Goudsche Courant, maandag 9 november 1891

OpoiiT are Verkooping te GOUDA op DINSDAG 24 NOVEMBER 1891 des morgens te 9 uren aan het Hnis Wp N No 109 aan de Nieuwe Haren van Eene partg EEUmENlEHSWAEEï en de Inventaris van een KRUIDENIERSWINKEL METSELAARSGEREEDSCHAP KALK ZAND PANNEN en STEENEN en voorts eene Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DfiOOGLEEVER te Gouda S van PRAAG Hoosslraat GOUDA Flinke sorteering in Heeren en Dames BONTE MUTSEN Fan taisie Hoeden nieuw Engelsch model Zijden Heeren HOEDEN MOD EL 1892 PETTEN in diverse soorten baliooreD tal den iSea a a plaats hebben de toewijting den 2en December Blgkeua eene door den minister ran binnenlandeche zaken tot de Gedeputeerde Staten der provinciën gerichte aanschrgving is de minister van justitie in afw kiug van het gevoelen zijns ambtsvoorgangers Tan meenin dat eene vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein alleen door intrekking of door nietvooruitbetaling van het verschuldigde vergunningsrecht vervalt en dat daarom wanneer om eene andere reden van eene vergunning geen gebruik wordt gemaakt deze toch z olang bet verguningsjaar loopt en geene intrekking heeft plaats gehad behoort mede te tellen ter berekening van het aantal vergunningen die in de gemeente mogen worden verleend Eene treurige ontmoeting heeft de veehouder H V uit Loosdrecht gehad Met paard en wagen opreis zijnde zag hij in een boschje nabij De Biltiemand liggen Meenende dat die peiWion sliep wilde hg hem met het oog op de koude J ekken Toen hij daderbykwam bemerkte hq tot lijnen groeten sohrik da de bewuste persoon een ofücier Uit Utrecht was overleden Het lijk werd geschouwd en naar De Bilt overgebracht De Rechtbank knmer van burgerlijke zaken te Utrecht heeft gisteren uitspraak gedaan in het geschil tusschen den Staat der Xedrrlandnn en de fNederlandsche EijnspoorwegMaatsohappij in liquidatie over de betaling v n legesgeld krachtens het souverein besluit van IS Januari 1814 van de koopsom groot SS millioen gl waarvoor het bedrgf der Maatschappij is overgenomen De Eecbtbank heeft den Staat tyne vordering tot betaling van pCt der koopsom of 95 418 83 ontzegd en hem veroordeeld in de kosten van het geding De Staats Ct bevat het verslag der Bgkspoatspaarbank over 1890 uitgebraehl door den directeur den heer Armand Sassen Het verslag zegt de uitkomsten hoogst bevredigend waren Het aantal inleggers of uitgegeven boekjes bedroeg 68 087 tegen 54 477 in 1889 terwgl geheel werden afbetaald 17 392 hoekjes tegen 15 065 terwgl op uit Dec 1890 in omloop bleven 281 870 boekjes tegen S41 175 op denzelfden datum van 1889 Het aantal in omloop zgpde boekjes is dus toegenomen met 40 695 stuks of 16 9 Pel terwijl in 1889 de vermeerdering 19 5 Pet bedroeg Het wetscntwerp tot het aangaan van eene 3 i petx dleening ten laste van den Staat is tbana ingediend De ongedekte begrootingslekorten bedragen 36 06 l 602 S0 t waarvan 21 millioen uit de poorwegovereenkonuten voortrloeiL Hoewel 32 5 nillioea van de tekorten ten laste komt van de dienstjaren 1885 90 kon tot dusver in de kasbehoefte worden voorzien door de saldo s op de Indische diensten en doordien tosschen de 25 en 30 millioen galden doorgaans eerst in den loop van bet op het begrootiDgsjaar vblgende dienstjaar behoeft b aald te worden De minister acht tnoodig thans pen en wat ik naar asnleiding daarvan doen zon kant gij even goed gissen als ik er zeker van zou in I zeide de jrdokter Op den bankier misten deze woorden hun uitwerking niet uit de kalmte waarmede zg werden aitgeaproken bleek Bomberg maar al te duidelijk dat de boef die zoo vermetel voor hem stond met de waarde der papieren bekend was En welk Toorstel kom je mij nu doen fWeeg kg Ik wil vooraf ran u hooien wat ge voor depapiertjes denkt te geven Zooata ik je al keb laten weten 1000 gulden Kn wat zoodt ge denken dat de ander mg bet n zal als ik hem da gebraden duiven in den mond laat vliegen Wat je daarmee wilt zeggen ia mg nietdaUelgk I Ik was vroeger scbrgver bij eeu advocaat mgnbeer Bomberg en in zalk een betrekking doet en veel heel veel ervaring op zeide de dokter op alles een bgzondereo klemtoon leggende Bob am de waard der papiertje nooit ontdekt hebben ah hij mij niet om raad had gevraagd En wat heeft je scherpzinnigheid opgeleverd roeg de bankier die er echter niet geheel in slaagde n oauteltenis achter ironie te verbergen Dat wij onze vordering volhouden waarde heeri Dit is zoo goed als geen antwoord Waarom de kasmiddelen te Tenterken door de Tooigeatelde leening die strekken zal tot dekking van de tekorten ad 36 millioen verminderd met hetgeen van dat tekort op 1 Jan 1892 nog niet betaald zal zgn ad ten hoogste 30 millioen dus voor oen bedrag van 6 millioen en voorts tot aflossing van de 3 pels geldleeningen de Nederl Khijnspoormaatachappij ad 22 120 140 te zamen ongeveer 28 millioen waarna uit de te sluiten geldleening nog 17 milltoen beschikbaar zal blgven Dit bedrag is ruimschoots voldoende om zoolang de Nederl Staatsbegrooting sluitende blgft in de behoefte aaii kasmiddelen hier te lande te voorzien Maar met t oog op onvoorziene gebeurtenissen wordt de som iets ruimer glenomen De loop der Indische kas hare behoefte on hetgeen zij eventueel nog kan bevatten blijven hierbg buiten beschouwing Hoewel de Staat ten gevolge der Pensioenwet en van de overeenkomst met de Expl Maatschappij nog de beschikking heeft verkregen over kapitalen op het grootboek waarvan de beurswaarde is te stellen op S lf millioen acht de Minister t wenschelgk deze kapitalen te zijner tijd eenvoudig als geamortiseerde schuld af te schrijven en da 8 j millioen die te gelde gemaakt zouden kunnen worden méér te leenen Het na de aanwending van du te leenen som op den Staatsdienst nog overblijvend tekort zal later wanneer andermaal behoefte aan versterking van s Bgks kas ontstaat uit de opbrengst van een nieuwe leening gevonden kunnen worden Door de uitgifte van de voorgenomen leening zullen op de Staatabeji rooting verachillendo runteposten vrijvallen ten bedrage van 1 654 476 01 Daarentegen zal de nieuwe leening den Staat komen te staan op een iaarlijk che uitgaaf van 1 800 000 zgnde 4 pCL S pCt rente en t pC t aflossing over een kapitaal van 45 millioen Zou een 3 pCts fonds voor het oogenblik oen voordeel opleveren dat kan meent de Minister niet opwegen tegen de duurzame rentebesparing die bij een eventueeU conversie van het 3 pCts fonds te verkrijgen zal zgn Door een annuïteit van 4 pCt tal de nieuwe schuld in even 60 jaren zijn afgelost Ka 1 Januari 1896 zal de Staat bevoegd zgn de geheele S pCts nationale schuld af te lossen of te coDvorteeren De houders dar nieuwe obligatiën zullen hunne stukken tegen inschrijvingen in het 3 i pCts grootboek mogen couTerteeren Bij eene pubtiike verkooping hoorde lnen onlangs onmiddelgk na de woorden van dec afslager ü vraag er tim duitend gulden boven tot ieders verbazing mg roepen door iemand naar het scheen een vreemdelinz het klonk als mèi n Onbeschrijfelijk was het tumult dat daarop ontstond De koopluttigen drongen van alle kanten op den Ëngelschman aan want natuurlijk kon het geen ander zgn dan een John Buil Men jammerde en weeklaagde dat die vreemde eend in de bgt onopgemerkt was gebleven toen eensklaps de schrik week eu er een vroolijk gelach weerklonk In het achterste gelid stond een jongen met een mand waarin een geiüe in t minst niet bewust dat het de mannen zoo had laten schrikken dat menigeen den volgenden dag nog pgn in zijn hoofd had zijt gij niet bij den ander gegaan om by hem je geluk te beproeven ge weet waarschijnlijk niet waar je hem zoeken moet Begrijp je dan niet dat die persoon niet meer in leven is Dat moest g J die zoo geslepen zgt aanstonds begrepen hebben Met uw verlof geachte heer als de bewustepersoon niet meer in leren was dan zou a aan depapiertjes geen waarde meer hechten en wanneergij meent mij daarmede te kunnen beet hebben dan hebt u het glad mis Die persoon is nog springlevend en UEd hebt hem zgn erfdeel onthouden om uw rgkdom te rergrooten Ge zijt al heel nauwkeurig ingelicht spottede bankier Voordat ik een plan ten uitroer breng neemik mgn maatregelen dit was van oudsher mgn gewoonte ik ben geen liefhebber van onrerwitohte en rerrassende hindernissen Dus ken je den bewusten persoon al Zeker I zeide de vagebond en zijn gelaat vertrok zich tot een grgnslach Hij woont hier in destad en is zoo arm als Job Angst spiegelde zich nu in de blikken van den ouden heer af Dat bad hij niet verwacht nu zag hg dat het gevaar grooter was dan hij dacht ü ziet dat ik op de hoogte ben vervolgdede dokter en ik denk Wat je denkt gaat mij niet aan stoot Bomberg op Je meent van alles op de hoogte te zijn haar gg zijt het niet die misdaad heeft niet plaats Sedert eenige dagen geett te Middelburg de Bussische hofjager Chodaohewitz verschillende voorstellingen mot zgne gedresseerde beren De zeker belangwekkende maar lang nt t gevaarlooze toeren liepen evenals op zooveel andere plaatsen tot dusver zonder ongevallen af Donderdagmiddag kwam echter wel is waar niet bg eene voorstelling de natuurlgko aard der beren boven Het geval gedroeg zich ongeveer als volgt Op de stoep voor de kegelbaan der sociëteit de Vergenoeging op de Groote Markt logeeren de beide dieren iu een groote kist De hoQager was dien middag op reis naar Goes en een zijner tijdelijke helpers zou do beren laten drinken Bij het te vroeg wegnemen van den emmer met water pakte een der beren het jongeroensch beet en wilde hem in het bok sleepen tegelijkertijd het aangezicht van den patient ongemakkolgk toetakelende Een der omstanders de Heer v O pakte den jongen bg zgn beenen en trok met allo macht maar het dier liet niet los voordat een ander met den emmer den beer een geduchten slag op zijn kop bad gegeven en wel met zoo n kracht dat er een gat in den emmer was Door deze kloeke en moedige hulp is een mensohenleven gered en het ongeval bepaalde zich tot een vrg ernstig verwond gezicht Voor de spelende jeugd het drama speelt iu een Limburgsche gemeente was dezer dagen eeu heerlgk buitenkansje weggelegd Do landbouwer J A had zorgvolle huisvader ook dit jaar gelijk vele tevoren voor de noodige siroop voor zgn huishouden zorg gedragen Met kar en paard werd dan ook een groot vat boordevol door de man aan den fabriek afgehaald Gemakshalve doch ook uit vrees dat het vat met zgn kostelijken inhoud somwijlen mocht kantelen werd het goeden wel van een deksel voorzien door onzen vrachtrijder tot zitplaats uitgekozen Terwgl hg echter met zgn schat onze straten doorreed scbgnt het deksel tegen een last an 90 kg zgnde het bruto gewicht van onzen man niet liestand te zgn geweest Althans plotseling wijkt het en poef I daar zakt bg met zijn achterdeel in de siroop Dit liedrgf ontgaat niet aan hut allesziend oog der spelende jeugd en toen onze Kobus geheel met stroop besmeerd de kar verliet brok hot lieve leventje los In een ommezien was er een 20tal kleine beiigela bg elkaar die al lekkende aan de broekpijpen van onzen goeden man hem omsingelde en hem den weg verder onmogelgk reaakte Ook de grooteren opmerkzaam gemaakt door het gejoel der kleinen kwamen naderbij en hadden dol veel prat met onzen goeden Koob doch ook met de kleinen die niet op de gebruikelgke wijze met den Toorvinger zich het lekkers toeèigenden doch thans ala om strijd de broekspijpen al lekkende van t heerIgka nat trachtten te ontdoen om niets van dit buitenkanqe verloren te doen gaau Umh Korter Een inwoner Tan üdine Artnro Malignani heeft een vierwielig electrisoh rijtuig uitgeTonden voor drie personen dat al naar de gesteldheid van den weg en van de kracht die men gebruiken wil van 9 tot 16 KM in het uur kan afleggen Het voertuig kan 70 KM achtereen rgden eerst daarna moet de benoodigde stof vernienwd worden gehad En indien je met den ander wilt onderhandelen dan zou mgn eerste werk zgn jou en je handlanger te laten arresteeren jou als heler en je haadlanger als dief En als dit eens het geval ♦ zou je dit tottroost strekken Natuurlgk De bankier stampte met den voet op den grond langs dien weg bereikte hg niets dat zag hij in f door bedreigingen liet de boef zich niet bang maken Laten we rerstandig praten zeide de dokter terwijl hg op de naglls kauwde bedreigingen kunnen riet dan kwaad stichten Wat betaalt u mij als ik u de documenten uitlever Wanneer ik nWmet Bob deélen moot kan het wel waf bitlöke imaar voor een schuiQe geef ik zo todi niet ever Bomberg geroeide zich ran een znaren last olrt heven die taal was tenminste wat meer geniati jB Maar je kameraad Aï de helft eischen antwoordde hg Zoolang als hg op vrije voeten is zeker Maar u kunt een aanklachtje tegen hom indienen dan wordt h j gepakt en later als zgn straftijd om is bon ik weg Kent hg den inhoud der papiefen Ja maar hg kan er niet mede roor dendag komen u hebt zijn verklaring maar laster t noemen lITordt vtrvo i n De kosten per kilometer bedragen van rijf tot acht oenten al naar het aantal i ersonen De behandeling is allereenvoudigst en vereischt niets dan groote zindelijkheid zoodat een ieder er zich van zal kunnen bedienen De eerste proeven mot het voertuig dat iloor den uitvinder op de tontoonstelling te Palermo zal worden ingezonden zgn uitstekend geslaagd Stoompotl Concert Faul Haase Nu wij het ondernemen een verslag te schrgven van hot door den heer Haase gegeven kunstenaarsconcert bevinden wg ons in groote verlegenheid 4an den eenen kant voelen wij dankbaarheid tegenover de artisten die het beste wat zij bezaten ons mededeelden en met overvloedige mildheid ons wilden doen genieten aii den anderen kant bestormt ons een gevoel van teleurstelling en on oldoanheid Met recht zou men hier het niet nieuwe citaat des Guten zu viel weer kunnen te pas brengen Men gaf ons inderdaad te eol en wel in twee opzichten Ten eerste was het programma bestaande uit 22 11 = 33 nummers te tang Daardoor volgden de verschillende lioderen elkaar met onrustbarende snelheid op nauwelijks had me i zich behoorlgk rekenschap gegeven van den indruk dien het eene op u maakte of men was al weer midden in iets anders Dit is niet vol te houden Het is met liederen nog geheel wat andere dan met een concert van orkestmuziek Daar heeft men de grootste rertcheidenheid van stommingen bovendien is er allerlei passagewerk waar men op een andere wijze om zoo te zoggen meer intellectueel geniet en zoo kan men tamelijk frisch blgven Maar liederen zijn als het ware de crème van al ons voelen zij drukken het diepste intiem ito uit wat er in ons bewustzijn omgaat het ia inteus gevoel van het begin tot het einde En dan nog meest gevoel van éen soort berusting droefgeestigheid diepe smart wanhoop Vroolgkheid en levenslust komt min er iian twoord En nu zullen wij gedurende eenige uren bqna zonder ophouden de deiicaalste stemmingen het meest intense gevoel in ons moeten reproduoeeren Dit gaat niet aan wij raken versuft óf geblaseerd Maai ook en hier zullen velen hot niet met ons eens zijn wil de hier gevolgde manier van liederen zingen ons niet geheel bevallen Alles werd te vee voorgedragen Koudheid en onverschilligheid is zeker niet gewenscht maar men kan de mnziek aan de hoorders ook al te zeer willen inpeperen feta mag toch ook wel aan onze eigen iotelligeolio worden overgelaten mjn moet niet alles willen uitdrukken dikwgls heeft een kleine aanduiding een suggestie machtiger uitwerking dau de hartstochteIgkste ontboezeming Dit alles neemt echter aict weg dat we op d ze uitvoering nu en dan b zohdet genoten hebbeh Zoo bv bij Schubert s LiebeiAotaehaft en Mozart s H tegenlied door mevr Haase met veel innigheid en eenvoud en Chopin s LitUiaviechei Lied door mej Luning op niet minder roortrelTelgke wgze voorgedragen De ootioertaria ran Beothoven door deze laatste zangeres gezongen beviel ons niet bgzonder In dergelijke concertarta s worden gewoonlijk in het welluidendste Italiaansch en met de liefelijkste melodieën ontrouwe minnaan op coDvantioneele wgze vervloekt en ig schgnen gosohreren om den zanger gelegenheid te geren zgn vaardigheid in het deolameeren en in het coloratuur ziagen te toonen Ook het terzet van Beethoven ffi tremaK schijut ons tot zgne minder beMekeneude composities te behaoMD Vfat Aen hMr Uw e betreft dete ie als zanger genoeg bekend Hem hooreode hadden we het gevoel aisiff een orgel bespeeld werd waarTM Tooftdurend a41e tefoMn afeft öpeBgetrokkeB b zingt altgd met volle kracht Zeer mooi was van hem Schubert s DoppelfSitgtr hoewel niet altgd zuiver en im Sertat van Franz Met het tenorgeluid vM d n beef Bakkes zgn we niet ouvoorwkal delft irtgAotoeit lel is vaak dreeg eO niet buigzaam Toch zong ook hg muzikaal zgn voordracht van GIsck arts heeft ons aangegrepen meer dan hot tiebalied uit de Walküre De begeleiding was bg den heer Sobnitaler in goede banden dat we bij de soène It Haat H ilii g welke als concertnummer niet veel indruk maakt sterk het orkest misten kan hg Intuurlgk niet helpen Soms ai de o te aterlL zookla in M XMte Hsdje W yimm tb wiet téSta hi d Kgeut rli de Ook als solist trad do heer 8 op Het tfUttnuet dat in plaats kwam ran Padetersky a Menuet nocturne van Brassfn voldeed on uitstekend en deed hem als een muïlkaal en technisch verdieustelgk pianist kennen BKndor gelnkkig was hg met de bekende Valse Chromatique von Godurd waarvan TooMracht leed a i ondaidolijkheid en over de teatsfln WaoTOm iteemt ffl m toch raak hiervan het tempo zoo razend snel Zoo gaat Mo aardigbrtd tn bet hfbBfttisch gejammer er af Een waardig slot van den avond vormden de Zigeunerlieder van den grootsten aller levende componisten Johannes Brahms Hier hebbeu we èn door de origineele muziek èn door de uitvoerin buitengewoon genoten en al was het alleen daarvoor dat zg ons met deze compositie in kennis brachten hebben we roden den heer Haase en de zijnen voor hun reis naar Gouda dankbaar te zijn O ADVERTENTII N Getrouwd J W MOLIJN EN B L TAN EFFEN 6 November 1891 3ofi fiQ atl5ïiiTJ 3 Voor de zeer vele bewyzen Tan deal neming ontvangen by het overlijden Tan onzen geliefden Va erjen Grootrader betuigen wy onzen bartel ken dank M C JA8PERS DE JoKG J P DE JONG M C JASPEUS Qonda 7 November 1891 Dankbetuiging Getroffen door zoo menigvuldige bijjken van deelneming gedurende de ziekte en by het orerlgden Tan onze geliefde Echtgenoote en Moeder ondervonden betuig ik ook namens mgne Kinderen myn oprechten dank A DAM Gotula 7 November 1891 STEE IiOLEW Voortdurend in LOSSING de LADING Grove Ruhr KACHELKOLEN waaruit wy tot 80 Cent per H L contant zonder korting afieverea vrij in hnis Die iets te vorderen hebben van df rerschuldigd zfln aan den heer ARIE VEltVyEIJ in leren Wagenmaker gewoond hebbende te Hekendorp en aldaar overigen den 2 November 1891 gelieven daarvan opgare of betdling te doen ten kantore van den Notaria H J P HEIJMAN t Haaetrecht voor of uiterlök op den 15 KorMuber 1891 li Ni Echte ANTHRACIT en MACHINEKOLBN steeds in voorraad JAW PW Ci t Cte Kantoor TDftFMAMT SL l t Goüda 7 November 1891 Jfieuw Strop de € acsa pin alléén ver fggbaa r bg P sauërmër Van af heden dhgelfhech TWkrggbaar Qekoolrfc RtJokvloescL Prima Kwaliteit bg de Wed C W GIESEN noi lftiial Westhaven B 198 bet beste voorbehoednridM tegen 1 V rkK tk tt n eni fegelï öJftöfdoendej buiduitwaseming I Alleen echtwanneer met n etlstaa J waarborgmerk gesteiHpeM net heti opschrift W Bensref Mi l WM voorraad ruim 200 000 stuks van verschillende prflzen ia de Veenderfl te Reeuteijk van p iioorrMAiv Kleiweg £ 100 Gouda f W nn onder de bandteefceulug Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by § BoegHIlNM Cz Wfldstraat te Gouda Steenkolenhandel BOGEN 117 e 118 GROVE KACHELKOLEN per H L O 80 HAARDKOLEN i jo GROOTE STUKKEN per 1000 KG ƒ 11SMEBNOOTJESKOLEN per H L O 85 J DE KOSTÊB Gouda November 1891 O