Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1891

I J 1 in Terband kan worden gebracht Qeschikte perconen zyn daartoe uitgeuoodigd De heer F van der Goos heeft zijn lidmaatschap Tan den Soc Uemooratischen Bond opgetegd Uit s Gravenhage mehlt men naar aanleiding van het bij het onderzoek der spoorwegbegrootiug in de afdeelingen der Tweede Kamer uitgesproken verlangen tot bespoediging der behandeling van con cessieaanvragen dat sedert geruimen tijd bij het departement van waterstaat in bewerking is eeneregeling van algemeone voorwaarden voor het verleenen van concessie tot aanleg en exploitatie van spoorwegen Dr P J Hollman schrijft aan het ndil cja tegen kinkhoest naar zijne jarenlange ervariSg ijej beter eu sneller helpt dan het inademen van weinig teerdamp een zeer onschuldig middrl ondet het bereik van elkeen Men ioot eep weinig brujfie Stokbolmer tc er op een scbotelje zet er een licMje onder zoodat hel voorzichtig verdampt én ii at jiïfl kinderen in dien zoo gevormden dampkring verwij in Men kan het scbotelje ook s nachts lu hun bed Jitten De teer mag slechts even warm wordenen het is uoodig dagelijks andere te uemen Binnen weinige dagen ziet men de gunstige gevol Men schrijft uit Rotterdam aan het VtrADagU Op 1 October werd door onze tramwegmaaUchappiJ een nieuw tarief ingevoerd Het sectiesteujel word daarbij a e9chaft on bepaald dat voortaan voor elkb Iqn 7 cent zou worden betaald of 6 ji s nt bijabonnement Het heette dat daze maatrat wa genomen in bet belang van het publiek maar velen begrepen bet terstond anders y En wat blijkt nu Dat er in det fgeloopen maand 15186 personen minder zijn vervoild dan in deïélfde maand van het vorige jaar naar dMrentegen 2011 meer is ontvangen Alzoo grooter winat voor da onderneming bij minder vervoer Tot dusver wès het regel dat het aantal vervoerde personen toenam wanneer thans zooveel minder personen van het vervoermidilel gebruik maakten dau zal dat wel wezen omdat voor han die niet van eene geheele lijn gebruik maken de prija veel duurder is geworden Uit Warschau wordt naar een Berlijnache correapondeut meldt bericht dat te Oaowice in het gouvernement Grodoo een rqke houtkooper S Apfelbaum genaamd met zijn gezin van twaalf personen waaronder vier volwassen mannen en twee vrouwen des nachts door roovers overvallen eu met bijlslagen vermoord is Het huis werd nadat er eene aanzienlijke om gelds uit ontvreemd was in brand gestoken Zes verdachte personen zqn door de gendarmes in hechtenis genomen de geheele bende moet ten minste uit twintig personen bestaan hebben Een zeer belangrijk staatatuk kan volgens den Uaagschen korrespondent der A Or Ct dezer dagen worden tegemoetgezien nl het rapport der Staataeommissie tot onderzoek naar den toestand van het materieel onzer marine Ben ik wel ingelicht dan ion die commiaaie een waar doch daarom ook zeer treurig tafereel over onte scheepsmacht opgehangen hebben en krachtige versterking van onze vloot aan zyn gevallen vervolgde de baron terwyl by in gedachten verdiept de rookwolkjes zyner sigaar nastaarde ik moet bekennen dat dj mij verrast heeft en ik geloof dat dit ook bij u het geval zal zyn Welnu vroeg de bankier toen Von Adlerberg ophield Hij wenscht in uw bankiershuis een betrekkingte krygen Theodoor legde de pen alt de hand en zag den baron verrast aan ook de bankier kon zyn verbazing niet onderdrukken Een betrekking in mijn huis antwoordde hij Dat is schielijk gezegd ik zou er ook niet af keerigvan zyn zyo wensch te vervullen maar ik vrees dat de vereischte bekwaamheilen zullen ontbreken en zander deze gaat het nu eenmaal niet Adalbert kent de Bngolsche en Fraoschetalen hij zou zich gaarne met de correspondentiebelasten De bankier zag vragend zyn zoon aan het streelde zyn trots dat een baron Von Adlerberg zyn correspondent vrilde zyn Wat zegt gy er van vroeg hij Wanneer mijnheer Adlerberg over dit besluitnog eens wilde nadenken zou hij er mieachien weer op terugkomen antwoordde Theodoor Hy zou een afhankelyke betrekking krijgen Dat heeft hij reeds bedacht viel de baronhem kalm in de rede en een eena genomen bealnitgeeft hij niet weder op in dit opzicht ken ik hem grool bevelen binnen een niet al te ruimen termgii il meen va v f jaren Zij zou daarvoor een op e teUjko leening van 60 millioeu willen sluiten Met dit inderdaad nibt al te beecheiden maar ook geenszins overdreven bedrag zou men dan een voldoende scbeep inaohl kunnen verkrijgen voor do verdediging van kusten en zeegaten eu tevens enkele groote vaartuigen voor d bescherming onzer overzeesclie bezittingen Verder zou het getal onzer kleine schepen on Torpedo booten tot een volaoeud cijfer gorden opgevoerd terwijl er mogelijkheid zou bestaan dat wy na een jaar of vijf een vloot zouden bezitten van schepen die zooal niet alten van de nieuwste typen toch zeker door modatne constructie snelle vaart en howapeuiilg met t bene wat thans in Kuropa worfit nangetroffec zoud kunnen wedyvcren Men zegt dat de nieuwe Minister v i Marine de vool tolleilj ler commissie grootpndeej tot de zgne onakende Met een zoodanig znl voor den dag komaj is3k bestuur delp gameeate Valkenburg luwend tot Gjb l I vawLimburg met deji waaru mendenj burkmmeester den beer £ lias J sofaorsrn kf doèltMIfeuw naiilrugele i te nemen p u ioda h l f n t V vqj het hil ts inziens nii itvA4irdi e aul9f uctionism4 hetwelk bq sedert de jifigste J e iezlb belemmerend werkt op iwo geiegjlde ken te lalaM varen r Heit dagefijksch bestuukhgrondt zijnlt bekedde weigering om ii HermaDn lid t beéedigen op zijne weigering den pp de laatste missive van Geil S groefiluaestie en eindelijk op zyn boifn Rigemeeoe stemman op éio na iliedep genomen raadsbealnit ui te voeren T 1 I Een Britsch oorlogsvaartu g dat Vrgdagmotgen ttjt ongeveer 3 mylen van Plymouth schietoefeningen hield heeft by die gelegenhbid twee visachersraartuigeu in den grond geboord Van de vier opvarende zyn er drie met moeite gered en éea verdronk of werd doodgeschoten Het schynt dat men op bet oorlogsschip wel de visscbersvloot zag uaar vermoedde dat da kogels er overheen gingen en in eik geval nieti wist van de schade die aangericht waa Eerst toen de commandant aan land ging werd hij bekend met de rerwoeatiog die hij had aangericht Onder do viaschers heeracht er groote ontevredenheid dat men de schietoefeningen houdt wanneer er zoovele viaaoheravaartuigen in de omgeving zga Xntusachen zal er van overheidswege een onderzoek plaats hebben dat wel het noodige licht op de zaak zal werpen n K er l met di Eogelde naam van Gibbs acbrqfvan di ICrokodil Biver aan n Kaapse tijdgenoot dat hij heeltemaal een mooi bezigheid doet metkrokodille te schiet en di veile te verkoop As b jnou hier opgehou had dan wai dit nog niks murhg gaat aan om te vertel dat krokodil trana goedver lÉinkhoesi is en dat hq altgd een krokodil voorzijn rijperd gebruik het totdat een ochtend diekrokodü een van zgn atevels van zqn voet gemken opgfreet het Dan sa hulle nog Eocelamana kannie lieg oie Lami m Folk In De Schutter wordt een naar ona voorkomt Wat hem nog ontbreekt aan bekwaamheid voor de nieuwe betrekking zal bij schielyk loeren bet korat daarby slechts op den goeden wil aan en dal hy dezen zal medebrengen daarvan kunt gy u overtuigd houden Wanneer hy in de vreemde talen over een goeden stijl kan beachikken dan is dit voldoende antwoordde de bankier ik heb nog geen correspondent gehad die mijn geheele tevredenheid wist teverwerven Maar laten wy met de beslissing overdeze vraag wachten tot zyn genezing dan kannenwij beter een afdoenden maatregel nemen Ik mag mijn neef dus zeggen dat gy genegenzyt zijn wensch te vervullen Zeker zeide de bankier maar ik kan mij nogtot niets verbinden Dank u Hebt gij over de andere zaak nog geen inlichting ontvangen vroeg Homberg Neen wij moeten geduld hebben Ze heeft haar gewoon verloop en men weet dat znike aangelegenheden steeds op de lange baan worden geschoren De papieren gaan van het eene kantoornaar het andere en de ambtenaren vinden zeldeneens een uur dat bun tot afdoening geechikt schijnt Theodoor wierp een misnoegden blik op zijn vader Het was voor hem reeds lang duidelijk dat dit adelsdiploma slechts een lokaas waa naardoor Von Adlerberg den bankier aan zich wilde ketenen en hij begreep niet dat zyn vader dit oog maar zeer lillijke opmerking gemaakt omtrent deuiiomilag die flfordt ig acht genomen b j het onderstellen nu dt tryders Dezen zijn allen inenscben van deD in plaats van hun Ie geven wat vèor hen omen is worden er lijsten en nog eens lijsten kt en de tgd gaat voorbij en de mensohea in voordat zij iets krijgen althans verhaalt De Schutter dat twee jaaraan haar redactie door den heer De Winter Hertogenboach opgave was gevraagd van bse oad strijders in Groningen Er werd eenopgericht burgemeesteis piepen de oud 9 op dezen verschenen en leverden hUn hokken in Er i ou een algemeene collecte worehouden en den lln of 12n September zen rsM uitdeelinKl plaats hebbeu pr thans in hebben e oud strijders ib GroningenJit die = roviucie wunl da op colleké lie ƒ 69 bm té te U echt gezond onthgeu gelioudeD dan netschen il at hebben hèt bewaatH i i die ajidel s dit j ai 1 hot ferk Wrlijkh d vall ud godié nden i l h t tjd gestolen i da ii enV j esKtht Jistréert to r 9nio bboi ntvitngeu eu mis9chi i ngellaman vóór hun ie 53 bedroeg naar liet bad men het geld lou men daar aan de unoii geven Thani u IVwÜ liaar Vereeiifgirig an Gapenaipnnkierde Onder 1 j i i 2 itje Vaf aan honderd nag aten omddt het and had geu mei iet lo deuken mssl ch ¥ rij wol heizelfdg el ütllde buruiucrttia uitkeert m het e oud Btijfden éie en A n di loegeimden Ar U i iMen sohKjtt uit Amsterdam M Er Wordi luid of in stilte menigmaal e laagd over den geringen ondernemingsgeest en volhardingskracht van onze Amsterdamsohe kooplui van heden in vergelijking met de Kotterdhmschof Of die klacht gerechtvaardigd is valt niet zoo makkelijk te zeggen Doch leker doet zy onrecht aau het qu opkomend geslacht dat nog wel de macht en den invloed niet heeft om zich te doen gelden maar doorz ju stillen arbeid met recht veel goeds van zich mag doen verwachten Bepaaldelyk wordt hier gedacht san de jongelui die aan onze Openbare Handelsschool bun opleiding ontvangen hebbon en die in hun in 1886 geslichte Vereeniging Hou en Trou waarvan de directeur der school Dr 1 H H Hulsmaon eerevooraitter is ouderling voeling houden om gemeenschappelijk aan hun vorming te werken Deie Vereeniging telt haar leden onder alle hemelstreken en het vareenigingspunt van deza allen is het sinds Juli 188 beataande Maandblad Hier spreken zij van han ervaringen in vreemde eireken de thuisgeblevenen vertallen van hetgeen hier gebeurt berichten omtnnt da voornaamste handelsartikelen wonten opgenomen en het geheel maakt den prettigen indruk van een tegelijk hniselijk gaiellig en laarryk orgaan U ia het laatste nummer van dit blsd hetwelk ons er to brengt over deze Vereeniging onder den boveooMgedniden titel te spreken Immers het vermeldt de oprichting van een Informatie bureauvoor bnttenlandscbe betrekkingen ten behoeve van de leden dar Veiceniging De beer U E Kalff te Pretoria had aan a n der leden over de wenschelykhaid allüd niet nzag Romberg scheen er niet verder over na te denken reeds hield hem een andere vraag bezig Kent gy kapitein Von Gronau sprak hy Qrooaa antwoordde de baron Ik heb hemeen paar malen in de officieren sociëteit gezien hyis nog niet lang hier Sedert een jaar zeide Theodoor wien de afkeer van z n vader tegen den kapitein bevreemdde gy zult moeten toegeven dal Stil I viel zyn vader hem stroef in de rede ik wenschte gaarne oen onpartydig oordeel over den kapitein te vernemen Hij is zeer ernstig en teruggetrokken Wat dunkt n van hem baron Voor zoover ik hem ken kan ik slechts eengunstig oordeel over hem vellen Hy is wel altijdeven ernstig en somber maar misschien hebbende ervaringen zyner jeugd daartoe aanleiding gegeven Hij zal zeker wel schulden hebben Welke officier zou die niet hebbent schertstede baron Of hy speelt Ue is mogelyk ik kan daaromtrent nietsmet zekerheid zeggen Ik vermyd de groene tafel die haiUtochtelyke opwellingen hebben voor my geen bekoorlykheid J W vervolgd geschreven dat onze jonge Hollandsche kooplui eens eenige jaren in hot buiteuland gingen rondkyken en daar handelsverbinteuissen aanknoopten die hen later l ij hun terugkeer van dienst kouden zijn Naar zijn meening kon een Vereeniging als deze die al zooveel leden in hot buitenland telt in deze rioliting met vrucht werkzaam zijn wanneer maar dit buitenlanders bet bestuur verwittigden van de in hun omt eviiig beslaHiide gelü j eulieid tot plaatsing van jonge Nöderlaiidsche kooplui Het ijverig bestuur der Vareenining heeft dadeliyk bej repen dat dit een vruchtbaar denkbeeld is en na zich nader met den heer KiilH verstaan te hebben bericht het de leden nu dat het is overgegaan tot de irichting van oen inforrafttiebureau voor oetrelikingen Hot rekent daarbij op den stoun en raodowerking vooral van de buitenlandsche leden en hoopt met behulp van dezen het zich ifaan ophouden in het buitenland bij wie nog bij moedors pappot ble en to bevorderon Op dit oogi ublik ziju er Hou eu Trouers in Engeland Krankryk Dultschlanil Noord enjZuidAmerika Tftinsvaal Nederlandsch indie boe raoer zij uittrokkéfi en üit eigen oogen leeren zien wat bet buitenlaiut irfedt hoe meer zg deze a oede oud Holliul dscbo gewoonte in zwang weten te bren i en des te muidor groot is het gevaar van onzen aarts vijaud Jan jSalie ujeester van onztM handel te zien worden of blijven Prins DeRirocg een broeder van den koring van Siam is eennongm nsoh van groote ontwikkeling en schorpzinniglieid Do correspomlent vau do Times te Far js do lilowitz had mot hem een onderhoud waarin de prins talrijke mededeelingen deed over de toestanden in Siara eu over zijn eigen leven eu opvoeding De prins werd op zijn veertiende jaar soldaat eu werd weldra overste vau de lijfgarde zijns vaders Hij hield echter veel van studie en werd dan ook door zijn broeder die na den dood van den vader den troon had beklommen tot minister van onderwijs en oeredienst benoemd De scholen door de regeering onderhouden hebben ongeveer 2600 leerlingen de kloosterscholen 50 000 In vergelijking met de bevolking van Siam 8 00U OOO was dat aantal zeer gering Leerplicht was echter in Siam niet in te voeren daar do meeste huisgezinnen don arbeid der kinderen niet kunnen missen Du geestelyken in Siam konden don Eurupeeschen ten vooroeeld zgn het zijn onzelfzuchtige en oriistige mannen De bezoldigingen zijn gering het hoofd dor kerk in Siam ontvangt slechts ruim 800 gld He prins is evenals do koning een modem boedhist Wy moisten zooveel mogelijk goed doon Is er geen leren na den dood dan hebben we toch het bevredigende bewustzijn nirt slecht gehandeld te hebben is er wel een leven hiernamaals dan zal het gorde hier gedaan ons daar volgen Wy veroordeelen geen enkel geloof en vallen ook geen andersdenkenden aan Ik bewonder zelfe Christus om de zedelijke beginselen die bij leerde Met de christelijke zendelingen uit Europa sohynt prins Damrong minder ingenomen te zyn Zij beginnen volgens bem altijd met de bewering dat bet Boeddhisme verkeerd is on slechts wat zij loeren waar Eerst na langen tijd zoo geijverd te bobben beginnen zy eenige goede werken riobten scholen op of trachten ten slotte Boeddhisme en Christendom te verzoenen Beter ware het indien zfj de volgorde omkeerden De prins is van oordeel dat ieder een arbeidzaam leven moet leiden en dat ledi gang het begin van alle ondeugden is Hy heeft twintig broeders en de koning geeft ieder een subsidie uit zyn privaatkas zy echter die eenige betrekking bekleeden worden nog afzonderlyk bezoldigd Zij die niets doen zjjn parasieten die op de rykdommen van bet land teren Dagdieven moesten van alle dieven het strengste bestraft worden Prins Damrong had geen politieke zending Volgens hem doet men ijjh land voordeel door het meer met de beschaving van andere landen bekend te mobtji Biam is een ryk en vruohtbeilr land dat zich inde volgende jaren tot wie weet welk een hooftte Ml ontwikkelen Spoorwegen moate noodsakelyk aangelegd worden en de prins verzekerde dan ook dat zoowel de kbning als hij zelf 1 httn kroehteu en kapitaal zouden geren ter verWezSnlyking van dit doel Evenals Japan schynt dus Siam ook er toe te willen overgaan tie Ooetersohe beschaving tegen de Westerscho te verruilen Voor den aanleg van een leoaolapoorweg tdSMhen Uverdon in het kaWonNeüifehatel en 9BiBt Cttili iae gemeente in het Ju ra gebergte is csnoetfsie verleend met de bevoegdheid om gedurende 25 jareu da exploitatie geheel te staken van Zaterdag tot Kondagmiddernaoht Het Sociaal ITeMl dat dit mededeelt voegt aan dit bericht töB Of het werkelykde bedoeling is van die bevoegdheid gebruik te maken In de circulaire dor commissie die do zaak heeft op touw gezet en die als I raad van beheer der ontworpen onderDtiminf zal optreden wordt het niet met zooveel woorden gezegd I En een ergdenkende zou tot de ondeugende twijfel vraag kunnen komen of bet hier wtlikbt slechts eene vlag geldt voor de leus ten einde fto eer inschrij 1 vinden op de aandeolen tu verkrijgen waartoe inde I circulaire wordt opgewekt met de opmerking dat dus deze spoorweg belansjsteiliiitf moot inboezemen I aan hen die met quaestte van Zondagsrust philan thropio en vnlkawelzijn in het algeraeen zich bezig houden I Is overigens de toepassing der bepalino wenschelijk Zou dda do r bevorderd worden de bereiking van het doel vorhooginsj van volksgeluk waarvoor beperking van Zondagsarbeid het middel is I Wij geiooven het niet Zeker moet óók bij mid delen vau vervoer do arbeid op Zondag zoovenl mogelijk worden beperkt dat wil zeggen zooveel dil kan zonder andere nog gewichtiger belangen te schaden Het belang nu dat zeer velen voor wie do Zondag de eenige mogelijke ontspanniugsdag is daarvan gebruik maken voor ontspanning voor bezoek atpi verwanten en vrienden elders voor het zich vermeien in de vrije natuur in de bovenbesproken circulaire wordt de spoorweg in quaestie aangeprezen op dezen groad dat daardoor een grooter aantal menschen zal kunnen genieten van de frissche bergluoht en van de pijnboom bosschen dat belang dunkt ons nog grooter dan het nadeel hetwelk voor een betrekkelijk klein aantal van de aanbieding dier golegenlieid het gevolg is Zeker ia tiit gevolg te betreuren Maar er is niet aan te ontkomen tenzij men begeerlijk acht een Schotschen Zondag waarmee naar wij meenen heel wat meer kwaad zou worden gostioht dan nut Wil men het paradoxaal maar niet onwaar uitdrukken dan kan men zeggen voor goede Zondagsrust is Zondagsarbeid uoodig Buitenlandsch Overzicht In weerwil dat eene groote werkstaking onder de zettersen drukkeregozollen dreigde verschonen tot nu alle Berlijnsche dagbladen geregeld Er m eten te Berlijn omstreeks 1300 zetters en drukkers den arbeid nedergelegd hebben In hot geheel telt Berlijn zoowat 4000 personen van dit beroep üit de provinciën stroomen voortdurend zooveel zetters en drukkersgezellen naar Beriyn dat er nog geen gebrek aan is Aansinandeii Zaterdag zal eigenlijk de gewichtige dag zijn die den omvang van de werkstaking beslissen zal omd t dau op de meeste zetterijen en drukkerijen de termijn voor het geregeld opzeggen van hot werk sfloupt Ditmaal is de beweging hoofdzakolijk ontstaan om de invoering van een werkdag van negen uren in plaats van negen en een halfj De patroons gelooven ditmaal wegens don algemeenen slechten toestand van zaken de overhand te zullen behouden Hoewol hot van nlgemeene bekendheid is hoe de reizon van keizer Alexander III door beweegredenen van binnenlandsche politiek en door persoonlijke gemoedsgesteldheid worden bepaald zoo moet men toch Ie Berlijn en te Weenen onaangenaam verrast z n geworden door do wijze waarop de czaar zich thans van Kopenhagen naar de Krim heeft begeven en do bliksemsnelheid waarmede hy het Duitsoh grondgebied is gepasseerd Het schijnt toch dat men op een onderhoud tnsschen den Bussischen keizer en den Duitschen keizer had gerekend de teleurstelling is des te grooter nu de maar door het Duitsohe ry k is gereisd zonder zijn verlangen te kennen te geven om den keizer of zelfs een der Duitsche prinsen te begroeten Aau een samenkomst der beide souvereinen had men wel geen politieke beteekeuis durven hechten doch haar ten minste beschouwd als een louter blyk van holfolijkheid Waar zelfs dit achterwege blyft tnsschen twee naburige heerschers die elkanders grondgebied aandoen moe eb de rMoniyke betréklïingen tusschen ben beiden 1 zeer veel te wenschen overlaten Dit is de slotsom welke men te Berlyn en te Weenen omtrent de zonderlinge houÜing van den czaar maakt Uit Brussel wordt gemeld dat do bond derprogrossistische vereeuigingen besloten beeft een beroep Op het Belgische volk te doen ten behoeve van het algemeen stemrecht Zoodra men aan t beperkte stemrecht gaat tornen komt men niet tot rust alvorens het algemeen stemrecht is gegeven Men weet dat het rapport van de meerderheid der Ü Utrale sectie veriaging van den census wil van iO tot 10 it en daarnevens een kiesrecht op Otid van éen doctors of daaraan gelykwaardig dtploma of op grond van t gebruik van een woning ef t bezit van een erf van zekere kadastrale waarde of opbrengst In beginsel moge dit fraai klinken maar men vreest dat de deur voor willekeur en geknoei geopend wordt De minderheid bestaande uit Frère Orban en Sainctelette is dan ook tegen dien woningcensus omdat tnen daarmee een zeer beperkt even goed als een zeer uitgebreiil kiesrecht kan geven Wat zy er evenwol voor in de plaat geven een kiesrecht op grond van afgelegd examen gelijk thans voor de gemeentelijke De preliminaire quaestie is intusschen hoe de grondwetsherziening zal geschieden Do meerderheid meent dat zij op de grondslagen van t rapport moet gc chiedon de minderheid dat do Kamers uiets anders hebben uit te maken dan dat de grondwet zal worden herzien en welke artikelen daaronder zullen vallen om aan volgende Kamers de nadere regeling over to latea De meerderheid wenscht nu dat de beslissing over do noodzakelijkheid der herziening ml volgen op een parlemontaira discussie waaruit kan blijken dat oonsteinmigheid bestaat omtrent de grondslagen dor herzieninj Aan het kiesrecht is hierbij in de eersie plaats gedaeht De andere punten rakende de Sennaisverkie ing die de meerderheid in strijd met de üegeering wenscht in den Pranscheu geest dat is door kiezers bestaande uit de leden dor Provinciale Staten en uit door de gemeenteraden of de Kamerleden aangewezenen de goedkeuring van huwelijken dor leden van het Vorstelijke Huis de wijziging der omschrijving van het grondgebied van hot Eijk enz zijn daartegenover van ondergeschikten aard In zake het referendum wordt door de commissie toegegeven omdat de Koning er bijzonder op staat Bg de gemeentelijke verkiezingen in Engeland en Wales behaalde de liberale partij de grootste winst zy bleef haar zetels houden en veroverde verscheidene plaatsen Te Birmingham wonnen de conservatieven De correspondent van do Dail New te Odessa seint dat op de oificieele verslagen aangaande de vooruitzichten van den oogst in de zuidelijke provinciën van Rusland niet onvoorwaardelijk staat gemaakt kan worden DeZwitsersche consul te Odes8a die pas van een uitgestrekte reis in de geteisterde districten is teruggekeerd verklaart dat hij van Vosnesensk tot Odessa een tocht van 200 worsten geen groen spruitje op de uitgestrekte velden zag en dat de kleine rivieren volkomen opgedroogd zijn De grond moot zoo hard zijn dal de ploegijzers er op breken en de regen die er in den laatsten tijd viel was niet zoo overvloedig als men in do officieele verslagen mededeelde Hot weder was in die streken sinds lang buitengewoon droog on warm Nu echter is daarin ploUeling verandering gekomen en valt er veel sneeuw Ëonige dagen geleden viel er een sneeuwbui die 24 uren aanhield De vooruitzichten voor den eerstvolgenden oogst moeten al zeer weinig hoop geven te oordeelen naar den tegenwoordigen toestand en wellicht staan den millioenen inwoners der noodigdende proviuoién dan nog zwaar ere tijden voor de deur dan waaronderzij nu zuchten De rogeoring zogt men is volkomen op de hoogte T n dit alles maar om welke reden ook in de mpporten der provinciale besturen scluJ de waarheid zoovoel mogelijk verbloemd te worroST JttARE TBERICHTBN Gonda 5 November 1891 Tengevolge hot uitvoerverbod van Busland zyn byna alle artikelen maar vooral Haver Gerst en Mais belangrijk gestegen Koopers waren niet algemeen genegen de verhoogde pryzen aan Ie leggen zoodat de verkoop langzaam ging Tarwe Jarige Zoeuwsche ƒ 9 76 a ƒ lO SO Nieuwo dito f 10 10 a ƒ 10 50 Mindere dito ƒ 9 Ï6 ti ƒ 9 80 Afwijkende 6 60 a ƒ 7 60 Nieuwe Polder ƒ 8 50 a ƒ 9 25 Mindere dito ƒ 6 50 a f 7 75 Koodo ƒ 7 75 a ƒ 9 60 Eogge Zeeuwsche ƒ 7 50 a ƒ 8 25 Polder ƒ 6 50 a ƒ 7 60 Buitenlandsche per 70 K Ö ƒ 7 75 a ƒ 8 60 Gerst Winter ƒ 4 90 a f 5 60 Zomer ƒ 4 60 a ƒ 5 Chevalier f 6 25 a 7 Haver per heet ƒ 4 60 a ƒ 5 60 per 100 kilo ƒ 9 a ƒ h Hennepzaad Inlandsch 8 50 a ƒ 9 Buitenlandsch ƒ 7 60 ü ƒ 8 Kanariezaad 7 60 a ƒ 8 76 Boonen Bruioo boonen ƒ 13 60 a ƒ 14 76 Witte boonen f 11 60 a ƒ 13 Paardenboonen 6 i f 7 Erwten kokende 13 60 a ƒ 14 60 Buitenlandsche ïoererwten per 80 K G ƒ 7 60 a ƒ 7 75 Maïs per 100 kilo Bonta Amerikaansche f 8 75 a ƒ 8 86 Cinquantine f ili i f 9 25 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en pryzen traag Vette varkens goede aanvoer handel rodel 19 a 23 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel üanw 17 a 18 ot