Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1891

ss omloop zijn viul EomOerg hom in de rode zijspruiten voort of uit eeu te ver gedreven bezorgdheid of uit tioosaardigen lastéjr Het huis heeftaanzienlijke foi dsen het kan niet vallen Men spreekt van enorme verliezen De tiankier zag zijn zoon verbaasd aan i Men spreekt over hrt algemeen veel e w n En zijn er aan datgene dat wij hebben al neer eenmaal een gerucht in omloop is gebiecht gevaren verbonden vroeg bij ironisch dan wordt het ook van uur tot uur vergroot Maar lic vrees het helaas al was hut waar dat Hackenberg en Schmidt bij Kom jij ziet in eiken hoek spoken hun jongste ondeniemingeu veel verloren hebben Maar vader hoe kunt u daar toch zoo licht dan heeft dit nog niets te beduiden in aanmerking overheenstappen De aandeelen Bouwbank dalen genomen het groote kapitaal waarover de firma te van dag tot dag wij hebben wanneer we ze heden beschikken hoeft willen of moeten verkoopun al 121 000 verloren I Toch zou ik het r iadzaa Ti achten van het hui en er is geen twqfol aan dat wij nog meer verlie eeuigen waarborg te eischen zen als wo dun verkoop no langer uitstellen j Waarom Dit zou ouverstaiidig zijn Als wij Nu te verkoopun zou de grootste dwaasheid wantrouwen aan den dag leggen zal de firma haar verhezen dat stem ik toe maar groot zal bet verlies wantrouwon kwpist en beleedigt dan niet zijn Do jongelini schudde met eeu bezorgd gelaat het Van de andere zijde dreigt ons eveneens gohoofd hij deelde deze muening niet zoouls hij over vaar antwoordde Theodoor ernstig De firma Hackedhet algemeen ernstiger dan zijn vader in de toekomst b rg en Schmidt staarde Ik ken de geruchten die omtrent haar in Ik wil hopen dat u in uwe verwachting niet hebben en toch is hartelgke medewerking Tsn die zijde voor het welslagen een eerste vereischte De voorstanders van middelbaar onderwas blgven onvoldaan terwjjl die van het lager bet vreemd gewrocht met wantrouwen aanlien Ten slotte is niemand tevredon en zoo de proefneming mislukt waarop groote kans bestaat dan is eeue goede inrichting voor meisjes nit den beschaafden stand verloopen en de kans om in beter tijden een middelbare school te krijgen verkeken Jit het bovenstaande zal de i aaudachtigeu leïer reeds gebleken züu dat wij meer sympathie hebben voor het laatste voorstel vanB en W dan voor dat van den heer De Schepper Wel geeft het niet wat wij zouden wensohen de toelating op 6 jarigen leeftijd maar het bevat niet te versmaden verbeteringen Door verbouwing zonden er 7 leerlokalen worden verkregen voor 8 klassen de bei Ie hoogste in één lokaal en ieder klasse onder leiding eener afzonderiyke onderwijzeres Thans zgii er ook 8 leerjaren maar de leerlingen van twee jaren vormen ééne klasse hetgeen den geregelden gang van het onderwijs belemmert door sar menvoeging van groepen van ongelijke ontwikkeling en verschillende vorderingen De toelating en het leerplan veranderen dus niet maar door voor ieder leerjaar een lokaal en een docent beschikbaar te stellen zal de inrichting geheel voldoen aan de eischen eener goede school De heer Ue Schepper gaf ons in zyn schrijven van 16 Sept den welmeenenden raad wat water in onzen wijn te doen Welnu tegenover het voorstel van B en W dat zoozeer de blgken draagt van ernstig stre en om de bestaande gebreken zooveel de gemeentekas veroorlooft te verhelpen zjjn wij daartoe bereid Hier is zeker van toepassing te mieux e t lennemi du bun De toelating op 9 jarigen leeftijd wordt in de toelichting niet onverdienstelijk verdedigd en is zeker verre te verkiezen boven den overgang op 12 jarigen ouderdom van de eene lagere school naap de andere zonder dat zulks onverraiidelijk is Wg hebben allen moed dat de Raad devoorgestelde verbeteringen zal goedkeuren en vleien ons dan met de hoop de school dermate in bloei zal tofeoemen dat dat binnen enkele jaren de autoriteiten zooveel sympathie zullen gevoelen voor deze inrichting dat zg eenstemmig zullen adviseeren tot aanvulling met de drie laagste leerjaren Dan eerst zal zg in haar soort volmaakt kunnen worden BINNENLAND GOUDA 6 November 1891 Voor mij is dat niet voldoende Wij staan boog genoeg om zeer diep to kunnen vallen zeide Theodoor op ernatigen waarschuwondon toon laten wij vooral vastbonden wat wehebbet Gisteren avond werd door den Voorzitter van het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut au t Algemeen de Cursus voor volwassenen geopend waarvoor zich 48 zegge acht en veertig personen thans reeds hebben aangemeld Dit getal bewijst wel dat hot Departement in een behoefte voorziet door bet openen tqn Dj kours zou turstond nog meer dalen men zou aan do Beurs beweren Laat men daar beweren wat men wil het hemd is nader dan de rok Juist en juist daarom zal ik beproeven den koers in de hoogte to brengen voordat ik do papieren verkoop zoide de bankier Wij zullen iets an dezen cursus voor volwassenen dio schrijven en leien wenschen te leeren Bq de opening toonde de Voorzitter de hoer T G li Valette met eeu enkel woord aan boe onontbeerlijk het voor een ieder is geworden te kunnen lezen eu schrijven in onze dagen nu de strijd om bet bestaan boe langer hoe moüielijker wordt Verder hoe noodzakelijk het is om elkander bij dieu btrijd te belpen en te steunen daarom dan ook had hot Dep Gouda van het Nut besloten die hulp aan te bieiten aan allen din zulks zouden vorlangeu Maar het Uep Gouda zou dit uit ei en kracht niot hebben kunnen doen De Voorzitter sprak daarom een hartelijk u oord van daok uit aan het Hüofdbesluur van het Nut en vele leden vnti dit Dep voor hun milden geldel kun steun aan den Gemeenteraad van Gouda die als altijd zijn liefde voor ouderivijs betooueude ook uu Iveer bet volksbelang wist te behartigen door kosteloos een goed verwarmd on verlicht lokaal uf te staan aan dun heer Posthumus Hoofd der school waar het onderwijs wordt gegeven die bij voortduring eu met de meeste liereidwilligheid hulp bad verleend waar die noodig was eu ten slotte aan den heer Heij di ala onderwijzer van den cursus eene lau niet gemakkelijke taak op zich bad genomen De V oorzitter eindigde met den wensch dat de deelnemers aan dun cursus van huu kant alle moeite zouden doen om het getal vau tien ilie niet lezen of schrgven kunnen in onze stad waar zooveel voor bet onderwijs wordt gedaan te doen dalen beneden dat van allo andere steden Dit is ilan ook zoo zeide hij het eenigu wat het Nuls Departeineut van de deelnemers verwacht un verlangt Uit bovenstaand bericht blijkt dat bet Goudsch NuUidepariemeut op hoogst loffelijke wijze opnieuw tracht nuttig werkzaam te zijn ten behoeve van ile minder lievoorrechte klasse Die pogiui verdient den tteun vau alle wuldeukundon evenzeer als hut doel der Maatschappij die wel oud maar nog volstrekt met veroudcnl is Ten bewijze strekken de vele nuttige instelliugeu door haar ook hier ter stede in hut leven geroepen Hot moet verwondering wekken dal nog steeds zoovele personen die vaak toonen vau ganscber harte e willen medewerken om bet algemorn belang te bevorderen nog geen lid werden van t Nut Wij vestigen daarom de alg meene aaudaclit op onderstaande circulaire van hut Bestuur van het Goudsch Depariemèiit en hopun dat een groot aantal nieuwe leden bogen toetreden Uedoelde circulaire luidt aldus Het Bestuur lan het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t relatie met ons afbreken Onze vordering is zeer aanzienlijk Hoe hoog Meer dan twee ton Hot geld is zeker wij moeten wachten totHackenberg en Schmidt uit vrije beweging otersturen Een bank er mag met zoo angstig zijn Theodoor schrijven te leeren De ontwikkeling der lager standen die een zoo aanzienlijk getal hoofden vertegenwoordigen to bevorderen hen in staat to stellen zich over zoovele bovenal voor hen belangrijke quaestieu een eigen oordeel tu vormen hun de gelegenheid te openen en den weg te wijzen zich uuttiite kennis op iillorloi gebied eigen te maken om daarmee in bet praolisch loven bun voordeel te doen dat is dunkt ons do tvare wijze om het volksbelang ie behartigen om tot nut van t algemeen te werken üuzo cursus wil gaarne ieder die au onderwijs verstoken bleef leeren lezen on volksoibliotheek zal hem dan aangename en nuttige lectuur verscliiiffen Nog op verschillend gubiid zon ons Departement hier ter stede mot goed gevolg werkzaam kunnen zijn docli alleen indien een voldoend ledental bet in staal stelt over do noodige geldon te beschikken Wg twijfelen niet ot allen zullen overtuigd zgn dat hier een goed dool wordt beoogd wij hopen dat velen ons willen steunen om dat goede doel te bereiken Het Nuts IJcparlement iouda telt in verhouding tot andere te weinig ledi n wij noodigen U uit lid van ons Departement te v orden ten einde ook door Uwe bijdrage in staat te zgn tot heil des volks tot uut van t algemeen te werken Het Bestuur vpornoemd T G ü VALKTTK Voorzitter H GllOENEND VAL J emini nualer Dr W JULHjS O WITÏK VAN DE VELDK O PKINCK Ja J H VAM BER VOORT A P CRKMKR Hecretari Uittreksel uit het Huishoudelijk BeElement Art 4 De gewone Ledtu betalen eene jaarlijksche bijdrage van ƒ 5 25 Ai hebben tot alle vergaderingen toegang en zijn stembus fiegd Art 33 Toegang tot de lezingen hebben Offici ren onderwijzers en onderwijzeressen werkzaam bij het Lager Ouilorwijs mits geeu hoofden van scholen tegen betaling van ƒ 2 50 per jaar met hut recht twee damei to introiluceeren De bij hot 7e reg iuf nieuwbenoemde majoor L P van der Wal wordt belast met het commando over bet 5e bataljon vesting bataljon te Naarden De nieuwbenoemde majoor provinciaal adjudant W B van dun Bosch krijgt Haarlem tot standpbiats Bijkens bij den Raad van State afdeoling voor de gescbilloa var liestuur ingekomen koninklijke besluiten is bet bedrag der rijksbijdrage over 1890 toekómuaile aan na te molden bijzondere scholen vastgesteld als volgt voor do school aan de Westhaven te Gouda van de R K inrichting van liefdadigheid aldaar mot handhaving van het besluit van Gedep Suteu op 1083 38 voor de school aan de Gouwe aldaar van dezelfde inrichting met vernietiging ran het besluit v n Gedep Staten op 1168 85 Gisteren word aan bet bureel van de genie in het openbaar aaabeateed lo Het maken van oen gedekten gemeonschapswog tevens inundatie keering tusschen Uithoorn en Kudelstaart Raming 184 000 Inge wordt teleurgesteld zeide hij maar voorloopig twijfel ik er oog aan Er is geen rook zonder vuur en als Hackenberg en Schmidt e nsklap hun beulingen staakten dan Dan sou dit voor ons bepaald ver van aangenaam zijn viel de bankier hem ongeduldig in derede maar daarom zouden wij toch nog niet vallen En dan verontrust het mij ook dat wü degestolen papieren nog niet terug hebben Wij zouden die al lang hebben als met depolitieinspecteur er mode belast was zoide de oudeheer De schurken zouden niet zoo onbeschaamdgeëischt hebben we mochten niet toonen aan d papieren zoo groote waarde te hechten Ën moot er nu verder niet gescbiedenf Neen I Maar als die lieden nu een van de papierïBgebruik maken Dan weet ik wat mij te doon staat Menmoet aan zulke monschen de tanden toonen danzien zij uit geheel andore oogen De inspecteurheeft ook dien raad gegeven hij gelooft vast datzij zich met een paar honderd gulden zullen tevredenstellen en het niet wagen van de papieren een andergebruik te maken En daarmede stelt ge u gerust Wat baa bel als ik hot niet doe Kan ik deschurken dwingen mij do papieren terug te geven Ge kunt zo laten arresteeren I Wordt vervolgd komun 3 biljetten laiii58lo inschrijving van Ph Verbrugge ie WaddinXvéun voor 227 390 2o Bovenstaand werk met uitzondering van oenigo aardwerken Raming ƒ 70 fiOO Ingekomen 4 biljetten laagste inschrijving van Pli Vorbrugge Ie Wnddinxveen voor 7 390 In De Pers uitkomende te Pretoria ZuidAfrikaansche republiek lezen wij onder de rubriek iiOiue Portret Galerij het volgende bijschrift bij een portret van den hoer C K van Ti ot9enbiirg Christiaaii Knrel vau Trotsenliurg is als Hoofd van de telegrafie wél bekend Hij ziig te Stolwijk nabij Gouda Holland in 1857 hot eerste levenslicht en vertrok in 1883 naar du Transvaal gelio r gevende iiau eene oproeping voor een telegrafist Het vvns goed tlat de heer Van Troisenburg flinke studie gemaakt had van aliis wat du telegrafie belrofï vwint ven groot werk was in onze Republiek voor hem weggelegd Toen hij alhier arriveerde bestonden er ten onzent ileehts drie telegraaf kantoren nl to Pretoria Hi idnlliorg en Staiiderton en d luiiütu van du Kiinsclie tele raiiflijii beliep niet meer dan 110 mglen Tlians heeft hot toleyraut net eene volle lengte van 4000 mijlen De oo slu zes maanden nracht de heer viui Trotsenbuig door te ötanderton de Vfjlüunile tivaatf maanden te Ueidulborg waarna liij naar Pretoria geroepen word als hoofd der telegrafie Tot aan 1880 vond zijne hand niet zooveel tu doen innui in du jaar werd er besloten dat eene telegraafiijn zon worden aangelegd naar Marbertoii De hoer V iii Trotsenburg ie er mot zeer veel moeite gelukkig in geslaagd de lijn tol stand ie brengen oiidor hoel veel persoonlijke medewerking De introductie van do telefoon is gebleken een eelukkigo daad to zijn Meer en moer wordt de telefoon populair Reeds meer dan hr nderd kanl iren en lartiunltere woonlini en zijn verbonden OIHeinl en in het dagelijkseh leven is de heer Van Trotsenburg eone geliefde persoonlijkheid Het publiek zoowel als de Regeuriiig gunnen hem hel volsio vertrouwen Ziji arbeid v or den landu is hoogen dank waardig Het bericht uit Hanrioin in ons nummer vangisteren omtrent do mishandeling en het moedwilligleed doen van dieren is door inenigoun mit bulan stellmg gelezen Dat ook hier eeuo veroeniging alade Haarlemschu van nut zou kunnen zijn kan nieu bijna iuduren Donderdag op te markt wav iemon Gisteren was er echter eoiiu misliandetiiig te zien zoo onmunschelijk zoo barbaarscli zoo boulachtig als slechts zelden hel geval is Eun persoon belast net eeiiige geiten te vorvoerun ging daarbij zoo ti werk dat inuiiigeen du handen jeukten en het is een wonder dat hij er niot op een voor hem leerzame wijze mede kennis maakte Du beesten werden zoo griiwulijk met het achterste deel van een lange zweep geranseld eu gebeukt dat de arinu dieren versuft tegen den irrond sloegen Een er van lag een kwartier lang half dood op du straat en kon vvoder bijgekomen iiiut op de pootjes staan de vervoerder was dan ook genoodzaakt dit beestje verder te dragen terwijl liij du aniluron aan touwen mêesloopteu Hoe het verder afgeloopen is weton wij niot daar het te wooriinwekkond was om lang aan tu zien Er is eene algemeene rijkswet op hot wielrijdon in bewerking In verband hiermede wordt door het bestuur van don Algemoenen Ncderlandschon wiulrijdersbond opgave gevraagd van ieder die ten behoeve van zijn beroep of bedrijf van een rijwiel gebruik maakt Dit is het middel om mogelijke bepalingen te voorkomen die het gebruik van dit middel van vervoer bemoeilijken Daaruit locb zal kunnen blijkon in hoeverre het rijwiel niet slechts voor zoer velen eene uitspanning is maar voor velen ook een praotisch hulpmiddel by hun bedrgf Bij het rug grenadiers en jagers zijn reeds enkele miliciens die 1 Novomber voor vier maanden mot verlof vertrokken vrijwillig teruggekeerd omdat zij geen werk en geen eten vonden Nederlandsoho namen zegt De Tijd hebben van do dagen waarin Boileaii de bekende satire dichtte waarin de verovering van de vesting Tolhui en de overwinning op generaaal Wiirz werden verhoi rlijki voor Franschen altijd groote moeilijkheden opgeleverd Men kan dan ook zogiten dat het eene uitzondering is icdlen men in eeu Franaoh blad een Hollandscho naam juist gespeld vindt Wie bijv mag wel liedoeld zgn met dou Nederlandschen gedelegeerde M Yonmimea die volgens de Univers op het vredescongres to Komo eene Fransche redevoering hield Toch niet do voorzitter rler Eerste Kamer Van Naamen van EemnesP Nog niot zeer lang geleden deed hetzelfilu lilad ons kennis raakon met een zekeren Monsieur Wanwaiorstaad diu bij onze Tweede Kamer een wetsontwerp had ingediend Met een weinigje goeden wil liet zich in dat geval du bedoeling raden genoemd was de minister van waterstaat Wie echtor geeft ons inlichtingen omtrent onzen vredeminnenden landgenoot monsieur Yonnamca De procurator der Rutsischo Heilige Synode de heer Pobednostseff gaat volgens den Tifliscorrespondent van de Daü Chronicle voorf met zijnu vorvülaingen tegen de protesl anten in Rusland Twee of dl ie dagen geleden liet hij vier van de hoofdleiders dor protestaiitsche of Stnndisten boweging gevangen nemen Ragdassarianr den voorganger der profestantscho Armeniërs Kolveit der leider der Duitsche doopsgezinden Mazayeff het hoofd der Russische molokans en Levasholf dou voornaamste der methodisten Deze viur mannen werden zionder de minste waarschuwing nit hunno gezinnen weggerukt en voor den lijd van vijf jaren naar eun ourgdistrict bij de Porzischo grun ieu gezonden waar zij to midden der fanatiekste muzelniannon zullen moiten luven Bovendien werden 110 volgelingen van boiderlei kunne naar Gerussi een klein dorp i i de provincie Eliaabethpol verb f inun Deze verkueren daar in du grootsto ellende eu zijn ver ilicht hun dagelijkseh br od langs de huizen der Armeniers en Tartaren te bedelen Onder hen zijn er vulon wier kindereu letterlijk met geweld ontvoerd eh aan bewakers van h t oude geloof overgoleverd werden Do ouders wordun van hun kinderen gescheiden om te voorkomen dat zij hen in hnn eigen geloof opvoeden Zeer modelijk is het den ongelUkkigen bannelingen eonige hulp te zenden Hunno vrienden inOeten daarbij met de grootste voorzichtigheid te werk gaan daar zij gevaar loopen evenzeer verdacht te worden en hetzelfde lot to onderdaan De Prins van Wales zal op zijn vijftigsten verjaardag Maandag a s ook eon geschenk ontvangen van de Londenscho acteurs en schouwburgdirecteuren nl een fijubewerkte goudon sigareiikast ter waarde van 1000 p st Dat geschenk is een bigk van dankbaarheid voor de belangstulling welke de Engelscho Kroonprins teuds het tooiioel en den tooneelkiinstennars heeft betoond en waariloor hij de maatschappelijke positie der artisten verbeterd heeft De Tijd verheugt zich te mogon coustateeren dat de aangekondigde militaire noodwet haar geeu onaangename verrassingen heeft bereid en hot bewijs levurt dat het den minister Seylfnrdt ernst is bg ziju streven om du verdodigbnarheid van den vaderlandsohcn boden te verze iceren zonder do natie daarvoor te bezwaren met meer militaire lasten dan dringend noodig is Een uitbreiding van het militarisme in vredestijd beoogt het voorgestelde ontwerp niet voeleer hot togendeel Breekt daarunte ou een oorlog uit dan schenkt het ons vorscheidenu tienduizendtallun guoefondu solilaten meer Do zesde lichting der militie met het eerste jaar dor reserve zullen dan voliloendo ziju om allo troepen op de organieko sterktu tu brengen en voorts om uit de depots der regimenten infanterie reservo bataljons of oompagnien to vormen terwijl de oudste drie jaren der reserve in depots vereenigd beschikbaar bhjven tot aanvulling van geleden verliezen Don lof heden toegekend zal de Tijd niet beletten morgen te laken en af tu keuren indien morgou iets to laken of af te keuren valt Tu prijzun acht het blad voor het oogenblik de ernstige poging door den minister beproefd om zonder vermeerdering van persoonlijke en financieele lasten de weerbaarheid der natie te vurhoogun een zaak die door verscheiden zijner voorgangers voor onmogelijk was verklaard te prgzen ook is het vele dat door hem in dou betrekkelijk korten tgd van zijn ministerschap gedaan is om bij plotseling opkomend oorlogsgevaar da mobilisatie van het leger te verzekeren en het onverwacht bezetten van een groot gedeelte des lands door den vijand onmogelijk te maken Waarheid is het dat ook onder het vorige Ministerie op dit stuk een en ander werd gedaan en nog meer werd voorbereid doch waarheid niet minder dat door den minister Seyfardt zeer krachtig op deu ingeslagen weg werd voortgegaan en dat hij ook daarbij blijk gaf van zijn streven om op du eenvoudigste en minst kostbare wijze veel te verkrijgen De houding door enkele bladen met name De Standaard en het D Z H tegenover den minister van oorlog in den jongsten tijd aangenomen maakt het wenschelijk naar hot oordeel van De Tijd op hetgeen zij boven aanvoerde de volle aandacht te vestigen V at De Standjard en met haar verscheiden antirevolutionaire on andere bladen beoogen kan dunkt ons niet twijfelachtig zijn de tegenwoordige Minister omdat hij ervan verdacht wordi rekenschap te houden met de ernstige bezwaren welke bij de overgroote meerderheid der r katholieken tugoj dun pursooulijken diensplicht bestaan mout van zijn zetel verdreven en een militarist pur Bang I een voorstander van de onmidellijk invoering van persoonlijken dienstplicht en wat èi rai r zij moet ziju plaats komen innemen 3k Dieu toelog kennende en doorS jpjrwendeJ meenen wij tegen elke ook onbewuste of onbedoelde deelname aan het kabaal togen den ministor Se+ffardtte mouten waarschuwen 1 Rustig afwachtende welke definitieve regel ng de Minister later zal voorstellen en geheel eropvoLrbereid die regeling met alle kracht to bestrijdoh indien zij ons voor hut vaderland guvaarlijk of voor do burgers te drukkend mocht toeschijnen kunnen wij niet anders dan naar waarheid verklaren dat immers voor zoover ons bekend is door dei minister Suyffardt tot dusver geen enkele daad werd verricht welke zijn bestrijding onzerzijds zou billgken of in ons eigen belang raadzaam zon maken De Föhn do felle wind die oorzaak waj dat onlangs het Zwitsersobe plaatsje Meiringen opnieuw verbrand is werd vroeger gehouden voor een wo tijnwind uit do Sahara afkomstig maar volgens de uitkomsten der nieuwere meteorologie is deze vind evenals alle luchtbewegingen ondernorpon aan de algemeeno wetten der zwaartekracht ra a w I hij ontstaat ook door verbroken ovenwicht in de aavormigu vloeistof welke ouze aardu omringt Do winden zijn eun rechtstreeksch gevolg der ongelijke verdeeling van den luchtdruk Du zoogenaamde synoptische kaarten wolke door de meteorologische stations dagelijks worden vervaardigd hebben geen ander doel dan de vurdeeling van den luchtdruk ovei een grooter of kleinor doel der aardoppervlakte op een bepaald oogenblik zichtbaar ivoor te stellen Plaatsen met gelijken barometerstand I zijn daarop door lijnen isobaren verbo iden Vergelijkt men duzu isobaren met de richting van den i ind dan zal men steeds de wet van Buys Ballot bewaarheid vinden nl dat do lucht zich steods be ï egt ua ir plaatsen met lageren luchtdruk eu op het noordelijk halfrond door de omwenteling der aörde naar de rechterhand afwijkt Allu luchtbeweging heeft ten doel het ovenwicht dat door ougelgke verwarming on ongelijko boeieolhoden waterdarap verstoord is to hurstellun VVanneer nu op den Atlantischon Oceaan tusschen de Golf van Biscaye en jNoord Schotland een geliie d van lagen luchtdruk barometrisch minimum is da n zal de daarom hoon liggondo luchlmassa dus ook die van het Alpengebied zich daarheen trachteh te bewegen Du windrichting in het Alpengobieil is in hoofdzaak zuid Z W Z O Maar het bergland belemmert altgd min of meer de luchtcircnlatie en de Alpen beletten de zuidelijke luchtlagen direct naar plaatsen van lagen druk d i het noordon te stroomen Om het luchlverlies aan n noord oost van de Alpen waar de barometer al spoedig veel lager staat aan te vullen komt dan dooj do bergpassen toevoer uit hot zuiden Maar de lucnV moet daarvoor stijgen om daarna lan s de noordzij weer Ie dalen Volgens de wetten der stijgende en dalundo luchtstroomen verliest de net waterdamp verzadigde luchtmassa die opstijgt an do zuidzijde haar walergehallo zoodat daar zware regens vallen maar aan do noordzijde komt zij droog en warm aan on door do daling wordt zij nog veel warmer Do hoeveelheid waterdamp is vooral op de tomperatuur toenarao van grooten invloed Zulk een nederdalende droge en heöte luchtstroom heet aan du noordzij der Alpen Föhn Maar hij komt door dezelfde oorzaken ook in andere berglanden voor Do Chirokwinden in hot dal van de Boven Missouri en de warme N W winden aan de oosterlijke helling der Nieuw Zeelandsche Alpen o zijn niets anders dan Föhu s De Föhn heeft zijn droogte en warmte meteen woestijnwind gemeen maar hij ontleent zijn karakter slechts aan locale toestanden en verliest dat weder zoodra die verdwijnen Het woord Fóhn komt van het Latijnsche favonius en beteekent zuid westenwind CORRESPONDENT e Het Ruitenlandsch Overzicht Het Braziliaansche gezantschap tu Londen en te Parijs heeft een dépêche ontvangen uit Rio Janeiro van 4 dezer waarin het volgende gemeld word Het Congres is ontbonden en do president tal de natie oproepen tot het kiezen van nieuwe veriegepwoordigers op een nader te bepalen tijdstip RibJaneiro is voor den tijd van twee maanden in staat van beleg verklaard Deze maatregelen zijn eau gevolg van de houding van het Congres en de poging eenige personen tot herstel der monarchie De president heeft een manifest tot het volk gericht Het leger eu de vloot ondersteunen de regeoring Overal