Goudsche Courant, donderdag 5 november 1891

Doet SALPs BAARD TmCTÜÜR 1891 Vrijdag 6 IVovember CSo 4676 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe InzendlnK van advertentlön kan geschieden tot eöa uur des namiddags van den dag der uitgave it 3tai brek i Door don raad der geroeeijte Berkenwoude is geheel uit eigen beweging besloten de jaarwedde van bet hoofd der school met v ftig gulden Ie verboogen Naar dé A Ihtt Ct verneemt zou in verband met de Voorgenomen overbrenging van de behandeling van verschillende landbouwbelangen naar het departement van binnenlandsche zaken de aanstelling van een afzonderlijken inspecteur voor het landbouwonderwijs te verwachten zgn I Zeepsieder WORDT GEVRAAGD in eene ProTÏnoieplaats een lekwaam Zeepzieder voor TMt werk BneTen franco onder no 2149 aan h t bnreaa lan dit blad Sociëteit 0 S GE OEGEi Zaal KUNSTMIN Gouda ZOIMDAG 8 November 7 j nur Buitengewone Voorstelling door het Tivoli Gezelschap van Amiterdam Dir CHARLES db la MAR XDe G eneesliLeex of dat beeft mijn Commensaal gedaan Elachtspel in drie bedreven Gevolgd door Blyspel in 1 bedrgf Entree voor II H Leden of hnnne Dames 0 60 Niet Leden 0 99 Plaatsen te bespreken VRIJDAG en ZATERDAG Tan 10 tot 3 nnr vraag g normaal OQdorgoederen iJ T het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huidaitwa seniing Alleen echtwanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschnft W BengerSöhne en onder de bsndteekening Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D BOOgKIlbOÜlil Cz Wydstraat te Gouda Zaai NUT EN VEBIAAK OoslbaTen Donderdai 5 November a g EÜNSTENAAHSOONGEKT te geven door PAUL HAASB Concertzanffer ie Rotterdam met medewerking van Mevronw HAASE Mej LüNlNG alt Den heer BAKKES tenor en Den heer L SCHNITZLER piano Prgs bg inteekening 1 Prjs bniteii inteekening 1 50 Toegangsbewflzen voor Leerlingen der Mnzieksehool a f 0 50 verkrjjgbaalr bjj den Concierge der Mnziekschool en bg den Kastelein der Sociëteit de Réanie Aanvang 7 t ure 8nelper drak an A BaiNKMAM k Zoos Ooids geeft de natunrlgke klenr terug droogt spoedig op en wascht niet af Prija f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATSeflJ B C eUlNCO Bi te Gouda £ De ondergeteekende JOHANNES ARNOL0DS BIEZENAAR Commissionair in effecten en Agent in assurantiën te Gouda handelende onder de firma Gebr BIEZËNAAR bericht bg deze dat IxitiinZoon JACOBUS BALDE WlNUa BIEZENAAR J te Gmida tot Procuratiehouder heeft aangesteld J A BIEZENAAR Gouda 4 Nov 1891 M K DE VRIES GOUDA O O cr r a VAN LINGEN S Sport eDHeerGD irtikeleB zifn t beste voordeeligste en doelmatigste voor en in H gebruik Goedkoop Solied Elegant modellen 6 Gangbaarste HDOBT Jongantkrftaa p dmijnfl 4S ETHa sy V r V I II SJ HBBZoq oosta I d ijr M VI p doiijii SCHILLOB A T TA pdo uii GOETHJD p doxiji OnmtteF jaroottelj S dozijn p dozijn 4i I a S p 4M jnS 44 WJ NEB V BTBPHAW p d jljni p di purl 7B p doi p Ari 7J LINCOLN B p docijn S Sf Verkrggbaar te Oouda bq den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 ai =t bij MET EDLICH Ven and eschaft Leipzig Plagwitz Oe uitgave dezer Courant gesohie dt dagdgki met uitzondering van Zon en Feestdafen De prjs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN genot van den avond Allerlei versnaperingen wer den ruimschoots uitgedeeld Laat keerden de leerlingen zoonel oude als nieuwj in prettige stemming huiswaarts f Schooni a BINNENLAND GOUDA 6 November 1891 BQ koD besluit e n benoemd tot praviaciale adjudant in Noordbolland le m oor W B van den Bosch van het 4de regiment infanterie bq het 7de regiment tot majoor de kapitein L P van der Wal van bet 4de regiment Zoosli wij reeds vroeger hebben medegedeeld is voor eenigen tgd beslaten tot verbetering der verlichting van het station van den Staatsspoorireg alhier waaraan zoo drin rend behoefte is Thans is dank rq de medewerking der Regeering met intrekking van het eerste plan besloten tot volledige verandering van die verlichting zoodat deze nu zal worden ingericht volgens de laatste eischen des tgds Op het perron zullen behalve gewone gaslantaarns 6 intensief lantaarns geplaatst worden zooals op de JpsiwagsbruK terwgl p het los aa nuif ailiuaia i stuks op palen geplaata zullen worden Ieder dezer lantaarns zal het dubbele lichtvermogen hebben van de voornoemde oodat het ffellt licii niet meer noodig zal zgn bg strenge winters In de gisteren gehoqden vergadering van den gemeenteraad te Ouderkerk a d IJsel werd medegedeeld dat het raadsbesluit van 12 October jl tot aanvaarding der schenking aan de gemeente van 10 000 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd Op deze mededeeling liet de voorzitter het verblijdende bericht volgen dat de erven van den schenker wglen den hoer W Cappellen Joh z besloten hadden ook het i iapessiereoht ten bedrage van ƒ 1380 10 pet plu i opc thans door de gemeente aan l r k lennSMigd Oor hunne rekening te nemen hoewol de oMlNlene niets dienaangaande had bepaald Met den danir hiervoor aan de oude erven gebracht zal zeker de gfiheele gemeente gaarne instemmen Met kapitaal zal worden ingeschreven op een der grootboeken der JS W S Door den Gemeenteraad van Capelle op den IJsel is tot onderwgztres benoemd Mejuffrouw C C Ras alhier met ingang van 16 Nor a s Gisteren ochtend konden te Amsterdam aan het station van den Staataspoorweg voorheen Eijnspoorweg Weesperpoort de reizigers die mot dep trein Zaterdagmiddag hebben de leerlingen der nnl naai naaien breischool te Haastrecht hunne nieuwe inrichting betrokken Eerst werd hun in de oude school era woord van afscheid toegesproken daarna gingen zg in optocht naar het gebouw dat nu aan alle eischen voldoet Daar wachtte den leerlingen een vroolgke avond Een goochelaar verhoogde het FEVILLETOIM gezien dan mocht zij zich niet beklagen over het plotseling ontwaken uit die droomen Uit het Duitsei XI Goed beschouwd was het beier dat hij het haar srezegd on haar voorbereid had Han dat de aankondiging haar geheel onverwacht trof dacht de baron terwgi hij de trap afging Zg kon hem geen voiwijt maken zij vermoedde immers niet wat hij met zgne mededeelingen beoogde 5 765 Voor het kabinet van den bankier bleef hij staan klopte aan en trad terstond binnen Misschien is het ook maar een gerucht men zou het kunnen verklaren want het is ver van onwaarschijnlijk zeide Flora Neen neen een gerucht is het nier Dan begrijp ik niet dat Unica mg er in hetgeheel niet over gesproken heeft maar het kan zijn dat zij er niet aan dacht vervolgde Flora terwijlzij het voorbeeld van den baron volgde en opstond of dat haar broeder het niet wensohto ik maak erhaar niet het minste vorwgt van Von Adlerberg liet zich door de schijnbare kalmte van het meisje niet op een dwaalspoor brengen hare blikken en de bittere trek op hare lippen gaven hem ondubbelzinnig te kennen dat in haar binnen f ste een storm woedde Had zg werkelijk zoo standvastig op het aanzoek gerekend Had zij zoo zeker gemeend gravin Von Hohenhausen te worden Zij moest immers begrij 1 pen dat dit baast tot de onmogelijkheden behoorde En wanneer zg do ongegrondheid er van h id in De bankier zat voor zijn schrijftafel en las de couranten die met de post waren aangekomen Theodoor stond voor der lessenaar on zag bij het binnentreden van den baron nauwelijks van zgn arbeid op Ik stoor u immers niet vroeg Von Adlerberg Niet in het minst antwoordde Romberg integendeel uw bezoek is mij zeer wolkom De baron wierp een blik op Theodoor die bedaard doorwerkte daarna nam hij plaats op den stoel dien de bankier hem had aangeboden Wairt ge bij uw neef vroeg Romberg Dejonge maiylynu buiten gevaar er is geen achteruitgang te bespeuren Hoe vondt gij hem Ik was er op voorbereid hem uiterlijk vera iderd te vinden zeide de baron terwijl hij do sijaar nam die de bankier hem aanbod het kon mij dusniet erg verrassen Ik was zeer bezorgd voor hemen ben het nog De geneesheer heeft ooa gerustgesteld ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r el meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van 8 22 naar Utrecht 3tahem en verder moeaten vertrekken wegens gebrek an wagens de plaatsen waarvoor hun biljetten waren uitgereikt niet bekomen Reeds 10 minuten vóór aankomst van den trein die te 8 7 van het Ocntraalstation vertrekt kon ieder en zeer zeker ook de stationschef opmerken dat er veel reizigers waren waaronder ook de artisten van de Kon vereeniging Het Nederlandsoh Tooneel Personen met plaatskaarten van de 2de klasse werden in de lo klasse en voor zoover daar geen plaats te vinden was in de 3de klasse en zelfs in den goedercnwagen geplaatst Bevreemdend is het eerstens dat aan een hoofden tevens eindstation geen materieel aanwezig isj do stationschef verklaarde geen enkele ciupé beschikbaar te hebben Tweedens was het wel bekend dat alleen bij abonnement de reizigers zich bij eventueel gebrek aan plaats genoegen moeten nemen met eene lagere klasse dan waarvoor hun abonnement geldigis maar niet dat zg die eten te voren h n geld gestort hebben voor eene hoogere klasse zich daarmede moeten tevreden stellen D j fjit Haarlem wordt gemeld Te dezer stede werd vóór eonigen tgd eone vereeniging opgericht van jongelieden die als onderafdeeling kan worden beschouwd van de Vereeniging tegen mishandeling van dieren en die ten doel had jongelui terug Ie houden van het mishandelen van dieren Reeds 2 00 jonge menschen van beiderlei kunne en van verschillende inrichtingen van onderwgs traden toe en ontvingen allen na het aflesfsen der verklaring dat zij het voornemen hadden zich van dierentóshandelicg te onthouden en dieren niet moedwillig leed te doen het diploma op naam en laler nog oen werkje van de hand van dr W A Bunkers over de vogels Thans is besloten eenvoudige voordrachten te laten houden over dierenmishandeling en wat daarmede Maar gij zegt immers zelf dat er weer achteruitgang kon komen Ën bovendien moet ik ookmet groote bezorgdheid aan de toekomst van mijnneef denken Hij had over zijn latere loopbaan nog geen besluit genomen maar zou zich naar alle waarschiJDIgkheid aan het militaire leven hebben gewijd en dat kan hij nu niet En voor den soldatenstand zou hjj we irschijnlijk reods te oud zijn geweest bracht Theodoor in het midden Wannoor hij die loopbaan wilde kiezen moest hij reeds sedert eenige jaren officier zijn Gij hebt gelijk zeide de baron maar Adalbert kon geen vast besluit nemen en hij werd ookniet tot eon beslissing genoopt Bovendien kou hij op schielijke bevordering rekenen zgn familiebetrekkingen en vrienden hebben veol invloed Diehoop is nn echter vervlogen en Adalbert schijntdaar zeer ernstig over te hebben nagedacht Hij verlangt naar een met zijn bekwaamheid in overeenstemming zgnden arbeid niet om het geld want hij behoeft door arbeid niet in zgn onderhoud te voorzien maar uitsluitend met het doel om zich nuttig te maken Over de lippen van Theodoor gleed oen ironisch lachje maar de bankier knikte toestem nend als wilde hij zeirgen dat dit besluit zgn gehoelo goedkeuring wegdroeg En de keus sehgnt hem ook mot moeilijk te M s ÜK j