiertegenover feiten zooals mij werd medegedeeld dat een werkgever een afgedankton werkman met 5 0 afscheept om een zaakje in petroleum te beginnen dat elders aan de weduwe van een overleden 60 jarigeu werkman een paar maal door den gewezen patroon en aalmoes word geschonken Maar toch is de hoofdindruk vau miju onderzoek voor mij eer vertrouwenwekkend dau teleurstellend De beer Moutou zou zichzelf scharen aan de zijde der voorwaardelijke voorstanders Naar zijne meening is de weg die tot wettelijke pensioneering van werklieden leiden kan een tamelgk lange omweg die langs heel wat pleisterplaatsen zal voeren waar oponthoud geenszins te vreezen integendeel gewenscht zal zijn De motieven voor dit oordeel zal de schr in een volgend artikel uiteenzetten dit oogenbhk zich het oordeel herinnerde dat Theodoor zich over den baron had laten ontvallen hij maakt geen plichtplegingen en wie hem meer van nabij kent duidt hem zyn woorden niet euvel Ik geloof dat hij tegenover graaf Hononbauseu ook den inond niet zou houden wanneer het een of ander zijn misnoegen morbt opwekken Graaf Hohenhausen herhaalde de baron die slechts op een gelegenheid had gewacht om het gesprek op hem te brengen Gy weet vermoedelyk teeds freule dat hij op het punt staat zich te verloven Flora verbleekte naar de baron deed alsof hy niets bemerkte Ik heb daarvan nog geen vermoeden gehad zeide zy mot moeilijk verholen spijt graaf Botënhausen was nog gister avond onze gast en gravin fnica mijne vriendin heeft er my in het geheelniet over gesproken Ik weet het uit vertrouwbare bron En wie is de gelukkige Freule Von Fuoheoau Flora lachte luid maar het was een fedwongen lach men kon bemerken dat het weenen haar nader stoid dan het lachen Verbaasd zag de baron haar aan op die harts tochtelijkheid was hij i iet Voorbereid geweest reeds beïouwde hem zijne zonder eenige voorbereiding gedane mededoeling Vergbef mij mijnheer zeiSe zij nadat zy zioh De bevelvoerder over de Nederlandsohe nfdeeliog van het Leger des Heils majoor French is door generaal Booth naar Amerika geroepen en kolonel en mevrouw Oliphant Schock zijn in zyn plaats benoemd om de werkzaamheden van het StUvalion Army hier te lande te leiden Kolonel Oliphant en voornamelgk zyne vrouw zyn geen onbekenden in Holland Verleden jaar nog kwam de vertigenwoordiger van den generaal in Amsterdam en de anilere groote steden van onS land verslag uitbrengen over de plannen van generaal Booth en de toepassing daarvan Met zeer veel belangstelling werden deze redevoeringen aangehoord en de groote vooruitgang dien het Leger in Nederland sedert dien ty d heeft gemankt is voornamelijk Ie danken aan dit optreden van majoor Oli ihant Zijne ecbtgeuoote is een Hollandsc ie van geboorte Zij spreekt in hare moedertaal on zij doet hot zoo eenvoudig en toch zoo talentvol dat zij terstond de harten van hare toehoorders voor zich wint Maandagavond weid in MaUon Stroucken te Amsterdam eene wt Ikom bijeenkomst gehouden voor den nieuwen kolonel en zijne echtgenoote De zaal was gevuld met ruim dertien honderd menschen die zich bijna allen meteenstaanpinats tevreden moesten stellen Op hut tooiieel zaten een honderdtal officieren en minderen de mannen in hun bluuwo unifonnpakken met roode vesten de vrouwen met haar eenvoudige kleedjes aan en de zwarte luifilboeden met roode linten er om op het hootd De nieuwe bevelvoerder zaten midden op de eerste rij de heer Oliphant had een roodwit en blauwen bandetier om den arm ea mevrouw Oliphant Schock drot de nationale vlag als sjerp Kolonel Pollard vertegenwoordiger van alle landen zooals hij zich noemt nam bet eerst het woord om het echtpaar te installeeren en hij deed bet op gullen toon tot zijn spijt in het Kngelseh Met daverend gejuich geroep vun Halleluja iod bless them en geschetter van het orkest werd deze welkomstrede begroet doch toen eerst de nieuwe chet en daarop mevrouw Oliphant opstonden om voor de hartelijke woorden te danken en te getuigen dat zij kwamen om de Hollanders die zij liefhebben te dienen in hun werk tot redding der zondaren scheen aan de vreugdetonen van bet publiek geen einde te komen Kolonel Pollard deelde hierop mede dat de schoone beloften van generaal Booth heerlijk verwezenlijkt worden Pwaalf maanden geleden werd In darkeit JSnf land uitgegeven en thans is men in Londen steeds bezig nieuwe akelkra Ie bouwen Drieduizend van de diepst gevallen van de armste inwoners van Kugeland s hoofdstad vinden in de toevluchtsoorden hu te huis Do landkoloni s zijn reeds in bewerking 160 menschen zijn daar bezig en tal van gebouwen verrijzen er Binnen twee jaar hoopt de generaal dat al deze kolonies met ifc 3000 menschen bevolkt zijn In Afrika is men in ond rtiandelingon die zullen leiden tot het vestigen van een overzeescbe kolonie en thans verjinielt generaal Booth geldon om voor ƒ 120 000 per jaar een stak land te huren in het centrum van Londen waar een hoofdkwartier gebouwd zal worden waarvoor ƒ 1 200 00 J noodig is Steeds rukt het Leger dus voorwaarts telkens behaalt het nieutie overwinningerf in alle deelen der aarde Na deze rede zette mevrouw Oliphant een lied in e opwindende melodie waarvan de eerste regels luiden Ik wil niet zorgen Voor den dag van morgen zelve weer was meester geworden mijne opgeruimdheid moet u verrassen wellicht kwetsen maar u kent waanchynlyk Alma Von Buchenau niet Ik beb niet de eer Dan weet u ook niet welke ongelukkige keusgraaf Hohenhausen gedaan heeft Ongelukkig Ja 1 Freule Von BuchenJu i geen vrouw van de groote wereld zy stelt zich tevreden met anderen dwaasheden te zeggen en ik vrees dat graaf Hohenhausen zich niterst teleurgesteli zal vinden wanneer by haar karakter leert kennen Dan zou ik hem beklagen en mijn plichtals vriend aischt hem daarop opmerkzaam te maken Wilt gij dat doen Ik geloof dat u geen dank zoudt inoogsten graaf Hohenhausen laat zich evenmin door waarschuwingen al door vriendschappelijke raadgevingen aaj hot wankelen brengen wathij eenmaal wil dat hAudt bij vast Gij kunt gelijk hebben Geloof mij ik beoordeel hem juist vervolgde Flora levendiger aü wanneer jyule Von Buohenau vttnam dat u dgn graaf hebt gewaarschuwd dan zou zij u dat nooit vergeven Het is dus het allernbest dat ge u onzijdig houdt het zou u maar Onaangenaamheden berokkenen J e baron knikte toestemmend het strookte geens ilns met zijn belang zich er meilAte bemoeiep iP ordl venolgi Want op mijn levensbaan Gaat God vooraan Dit gezang moest drie keer overgezongen worden omdat mevrouw de kolonel zeide telkens nog menschen in de zaal te zien die niet vroolijk keken De cbef secrelaris deelde nu in een bijna onverstaanbaar EngelschHollaiuUch mede dat eene collecte zou worden gehouden in de zaal waarvoor eik der aanwezigen een rijksdaalder uit de peurs moest take Terwyl de giften werden ingezameld verwelkomde kapitein Palstra den heer en mevr Oliphant namens de verschillende corpsen De kolonel verklaarde nogmaals in zijn hart Hollander ja zelfs Amsterdammer te zijn hoewel hij Ie Nederlandsohe taal niet kent pen uien lied werd gezongen vergezeld van tambourin getingel hoorngekras en trom geboni kolanel Pollard dankte het publiek voor de talrijku opkomst sprak het dankgebed uit en hierna verlieten allen in opgewekte stemming de zaal De Heer B H Heldt lid der Tweede Kamer verdedigde Vrijdag 11 te lle levoetsluis do volgende stellingen Behoorlijke opleiding tot het ambacht welkehier te lande nog bijna alles te weusohen overlaul is een nationaal nijverheids en sociaal belang Naast goede vakscholen is invoering en regeling van het leerlingwezen het aangewezou middel totverbetering Spr betoogde dat allo werklieden en werkgevers weerbaar moeten worden in dien zin dal zij waarborgen moeten vinden ora zich eon behoorlijk bt staan te verschaffen Daartoe dienen zij dus goed te worden onderlegd opdat zij zich op het arbeidsveld zullen kunnen handhaven Po ainbachta nijvorheid heeft hier te lande nooit groote betuekeois gehad maar ia in de laatste jaren zoo mogelijk nog zeer achteruitgegaan Hoeveel jongens zyn er niet die veelal door den drang der ouders zoo spoedig mogelijk als Igopjongens in dienst komen en daardoor van alle leoring verstoken blijven De meerderheid dezer gaat verloren Wanneer onmiddellijk na t verlaten der schoolvoor hunne opleiding was gezorgd zou dit niet hotgeval zyn t Het is een treurig feit dat in ons land voor die opleiding zoor weinig wordt gedaan In 1880 waren pi m 50 000 jongens tusschen 12 en 18 jaar by een of ander ambacht geplaatst on volgens het schooivorslag van 1881 bezochten in ons land in dat jaar 1000 de ambachtsscholeii 4100 do burgeravondpcholen on de daarvoor in de plaats komende inrichiingen en 6900 de avondteekenscholen Daarbij in aanmerking nemende dat slechts een klein deel van al die leerlingen kinderen van werklieden i waren en het meerendeel van het onderwijs aan gememde inrifhtingen alleen betrekking had op j liouwvakkeo dan zijn dat zeker trourigo cijfers ovendien houden die burgeravoiidsoholen en teekenscholon weinig verband in t de praotgk t Is enkel theorie wat men onderwijst omdat do onderwijzers zelf e werkplaats niet kennen En wat beireft de ambacblsscholen theoretisch zijn de leerlingen goed ouderlegdy maar met hunne practische bekwaamheid is t gewoonlijk heel mager gesteld De ambaohtsscholen leveren dan ook geen ferme werklieden maar kweeken veeleer opzichters en onderbazen Vakscholen zijn dus dringend noodig maar zelfs wanneer er genoeg bestonden zouden zich toch nog groote bezwaren voordoen zooals et schoolgeld een onmogelijkheid om alle vakken e onderwijzen z Daarom achtte spr het meest gewenscht den weg in te slaan d1eiA or de faeoren Kuipers c a wordt aangewezen Icrnun rapp brt stellen zij voor om in alle gemeenten boven 80U0 zieleh een ambachtsavondschool op te richten en in gemt enten boven 30 000 zielen bovendien een ambachtsvakschool Uo groote klosten voor een dergelijke regeling zoudon geen bezwaar mogen wezen Intusscheu zou zulk ein organisatie eveneens voldoende moeten worden geacht want naast die vak en ambachtsscuolen zou ook het leerlingwezen moeten worden ingevoerd eenigormate als in den tgd der gilden en waarover spr zijne meeningen in den breede uiteenzette ta hoofdzaak zou dit neerkomen op een contract tusschen den werkg er on den leerling waarbij de eerste zich verplicht den jongen voor hot ambacht op te leiden on hem tegelijk onmiddelijk wat laat verdienen NatuiHJijk kan de Staat de werkgevers niet dwingen lot hot sluiten van de bedoelde contracten maar tooh zon het oogst wenschelijk zijn dat de patroons ooral ook de werklieden er steeds op aandrongen Spr achtte zich gelukkig te kunnen herinneren dat de Holl Spoorw Maatschaopij do Heer p pflf te Delft en de firma Stork en Co te Enschede roods vrijwel met de jbngons handelen als hy bedoelt Voor het geval een jongen wegloopt of omgekeerd wanneer zijn baas lang voordat het opntract is afgeloopen hom wegjaagt moest detus schenkomst van den Staat kannen worden ingeroepen en naar spr maening zou de wet booten of straifen moeien opleggen aan hom die zonder geldige redenen het contract verbrak BuiteolsÈndsch Overzicttt De berichtgever der Times te Valparaiso voor wiens vertrouwbaarheid de redactie van het blad zegt in te staan brengt zulke stellige beschuldigingen tegen do V S te berde dal ze niet met stilzwijgen oorbygegaan kunnen worden Gedurende don burgeroorlog in Chili hebben de vertegenwoordigers der Vereenigde Suien partij gekozen voor dt U dwingolaad Balmsceda Zo hebfïon alle voorschriften der neutraliteit geschonden De Amorikaansehe admiraal heeft aan den dictator overgebracht wat do vloot van het Congres deed Door de eloctrische lichten van zijn schip heeft hy de be wegiuf en dier vloot gohiuderd lialmacoila mocht ongestoord uit New York oorlogsmaterieo aan oeren Do jiezant Egan was de vertrouwde van llulmaceda De Amorikaansehe legatie was zijn hoofdkwartier L a oon van dezen Egan had het contiact yekregen om do troepen van den dictator van voedsel to voorzien enz Wij trekken dua in enkele regoleii samen wat de correspondent van de Titnes na een nauwgezet onderzoek uit Valparaiso seint Do coinmentaien iloor de Times op deze mededeoüngen gegeven kunnen wg voorbijgaan Het is bekend dat Engeland in het geschil tusschen Chili en de V S op de hand der Zuidaijorikaauscho ropubliük is De beschuldigingen van den berichtgever to Valparaiso zoggen genoeg In öeu uitvoerig artikel geeft de Standard lucht aan haur misnoegen over Frankryk s houdiiiir Wel is Wiuir erkent zij de verplichting vau Engeland om een einde to maken aan do bozoitiug van het Nijlland maar zij herinnert er tegelijk rtijd aan dat aan do belette van Engeland steeds de voorwaarde is geknoopt dat Egypte niet alleon in staal moebi zyn eet aanval van buiten te wedorstaan maar ook elke binnenlandsche administratieve corruptie en verwarring moest kunnen verhinderen Hot artikel keert zich ten slotte togon do Fransche vcsurstelling alsof Engeland zijn troepen naar Esryple had gezonden om Frankrijk voor te zijn en ook slechts derhalve zijn adminisiratief bestuur in het Nijldal voortzet Daartegenover doelt de Standard mede dat Frankrijk en Italië voorheen door Engeland tot eon gomoenschappelijk optrodon in Egypte zijn uitgenoodigd dit voorstel echter van de hand haddon gewezen zoodat Engeland alleon liandelAi en daarbij ook de belangen der andorfe staton moest waarnomen De Britton warou niet in Egypte uit vrees of ijverzucht togon Frankrijk maar uit beweegredenen welke met dit land in verband staan in het belang van Egypte zelf in het beljing van Turkije in bet belang van Europa en eindelijk in het belang van het Britsche rijk Eindelijk verwijt het Pngelscho blad den Franschon nog dat zij daarom alloeu stoornis in Egypte ateken te brengen om Engeland geneigd te inakou Frankrijk do vrijo hand te lateu bij andere politieke haudelingen Frankrijk wil gekopht worden Engelands positie in Egypte is echter zoo duidelijk zoo eenvoudig zoo noluurlyk zoo gerechtvaardigd dat er geen roden voorhanden is een toestemming te verwerveij welke Engeland wel is waar gaarne zou bezitten doch welko niet onvoorwaardelijk noodzakelijk is Uit een en nder blijkt voldoenile dal men te Londen tiet zeergoruat is omtrent den verderen loop der Egyptische quaostie en Frankrgks houding te dien opzichte Na langdurige onderhandelingen lussohen de Pruisische regeering en den H Stoel is thans de prelaat Florian Stnblewski te Wrescben benoemd tot aartsbisschop van Posen en Gnesei Do vorige titularis was een Duitsch prelaat Stublowski is een Pool In 1876 heeft by als lid van höt Pruisische Huis van afgevaardigden dikwijls geklaagd over verdrukking der Polen in Pruisen welke klachten hij echter steeds in zachter vormen voordroeg dan zijne stamgenooten deden Do oloricale bladen zeggen dat bij zeer veel heeft toegebracht tot do tegenwoordige gunstiger verhouding tusschen do regoering en de Poolsche kriqKen Trouwens het is bekend dat hy ofschoon steWs opgekomen voor de rechten der Polen toch nooit heeft toegegeven aan overdreven nationale oischen of verwachtingen en dnt hij daardopr steeds een verzachtenden invloed p de Poolsche partij heeft uitgeoefend Door do Belgische bladen spookt het gerucht van eon niouwo leen iig welke noodzakelijk zou zijn maar wel ko de Hegeeribg om licht te begrypeu redenen lou willen uilstellen tot na do verkiezingen Men moldt thans dat de Eegeoring leneinde het aangaan eener leening te vermijden of althans het bedrag daarvan te verminderen een verhoogiiig zal voorstellen van het spoorwegtarief voor reizigers tot een bedrag van 8 millioen fir en 40 of 50 millioen fr meer vinden uit de belasting op sterke dranken Dergelijke hervorming zou echter ook weer niet mogelijk zyn voor de verkiezingen omdat die ander ernstig gevaar voor de Regeering zouden opleveren In Zweden is een beweging ontstaan voor de afschaffing van de beschermde rechten op granen n de eerste levensbehoeften die een paar jaar geleden onder sterken drang vad landeigenaars en boeren werden vostgesteld Te Stockholm werden vier openbare vergaderingen gehouden om te protesteeren tegen den tegeuwoordigen toestand Thans zijn de vierenentwintig Afgevaardigden van de hoofdstad in de Tweede Kamer van den Rijksdag allen voor vrijhandel Zij voerden ook het woorden werden zeer tofirgejuicht De prijs van rogan het voornaamste voctK sol in Zweden is tweemaal duurder dan voor de beschermde rechten waren ingevoerd en dientengevolge lydt de werkende stand het meest door de prysverhooging Do proteciionisten beloofden in do dagen der verkieying dat de werklieden meer werk en hoogor loon zouden bokomen als er maar beschermde rechten kwamen Moar nu alles verkeerd is uitgokomon is do volkssWmraing zeer to fn protectie gekeerd ilelfs de landbouwers in Zweden zijn uu verdeeld van ineeuing over do zegeningen die bescherming nanbiengt van de Makelaars Caotzlaar k SehaikwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari iMaart levermg ƒ 7 26 Aprillevoring 7 15 Mei Juni en Juli lovering ƒ 7 10 Augustus levering ƒ 7 15 September October Novomberen December levering f 7 25 BUËGEMEËSTiJt en WETHOUDERS van GoudJ brengen ter jlgemeene kennis dat op Maandag on Dinsdag 9 en 10 November a s eene ilgemeene Collecte langs de hllzeu der ingezetenen zal worden gehouden ten behoeve van de geliaéterden door den hagelslag in Noord Brabant Zij vertrouwen dat oen ieder zich opgewekt zal gevoelen tot het schonken van milde bijdragen Gouda i November 1891 Burgemeester en Wethouders van Ginda VAN BERGKN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER A PVE RTENTIËgr Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen zoowel van hier als elders by het overljjdpn van onze geliefde Ouders üehawd en GrootOuders betuigen wtj onzeu oprechten dank Uit aller naam J H B SPAANDERMAN Gouda 4 Nov 1891 Bij de Uitgevers NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam is verschenen Populaire Beschouwingen OVBB DOOB MIDUEL VAN Electrlclteit ffla fnetisiiie Hypnotisnie euMetalea DOOR Dr W BROES VAN HEEKEREN Specialiteit mor ZenuKziekten en Electruche behmdeling te Sotterdam Prijs 0 25 Alom te bekomen STEENKOLEN Aaiigekoraen de LADING Grove Ruhr EACHELKOLEN waaruit wg tot ÖO Cent per HL contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bjj 2 of meer H L gelgk genomen JAM PRINCE Cie i Gouda 4 November 1891 il