Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1891

tot nog toe een beletsel was zich thans bg de Liberale Unie zullen aansluiten en daardoor medewerken tot bereiking van het doel onzer Vereeniging Het voorstel werd bij acclamatie en zonder discussie goedgekeurd D voorzitter tot verdere behandeling der ageuda in comité geueraal willende overgaan vroeg de heer Spruyt vooraf hot woord om iu het openbaar zijn leedwezen te betuigen over het ontbreken op de agenda van de houding der liberale partij tegenover hot militaire vraagstuk De liberale partij heeft zich unaneem voor persoonlijken dienstplicht verklaard ook de Liberale Unie Wat deze minister bij de indiening zijner noodwet aanhaalt komt spreker geen steekhoudend argument voor hg bekent het dat de minister in zijue wet tien persooulijken dienstplicht niet opneemt Van belang acht hij do redeueering niet dat zulks geschiedt om noodelooze discussien te voorkomen Het onderwerp is hier niet op de agenda gekomen en daarvoor zal het bestuur zijne oede redenen hebben Do afgevaardigdeu hadden een desbetreffend voorstel kunuen doen maar zij worden slechts eeuige dagen vóór de algemeene vergadering gekozen zoodat onderling overleg vooraf onmogelijk is Toch hoopt spreker dat de door liem uitgesproken gevoelens weerklank inden bij de geheele liberale en dat het bestuur dienovereenkomstig alsnog een voorstel zal willen doen De voorzitter zegt dat het bestuur zal overwegen of het te zijner tijd de vergadering met het oog op het door den heer Spruyt bedoelde onderwerp zal bijeenroepen De opmerking van don heer Spruyt 13 juial dat hot moeilijk is altijd 10 afgevaardigden tijdig tot indienen van een voorstel bijeen te krijgen liet bestuur zul dus overivegen of de statuten in dieu zin wijziging moeten ondergaan De heer Fabius kapitein der artillerie zou het betreuren indien men uit de woorden van den heer Spruyt zou opmaken dat hier afkeuring over hel beleid des minitters werd uitgesproken Laat ons vertrouwen stellen in den minister die wel niet met ronde woorden maar dau toch verklaard heeft dat hg den persoonlijken dienstplicht zal trachten in te voeren en veeleer sympathie betuigen aan den man die van zojvele moeilijkheden omringd is De voorzitter betuigde dat bij do liberale partij geen wantrouwen jegens den minister aanwezig is Hierna ging de vergadering in comité over Blijkens bet verslag van den secretaris telt de Unie 61 aangesloten vereenigingen met 6166 leden en 1025 beschermers en buitengewone leden Tot nieuwe bestuursleden zijn gekozen do heereu Goeman Borgesius met 32 Visser met 31 fiiuk met 40 en Tydeman met 36 stemmen De preutschhoid der Eugelsche dames is bekend Het instructiebook van het eerste regiment dragonders der garde van de Koningin vnn Engeland bevat echter belaas niets omtrent hetgeen in de tegenwoor ligheid van Engelsche dames mag worden gezegd Toen dit regiment aan de Koningin werd voorgestelil merkten de dames een onderofficier op die een echte Hunnengestalte had en eene van hoar vroeg hem of hij zich in den laatsten tijd had laten wegen Zeker was het antwoord En hoeveel weegt gij vroeg do Koningin Mot militaire nauwkeurigheid antwoordde de onderoflicier 241 pond in t hemd Shocking I riepen de dames ontzet en den onderofficier werden geeno verdere vragen meer godaan Mama Fransje je zegt dat je je sommen altijd zoo goed maakt maar dit rapport vau je is heelemaal niet goed weet je dat wel Fransje Maar mama dat rapport heb ik ook niet gemaakt Dat is van mijnheer Bii ealaiulscl Overzicbt De Duitsche regeering heeft een waarschuwing aan de Elzassers gegeven Dezer dagen werd een fabrikant uit den Elzas met name Dreyer als rijksambtenaar door de Duitsche regeering ontslagen omdat hg had deelgenomen aan zoogen revanobefoesten bij Bussang Bg die gelegenheid waren nl door Franschen toespraken gehouden die van alles behalve van vriendschap roor Duitschland getuigden Dat de Duitsche regeering tegenover Dreyer zoo krachtig is opgetreden ia niet zooder beteekenis In Duitschland wordt dit beschouwd als een bewijs dat ook in dit opzicht aan de Manteuflel politiek vaarwel gezegd is Deze politiek was het tymbool v n vergevensgezindheid Wijlen bisschop üupont uit Metz werd indertijd een hooge onderscheiding toegekend Openlgk verklaarde de bisschop dat deze orde hem was opgedrongen en dat hg te van de hand zou hebben gewezen als men hem vooraf geraadpleegd had Deze opmerking nam Van Manteuffel hem niet kwa J Te Genua iqn Tsnohaidene personen gearresteerd wegens bedriegery met valsebe diamanten Zij braohteu die naar de bank van leeuing of vorkoohien tij aan juweliers en particulieren voor zoover men kan nagaan tot een bedrag van 8000 liro I e zoogenaamde juweelon zeer kunstig nagemaakt zgn van bergkristal uil de steengroeven van Carrara vervaardigd en hier in ons land bewerkt Men vermoedt met een wydvertakte bende te doen te bobben die waarschgnlgk ook in vele andere steden bare oplichteri jen beefi gepleegd Het Btrlintr Tageilatt schrijft Er dreigt oen werkelijke nood door het gebrek aan aardappelen Oe oogst is slechter uitgevallen dan het goede weder iu September deed verwachten De opbrengst ia op verscheidene plaatsen zoo gering dat vele kleine landbouwers volstrekt geen aardappelen verkoopen De prjjs wonit voortdurend hooger Wij gaan een kwaaden tijd tegemoet De aardappelen zijn wegens de hooge pnjzeu voor velen niet te bekomen Daarbij komen zeer veel diefstallen van aardappelen voor zelfs uit de huizen en schuren der eigenaars De dieven die doorgaans in groote troepen met hondekarron komen deinzen daarbg voor gecue gewelddadigheden terug Onlangs kwam bet te Boszow voor datJ men een hond aanhitste op den bestolen eigenaar en een boer te Staalen die met een geladen geweer de aardappeldieven poogde te verjagen moest wyken voor de overmacht der bende en hen ongehinderd hun gang laten gaan £ r zgn verscheidene zoölogische postzegels met afbeeldingen van dieren die niet maar heraldieke fignren zijn Canada kwam het eerst 1851 op bet denkbeeld op zijne postzegels den bever af te beelden welks huid een belangrijk handelsartikel is voor Canada Wesl Auatralie gaf in ISBl voor bet eerst postzegels waarop de in dat deel van Australië algemeen verspreide zwarte zwaan was voorgesteld NewFoundland maakte in 1866 postzegels met den voor dat eiland zoo belangrijken kabeljauw den zeehond of den kop van een Newfoundlaadscban hond er op In dat jaar saf Peru postzegels uit met de lama er op Guatemala maakte in 1879 postzegels met een Vogel den Pbaromacrus resplendens Tasmaniê gaf in 1883 postzegels met het vogelbekdier en Nieuw Zuid Wallis maakte in 1888 bij gelegenheid van bet eeuwfeest dier kolonie drie soorten van postzegels met dieren van 2 pence met den ranu N Hollandschen struisvogeh van 8 pence met den liervogel en van 1 shilling met den kangoeroe Üp eenigszins komische wijze worden de nieuwste modes nit Nizza door een Üuitsche correspondente besebreven Zeer weinig Duitsche vrouwen of meisjes zegt tg zullen vragen staat het mg goed of hoe past het bij mijn kleeren bij mijn socialen toestand maar allen zullen vragen Wat is hel nieuwste En als het te Parijs of te Londen gelanceerd ia wordt het gedragen omdat de mode bet zoo eischt Hoe belachelijk soms bet scheppingsverhaal van zulk een hoofddeksel is men neemt het ernstig op en verstandige hoofden dragen het Bekend is het hoe Sarah Bernhardt een grooten vilten sombrero op den grond in elkaar trapte ofmdat bij haar niet goed stond toeo daar zij uit moest het verkreukelde maar wat baat je een belofte als hg de middelen niet bezit nm haar gestand te doen En die middelen zal hij niet ontrangen dat zeg ik je bij voorbaat De vagebond knikte als wilde hij zeggen dat hij over alles rgpelijk zou nadenken toen verliet hij het kabinet den bankier met ign gedachten alleen latende XXI Het rgtuig van graaf Von Hohenbaoaen stond voor het huis van baron Von Bnchenau In bet kabinet van dezen zat n de beide beeren in een druk geaprek Ik beken u openhartig dat uw aanzoek mgniet verrast daar ik het met tamelijke zekerheidverwacht beb zeiile de baron En ik geloof datAlma er op voorbereid tal zgn Dat geloof ik niet onvoorwaardelijk antwoordde de graaf op Inchtigen toon Alma heeft mg jnist inde laatste dagen ontweken waar zg kon zonder hetdoel te moeten verradeu Juist dit is voor mij een duidelgk bewijs datze uw aanzoek verwacht heeft Dat ze u tracht teontwijken is niets anders dan schroom Wanneergij u daarvan wilt overtuigen dan breng ik u naarhaar boudoir Baton ik wensch dat u haar voorbereidt erkonden bezwaren opkomen ding opzette bewonderd werd en den obapeau ohiffouné geschapen had Tegenwoordig schept Jeanne Ray nieuwe modes en daar zij te Nizza vertoeft zal men van daar de volgende merkwaardigheden de wereld zien o orstroomen Een dichtgedrukte beerengibus van vorenlicht men den bol even op om er oene touffe veerentusscben te steken Van achteren speldt men ertwee lange linten aan die los om de kin geslingerdworden Naam Modeste Halfhooge jongenshoed zooals die een 30 jaar geleden mode wnreu links eon groene of gelefluweelen roset en veerongarnituur in dezelfde kleuren samen vgf stuks Naam groom Deze wordt gemaakt als een kanon Menneemt een gat en legt er drie gitten hoepeitjes om waaraan van achteren de bewuste narresledenpaardeupliiimbos bevestigd wordt Alleen voor Nizia tegebruiken naam grec Een reusachtig bord met een hoogte als een vijffranosstuk iu het midden dat heet de bol en dient om zes ezelsooren van fluweel aan te kunnen vnstaaaien Naam Valentine Naam choux men neemt een halven meter fluweellint voert het met gekleurd satgn draaitbet ineen als een kool en zet het op Uit het midden ryzon ann ijzerdraadjes een twaalftal gekleurde pompons Ieder van deze hoeden is door Jeanne Kay en dag op de prumenaile gedragen de modellen kosten in den winkel 150 a 2U0 francs en over een paar weken zal bet blijken welk model het meest gekocht is en de mode aangeeft Hoe de Ëngulscben aan hun vaderland gehecht zgn blijkt uit een artikel van den beer Christie Murray over Australië in de Contemporary Review verschenen Toen ik te Plymouth aan boord ging vertelt de heer Murray en men bet anker lichtte was dit bedekt mot een dikke laag modder klei van Devonshire na een paar dagen was deze in de ton hard geworden en ik kroeg half als een senlimenteele grap half in ernst lust om wal van den Engetschen grond mee te nemen en te bewaren Ik nam zoowat een kubieken duim ervan deed bet in een doosje en besloot dat stuk Kogelschen bodem overal op reis mee te nemen Eeoiga maanden later was ik de gast van een kolonist in AostralU Ik zei hem al schertsend dat ik een stuk van Pud Engeland had meegebracht Dit werkte ontzettend op hem vol aandoening verzocht hij mij bet hem to laten zien Ik ging het uit raijn koffer op icfaommeleo en vertoonde hem mijn reliqnie Hij ameekte mg met tooreel gevoel het hem te geven dat al bad ik er nog meer waarde aangehecht dan ik deed ik bet hem niet had kunnen weigeren Gij keert naar het land terug zeide hg ik nooit Zestien jaar geleden ben ik van huis gegaan en dat kleioe stukje van Oud Engeland beeft meer waard voor mij dan de Kohi noor Toen ik later die streek weer doorkwam vernam ik dat hij 60 mgleo te paard bad afgelegd om een pluche juweelkialje voor de kostbare reliquie te gaan koopen Naar aanleiding ran het ook door ons overgenomen artikel uit de HuUerouti bevat bet UtrechUck Dagblad den volgenden brief Ik zou niet weten welke Kapitein Von Gronau Vreest gij hem nog altgd schertste de baron Ik wil toegeven dat Gronau de hoop gekoesterdheeft de hand ran Alma t knnnen reroreren maartoen hg inzag dat deze hoop zich niet kon verwelenlgken beeft bij afstand van baar gedaan Meent gij dit met zekerheid te kunnen beweren P Ja beste vrieod I Gronau heeft zgn beteoekon gestaakt vroeger wM hg dagelgks onW gast nukomt hg in het geheel niet meer is dit niet eenafdoend bewgs Wees dus niet bezorgd in dierichting hebt gg niet te vroezen Hot is hem ookbekend dat deze rerbintenia de laatste wensch ran uw rader was dat moest hem roldoende wezen ran zgn plan af te zien Maar waarom zouden wg ODs niet aanstonds zekerheid rerschaffen roegde de baron er bij Wanneer gg op dit oogenblik nietden moed hebt da beslissing aan Alma over telaten dan zal ik roor u bet jawoord gaan balen ik verzoek u mg roor een oogenblik te rerontscbuldigen Alvorens Von Hohenhansen een antwoord kon geren bad de baron zich reeds verwijderd met do hem eigen vastberadenheid wilde bij onverwijld de zaak in orde brengen Hij trad met Oen vroolgk gelaat in Alma s kamer Graaf Hohenhausen heeft je de eer bewezen je band te vragen kindlief zeide hij en ofschoonik nem reeds zekerheid beb gegeven wenscht hg Met ingenomenheid zoo lees ik in het nommr van Zondag 1 No baalt de huiivroitw aan seg artikel in het Journal de medicine waarin het beroep van apotheker aan de vrouwen wordt aanbevolen Uil hetgeen de ohryver in het Journal de mildi cine zegt en dat geheel ontleend is aan Fransche toestanden worden gevolgtrekkingen gemaakt en Bcboone vooruitzichten geopend die vrees ik ten slotte niet veel meer dan luohtkasleelen zullen blgkea geweest te zijn De bewering dat een vrouw voor apotheker liyimder geschikt zou zgn verraadt totale onbekendheid met de zware eisoben iu aan de pharmacie tegenwoordig worden geateld on is even als het gszegdo dat er nielê is wat haar daarvan behoeft terug te houden eene meening van schrijver of sobrijfaler die geheel afhangt van persooulgke opvatting Ik voor mg ben van meening dat meu bil een vak zooals dat van apotheker waarin men bekend wordt met verschillende ziektevormeu belast wordt met onderzoekingen van allerlei stoffen die bij aandoeningen van de longen van de nieren enz worden afgescheiden soms verplicht wordt weken lang Igkendeclen te onderzoeken vaak in vergevoN denden staat van ontbinding zoo maar niet zonder meer kan zeggen dat daarin nu volstrekt nieU m wat de vrouw behoeft terug te houden Dat zij er zich niet door laat afschrikken pleit even als bg de vrouwelijke geneeskundige voor hiür geestkracht en zelfstandigheid en daarom acht ik het volkomen rechtvaardig dat voor de vrouw de weg om apotheker te worden evengoed is opeogssteld als voor den man De schrgver of schrgfster verkeert echter zeer üi dwaling wanneer hg of zg in do meening verkeert dat voortzetting der pbarmaceutische studiën van de apolbekersbedienden leiden kan tot apotheker Ongetwijfeld kan di apotbekersbedieode apotheker worden even Is de gymnasiast de hoogere burger of ieder ander die aan de eisoben van toelating tot een der examens welke tot do bevoegdheid van apotheker leiden beeft voldaan De apotbekersbediends wordt echter door zgn bevoegdheid van geen enkel examen dat de apotheker moet afleggen vrggesteld en staat in dat opzicht met lederen niet apothekenbediende volkomen gelijk Et n aantal punten komen verder ia bet artikel voor die in een vakblad uitvoerig zouden moettB warden behandeld oin beboorigk tot bun recht t komen Van de ruimte ia aw blad mag ik zooveel niet verlangen ook is die uiteenzetting niet het hoofddoel ran mgn schrijven Ik wenscble op te komen tegen de slot aliaea waarin ik las dal een vrouw apotheker wordende een eervol en in den regel voordeelig middel vai bestaan zal vinden Deze laatste zin deed mg aan het hoofd van dit artikel plaatsen Eene ernstige waarschuwing Wal is de feitelijke toestand Aan de universiteit alhier zgn op het oogeublik ruim tachtig studenten in do pharmacie en hoewel hot aanUl aan de andere drie universiteiten wellicht uiel zoo groot is liedraagt het toch ruim tweehonderd aan de vier Nederlandsche universiteiten te zemen Het gemiddelde ran den studietijd op rijf jaren stellende zullen er in de eerste jaren jaarlijks een enkele die de studie laat rardh er afrekenende ongeveer 40 studenten de bevoegdheid van apotheker rerwerreu deze ook van je eigen lippen te ontvangen Het gezicht van het meisje waa doodbleek geworden ontsteltenis toom en angst spiegelden in bare oogen af Natuurlgk zult gg dit rereerend aanzoek aannemen rervolgde hg en het zou mg zeer verheugen wanneer ge hem dit zeggen wilde Moet ik het aannemen rroeg Alma berend Wat een rraag I Ben je er niet genoog oproorbereid f Ja Unica heeft dikwglt op de mogelijkheid gezinspeeld maar Kind wat deert je riep de baron ontsteld Ge zegt dit alles op zulk een rreemdsoortigen toon doet je dit aanzoek geen rreugde Moet het nietje streeleu gravin Von Hohenhausen te worden Bnkunt ge met eenigen grond iets tegen den graafinbrengen Ik wil niet hopen dat kapitein VonGronau tusscben u en den graaf staat mgn verstandig kind moet reeds lang hebben ingezien Papa u wenscht deze verbintenis u hebt uw toeslemming reeds gegeven wat blijft mij nu nog over Als Koenraad mij gevraagd bad of ik zijn echtgenoote worden alle genietingen en schaduwzgden des levens met hem deelen wilde dan zou ik zijn vraag met vreugde beantwoord hebben en misschien vond ik dan nu ook den moed voor mgnliefde op te treden en aan eiken storm het hoofd Isbieden ITordt vervolgd Nu bndraagt het aantal apotheken in ons land op hel oogenblik nog geen 600 op 31 Deo 1890 B99 de sterfte op V rekende komen er jaarlijks 20 vacaturen Al nemen wij nu iian dut de sterfte want y worden de apolhekors in Nederland nooit het aantal vacatures iets grooler doet woideu en vun het 40tal een enkele naar Inilié gaat of iets anders wordt zoo zal ieder die den toestarjtl onbevooroordeeld gadeslaat moeten toegeven dat dotoekomst zoo bijzonder rooskleurig niet is De gelegenheid om zich op kleine plaatsen to vestigen wordt dank zij onze in dit opzicht zeer onvolledi u geneeskuntlige wetten ti n ba e der guueeskundigeii onmogelgk gemaakt en meermalen wordt de apotheker door eenzijdige toepassing dier wetten vnii kleiueru zeer welvarondo plaatsen weggedrongen Wenscbelljk schijnt het mij dat de stroom van pharmaeenten vermindert Wil oen meisje zich aan die studie wijden wil zij beproeven daar waar het hoofd der Apotheek gestorven is diens plants in te nemen in mededinging met manuelgke buvuegdeu unn wie te recht of te onrecht vaak de voorkeur zalgegeven worden dit pleit voor hnar ze lelijken moeden voor haur ondernemingsgeest en de werkelijkbekwamen zullen slagen Miiar hot te doen voorkomen alsof de studie dor pharmacie gemakkelijk bet vak zondor bezwaren en vooral dut do toekomstzoo voordeelig zou zijn duortejjeu past mijnerzijds naar het mg dunkt eene ernstige waarschuwing H WEFEItó BETTINK hoogleeraar iu do Pharm Zaterdag werd te Amsterdam de gewone jaarlijksohe algemeene vergadering gehouden van de Liberale Unie Voorzitter was mr E E van Kaalte die de vergadering opeiido met een kort woord vun dank aan de aftredende bestuursleden De heer Tak van Poortvliet wiens optreden als minister ook in dit opzicht met de verwachtingen en het hopen der liberale partij vóór de verkiezingen strookte en van wien te hopen is dat hij roet het vast aaneeugosloteii Kabinet groote dingen zal tot stand brongen beeft den korten tijd van zijn bestuurdersschap de Unie aan ziob verplicht Ook aan de andere bestuursleden de heereu Michiels van Kessenicb Dijokmeeeter en ürucker werd korlelgk hulde gebracht voor hunne bemoeiingen Aan de orde werd gesteld het voorstel tot wgziÈing van art 12 der statuten Het bestuur stel nl voor art 12 der statuten te lezen als volgt Tot be tr iding der noodzakelijke uitgaven wordt door iedere kieavereeniging jaarlgks een bedrag van tien cenT voor ieder liarer loden bijgedragen Tot maatstaf wordt genomen bot aantal loden der kiesvereeiiiging op den Isten Februari van ieder jaar Voor iedere kiesvereeniging echter wier ledental grooter is dan 500 bedraagt de jaarlgksche bijdrage in eens af vijftig gulden De loelichting luidde Reeds meermalen werd door het denkbeeld in over 61 genomen om door eene belangrijke verlaging der algemeene contributie de toetreding tot hot lidmaatschap der Liberale Unie mogelgk te maken voor die vele kiesvereimigen wier middeleu niet toelieten do tot nu toe gevorderde bijdrage in die der Vereeniging te storten Het behoeft geen betoog dat waar na de jongste uitbreiding van het kiesrecht de meeste kiesvereenigingeu bare eigene contributie hadden verlaagd het velen barer zwaar moest vallen daarvan een bedrag van 2B cent voor ieder barer leden ten behoeve van de kna der Liberale Unie af te zonderen Aan den anderen kant kan de Unie die bgdragen van 25 cent per lid niet ontberen zoolang hare gewone uitgaven hoofdzakelgk daaruit moesten worden bestreden Het bestuur achtte zich daarboven niet verantwoord tot verlaging over te gaaa bij de waarsobgulijkbeid dat de toetreding van kiesvereenigingjn met beperkte middelen in tijden van verkiezingen de uitgaven aanmerkelgk zoude doen stijgen In den laatsten tgd is echter in den toestand oene gunstige verandering gekomen De herhaalde opwokkingen van de zgde van het bestuur in de algemeene vergaderingen gedaan gesteund door de krachtige pogingen der commissie roor dat doel benoemd hebben tengevolge gehad dat de gewone inkomsten der Liberale Unie thans ruimer vloeien tengevolge van de toeneming van het aantal buitentengowone leden Onder die omstandigheden meent het bestuur dat de lang overwogen contributieverlaging zonder bezwaar roor het evenwicht der financiën van do Unie kan plaats hebben en heeft het de eer aan de algemeene vergadering bovenstoand voorstel tot wgziging der statuten ie doen 1 6 aanneming zal naar hot bestuur vertrouwt tengevolge hebben dat de meeste liberale kiesvereenigingeu voor wie het bedrag der contributie lijk want Manteuffel had tot stelsel de staatkundige tegenstanders bevriend te maken door hem mot eerbewijzen en welwillendheid te overladen Het geval te Bussang bewijst hoe ook Dreyer op dio goed moedigheid lertrouwde Dreyers ontslag en do verbanning van den fabrikant Gres die ook op bet feest was toouen dat thans een andere koers wordt gestevend Ue ontbinding van bel congres in Brazilië eii de instelling van hel dictatorschap zijn voor velen even onverwachts uit de lucht komen vallen als de omwenteling dio vóór twee jsren Pedro I van den troon wierp en Brazilië tot eene republiek maakte Over de aanleiding tel de jongste verandering leest men vele van meer of minder scherpzinnigheid getuigende beschouwingen welke echter hierin overeenstemmen dat zij niet berusten op bekendheid met het gebeurde maar op gissingen of op gevolgtrekkingen uit hetgeen men weet of vermoedt dat vooraf is gogaan De lelegraaflijiien zijn in handen van de regeering deze laat niets door wat niet met hare inzichten strookt en van hetgeen langs indirecten weg wordt medegedeeld is men niet in staat de vertrouwbaorheid te beoordeelon Hetgeen hier volgt zijn telegrammen die over NewYork Europa bereikt hebben Aan de Times wordt uit Valparaiso gOEcind dat volgeus depêches uit Hio Grande de marine Maarschalk Fonseca heeft gedwongen hel dictaiorachap te aanvaarden en de Kamers te ontbinden naar het heet wegens schending der constitutie De cavalerie patrouilleert door de straten Groote sensatie wekte het voorval in de provincie Rio Grande waar l onseca s staatsgreep als inleiding tot het herstel van het Keizerrijk wordt opgevat Volgens de inlicbtingeu van den corresp ndent bevestigen de tegenwoordige gebeurtenissen dat de omwenteling geen volksbeweging is geweest maar het werk van eenige demagogen Noord Brazilie is ongetwijfeld imperialistisch gebleven ook de meerderheid in Zuid Bruz lie terwijl een groot deel van MiddenBrazilie voor het Keizerrijk is de republikeinscbe hoofdstad uitgezonderd Om het thans dreigend uiteenvallen van het Egk te voorkomen wordt voorgesteld den kleinzoon van den Keizer tot Slaatspresident te benoemen bijgestaan d or drie regenten uit de burgerij Aan de Herald wordt uil Kio Janeiro gemeld dat het geheele garnizoen onder de wapenen is en dat in de straten verscheideoe gevechten plaats hadden waarbij eenige personen gedood werden en vele gevangen zijn genomen In de provincie Allegro werden meetings gehouden waarop hot volk verklaarde een dictatorschap van den President niet te willen erkennen In Kio Grande roepen de Republikeinen te wapen uit vrees dat Fonseoa het Keizerrijk wil herstellen Oe marine verklaarde zich roor het dictatorschap aldus besluit ook deze correspondent Iu het feit dat de marine Fonseca steunt wat van verschillende zgden wordt gemeld mag wol een bewijs worden gezien van het imperialisch karakter dezer beweging Immers de marine verzette zich tegen de revolutie en toonde meermalen haar trouw aan den Keizer Fonseoa zelf was indertgd een vertrouwde van Dom Pedro die thans rustig te Versailles bij zgn boeken zit Intnsschen ziet t er nog niet naar uit dat Dom Pedro zal worden uitgenoodigd weder op hot ontredderd Staatsschip het commando te aanvaarden Nu voor zijn genoegen zal die zachtmoedige grgsaard zeker niet naar Brazilië terugkeeren Dom Pedro toonde steeds zich gelukkiger te gevoelen in zgn studeerkamer dan iu de troonzaal Een telegram van Zaterdag meldt De nieuwe verkiezingen voor bet Congres zullen onrerwgld worden uitgeschreven Het nieuwe Congres zal met behoud van do Staatsregeling van de BondsKepu bliek de Grondwet herzien De Kegeertng besloot elke manifestatie ten gunste van het Keizerrgk te verbieden en een commissie te benoemen die allen die ziob vgandig jegens de republiek toonen zal verbannen Een te Parg s ontvangen telegram beweert dat Fonseca de dictatuur heeft neergelegd of tal neerleggen ten gunste van den admiraal Saldanha da Gama Deze een der bekwaamste en populairste vlootvoogden is de neef van Nogeira da Gama den zaakgelastigde van Dom Peilro Dit bericht van monarchale zgdo is echter door niets bevestigd Een later te Londen ontvangen telegram verzekert dat alles rustig is Do Presidenfsrerkieziug in Chili in plaats van den verongelukten dictator Balmaceda is geëindigd zooals verwacht werd met de benoeming van Montt Deze kreeg bg de eerste stemming 82 stemmen Eecabarren 63 en Barros Lucco 9 waarna Montt met algemeene stemmon benoemd werd In de opofferingen die dus door verscbillenda politieke partgen werden gebracht ziet men een waarborg voor