Goudsche Courant, maandag 9 november 1891

MAGAZIJN van PEISDVLES Juist een jaar geleden had Ohio Mac Kiuluy laten vallen Hg dankt zijn verkiezing uu aaa de dwaasheid der democraten dio vrije aanmvnting van zilver hadden eko eo als leus bij de verkiezing Wat editor bij deze verkiezing duidelgk is geblehm u ilat de president eu t a atiuHier Btaiw geeo stenn hdlbeti gekre ren voor hun oni delmoedlg en gewrlddadig optreden tegau Chili De geuint Égan lal nt w l wnrdcn teruggeroepen Nauwehjks was de uitslag der verkiezingen bekend of cle heer Blaine nam een verzoenende houding sag tegenover Chili U ij gj JU PETROLKUM OTEKKI GEIV van de Makelaars Cantzlftar k Sch ikwUk te Rotterdam De markt wat heden onveranderd Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari Maart4 veri t 7 M AprilMoi Junien Juli levering ƒ 7 19 Attgmtusererisg 7 IS Septaei keis Oetober XoiPNiberen Decemberlevering 7 26 BurgelUJ e Stand RGBOItSfi t Hw FitlW OrMiii ooden R d eraot eo J £ Tsa 6ft Kt tt viiUcBiiuL ouders H f sa Dtn a V W n Vleatw OVEKLEPKNi 6 Nov W H P M dt Kener 4 m 7 P Teinpdmsn 6 j M Nooidegrasl 24 j K C Astaa SI j P 8 Sjirait S4j llïoordrecht OVgOLSDENi A N vui der KUü 4 tk J MStraolit t HBonSfri Cornelia tlfn H K a A 8lolir pi nor oi dera G Beijsn CM on M ü HacsMooi Middflwanrd wed C ioowmao Advertentiën DSEDIET TEIIESKra te Amsterdam Opg eriebt 36 MAART 1863 Correspondent ts GOUDA de Heer J J A NONTIJiN Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelacredleten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip Tan proTisie Neemt gelden d depo8ito en belast zichmet incasseeHngen zoovel voor leden alsniet leden De rente Toor deposito bedraagt op baden met 3 dagen opTwiging 2 1 maand 2 4 o Namens het Agentschap Oraveahagt J F MOEINS Ag ent het onoverirslTeii LAGEUBIER en het gnnstig bekende S X O CTT van J M V b SCHALK Co W Ate f w Agtaki d O AM SMweg Gouda ONTVANftEN een ruime Collectie Pendules Régulateurs HUCTEIV KLOKKE enz Diveise Horloges Waltham Antoho Frères Mzeren en Nilsfcelen DAMES HORLOGES O O XJ X5 VAN LINGEN S Sport en SeereD Artikelen zijn Hheste voordeeligste en doelmatigste voor en in H gebruik M R DE VRIES GOUDA Wed A QÜAi T bericht dat de St Nicolaas Etalage van af heden gereed is ODovertroffep KWALITEIT A lom verkrygbaar in bussen van 160 0 85 en 0 46 CACAO GROOTES XtiJ S OpGütare Verkooping te GOUDA ten orerstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 17 en WOENSDAG 18 NOVEMBER 1891 des morgens te 10 uren aan het Magazgn Tan den Heer J A H tas di PAVOORDT aan den Kleiweg Wyk E No 50 yan den geheelen voorraad NIEUWE UEÜEELEN bestaande in eene groote sorteering bekleede Bieten en Matten Mahoniehouten en andere Stoeen Tête s a Tête Canapes Fantarie Stoelen Salon Schuif en Huishoudtafel Penant en Speeltafels Consoles Etagères Waschtafels uif Kleer en Spiegelkasten Tan de nieuwste modellen Mahonie en Notenhouten Bufifetten Heeren en Dames Schrgfbureaui Spiegels Schildergen en GraTuren in Iflsten Karpi3tten Engelsche Kinderwagens enï Te zien Particulier op Zaterdag 14 NoTember a s jan U tot 4 uren en Publiek op Maandag 16 NoTember a s van des morgens 9 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notans 0 TVA GEM de Nieuwste WI TERSTOFFE a HOOGE BOOM NB WINTERJASSEN net afgewerkt T n af f 20 6AAT ZIEN de prgzon in de étalage bU J F Herman Zn Tlendew Wollen GeHtilrf on frMr n Wollen Gestikte en Molton 1 Groote Witte Wollen Dekens van af 2 50 Firma Wed BOSMAN TIENDEWEG GOUDA BXTRA mJNE KWALITXIT Smirna Vijgen TAFELAMANDELEN Pruimendanten P SAUEBBIËR WOLLEI Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen RUIME SORTEERING IN ZEER STERKE KWALITEITEN Schenk Zn Gouda Snelpersdruk Tan A Beinkman b Zoos maandug 9 November f891 snoer zijn bg do door de tegenwoordige meerderheid te volgen riohling onvorschillig of er voor haro toekomst eene ongunstige dan wel eene gunstige positie van te verwachten is alleen naar recht en rechtvaardigheid heeft zij to strelen En ook uit dit oogpunt is uadm toireJins vau het kiesrecht dadnii j endilo van alte nomlzakelijk hervormingen Zn is reeds door de liboralo pnrtij beloofd aan de stembus van Maart 1888 indien haar door de voorloopige noodregeling van den minister Heemskerk door alle liberalen als gebrekkig erkend de meerderheid geschonken zou worden Haar ontging die meerderheid echter omdat zg het vertrouwen in den lande verloren had en is het nu geen eeresohuld welke zg verplicht is in te lossen nu haar nog éénmaat hot vertrouwen geschonken wordt niet omdat d lich dit sedert 1883 zou hebben waardig gemaakt maar alleen omdat ook de reohterzgde in gebreke is gebleven om do beloofde hervormingen tot stand Ja brengen f De kwgting dier schuld Igdt ook diirom geen uitstel omdat anders de zekerheid verloren gaat dat de iberalon bun woord gestand zullen kunnen duen fVaot men vleie zich niet dat de adhaesio der verschillende deelen waaruit de liberale partg is samengesteld tó 5 sterk is dat ook nog na verloop van twee a drie jaren haar sameskaeg all rirtehil rai gwoelen onr den omvang der kieareobtuitbreidigg zou kunneB overwinnen BINNENLAND GOUDA 7 November 1891 Het fuillissemont van Hi schfeM Wolff to Borlyn varoorieiiakt euii onuitspri keluk soliavduJ Niot 3 inillioüii manr sleohis 300 000 Mark nctiira moeten er tegenover bet passief van 7 millioen staau Wel ia waar i ia r boreadien in dnn boedel noginschulden ten bedrage van omstreekr S j millioen en ten laate van da Brma Joaef Leipzigsr met welke Wolff zijne wisaelraiterü en zgne beleeningen der deposito s ploegde maar het moet nog blqkec hoeveel daarvan t realiteeren zal zgn De zaak wekt zooveel te meer sensatie omdat da eerste kringen der hoofdstad door dit faiilisaement getroffen worden De eODsarvatieve bladen betoogen naar aanloidiag daarTM in lange hoofdartikelen dat toch het publiek en de hooge adel vooraan zich onthoude van het verderfelgke bsursspol De thans zioh in hechtenis bevindende Commercwwath Wolff leendo op het laatst zelfs nog van dan portier zgner club 9000 Mfrk Bulteolantlscli uverziefet Op de bgeenkomst vaa de radicale Kagterieden te Pargs waren 21 affeevaardigdes vsrtebeaen Pa discussie had een voor de aanlsggers niet zeer bevredigend verloop Het wa vooral Dreyfus dia aantoonde dat alvorens een afzonderiijke groep te JWrmon hal zaaC me ia tmohtea met da Bbgemng ot orereoistemmivg te komen es omtrent enkele urgente punten van praottsche horvorming in overleg te treden Er wer l dan ook niet definitiefs he loten maar een qjotie aangenomon om opnieuw bgoen te roepen do collega s die gewoonlijk met hen stemmen ten einde tot overeenstemming te geraken tussohen alle afgevaardigden die geneigd zijn politieke en sociale horvormingen tot stand te brengen Zoo was aan de bgeenkomst aUes bonome wat aan de Begeering vijandig kan sehgnea of wat tot afscheiding zou moeten leiden Misschien zegeviert dus het gezond verstand en wordt de dreigende scheuring voorkomen Ritter Ton Sehmerling de lader der Oostenrgksohe constitutie heeft op 88 jarigen leeftgil zijn ontslag als president van don Hoogen Raad gevraagd Zgn naam alleen is een stuk Oosienrgksohe geschiedenis teeds in 1829 trad hjj in de magistratuur van zgn land en in 1848 zetelde hg in het üuitsohe parlement te ïrankfort Hg was door en door centralist met de Duitsehera als bestuurden van den staat Zgne grondwet en de krachtens hare bepalingen sa mengesteldo Kgksraad gingen geheel van deze grond gedachte uit zolfs zoo dat ook de Hongaren hunne afgevaardigden oaar Weenon zonden zonden Op den tegenstand van deze laatsten en van de Czeohen leed zgne politiek schipbreuk en in 1876 moest hg zijn ontslag nemen waarop hg mot het hoogste rechterlijk ambt beloond werd Sehmerling behoorde tot hen die aan Oostenrijk do eerste plaats in Duilschland wilden geven on daarom onophoudelgk op da reorganisatie van den Duitsohen Bond aandrongen Zgne politieke rol was dan ook uitgespeeld toon Oostenrijk in 1866 voor Pruisoua wapenen moest zwichten en de staatkundige banden mot den Duitschen Bond verbroken werden De verkiezing in de Vereenigde Staten beeft geeu groote verandering gebracht in den toestand Alleen wordt het nog een weinig waaraohgnlgkor dat de oandidaat der democraten tot president zal gekozen worden al de tegenwoordig president die door de Republikeinsche partg verkozen was moet aftreden Voer Europa zou deie verandering een geluk zgn De staat van New York beeft 36 stemmen uit te breagau voor den pretident Welnu New Tork werd gewonnen door dedemooraten Viest dete verloren Ohio waar Mac Kinley do voorvechter der republikeinen met een kleins meerderhaid tot goiivwneiir va ozea werd Ohio biotigt stoaiOtt UÏt In het November nummur van de Vragen iet lijdt levert mr J k van Oilso eene besohouwing getiteld In ne eleno waiirin h j do toestand bespreekt waarin ons politiek leven zich thans bevindt en meer bgzonder de onzekerheid ten aanzien van de kiearechthervormlng Wien de goden verderven willen sohry ft h j o a dien slaan zg eerst met blindheid I Uit geldt ook van de liberale partg in de Kamer Ter wgl tg weet althans kon weten indien zg in den afgeloopen zouter de oogen goed opec heelt gehad dat het gaat om hare toekomst dat d noordelgko provinoiën Groningen en Friesland en waarsohijnlgk ook een deel van Drente voor de laatste mul het D t hmr li8 r9 tfd h bhwi ua BMt aordaa maar ii werkelijkheid horvormingageïind is dat deze provinoién haar voorgoe l den rug zullen tookeoren indien het opnieuw bij beloften blgfc en de onreohtvsardigKeden in wetgeving en staatsbestuur bestendigd worden en tarwgl zg dit weet wil zij eerst hare krachten gaan afmatten aan hervormingen omtrent welker urgentie naar de eigen woorden vau don hoor Eóell de pnrtijgenooten het onderling niet eeos zgn wil zg eerst trachten vrachten te oogsten van welker inzameling de heer van der Kaay znlf erkennen moet dat hg te lang liil van deze Kamer is om zich mg daaromtrent groote illusien te maken om daarna als do eerste gver en het besef der noodiakeiyUieid van eendracht en tamenwerking Tertaqwd z jn als door den parlementairen strijd gevoelighedea gewekt n niet slechts de zakelgke maar ook de persoonigke oppositie aau kracht en invloed heeft gewonnen over te gaan tol de behandeling eener diep ingrijpende kiesreohthervorming welke oor menigen afgevaardigde gelgk staat met het delven van zgn eigen graf t Is dunk mjj alsof ik uit de Elyseesche velden de stem van Klaas de Jong weer hoor daar komt toch niets van l Ka men den heer van dn Kaay hoort zeggen als oud lid der Kamer maak ik mg geen grooto illoaiën maar ik weet ook dat als het der regeering ernst is en de meerderheid die Laar steunt wil medewerken er in korten tyd heel wat kap gedaan worden dan mag men toch vragen of het den oud hoogleeraar Vissering dan misschien aan ernst ontbroken heeft ot wol toen de meerderheid niet heeft willen medewerken P ZQne rentobelasting leed niettemin schipbraak gelgk later de klatse belastiag van den minister Grobbée en vroeger alle andere pogingen om te voldoen aan den toen gelgk nu gevoelden dringenden elsch der rechtvaardigheid Dat het den minister Pierson gelukken zal dien eisoh te bevredigen wie leit het niet weuaoken maar staan de kanten thans zooveel gunstiger f Voor eene nieuwe directe belasting valt er op den steun der reohterzgde weinig te keneq da eensgezindheid der linkengdo moet haat den weg naar het StaaUhlad banen en wordt die eensgezindheid b v niet alleen reeds bedreigd doo Kt progressief karakter der belasting waarvan de heer Pierson alt sohryver en hoogleeraar zich afkeerig toonde maar hetwelk voor zeer vele leden der linkerzijde de voorwaarde is waaronder allefn zg hunne stem aan eene nieuwe directe belasting zullen geveu f Cos ttitt ket tHtUo dv g nost l t richt i M Ui