Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1891

1891 Woensdag 11 fovember N 46 0 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlto kan gesohieden tot elti nur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 10 November 1891 Prof Fabius heeft de oandidatuor voor het lidmaattchap dei Tweede Kamer niet aangenomen het herstel van den vrede en de vr beid in Chili Hot staande leger is van 40000 man op nog geen 6000 man teruggebracht tofwyl de regeling der financiën goed vorderen moet Te Santiago echter werd zooals reeds per telegram werd gemeld een samenzwering logen de nieuwe Segeering ontdekt 45 personen namen daaraan deol terwijl voor de uitvocing der plannen ongeveer 2 millioen dollars waa toegezegd Ér werd door het lot bepaald wie der samenzweerders den generaal Canta zou vermoorden het lot wees daartoe kolonel Gardarillas aan Een hunner verried echter het gebeele plan waarop verschillende inhechtenisnemingen volgden PETROLRUM i OTEEttïNGEÏM van do Makelaars CantzU t Schalkwijk te Kotterdani De markt was hoden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari Maart levering ƒ 7 26 AprilMei Junien Juli levering ƒ 7 10 Novemberen Decemberlevering 7 35 ADVER TENTIÈN Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid onze geliefde Vader en Bebnwdvader de Heer JOHANNIS JACOBÜS SNEL ond Bargemeester van Moordrecht in den onderdom van 80 jaren A Chs snel J P IMMERZEEL SsBL J IMMERZEEL M SNEL tan WllEINBK MoordreclU Kralingen j 6 November 1891 Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebmik van Dr CbaDtomelaous Oogeowater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen üogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebraiksaanwgzing 60 cents verkrggbaar bg Wed Bognuui Cooda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorborg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel STEÊWliOLEN Voortdurend in LOSSING de LADING Grove Rulir EACHELEOLEN waaruit wg tot 80 Cent per H L contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd Echte ANTHBACIT en MACHINEKOLEN steeds in voorraad JAN PRINCE Cle Kantoor TDBFMABKT H 101 Gouda 9 November 1891 Blauwe Hlasdruiven 50 Cent per pond XMBSIE KWALITEIT J GERRITSEN Geea beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHE K en Zn Markt Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpÜD af tot de voorafgaande keuteekenen Van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen t jd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eeavoudigsten weg namelyk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaau heoft die na houderde proefnemingen thans over de gehcele wereld verbreid 8 en terwgl zy in wetenschappelyke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeno weldaad blykt te zqn voor de aan zenuwkwalen Igdende meusohboid Deze geneeswyze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Boman Weissinann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktyk Door wassclung van üet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid oniniddelluk aan het zenuwgestel medegedeeld Met Am geuoeswijze werden workelyk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje ÜV£R ZENÜWLIJDEJV en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tyd reeds de 21e druk versohei en ia Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanscbappelyke verhandehngen uit a medische bladen die aan deze geneeswyze gewijd zyn loomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatóte geneeskundigen onder welke P Ueoière med dr profeSSOr aan da polykliuiek te FarUs rae Rougemont 10 Stemgreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Saaltfitsrath ür Cohn te Stettin Urossmaon med dr arrond arts te Jöhlingea Dr P Forestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Geheimrath Or Schering kasteel Outenfels Had iüms Oarses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zeuuwluders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Coifu Dr Busbaob arrond arts te Zirkuitz Ober siabsarzt Jeoal med dr te Weenem Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiéne et de Santé in Frankryk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zeuuwachtigheid lijden waarvan de kentookenen zyn chronlsobe hoofdpIjn migraluo schele hooftlpUn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en Onbehagelyke toestand verder ulle zieken die door eroerte gutrotlen werdeu en nog lijden san de gevolgen daarvan iooals verlammingen Onvermogen tot spreken aware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatsehike zwakte verzwakking van geheugen enz eo zy die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door du bekende middelen als onthondiugs en koudwsterkuur wryveu electriseeren ttoomlooi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben eu ten slotte zy die vreOB gOVOelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens vorschynselen als zlCh aanhoudend angstig voelen verdooviug in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en liet slapen van handen en voeten o al deze dne categorieu van zenuwlijders als ook aan jonge meii jes lijdende aan bleekzucht en krachteloosbeid ook aan gezonde zelft aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelyke reactie wUlun voorkomen woidt dringend aangeraden ziata het koven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvnge kOfltOlOOS en franco verzonden wordt door LEUAIUK Oo jipothekaN t Parijs rue de l Kcbiquier SO Alleen gerechtigd tot verbrei ding der geneeswyze va iiOMAN WEISSMANIN Oud Offioier van geieadheid eere lid der Italiaansche Saoiteito ordo van het Witte Kruis en verder te Auuterdwil door fl CLEBA t Co Heilieeweg 42 KoUerdam t K van StA TEni KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 t treebt LOHKY A POKTON Oudegracht by de Osardbrug F 1 0 Op de jongste hygienisch medveinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche g neeswgze door de medische jnr nut de Zilveren Medaille bekroond De Zwilsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Md Tt 10 Jam MT FrofMMTn wtmeiUm naU MMOhMm m mt k t VabUakt f y ak Mwb T lfl ala g 4ko9p aaaMomttm Oeneea en HBisMlddeL rmir K Vbrehow B ij rriLBr V OleU MOnohOT tt Reelam tif tv T Mnsf baam mdm Herti M fé m T KorezynsU Knka Brandt KUMMnburg bU Storingen In de Ë T Fp rlelif Je t ▼ Seanzoni wonkurg C Wltt Oo Mirii g i Zdekaner t i tw SoedentUt Luttbl FoFiter Onderbulks organen IChM4 rafenk MB MOoM ml HIzw lMw k Plll n denApothek r Blak r Bnudt rda vm Un luMs Mac t tfnrwm san luu Ha m lijn U fwkleua bgnli fl ét k rp arktad Zaï tia BUtawatar Di n k MaqMla m B Om Eich by d n asBkoop tt be ehennen a trm ii nasenubte pnpantaa mra ia apolhakeii lUaOi uar it Unn eehte Kwita n ke Pillen van lea Apotheker Blehard Brandt Pa per doo met cebmlk MDwljzlng 70 Cam ta Uttr aauwkeurlic er op dat hal blerbowaD afifedrukte door de wet bPMhermde haDitfl merk of etiket ho wltt kml ap ket roode veld en de handteekenlnx Rehd Brandt zich op leder dooxjcberlode a Hoofddepst V K van Hasten Uolir e Botterdam Doet SALP sBA pi TiNCTUüR Zeer ITette Gesteendrukte geeft d natnorlijke klenr terng Ba ail l af PrUa f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATScnJ B C HÜINCKF flz te Gouda droogt spoedig op en wMcht niet HiAMEttflllTJBS worden GELEVERD door A BRINRMAM en Zn Snelpersdruk an A Brinkman k Zoon Go da De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ki met oitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 BINNENLAND Mzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Morgenavond ten 8 ure heeft in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene vergadering plaats van de IQMvereeniging Burgerplicht alhier tot het stellen ran een candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Op de candidaten lgst komen de volgende personen voor 1 J M NOOTHOVEN van GOOR te Gouda door de heeren H W G Koning H G Hoef hamer en H Groenendaal i Mr P J G VAN DIGGELEN te ZwoUf door de heeren Th O G Valette D G van Vreumingen en W Begeer 8 J N BASTEBT te Maarsaen door de heem P W iUm ihBiMq nKMW maker en C van Toen 4 H VA DM BHEGGEN te Waddiniveen door de heeren J Breebaart Lz A van Veen en H Enno van Gelder Terwijl in het district verder zyn gesteld door de Liberale Kiesveraeniging te Waddiaxveen Pu VAN DIB BBEGGËK te Waddingaveen J M NOOTHOVEN van GOOE te Gouda A KOSTER Mzu te Boskoop Door de Liberale Kieavereeniging te Boskoop Piof W KOSTER te Hilversum Door de Kieavereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lek Mr J A VAN GILSE te Rotterdam FEVILLETOIM Uit het Duitêch XXL 80 Maar Koenraad heeft gezwegen en dus moet ik mij onderworpen aan hetgeen u over mij besloten hebt Maar ik beken u openhartig dat graaf Hobenhausen alleen op mijn hand niet op miju hart aanspraak kan maken en ik voeg er de bekentenis by dat ik niet gelooven kan aan de zyde van dien man gelukkig te worden De baron was naar het venster gegaan hy liet zijn blik gaan over het landschap waarover de winter een wit kleed had gespreid Eu waarom kunt ge dit niet gelooven F vroeg hij Omdat graaf Hohonhausen mijn vertrouwenniet hoeft kunneu winnen Hij zal het winnen wanneer ge hem meer van nabij leert kennen De hemel geve het maar ik geloof het niet De oude heer schudde het hoofd zijn opgeruimde stemming was vergald Hohenhausen is een man van eer zeide hij ih VAN DKS HOOG te Ketmpen C VAN HATTUM te Slïedrecht KOSTER Mzn te Boskoop De luit kolonel M de Sitter van het lereg inf te Leeuwarden wordt ocergephutst bij het 4e reg inf en belast met het bevel over bet Se bat te Gouda Onder leiding van den heer I T Berlqn werd gisterenavond in het Vereenigingagebouw de gewone halfjaariyksohe vergaderinj gehouden door de pottebakkersvereeuiging Steun in ziekte Nadat de Voorzitter de vergadering net eene korte toespraak had geopend en de notulea door den Secretaris deo heer denC A Schouten waren gehijsen en goedgekeurd bracht de Penningmeester de heer F P Hoogen boom zyn financieel verslag ait eu bleek daaruit dat na aftrek van alle uitgekeerde ziekegelden en andere onkosten een batig saldo wat van ƒ 2S 55 Nadat de Voorzitter den Seeretaria en Penningmeester had dank gezegd voor hanae welwillende j nadwreikhsg tot hst éigm é m H u g e n uitkonsten werd de ver adering gesbten Na eene zeer korte ougesleldheid onaCsed gisteren nacht te Gorinchem onverwachta de beer ar H J Dyokmeeater lid der Tweede Kamer veer het hoofdkiesdistrict Tiel Zaterdag had de overledene deelgeuomau aan de vergadering der Liberale Vum wier penningmeester hy was De heer Dyakmeester was een zeer verdienstelyk lid der Kamer Zijne uitgebreide en degelyke konnis van practische onderwerpen werd door zijne medeleden hoo gewsa eerd Ds zyne J H Maronier te Botterdam herdacht gisteren veertigjarige evangeliebediening by de Be en zoover ik hem ken moet ik hem ook als edelmoedig beschouwen Maakt by op u niet den indruk van eentooneelspeler Alma hoe kom je op dat denkbeeld f vroegdo baron verbaasd Het komt mij zoo vaak voor Ik heb vaak my zelf de vraag gesteld of graaf Hohenhausen onszyn ware gelaat of een masker vertoonde Maar daartoe heeft hy nooit aanleiding gegeven Direct ni t maar in zyn gedrag en zyn gebeele optreden is toch veel wat mij bevreemdt Ik kan dit niet nader aanduiden ik kan er geen directe aanklacht van maken daar my hiervoor de bewijzen ontbreken Unica kan zich soms ook niet verkeren wat met haar broeder gaande is Lief kind I Hohenhausen heeft aan gene zydevan den Oceaan een onstuimig leven geleid zeidede baron op geruitstellonilen toon het kan dus geen verwondering baren als wij vele zijnor handelingen vreemd vladen Maar den edelman verloochent hy toch niet en de weinige slechte manieren diehy zich heeft aangewend zal hij ook mettertydweder afleggen Dat is het niet papa Dat niet Dan begrgp ik niet Ik zou baast willen zegsen dat een stem inmijn binnenste mij voor hem waarschuwt Maar aan zulke stemmen zal mijn lieveling ADVERT BNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt monatrantsohe Broederschap waarby hy van 1861 tot ISM te Zevenhuizen vervolgens tot 1869 te Leiden daarna tot 1881 te Utrecht als predikant werkzaam is geweest waarna hy in laatstgenoemd jaar predikant werd bfj de Bemonstrantache gemeente te Botterdam Hy ondervond talryke bewyten van belangstelling Aanstaanden Zondag hoopt hy in de godedisMtoefening dien dag openlijk te berdeoksB Het incompleet aan kader hy de korpsen infinteriè en by hot reg gren en jagers bestaat thans nog uit 287 korporaals daarentegen zyu er 188 sergeantentitulair tarwyl 307 korporaals geschikt tot bevordering tot sergeant of fourier wegens gebrek aan vacatures niet kunnen worden aangesteld Vrydag jl werd te Groningen een koopman wonende aan bet Damsterdiep de dupe van een brutalen dief Op klaarlichten dag werd van den Bchoorsteenmautel in zyn kantoor dat een oogenblik onbeheerd was gelaten eene bronzen pendule met barometer antrrMMML Korten tQd nadat hy de diefstal had ontdekt gaf by hiervan kennis aan de gemeentepolitia die nog denielfden dag het gestolen voorwerp in de bank ran leening waar het reeds was beleend terugvond Het onderzoek werd nu voortgezet en wel metsucces want reeds spoedig daarna werd de dader zekere J B vorblyf houdende in een woonschipjete Vierverlatan gearresteerd Vermelding verdientnog dat de politie met deze arrestatie eene goedevangst deed want by een verder onderzoek bleek dat de dief roeds 18 jaren voor verschillende misdryren in de gevangenis had doorgebracht Procesverbaal werd natuurlyk ook nu wederom tegen hsM opgemaakt Zondag ochtend vroeg is naar het kerkhof Xorf immers geen gewicht hechten I En waarom zonden zij van allen grond ontbloot zyn vroeg Alma de oogon op haren vader gevestisni die nu langzaam heen en weer ging Omdat deze stem die u voor den graaf waarschuwt slechts uit toorn over versmade liefde voortspruit antwoordde de baron bedaard Jy hebt zelvebekend dat gij het aanzoek van Gronau erwachtte j deze verwachting is teleurgesteld nu maakt despyt daarover je onrechivaardig tegen den graaf Maar ik kan onzen gaat niet langer alleen latenAlma Wilt ge mij vergazellen Alma drukte de lippen op elkander In deze stemming is het mij onniogolyk zeide zy I Maar mag ik hem uw jawoord brengend j Uw wil is voor my een bevel papa I Spreek niet zoo Alma Het is voor ons allen immers geweuscht Voor ons allen viel Alma hem met een zware zucht in de rede Ik heb u nu alles gezegd doe nu zooals u goedilunkt j Ontroerd sloot de baron het meisje iu zijne armen Ik zeg je nogmaals dat je toorn tezen Gronauje onrechtvaardig maakt antwoordde hij leer dengraaf kennen dan zult ge hem ook beminnen Waa neer mag hij komen om je antwoord te hooren Heden met 1 Dus morgen Hy omhelsde zijn dochter nogmaals en ging toen y