Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1891

I Leiden 17 October 1891 De ZWitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt fint 10 imnn door PTofMMrn fnüUmtmat ttiMmb nti n oor hat risbU k Oeiieea en HnlsinlddeL Uit iet Suittci XX 77 Kapitein Gronau ia een solied en onberispelijk jongraensch zeido Theodoor en in den toon dienhy aansloeg lag een zweem van verontwaardiijlng ik was tijdens den oorlog geruimon tijd met hemonder één wapen en heb nooit iels to berispen gevonden Ik geloof lat je riendschnp voor den kapitein je voor zijne gebreken blind doet zijn antwoordde le bankier Zou je werkelijk nooit een kaart ot een dobbelsteen in zijn band gezien hebben Vla ik dat wilde beweren zou ik oen onwaarheid zoggen antwoordde Theodoor Maar raoet men dan aanstonds een apeler zijn ala mou zich met het een of ander spel bezighoudt om den tijd te dooden Qronau heeft nooit roet hartstocht gespeeli hij wasnltiid even kalm tn liet zich nooit door hartstocht inedesleepen Ik meen hetzelfde omtrent den kapitein tekunnen getuigen zeide e baron maar ik kenfheromet genoeg om mij een beslissend oordeel omtrent kwftlaa Aar lavar lajit b aam dsiesOa Taratonlnr en e Ut beden geoeli baaflpljB dttlk iChaM r krak au aattut leü Die ZwltHtMlwPminTUi den Apotheker Blekerd Brandt orden oa kare iaekte Abt daar Troawea gaaiae iaceaeaMa ea ilja te TerkJeiea kereli de lekerp werkende Zontea BItUrvatar Droppeli Jfenfecli aa BV Om sleh by den asnkoop te beschermen n tegen lia reraaa ct preperaten Trftfe men Ie de epotheken iteede naar de alleen eeht ZwIt Cir ebe Pillen van den Apothebe Blehard Brandt Prjt per door met tebralk eanwljzloff 70 CeotB en lette nenwl nrl er op det het kierbowen afgedrukte door de et beschermde handelemerk of etiket het witte krnl op het roode vtold en de handteehenlDK Relid Brandt iieh op leder dooiji i Tiede am Hoofddbpot F B van Santen Kolff te Botterdam M per half K 6 Magere Biggen goede aanroer handel flauw ƒ 0 40 ƒ 0 7Ü per week Vette schapöu goede aanvoer handel flauw ƒ 14 a ƒ 22 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 6 a f 16 Graskalveröu goode aanvoer handel traag ƒ 30 i ƒ 65 Aangevoerd 91 partyen kaas handel vlug Eerste qualileit ƒ 28 a f 31 tweede qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 Zwaardere ƒ 33 NoordHollandsohe 24 a 30 Boter matig aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 60 a 1 70 per kilo Weihoter ƒ 1 40 a 1 30 per kilo V I = Burgeltike Stand GEBüKËN i Not Theodorns Antonms oudsn i H Brink en J de Jong Jiiiye Murtje ouders A N de Holte eo H van ï trileu 4 Bart ijceawis ooderi P W vao Uerkboo en en U C Hittrn HcDdnkol ooders A de Hoojt en L tid der kleg OVERLfcUbN 2 No J on Leenxeo I d 4 S in den Berg 18j P A Zoooe 68 j GEHUWD 4 Nó T J Janteo en J H Slrinr J MooyenkiLd en C ven den Eng C J Gellaseo en M Sckenk i H len der Vegt en J H vin Ëfferen Stolwyk ONDKRTROUWD U de Vrie en W de Vriei APVERTENTIÈN Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van 68 jaar onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdrader de Heer PIETER ABRAHAM ZONNK Wed P A ZONNE D Ruime F ENZERINCK ZoNH N W ENZEKINOK Gouda 4 November 1891 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden by bet overlyden van ona jongste Kindje betuigen wg hiermede onzen hartelgken dank F G OVEREIJNDER CATH OVEREIJNDER Qdast Gouda 5 Nov 1891 Zeepzieder WORDT GEVRAAGD in eene Provincieplaats eon bekwaam Zeepzieder voor vast werk Bneven franco onder no 2150 aan het burèdu van dit blad DAIBS KNIPGDRSDS llfl ÊÊÊg By deelneming van M S minstens vgf Leerlin gen ben ik voornemens vanaf MAANDAG 9 NOVEMBER ten huize van den Heer J A VEBHOEPF Banketbakker Hoogstraat te Gouda grondig ondervys te geven in het ibiippen naar de Maat van alle vergchillende kleedingstukken volgens een gemakkelyk te leeren methode zooals die op de Academie te Parijs wordt geleerd Leergreld f 12 Zeer grondige kennis kan in U dagen verkregen worden Zg die aan deze cursus weoschen deel te nemen gelieven hiervan opgaaf te doen aan bovenstaand adres alwaar ik ZATERDAG 7 NOVEMBER tusschen 2 en 4 uur persoonlijk tot het geven van nadere iulichticgen te spreken ben Mej H F BIJTSCHAT ADVËRTËNTIEN in a e Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda By vonnis der Arrondissemeuts Rechtbank te Oravenhage van den 22 September 1891 is verklaard ontbonden bet hnwelgk op den 19 Juni 1878 te öratienAajs gesloten tnsschen den Heer PIEXEB KORPBBSaOEK van der KOOU wonende aldaar en Mejuffrouw WILHELMINA ELISABETH ANION IA 8CHUILENB VBO vroeger wonende te Rotterdam daarna te i Gravenhage beiden zonder beroep W VAN ROSSEM Bz Advocaat en Procureur STÉEi KOLEW Voortdurend in LOSSING de LADING Grove Ruhr KACHELHOLEN waaruit wg tot 80 Cent per H L contant zonder korting afleveren vrjj in huis bezorgd Echte ANTHRACIT en MACHINEKOLEN steeds in voorraad JAIV PRI CE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 5 November 1891 Wie zeker zijn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele prccfnemiogen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd op de beste machines in het wereldbe 1 roemde étabblissement van Gebr £ StoUwerck te Keulen eische J pT12ie 2aeIl $ Eikcl Cacao in vierkanten bussea Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voof dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocohite Als geneeskrachtige drank bij gevad van j diarrhee slechts met water te gebruiken yerta baar bg de voornaamste H H Apothekers enz Pn V Ko Ko prcefbugjea f 1 80 c 0 90 c 0 35 Genetaalvertegeowoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Prat R Vlrehow bmsj V Oletl tUnehM m Beclam L ipdB t ▼ Nnssbanm MOnoiwik Hertz Amrtmtam ▼ Korezynskl Knoam Brandt KiuMnburg bij storingen In de Snelpersdruk tan A Bbinkmis Zoon inuii Amsterdam Kalveistraat 108 Hoogheemraadscliap Eijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vak RIJNLAND brengen hg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1892 gedurende veertien dagen van 5 November tot en met 19 November aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot dus namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkr gbaar ii tegen betaling van 25 Cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 27 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 28 November 1891 des voormiddags te elf uren in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde egrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Van okb BKEGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT ok VRIES Secretaril AANBESTEDING REGENTEN der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den 16 NOVEMBER 1891 des avonds ten 8 ure ter kamer van Regenten AANBESTEDEN De leTorlDg van KR0IOENIER8 WARSN en eenige LEVENSMUD DELEN voor toet jaar 1892 De voorwaarden van aanbesteding en leve nog liggen van 9 November 1891 voor gega digden ter lezing in het iasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgvings biljetlen worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bg de openibg daarvan op dag uur en plaats buvengenoerod tegenwoordig zgn Regenten voornoemd H GROENENDAAL C C KNAAP Secrt Een gezonde MIIT fntllr V Freriehs B mjnct T SeanZOni WOntxirg a C Wltt Oopanhagan a a Zdekauer at Patanlwro SoederstJldt luum a a Lambl Waraehw a a FOFSter BIrmliiBhani Onderbuiks organen b ao tracan taaKaiiv voort 1 1 Vl n oog itelil UarhaU baBaowdhald kartedam Dl ZwltutMlu PlUen tu den Apotheker biedt zich aan om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden Adres met franco brieven onder No 2151 aan het Bureau dezer Conrani i m N 4677 Zaterdag 7 IVovember GOUDSCHE COURMT jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketi De uitgave dezer 3oniant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Alzoaderlpe Nomwers VIJK CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Do iQzendlDg van advertentiën kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave nemen dat de heer De Schepper die in ons nummer van 16 September 11 de goedkeuring der hooge schoolautoriteiten een eerste vereischte noemde voor de uitvoerbaarheid Van zijn plan de eerste zal zi n die dit gedeelte om zijn voorstel wellicht met een verklaarbaar gevoel van weemoed naar de snippermand verwijst i Daarmede vervalt echter ook de groote ver dienste die zijn in de raadszitting van 5 funi ontwikkelde denkbeelden hadden namelgk de mindere kostbaarheid Volgens de toelichting die B en W geven hg hun voorstel heeft het gebouw waarin de school gevestigd is en thans wel znl moeten gevestigd blgven 4 leerlokalen die nog niet eens voldoen aan alle redelgke eischen ioodat voor de vjjf klassen waaruit de school voor voortgezet onderwijs van den heer De Schepper zon bestaan toch verbouwing noodzakelijk wordt Het W de vraag of deze vergrooting zal kunnen geschieden op zoodanige wijze dat de verbetering aan het gebouw in overeenstemming is met de te maken kosten Daarenboven zullen 30 meisjes der 3 laagste klassen een onderkomen moeten vinden biJ den heer van Citiert zullen daar 15 leerlingen in ééne klasse meer plaats vinden zonder nieuwe onderwijskrachten noodzakelgk te maken Overigens blijven wiJ ook na de lezing der gewisselde stukken onze bezwaren volhouden tegen eene uitgebreid lagere school die haar leerlingen eerst op 12 jarigeu leeftijd van eene andere dergelijke inrichting overneemt Wjj zijn zeer voor degelgk onderwjjs aan meisjes onze sympathie voor eene hoogere burgerschool kennen onze lezers sedert jaren zoodat wi met beide handen een voorstel zonden aangrijpen om dergelyke inrichting alhier tot stand te I brengen Maar de school zooals de geachte voorsteller zich die denkt en zooals die is uitgewerkt in de missive van de schoolcommissie van 20 Juli 1888 en de bijlagen bij den brief van 23 Juli 1891 is niet de middelbare school die elders bestaat en kan toch ook niet ge noemd worden eene zuivere lagere school van I m u 1 o Met recht betwijfelt de districts1 schoolopziener ofznlk een inrichting het karakter I behoudt eener school voor lager onderwijs hy noemt het een afzonderlijk samenstel van 4 of 5 klassen waar het onderwijs op eene andere school gegeven wordt voortgezet en aangevuld blijkbaar wist hg er geen geschikten 1 naam voor te vinden Het is een soort van middelding vleesch noch visch een instelling I van ouderwgs waarvoor de schoolcommissie 22 Januari 1887 waarschuwde toenzg sprak van sommige gemeenten waar men heeft scholen die hoewel er vakonderwijs wordt gegeven slechts een schaduw kunnen zgn van eene middelbare school Wjj nu die prjjs stellen op een gezonde levensvatbare inrichting van onderwijs zgn bang voor een schaduw iS u eene middelbare school gebleken is onbereikbaar te zjju geven wg de voorkeur aan eene goede welingerichte lagere school die van onder op de meisjes geleidelijk zonder gevaarlijke overgangen brengt zoover de wet op het lager onderwjis toelaat Wij vreezen dat do school anders te veel zou gelijken op een romp zonder onderstel en daardoor weinig aantrekkelijk zjjn zon Zjj zon noch de sympathie van de autoriteiten van het middelbaar noch die van het lager onderwga DE REORGANISATIE DEB MEISJESSCHOOL Wji hebben met aandacht de stukken gelezen die naar aanleiding van het bekende voor stelDe Schepper tusschen de verschillende autoriteiten gewisseld zjjn eU met belangstelling kennis genomen van het nieuwe voorstel door B en W bjj den raad ingediend De publiceering van deze schrifturen ook van die welke van vroegere dagteekening zijn doch nog niet publiek domein waren verdient c en dank van allen die in het onderwijs belangstellen omdat de quaestie thans van alle kanten kan worden bekeken Wegens het belang der zaak willen wij niet nalaten iti t kort onze meening itaarover te zeggen Eén ding staat reeds vast dunkt ons nameIgk dat er van de verplaatsing der scholen die de heer De Schepper voorstelde niets zal kunnen komen De voorsteller meende dat de schoolautoriteiten daartegen geen bezwaar zouden hebben uit de stukken bljjkt echter dat hy zich daarin vergist hoeft De schoolcommissie acht in haar missive van 29 Dec 90 de lokalen der school Leopold niet geschikt voor meisjes de districts schoolopziener zegt in zgn brief van 24 Juli 11 dat de lokalen der Burgeravondschool niet geschikt zjjn voor eene lagere school waarbij hij terecht opmerkt dat het Rijk niet 30 o heeft bijgedragen tot den bouw eener nieuwe school om nu weer de schoolLeopold tot den vorigen toestand terug te brengen B en W verklaren tot de verplaatsing niet te kunnen medewerken Men mag dus veilig aan FEUILLETOH L I I om achter het masker te kijken Kapitein Gronau Ie offieier en in die kringen moet een koopman zich uiet bewegen hij gevoelt er zich niette huis Ala wij ona op dat stanlpunt plaatsen dan passen ook de baronnun Adlerberg en graaf Hoheuhausen niet in onzen familiekriusr waarin zij niettemin geintro ceerd zijn Kn wat den baron VonAdlerberg betreft zult ge wel eena tot de ervaringkomen dat hij u mialeid heeft Theodoor Ik noetn gaarne allee bij den waren naam Over de zwakheid ora een adellijken titel aan te nemen wil ik niet met u twiaten ifder heeft zijn stokpaardje Maar het doet mij Incd als van zulk een zwakheid schromelijk wordt misbruik gemaakt Die mijnheer Von Adlerberg is volgens injn overtuiging niets anders dan een avonturier het gold dat hg van u ontvanirt aleekt hij in zijn zak en wat hij u daarvoor op de mouw spehlt Genoeg zeide de bankier verontwaardigd Bezat ge eerzucht dan zowdt go zoo niet spreken maar voor ii ia de positie welke gy inui emt reeds voldoende In allen deele En toch ligt iela bct ra iets hoogera binnenje bereik Wauuecr ivij ra iar blijven wat wij rijn hem aan te matigen Wanneer gij het om bijzondere redenen wonschelijk acht ben ik bereid inlichtingen in to winnen Zooveel belangstelling boezemt hij mij niet in viel Homberg hem iu de rede uw mededeelingenzgn voldoende Dus wenacht ge niet dat ik naar hem informeer Neen baron dank n Von Adlerburg trok zijn handaohoenen aan en wierp ten tweeden male een blik op Theodoor die weder zijn geheele aandacht wijdde aan den voor hem liggenden arbeid en slechts vluchtig opzag toen de baron zich verwijderde Maar ternauwernood had deze het kabinet verlaten of Theodoor legde de pen neer Wat hebt ge toch tegen Gronau vroeg hij Gij kent hem niet en legt tegen hem een afkeeraar den dag die ik werkelijk niet begrijp omdatik er geen enkele roden voor weet TegL n Gronau antwoordde de bankier alsuit oen droom ontwakende Niets Theodoor ikkan zooals ge zelf zegt niets tegen hem hebben maar het ia mij toch ook niet onverschillig metwien gij omgaat Vreest u dat ik mijn vriendaohap kan schenken aan iemand die haar niet waardig is Gij ijt nog jong on in de jongelingsjaren laatiden nch licht door den achijn bedriegen men gelooft wat men hoopt en geoft zich niet de moeite