Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1891

ft I1 i rrj r rifp iv 0 1 i 4 W i sr 1801 NO 4679 Dinsdag 10 IVovember Echte SZ3 3 S £ Naaimachines PRACHTIG ST NICOUAS CADEAU GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken leer dan 10 miillocnen in gebniik Meer dan 300 Diploma s der eerste De l§tl VGER MlitTISIClIAPPItl te IK W YORHl grootste Naaimaohinefabriek der wereld heeft te GOUDA slechts één depot Tn T HTTÏtT EN WEL 4 DÜBBELK BUURT 4 Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Tot directeur van het te Woerden bestaande strijkorchest is beaoemd de beer J H B Spsuidanmni van Gouds Door den directeur generaal der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen is eone eervolle vermelding toegekend aan den brugwachter D Zuiddam en den wegwerker dd brugwachtersknecht F L de Jong geplaatst aan de Gonwebrug die bg het ontdekken van brand in den operatrein Amsterdam Den Haag in den nacht van 6 op 7 October jl aan den opvokenden blokpost het atopsein gaven waardoor die trein tot stilstand gebracht werd Ter vervanging van ds L Doedes pred te Kapelle au dea IJsel die wegens Sljarigen leeftijd voor eene herbenoeming bedankt had heeft het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland tot president mt iet Buitêci XI ï Gelooft gg dat mg dit zou kunnen geruststellen vroeg de bankier met nadruk Als zulkeen kerel tot het uilerste gedreven wordt ontziethij niemand en niets Gij moet met hem deelen wanneer gij u voor zgn haat wilt beveiligen Als ik met hem deelen moet dan kan ik mgn eisch niet verminderen antwoordde Kaller daarom strookt het met uw belang dat wjj de zaak samenafdoen Wanneer gij do papieren terug ontvangt dan ia het u immers onverschillig van wien gg zeontvangt Niemand kan het u dan nog lastig makon en zelfs als Bob naar uw tegenpartij wildegaan om het geheim te verraden dan zal dit noghem noch den ander iets baton Niemand zal gclooven dat gg zulk een verduistering ZwggI riep Eomberg opgewonden Ik wilzulke woorden niet hooren I Hoeveel eischt eü De helft En gelooft ge werkelijk dat ik zoo maar 0 000 gulden uit het raam zou werpen TTexgrellilct © TXT IT 3ST B 3iT VAN 33D ©t dï © TTSizi an d ©r © firancia s eLl vor©3=LS TJt © B©st©llingr©ii t © a o©rL Prijscourant franco op aanyraag VERKOOP BIJ ELKE HOEVEELHEID The Continental Bodega Company Rrma T CB EBAS Gouda Goedkoop Solied Elegant s ta Gangbaarste Ifck modellen jgs a Bü5sT BÜ01 r BOHIIXXB A tl m K F do Ali l di Ual l lM Dl J7 HÏBZOa Or itt P Oioottol iJtffflOJf g TSft = S FBAMKMK WAONHB V BTBPHAH J iMlJ t p doi iurl 7t V p ta puil t lilHCOUr B r docij Terkrügbaar te Oooda bij den Heer C A B BANTZIIVGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bg MET EDLICH Vemnd Gescbaft Leipzlg Plagwltz NIEUWE GEDROOGDE PRVNELLEIS ABRIKOZEN 338 Staats IiOterij De Trekking begint x I AANDAG 16 NOVEMBER a s Loten n gedeelten van Loten zgn te bekomen bg de Collectrice Wed A C C03I TN Gouwe C 9 b de Vüohmarki kannen direct geplaatst worden aan de ZuidhoU Stoom Waschinriclitiiig Loosdainacbe fVeg 303 en 305 DEN HAAG Loon f7 0 per week Verzending eiken ZATERDAG Een nar Hiüme Bijverdiensten Eeoe der oadite en prima THEEFIRMA S vrai Toor de verkoop van hare zware geurige en fraai verpakte Theeën SOLIDE nmmm tegen hooge proritie en gemakkelgke conditien Brieren franco letter M a d Boekb M J CODVEE te Delft Wettig gedepooeeni BIJ DIE HOEST gebrnik BBOPuitde BLIKKEy TBOMHandelimerk MUL van N KATEa Co Groningen Elk stokje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar SOO Gulden betalen wjj aan hem die by gebruik van Goldmann s Keiser Tandwater ooit weder Tandpjjii krjjf t S GOLDMANN Co Dresden 50 Cents de fliicon Torkrijgbaar bjj den Prog J C ZELDENlllJK SiwlperKimk ia A BurxkjlS fe KoOM Ooada De nitgave dezer Coarant gesohieüt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonmera VIJF CENTEN benoemd ds C César Sogers predikant te Leiden en tot vice president dr G J vau dor Flier predikant te s Gravenhage BINNENLAND Op de aanstaande electrisohe tentoonstelling te St Petersburg zal een belangwekkende nieuwigheid een electrisohe sprekende klolï door Edison vervaardigd ter bezichtiging gesteld worden De klok is voorzien van een phouograaf die met manschelijke stem ieder uur halfuur en kwartier verkondigt Éen oijferplaat is er niet in de plaats hiervan is een gelaat dat mechanisch den mond opent om den tijd aan te geven De klok dient tegelijk tot wekker Door een bQzonder mechanisme kan men de klok zoo stellen dat op een bepaald uur in den nacht met luide stem meermalen geroepen wordt Hst is tijd om op te staan Ook oteidag kan de klok vennaningen geven als bgvoorbeeld Ga an het w rk De schouwburg begint spoedig on GOUDA 9 November 1881 Naar wij vernemen i hedenmiddag door de Centrale Anti Eerolutionaire Kie ereenij ing in hot hoofddÏBlrict Gouda tol oandidaat gesteld Prof P ïabins lid V d Gemeenteraad van Amsterdam In de gisteren gehouden vergadering van het Ned Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht fdeeling Gouda is tot candidaat voor het lidmoatBofaap der Tweede Kamer van de Staten Geaental gesteld de heer A H Gerhard hoofd einer openbare school te Amsteniam De heer H H Barger predikant te Vlaardingen heeft voor het beroep bü de Ned Herv Gemeente alhier bedankt Voor den kantonrechter Magistrale in het Oosten vn Loaden slond deser daged en zeventigjarig man tetvcht beschuldigd zgne vrouw te hebben mishandeld De reden die tot deze naishandelicg aanleiding gaf bestond slechts hierin dat de man in zijn slaap werd gestoord door zgn jongsten 6 imaanden jongen lieveling Beklaagde dis voor de tweede maal was gehawd kwam het vaderschap toe over 36 zegge zes on dertig kinderen Dertien daarvan schonk hem eijoe eerste gade terwijl hg met de 23 overigen door zijne tweede wederhelft werd verblijd Van het eerete huwelyk zijn nog tien van het tweede nog twintig in leven Omtrent de tentoonstelling te Chicago leest men in de daar verschijnende Nederlander omtrent de inzending van Van Houten Die Weeaper firma is van plan een 100 000 doll te besteden aan den opbouw van eene oacao paleis FEVILLETOIM Als n hel zoo wilt noemen Ja ik noem het zool Dan zijn alle verdere praatjes overbodig zeidede dokter kalm ik zal het dan met den anderzien eens te worden Eeods stond h j aan de deur de bankier was in een vreeselgken staat van opwinding Liet hij den vagebond gaan dan was alles verloren daar viel niets hieer aan te twijfelen en toch kwam zijn trots er tegen op met dien schavuit nog langer te onderhandelen maar de angst overwon den trots Blgf riep hg Hoor mgn laatste woord Ikwil je 10000 guldon op de volgende voorwaardenbetalen Ten eerste geef je mg de papieren nethel kistje Het kistje is vernietigd Dan de papieren alleen en ten tweede verlaatje onverwijld de stad nadat ge het geld ontvangenhebt Dat je buitendien met niemand over den inhoud der papieren spreken moogl behoef ik er als slolvoorwaarde niet bg te voegen Tienduizend P herhaalde de vagebond dat is heel weinig Ik geef geen cent meer l Ga mot je zolvente rade en als je mgn voorstel wilt aannemen brengmij dan de papieren ik zal je dan terstond hotgeld betalen Wilt go het niet dan kunt go mgnentwoge je bedreigingen ten mlvoer brengen ik benop alles voorbereid mijn maatregelen zgn geuomün je zult daar met aan twgfelen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versobjjnt m het Jackson Park Het zal door en door nationaal worden oprgzende in den Hollandschen bouwstnl van de 16de eenw Daarin zal o a en school worden geopend waarm Holland che meisjes onderwijs zullen geven in he bereid van cacao puddings soepen enz Als gevoelde geheel Amerika dat zij als de Nieuwe Wereld verplicht u haar ondje te laten kijken wit zg wel vermag zoo gaat or door al de Staten en Staatjes van ons werelddeel een machtig streven om te Chicago uit te munten Dit geldt vooral van onzen zuiderbuur Meiioo Een der Staten van dien Bondsstaat Jalisko oniZ scheidt zich inzonderheid door geestkracht en gver in dezen Men wil dien geheelen Staat hier in het klein reproduoeeren Zijn koffie tabak riist cacao zgn geneeskrachtige planten zijn kostelgke houtsoorten ign schatten mineralen als goud zilver koper kwikzilver enz zgn onovertroffen marmer steenen zullen sprekende getuigen zijn van don rijkdom van dezen staat Men zal er aardewerk uit Guadaljara en d beroemde vilten sombreros hoedenl kannen aanschouwen Jalisco zendt een 13tal Bood baidra hier meesters m do kunst nn aardewerken en porseleinen voorwerpen te vervaardigen Begonnen met Nederland eindigen we met Sunnsme zeg kan het belerf Welnu de Koloniale Raad van dez sehromelük Een reuaachlig album op hot prachtigst gebonden in rgk vergulden omslag zal de namen der inzenders on der bezoekers van de Fair behelzen Dit album op zich zelf moet eon exhibitie zijn van Amerikaaasche inbind en versieringskunst De dokter twijfelde er inderdaad niet aan dat de bankier al een weg had gevonden om het dreigend gevaar het hoofd te bieden en naar aaalaidine daar ran bleef hem Kaller wellicht niets beter ta doen dan het voorstel aan Ie nemen Maar zoo in eens kon hg daar toch niet toe besluiten hij dacht nog altijd een grootere som ta kunnen afpersen en buitendien moest hg zich noir van de papieren meester maken en zijn handlanger onschadelgk trachten te maken Zult gg dan oen aanklacht tegen Bob indienen vroog hg Neon antwoordde Homberg Maar het zou do kortste weg zijn om hem onschadelgk te maken Ik wil den haat van dien kerel niet opwekken ik betaal hem die mg de papieren brengt het overige gaat mij niet aan Maar laat nu ook den spion buiten ispel Je sohgnt gegronde redenen te hebben om hémte vreezen Dut niet maar gij benadeelt daardoor u zelf de tusschenkomst van dien miin is voor beide partijen een beletsel en do previsie die ge hem bet ilen moet kunt ge mij geien Zoodrn ik de papi rea heb kom ik bg u Het geld al klaar liggen zeide de bankierMaar vertrouw er met op dat ik een hoogJreneisch zal inwilligen ik betaal geen cent meer Of u een ander meer boloolt kan ik niet wetbn t