Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1891

1 01 De nitgave dezer Coarsnt geschiedt dagel kt met uitzondering vaa Zon en Feestdagen i j De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzouderlgke Nommen VIJF CENTEN Krek zei het eerste boertje daar heb je de naam ik wist toch wel dat het zoo iets was van fransche bolle of bolle franschen en de kooper ging mede naar huis om laten te vernemen dat de naam eigenlijk was iiBanne fouiae d Amranches n De heer D Groenendijk te Haastrecht is benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Schagerburg gemeente Zype 18 November a st heeft in hot Remonstrantsohe Kerkgebouw eone openbare Samenkomst plaats der Afd Gotfda der Ned Gustaaf ldolfVereeniging waarin de Voorzitter van het Hoofdbestuur Dr H G Hagen predikant te Leiden als spreker zal optreden Het programma van de uitvoering die de Zangvereeniging Apollo op Zondag 16 November a st hoopt te geven bevat onder meer de schoone ballade iiErlkönigt Tochter van N Gade beoevens Meadelssohn s torelfy x De directeur de heer Arentz zal eene zijner schoone vioolsolo s ten gehoore brengen terwijl het goed bezette Mannenkoor ook enkele nummers zal voordragen Het bal dat gewoonlijk op eene uitvoering volgt zal ditmaal door iets anders worden vervangen Alles voorspelt vApoUo s leden en genoodigden een avond van afwisselend genot Gisteren avond ten 7 uur viel teu huize vanden Heer 8 de petrolepralamp omlaag waardoor een begin van brand ontstond hetwelk door de hulp van de buren geblusoht werd De DETAILPBIJZEIV van 78 Daardoor bereik ik niets De jongeling had zijn lessenaar gealoten Ik ga nog eens met den inspecteur in overlegtreden zeide hij of de papieren zijn van grootewaarde en dan moeten we een offer brengen omze terug te ontvangen of ze zijn het niet en dan2ie ik niet in waarom do misdadigers gespaardzouden moeten worden Heb je hedeu avond ook een afspraak metkapitein GronauP vroeg Romberg Het ia mogolgk dat ik hem aantref Wees niet te intiem met hem ik heb bijzondere redenen die mij doen wenschen dat je allenverderen omgang met hem staakt Eu die redenen Kan ik niet noemen wellicht zult gij ze later vernemen Ik verlang niet dat gij den omgang met hem geheel zult vermijden maar het is niet noodig dat gij onafscheidelijk met hem zijt Theodoor stond reeds aan do deur fi 80 f 0 96 f 0 62 f 0 27 per Vi Kg per Kg per Kg per Kg bus C J van Houten Zoon Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon lieerscht rust en de regeefiiig lal voor de handhaving daarvan zorgen De grondivettige instellingen en alle nationale verplichtingen tullen geerbiodigd worden Men neet dat do Temps lieoft bekend goma ikt welk oeconomisch regime de Fransoiie Regeenng van zins is toe te passen na 1 Febrj y892 als de traotaten vervt llen zijn en fia tijd nogVeeft ontl rokeil ov er nieuwe Ie ondorl a lidólen Het lUomt daarop neer dat op alle landeiv uliü Frankrijk behandelen nis de meest begunstigdej natie het njinimum iariof zal worden toegepast i ttDit soogeuaamde minimum tarief i intusschen iiJ vele oplichten veel hoogcr dan hef te genwoordige jconventioneele en daarom heeft zich Tootal in Spanje terstond in handilakringen leenern ig verzet te£m dit jph i g openqaard Op Spi i foornaamste ifltvoerinilcL l naar Fj ankryk wgn deritaat het recht eeit verhoogjnglran gem p tot 7 fr de hectoliter Daarvan vil len in S niet weten en men dreigt roet teprliaillea waar wat Méline in een inten§ 8w heeft bewj lil dat het de bedoeling is nieU alleen voorio maar voorgoed het minlmum ta iëf toe U pi voor alle naticn die frankrijk als ffieestbegunsfïj behandelBn dan wordt Spanje a uil vaer de neksL toegebraqht Ii ttusscjien zAl men h hier heijbein t rekenen met del opvatting van Mémie die diet di Begeeriug is d t raen niet beittdewhot ftiinimum tarief mag gaan Trouwfis in Jt bMoelde interviei gaf Méline zelf deze opvi ting Sin f meer pèijs ddoj taidoeu uitkomen dat reHaging van het invoerrecl 0B wijn wel te rindon zou zijn Is panje maar goej vond Duitschen spiritus noodig Voor de gnbereidin pjenhoog te bolasten als Kranjcrijk Het koiBt on voor dat de Hegeering juist oor h t voorgenomel ieconomisch regime te bejwrken tot den loop vbl S et jaar 1892 te kennei geeft dat bij de onderhani ellngen over een handelstractaat tot een lager tarief kan warden gekomen Dat Spanje bereid schijnt een tanevenoorlug te beginnen als aan dat minimum tarief zelfs maar voorloopig wordt vastgehouden moge voor de Franscho Regeering een vingerwgzingzyn In het tractaat m t Italië moet Uuitschland in een verlaging van het recht op wijnen van 24 tot 15 H hebben toegestemd Bij de opening van hel internationaal vredescongres te üome het Kapitool was en blijft versierd met de vlaggen van alle vertegenwoordigde lauden waren omstreeks 90 senatoren en afgevaardigden uit het buitenland tegenwoordig onder welke 18 Franschen 12 Ëogelschen 15 Duitschers 8 Oostenrijkers en 5 Hongaren Buitendien woonden de ministor van justitie Ferrari verscheidene diplomaten met hunne getnalmnen tal van vertegenwoordigers der drukpers en genoodigden de openioKszitting bij Na het aflezen der namen van de aanwezig zijnde congresleden heette de voorzitter van het regelingscomilé de heer Biancheri dia voorzitter der Kamer van afgevaardigden is de leden hartelijk welkom De voorzitter las vervolgens het door hetltaliaansch comité vastgestelde programma voor Het heeft zich tot taak gesteld middelen op te eporen die tot de toepassing van een internationaal scheidsgericht kunnen leiden Ëene beraadslaging over bijzondere qiiaesticu of zekere toestanden is voorshands van de werkzaamheden van het congres uitgesloten De leden behooren in hunne eigen parlementen een apostolaat te vervullen Wij zullen voegde de voorzitter er aan toe aan deze bepaling stipt vasthouden Italië zal niet in gebreke blijven te beantwoorden aan de taak die het vrijwillig op zich genomen heeft om te werk n voor eendracht en vrede Het lag ook niet in zijne bedoeling daarvan af te wijken toen het overeenkomsten sloot waarin men ten onrechte andere drijfveeren heeft willen zien De hertog Gaetani syndicus van Rome riep vervolgens uit naam der bevolking der eeuwige stad den buitenlaudschen congresleden het welkom toe Het Romeinsche volk sprak hij wenscht en wil in alle oprechtigheid den vrede De heer Imbriani heeft bet woord gevraagd maar de voorzitter begrijpende dat deze apostel van hot irredentisme slechts wanklanken zou doen booren en niet nalaten zou Triest en Trente voor Italië op ta eischen nam een middel te b it om dit te voorkomen Hij zond een der leden naar hem af met verzoek om van het woord af te zien en onmiddellyk gaf de voorzitter bet woord aan den heer Baumbach afgevaardigde bij den Duitschen Rijksdag die in het Duitsch sprak en slechts door weinigen verstaan werd Hierna voerden verscheidene ani ere buitonlandsche leden in verschillende talen het woord o a de Fransche afgevaardigde Douville Maillefeu Na verklaard te hebben dat hij sprak niet uit naam zijner regeering maar uit dien van het Fransche volk dat hij vertegenwoordigde bracht hij hulde aan de warme woorden van eendracht en vrede door den voorzitter gesproken Hier op het Kapitool ging bij voort moeten wij onze pogingen verecnigen om de heerschappij van het ruwe geweld te doen ophouden Frankrijk zal dien plicht niet verzaken Het is nog altijd het land dat het eerst de rechten van den mensch heeft geproclameerd en wij zijne zonen zijn hier gekomen om hst charter val den rechten der valken en der regoerinneu vast t stellen In ons parlement verschijnen wij met den vasten wil om alleen de bolTelgke wapens der logica en der rede te bezigen en eindigende wil ik de beste wenschen uiten voor hst vereenigde 4talie met Rome als hoofdstad en hoop ik dat het altijd een zetel van vrijheid gerechtigheid en rede zal zijn gelgk het thans ia Een daverende bijval volgde en de Duitsohe afgevaardigde Baumbach ging naar hem toe om hem geluk te wenschen mot zgne rede en hem de baud te drukken Toen de zitting van ez6n dag gesloten was begaven zich vele leden naar het Pantheon om een krans neer te leggen op het graf van Victor EmmanucLJ Den volgenden dag werd een door den heer Hir b uit naam der Duitsche Irden gedaan voorstel goedgekeurd om het Fransch aan te nemen als ofHcieele tial van het congres De voorzitte stelde het samenstellen van een internationaal parlementair comité aan de drde Drief orschillende voorstellen waren gedaan I E k der vjiorstellcrs verdedigde het zijne Imbriani gaf te kennen ilat men om met vrvoht ets tot stand te brengenj van het nmionaliteittbeginsel hioest uitgaaHt Yi irder moet t recht vanoorlog en vrede om de nation en Mro vertegenwoordigers gegeven wl rdai Hg vordit niet Triesten Trente in het debat te brengen e geluk hijzeide Italiaansche 8 fd0ii jzgn V 1 De voorzitter riep lioin ueswego tot de or4 e Middelenvijl was ihen olergegaan tot iamenitelling van het bureau waarranld voorzitter den tfitslag mededeelde Een rapportwr zal nu door bet bureau worden benoemd om verslag uit te brengen d er deverschillende voorstellen tot vorming van eenljinternationaal comité ïi zijn Omtrent de Servitcbt ministererisis wonlt gemeld dat een leege schatkisji de oorzaak is Alle kunstmiddeltjes van Vouitcn den Minister van Financien om aan geld te komem zijn mislukt en zijn poging om de schuld te oonifrteeren evenzeer Desniettemin eischte zijn collega Tauschanovitch steeds nieuwe sommen voor groote wellten terwijl hg hem nog bovendien tegenwerkte in zijn streven om de achterstallige belastingen binnen te krijgen Dit gaf standjes en het eind was dat beide heeren uit het Kabinet gingen Voorloopig nemen de Minister president Fasilsch en die van openbare werken de vacante portefenillea op zich maar men vreest dat de crisis niet is bezworen Sociëteit ONS GE OEGE Zaal tKÖNSTMIN Gouda ZOXUAG 18 November 77 1 nnr j Builengewoije Voorstelling door het Tivoli Gezelschap Ifbii Amsterdam Dir CHAKliES pb u MAR I5e G e3ni©esl L©©r of dat heeft mijn Coi psaal gedaan Eluchtspél in drie IMlrvJren Gevolgd dool Blijspel in 1 bed gi ptrée voor II H Leden of hunne Dfttaes 0 60 f Niet Leden 0 99 Plaatsen te bespreken VKIJDf O en ZATERDAG i van 10 tot 3 uur I Voortdarend in LOSSING e LADING Qrove Rulir KACHliLHOLEN waari it wij tot I 80 Cent per ILL coptant zonder kortiug afleveren vrü in huisbworgd Echte ANTHRACIT en MACHINBKOLBN steeds in voorraad JAN PRINCE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 6 November 1891 BISCUITS GEORGES VRAAOr NAAM DK rmtknmoHi aiacuiT acoRoca fMTTT BKUtiRK ttAMOXrm DK CHA T TJLMTAREK OBXMB9 AJBBOHTIMm i TOTTtt OU ttomm Te Terkragen bg T CREBAS Gouda Zeepzieder WORDT GEVRAAGD in eene Provincieplaats een Isekwaam Zeepzieder voor vast werk S Bneven franco onder no 2150 aan het bn ean van dit blad O o 4678 Maandag 9 November GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels £ t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiön gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjut De Inzending van advertentiön nan gesoliieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave BU deze Courant behoort een By voeg gel BINNENLAND Heden morgen is gevankelijk naar s Gravenhage overgebracht en ter beschikking van den heer Officier van Justitie aldaar gesteld H F die wegens verduistering door genoemden Officier in het Alg Politieblad stond gesignaleerd GOUDA 7 November 1891 De lcapl l at adj G P Cheriei van het 5e bat 4de reg inf alhier wordt op zijn verzoek eervol ontheven uit de functien van adjudant en belast met het commando over eene compagnie van dat bataljon Door den heer Burgemeester alhier zy n de agenten van politie 2e en 3e kl Th H Graus en A Ksmstra bevorderd respectievelijk tot agent van politie lo en 2e kl Tot directrice der nuts naai en breisohool te Haastrecht is benoemd mevr Van der Meulen L l Woensdag trad te Ondewator voor de leden van het nutsdeparlement en hunne dames op da heer Willem Van Leer van Amsterdam Nadat deze op verdienstelijke wijze eene dramatische schets getiteld 0p audiëntie benevens een fragment uit zijne novelle De tuchthuisboef vóór de pauze had ton gehoore gebracht droeg hij daarna nog voor Een middagmaal De moeder van de zes Postduiven De flesoh m Een kwnjongensstreek alle humoristische schetsen en gedichten die ovor het geheel zeer in den smaak der hoorders vielen De voorzitter was dan ook de tolk der aanwezigen toen hij op het einde van den avond den heer Van Leer voor zijne gehouden voordrachten den dank der vergadering bracht Dat het des avondS Achter de Yischmarkt u et voldoende ie verlicht blesk gisterenavond Het aldaar passeerende dochtertje van den heer v d Kleijn is door duisternis misleid te water geraakt Op het hulpgeroep van deze kleine schoot de schoenmaker Abbema too die het geluk mocht smaken de drenkelinge spoedig op bet droge te brengen zoodat het kind er gelukkig met een nat pak afkwam Dat men koeion heeft die Spaansch sproken is meermalen beweerd de gevalleo zijn echter zoo zeldzaam dat men het meestal flUeea weet van hooren zeggen Hoe nu een boer Fransch kan spreken kon men laatst op de markt alhier hooren toen een koopcraan een boertje vroeg wat dat voor peeren waren die hij te koop had Ja zie je meneer was het antwoord dat zgn zooveul as franse heel lekkere tafelpeeren maar je kan ze koken ook Ze noemen ze gewoonlik franse bolle I Gisteren nacht is door de rijksveldwachtors Oostdijk en De Graaf onder Niouwerkerk a d IJssel op heeterdaad betrapt A B bouwman aldaar die zich schuldig maakte aan diefstal van steenkolen ten nadeele van P Leellang aldaar Daar de kooplustige zijn twijfel te kennen gaf daar de naam van bollen te veel deed denken aan tulpen of krentebrood t geen het boertje moest toestemmen werd een ander in den arm genomen dieer erg veel verstand van moest hebben j Deze deed na de peeren even bekeken te hebben in hoogste ressort uitspraak het waren nSoUeniete fraiue De openbare verkoop van den Grooten Schouwburg an de Aert van Nesstraat te Rotterdam met t e FEVILLETOiy Het ia vreemd zeide hij dat al degenen umishagen tot wie ik mij gevoel aangetrokken ikzou er haast uit afleiden dat het uw doel is mijaf te zonderen wat ik trouwens niet begrijp Vreemd en toch door de omstandigheden gemotiveerd zeide de bankier toen hij alleen was eneen diepe zucht volgde op deze woorden Als hijalles wist I Ik mag het hem niet onthullen ik moetalleen den zwaren Inst dragen Zoo wreekt zichiedere booze daadi I e aangrenzende kantoren werden de deuren gesloK t personeel had zich verwijderd de bankier was alleen gebleven Ik mag het hem niet zeggen hervatte hij zijn alleenspraak hij zou mij dwingen te bekennen enhet geld terug te betalen En ik kan tegenwoordig die aanzienlijke som niet ontberen ik moet verplichtingen nakomen die mijn geheele kapitaal in beslag nemen Hij haalde zijn zakdoek uit en droogde zich het voorhoofd af hij was toch niet zoo kalm als hij tegenover zijn joon wilde schijnen En om het geld alleen vrees ik de zaak ookniet vervolgdo hij ik kon het verlies te bovenkomen als de omstandigheden een weinig medewerken Maar het zou bekend raken en dan warenmijn eer mijn crediet en achting verloren Hohenhsusen zou ons contract vernietigen en o eenekille huivering gaat mij door de leden De bankier was blijven staan verschrikt bij den aanblik van een man die binnentrad VU iet BuiUch XX Wie zijt gij P Wat wilt gij hier f vroeg hijbarsch Ik kom over de papieren praten antwoorddede dokter met afgemeten bedaardheid Gij zultzelfs inzien dat die zaak moet vereffend worden Hebt gij ze bij uP vroeg Homberg terwijlhij den vagebond van top tot teen met minachtingopnam Noen I de papiertjes liggen op een veiligeplaats waar buiten mij en mijn vriend niemandze zoeken zal Gij zult gehoord hebben wat onieeisch was Eu gij zult ook mijn antwoord op dien elseh vernomen hebben Ik weet niet of de oude spion ons het juiste antwoord heeft overgebracht antwoordde de dokter met een schuinen blik op den ouden heer div ign aandoening ter nauwernood kon meester blijven Ik liet je antwoorden dat ik je eisch onbeschaamd vind en even onbeschaamd vind ik het dat je het waagt over mijn drempel te komen Over het leelijke gelaat van den advokatenklerk gleed een honende trelc Wanneer ik ook dien oon wilde atnslaan dan zouden wij het nooit eens kunnen worden eeid hij en dat is toch voor u even noodzakelijk al voor mij Ge zondt indien wij elkander in de haren grepen uw bedienden roepen en mij de deur latm uitwer u