Goudsche Courant, woensdag 11 november 1891

tUtd aan den Amstel het lijk Tan mevrouw AmaliaCarré Saloaanska oTergebracbt Zaterdag avondnim 8 unr was het aan het station ran de Staats poor Weesperpoort van Hannover aangekomen enin groote stilte geschiedde i ndag ochtend de teraardebestelling alléén in tegenwoordigheid van denheer Maximiliaan Carré als vertegoniroordiger vande familie Carré eu van zeer enkele vrienden onderwelke de rechtsgeleerde raadsman van den heer O Carré mr W K van der Breggen De laaute hield toen de kist die met vele fraaie kransen versierdwas in de groeve was nedergelaten eene rede envoegde aan de vele kransen eene toe Hbl Men schrijn uit s Hertogenbosch De voormalige hoofdagent van politie Van Liesbout aan wien door den commissaris van politie tevens raarktmeestar het beheer der opgehaalde marktgelden pleegde te worden toevertrouwd alvorens zij bg den gemeente ontvanger worden gestort is Zaterdagavond te Eindhoven waar hij thans woont gearresteerd en naar de gevangenis te s Hertogenbosch overgebracht Zaterdag en Zondagavond zijn tamelijk rustig voorbijgegaan Voor het geval Maandag of volgende dagen de orde wordt gestoord zal waarschijnlgk de cavalerie handelend optreden Naar de Haa ache Ct verneemt zal de nieuwe postwet den 1 Dec nog niet in werking tredxn Zeer vermoedelijk zal de datum der invoering 15 Januari worden Loopt eebter alles mee dan zal de invoering op 15 Dec geschieden Men schrijft uit den Haag aan de Anuterdammer Uit nadere informatiën is mij gebleken dat van 1888 tot voorjaar 1891 niets gedaan is om de mo bilisatievo rschriften te verbeteren Zelfs tot op dien tijd waren de reglementen zóó verward dat mobilisatie volgens het oade stelsel onmogelijk zou zijn geweest In l Tooijaar lau 1891 heeft de generale staf getracht den minister Bergansius uit leggen welke zaken in die voorschriften verbeteril moesten worden doch niet met gunstig gevolg De Minister erkende zelf in de materie niet thuis te zijn bad nooit van mobilisatie aaogelegenheden studie gemaakt doch achtte het toch zqn plicht eenige wijzigingen in de bestaande voorschriften te brengen welke echter zoo weinig doeltreffend waren dat zij de bestaande verwarring nog vergrootten Daarop is de generale staf zelf aan het werk gegaan en heeft die verschillende verbeteringen in de reglementen voorgesteld die aan de goedkenring van minister Seyffardt zqn onderworpen geworden en door deze zijn goedgekeurd Zij worden nu gedrukt Aangaande de pensiooeering van den heer v Teylingen kan ik u bet volgende melden Bekend is dat er een groot verschil van gevoelen bestaat over de inrichting van de stelling Amsterdam het gevoelen van den heer den Beer e a stond tegenover dat van deu minister Bergansius en nu heeft de heer Soyffard in persoon die zaak willen onderzoeken Hierbij kwam hij in aanraking met den opvolger van den generaal Den Beer als commandant van die stelling den beer Van Teylingen en toen moet hem gebleken zijn dat de commandant die reeds zes maanden die functie vervulde teven jaar kolonel der genie en Troeger kapitein in die stelling gewaest was in het geheel niet op de hoogte van de stelling was zoodat hij er zelfs den weg niet in kende Bij een snel heen Buiten in den corridor bleef hq staan om adem te halen hg wilde den last aOwhudden die hem loodzwaar drukte doch het gelukte hem niet Kn toch moest hij den graaf een vroolgk gelaat toonen om hem niet te verraden dat Alma bezwaar gemaakt had Hohenhausen was verdiept in de beschouwing van een schilderij toen de baron binnentrad hij keerde zich snel om met een vragenden blik Alma kan n tot haar apljt op dit oogenblikniet ontvangen zeide de baron iq voelt zich nietbgzonder wel maar zg hoopt morgen op de eer vanuw bezoek En de zekerheid die o mij zondt brengen vroeg de graaf eenigszins somber Twijfelt gij er nog altijd aan dat ik ze ttbreng Mag ik dus hopen Neen vriend we zijn al over de onzekerheid heen Alma heeft aangenomen maar ge hadt in zooverre gelijk dat uw aanzoek eenigszins onverwacht kwam Heeft ze dus geen bezwaren geopperd De baron moest zioh onwillekeurig de woordenvan Alma herinneren toen hij Hohenhausen s blikmet een zoo vreemdsoortige uitdrukking op zichgevestigd zag hij meende in dien blik iets loerendste bespeuren Neen antwoordde hij echter ift wist dan later bezoek moet de minisier zich zelfs niet door den commandant hebben laten vergezelleu De heer V Teylingen tracht nu zijn pensioen te krijgen op grond van gezondheidsredenen Het maakt ondertusschen een goeden indruk dat de Minister op de plaats zelf de hoofdofficieren opzoekt om een oordeel over hun geschiktheid te verkrijgen Ware dat vroeger maar het geval geweest V Teylingen zou zeker nooit commandant in de stelling Amsterdam geworden zgn Het Dag Bestuur der Friesclie Maatschappij van Landbouw heeft aan de eigenaars van maden en hooilanden en boerenplaatsen iu Friesland een schrijven gericht waarin bet wijst op den slechten toestand waarin veel dier landerijen verkeeren en aantoont dat deze gemakkelijk verbeterd kon worden zoo men slechts behoorlijk greppels en alooten graaft en onderhoudt Last van het boezemwater te hebben zooals dezen zomer behoeft voor vele plaatsen niet te gebeuren zegt het Dag Bestuur Door de zoo hoog noodige verbeteringen aan te brengen zal niet alleen de landeigenaar maar zullen ook de arbeiders gebaat zijn Dringend worden de eigenaren verzocht in dien zin te handelen Het Dag Bestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw heeft een circulaire gericht aan zuster maatschappijen vereenigingnn en enkele personen die belaughelibenden iiijn bij den handel iu landbouwproducten op Eia eland Ia die circulaire vraagt het Bestuur medowurking om oen officieel consulent in Engeland aan te stellen Deze zou volgens het Bestuur zoowel aan den hauilel in zuivelproducten als aan dieu in landbouwvoortbrengseleii belangrijke diensten kunnen bewijzen vooral ook in het tegengaan van knoeiarijen die den naam onzer producten schade veroorzaken Het Bestuur hoopt dat dit punt op de vergaderieg der Ned K v K te Londen die dit jaar in ons land zal worden gehouden besproken zal worden De circulaire gaat vergezeld van een rapport van den consulent vuor zuiveibereiding in Friesland met den inhoud van welk rapport het Hoofdbestuur zegt zich geheel te kuoneo vereeuigen 24 October stond voor hel kantongerecht te Delft terecht F j 6 beklaagd van als reiziger na het verlaten van den trein aan bet contrólebek te Delft geen spoorkaarlja te hebben kunneu vertoonen De kantonrechter te s Hage hr sliste onlangs dat de wijziging door bet kon besluit van 9 Juni 1891 StaaMlad no 100 gebracht iu art i van bet algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen vastgesteld bij kon besluit van 9 Januari 1876 StaaMlad no 87 gewijzigd 20 Mei 1887 Staatublad DO 87 verbindende kracht miste daar de koninklijke bevoegdheid tot regeling door die bepaling wordt overschreden en ontsloeg den beklaagde van alle rechtsvervolging te dier zake De kantonrechter van Delft wees 5 November een vonuis in tegenovergestelden zin en overwoog dat de genoemde wijziging geheel valt binnen de bevoegdheid tot regeling den Koning bij artikel 27 van de spoorwegwet opgedragen en dat artikel 64 van de spoorwagi et zoo het al geeo straf bedreigt tegen de personen die geen perronksartje hebben toch straf bedreigt tegen de reizigers die art 4 overtreden Voorti dat zoo de wijziging van 9 Juni ook werkelijk niet welke bezwaren zij zou kunnen opperen Dan verzoek ik u haar te zeggeu dat ilcmorgen de eer zal hebben antwoordde Hohenhsusen en dat bet mij innig leed doet niet heden reedshet genoegen te kunnen hebben En de bruidaaobal Laten wij daar niet over spreken Dat zeido ik tegen u ook toen ik voor mijnzoon om de hand van Unica aanzoek deed maargij wenschte de vaatatelling van de som en ik moetu dus verzoeken Nn zooals u wilt baron Alma zal een vermogen van vierhonderd duizend gulden medebrengen na mgn dood is zijmet haar broeder erfgenaam van mgn vermogen De heerlijkheid Bucheoau zal aan mijn zoon ten deelvallen Is daarmede nn obk deze qnaestie vereffend Pvroeg j graaf opgeruimd Oppervlakkig beschouwd ja nadere bepalingenbehoud lik mij nog voor Hohenhausen reikte lachend den ouden heer de hand Mij is dit alles te ceremonieel te plechtig zeide hij ik Iaat dit vraagstuk dat goed beschouwdalleen voor Alma belang kan hebben aan u over ik verzoek u nogmaals mijn allerliefste aanstaandeda hartelijkste groeten over te brengen £ n nu totweerziens waarde papa 1891 al geen verbindende kracht had dan toch genoemd art 4 zooals het na de wijziging van 20 Mei 1887 l Stcfatëilad No 87 luidde van krach blijft en de reiziger volgens dat ongewijzigde artikel strafbaar zoude zijn De beklaagde die bekende had de reis van s Hage naar Delft met den Hollandschon spoortrein te hebben medegemaakt werd mitsdien tot eene Doete veroordeeld In een Zaterdagavond te Amsterdam gehouden vergadering van het genootschap i Liefdadighoid naar vermogen is een voorstel vau het bestuur behandeld tot wijziging van de statuten Hoofddoel dezer verandering was wijziging van de werking van het genootschap door invoering vau het Veelbesproken KIberfelderstelsel Daartoe wordt de arbeid der vereeniging verdeeld over tlistrieteu waarvan het aantal en de omvang door het bestuur bepaald wordt Ieder district wordt bestuurd door oen commissie van meerderjarige leden welke op gezette tgden on met koTC tussohenpoozen vergadert ter beslissing over hulp en onderstand gevraagd door bewoners van het district Het bustuur heeft het recht den districts voorzitter gehoord besluiten eener distriotscommissie te vernietigen De commissie onderwerpt zioh daaraan zonder hooger bero p KIke commissie bestaat uit een voorzitter en een onbepaald aantal distriets bezoekers Het aantal dezer laatste wordt bepaald door het aantal te ondersteunen gezinnen in dier voege dat elk bezoeker niet mecr dan vijf gezinnen ter behandeling mag hebben Dn voorzitters wordeu door hot bestuur voor drie jaar benoemd behoudens ontslag in geval van plichtverzuim nalatigheid of benadeoling van de belangen der vereeniging Do bezoekers worden op voordracht von de commissie door het bestuur benoemd Vervallenverklaring heeft plaats in eene gecombineerde vergadering van het bestuur en den districts voorzitter Van de bezoekers treedt jaarlijks af Werkzaamheden van commissie voorzitters en bezoekers worden door het bestuur bij instructie geregeld en omschreven Na langdurige beraadslaging werd de nieuw regeling door de vergadering goedgekeurd Bij kon besluit zijn weder bepalingen gemaakt omtrent den verkorten eersten oefeningstijd voor de iugelijfden bij de militie te land der lichting van 1892 Deze bepalingen zijn volmaakt dezelfde ale reeds onder het bestuur van den vorigen minister van oorlog voor vorige lichtingen zijn vastgesteld Alleen is bepaald dat aan militleplichtigen dia vóór hunne inlijving door vrijwillige oefeningen in den wapenhandel reeds eene zekere mate van geoefendheid hebben verkregen voor zoover zy in do maand Mei worden ingelijfd en bij een onberaden korps worden ingedeeld dadelijk bij de inlijving eett verlof kan worden verleend tot 3 Juni 1892 en dat dit verlof als eerste oefeningstijd meerekent Als maatstaf van kennis geldt daarbij dat deze militieplichtigen bij hunne opkomst onder de wapenen op 3 Juni 1892 niet achterlijk zullen mogen zijn vergeleken bij d manschappen hunner lichting die tasschen 1 en 16 Mei te voren in werkelijken dienst zijn gesteld doch niet aan de vrijwillige oefeningen hebben deelgenomen De tijd voor eerste oefening wordt verminderd tot op 5 maanden voor de bij de infanterie of artillerie ingedeelde lotelingen die aan de vrijwillige oefeoin en de De baron vergezelde hem tot het rijtuig graat reed met en vroolgkeo glimlach weg De trotsche hoop der schoone bankiersdochter wa vernietigd Of Eurt Von Hohenbauaen danasn daoht In zijne vroolijke trekken wa daarvan nieta te bespeuren wat jdeerda hem ook de hoop van Flora In zijn kaateel aangekomen spoedde hij zich onverwijld naar het boudoir van ünioa om hasr den uitslag van zijn aanzoek te berichten Unica was zeer verheugd en de bezwaren dat Alma niet uit vrge beweging had toegestemd trachtte zij te ontzenuwen Alma moest op je aanzoek voorbereid zijn zeide zij en de uitingen tegen Flora die ge destijds niet billijkte bewezen immers duidelijk bateneiging tot jaloezie Dat het voorstel haar eenigszins vreemd voorkwam vind ik evenwel alleszinsbegrijpelijk De graaf schudde het hoofd en wierp een blik op de brieven die op de schrijftafel zij ier zuster lagen De brievenbesteller heeft zooeven deze brievengebracht vervolgde Unica een zal je bijzonder interesseeren bij komt uit Amerika De graaf nam den brief Terwijl hij las sloeg Unica hem onafgebroken gade Wordl vervotifd gen in den wapenhandel hebben deelgenomen en binnen drio maanden werkolgkeu dienst tot milicienkorporaal worc cn aangesteld indien zij binnen die 6 maanden blgkea geven bruikbare korporaals te zijn Indien zij echter na 6 weken in werkelijken dienst te zijn geweest blijk geven goou voldoende praotisobo en theoretische kennis of geschiktheid te bezitten om binnen den tijd van 3 maanden tot milicie i korporaol te worden opgeleid kunnen zij door den korpsoommandant van die opleiding worden uitgesloten Men meldt nan het Utr Daijblad uil Rotterdam Op 25 dezer komt de schouwburg in de Aertvan Nesstrant in openbare veiling Do sohuldeisohers der Schouwburgvereeniging laten hem verkoopen als het eenige middel om nog iets van liet geld dat zij er bij ingeschoten hebben te redden Het is een fraaie gpschiedenis I De duro exploitatie vnn deu schouwburg is oorzaak dat de Duitsohe Opera is te niet gegaan en dut ons Nederlundsch tooneelgezelschap slechte zaken maakt Het uitgaand publiek is van den beginne af ontstemd geworden door de duro prijzen do hooge bespreekgolden en dé brendschatting waarop hot gesteld werd voor bet bewaren van innntels en jasseu enz Voor het fonds der premie loten is niet behoorlijk gezorgd zooals do voorwaarden der leening voorschreven En het slot der geschiedenis is dat na zoo weinige jaren het fraaie gebouw onder den hamer moet komei latusschon is er nu althans kans dat t gebouw in betere handen kome en de pachtsommen kunnen worden verlaagd Altijd wanneer zich liefhebbers opdoen om het gebouw te koopon wat nog zoo heel zeker niet is Na het ongeval te Kuinerwold in 1888 waar een botsing van twee personentreinen plaats had dacht de beer A Zanstra uurwerkmaker te Heerenveon een toestel uit om dergelijke ongevallen te voorkomen De heer Zanstra vervaardigde oen spoorbaan in minillttiur waarop zijn uitvinding word toegepast Door tal van personen werd de uitvinding zeer belangrijk geacht De spoorweghestureu wcnsohten echter blijkbaar zijn uitvinding niet toe te passen In be fransche weekblad Le Journal des Transports van 22 October jl komt nu en verslag voor van een lezing door den heer Henri Schloesing in een vergadering te Marseile gehouden van een rem door h uitgevonden Üit de beschrijving blijkt intusschen dnt deze uitvinding Volkomen gelijk is aan die door den heer Zanstra in 1888 gedaan Zij bestaatnl ook uit een resorvekraan met befnoom op het buizenstelsel van den Westinghouse rera onder aan do locomotief en pallen tussclien de rails die bij onveiligen weg den hefboom raken daardoor do kraan openen en den rem doen werken Afdeelingsonderzook In een beschouwing naar aanleiding van do schriftelijke behandeling der Stiatsbegrooting wijst De Stand op het doellooze het weinig beteekenende van het afdealingsonderzoek Aan al dio i velen en sommigen en anderen en enkelen die in de verslagen der sectiéu schering en inslag vormen heeft men niets Van de groepeering Aec meeningen kan men niets merken Het zou nog Iets zijn als ge vgf verslagen van de vijf sectiéu kreegr en daarin met naam en toenaam het kort relaas van de onderscheiden adviezen kondt lezen Dan ware het tec minste interessant Dan zouden de leden ook beter opkomen zo zouden van hun adviezen meer werk maken En Kabinet on Natie kan bij nadering althans gisson waar het heenging Maar zoo als het nu toegaat is het volkomen begrijpelijk dat de leden der Kamer zelve aan deze sectievt rgaderingen niet zoo hooge beteelceuis toekennen vooral niet zoo ze in hun sectie een kleine minderheid vormen Wie toch kan bezieUl worden wie in zijn kracht komen als hg spreken moot in een vergadering waar geen enkel besluit valt waarvan men vooruit weet dat zijn gevoelen toch niet tot zijn recht komt en de vrees van in tegenspraak te komen met zgn geestverwanten in andere sectién het spreken nog belemmert En dat alles met geen ander doel dan om straks een schaduw van zijn advies terng te vinden ouder de zeer enkelen of sommigen die allerlei nevelachtige meeningen schijnen geuit te hebhen En nu kan men wel zeggen Wat hindert dit Blijf dan weg en spreek straks in publieke zitting maar de usantie verbiedt u dat Want weet wel datzelfde Voorloopige Verslag dat als inleiding op het debat zoo uiterst gebrekkigen dienst doet is een booze sta in den weg zoodra de voorzitter het publiek debat geopend heeft Dan toch eischt de usantie dat de opvoering kloppe op de voorafgaande repetitie en wordt alleen wat in de schriftelijke gedachtenwisseling aan de orde kwam geacht ook aan de orde te zijn bij de publieke discussie Dan is Verslag en Memorie van Antwoord uw répertoire waarin gezien kunt welke aria s ge spelen raoogt en welke niet En begaat go de stoutigheid om door die lastige omtuiniug hoen te breken dan hoort ge al spoed g het verwijt dut het niet aangaat zulke overwegingen zoo rauwelings ia Jiet debat te werpen Nu kan men dit wel trotseeren en een man als Groen vau Priosterer deed dit gedurig Maar niet elk Kamerlid kan zich met zulk een kolossus meten Ook hier blijft hot quod licet Jovi non licet bovi zijn kracht oefenen En onze conclusie kan dus geen andere zijn i an dat de wijze waarop de Kamer pleegt te werken niet uitnemender zijn kon dan zo nu is zoo gemikt wierd naar het doel om den public spirit te blnsschen veel kostbaren tijd zoek te maken on de worsteling der geesten in den boezem der natie te houden buiten het parlementaire debat Aan de Haazscho firma H P Mutters en Zoon het hoofd der bekende menbelfubriek is van wege bet Haagsclie departement van do Maatschappij van Nijverheid de groote gouden medaille op den stempel der maatschappij geslagen uitgereikt ter gelegenheid van baar onlangs gevierd herinneringsfeest en ter erkenning van hetgeen die firma op het gebied der kunstnijverheid tot roem van Nederland ook in den vreemde wrocht Men meldt aan de Zutph Ct uit Winterswijk Vrgdugvoormiddag bad hier oen voorval plaats dat een hoogst ernstigen afloop had kunnen hebben Bij de bezichtiging van den inboedel van den oudnotaris J B Dericks word door don chef veldwacbter de aandacht van den burgemeester gevestigd op een revolver en een plat cylindervorraij voorwerp hetwelk eveneens op een verdedigingswertuig geleek doch waarvan de inrichting onbokend was Beide voorwerpt n waren geborgen iu een kasije of secretaire in het slot waarvan de sleitel Blak Bij nadere bezichtiging van het oylindervormig voorwerp ging onverwachts oen schot af dal deu burgemeester trof doch door de dubbele overjas belet werd tot zgn lichaam door te dringen In de voering van de jas werd later een klein kogeltje gevonden Hot schietworktuig dat door zijn vorm evengoed bestemd scheen tot verdediging met de hand bleek later nog zeven schoten te bevatten Volgen een Duitsch blad kan men tegenwoordig in minder dan 60 Jagen een reis om de narde doen on wel door gebruik te maken van den Canadian Pacific Spoorweg thans de kortste overlandroute van A merika on van de door deze spoorwegmaatschappij iugerichte sioombootlijnen over den Stillen oceaan Bij do eerste hiermede genomen proef kwam do Engelsche post die den 19n Augustus por Empress of Japan Yokohama had verlaten reeds den 39n Augustus te Vancouver den 2n September te NewYork en den 8u September te Liverpool aan In twintig dagen gelukte hel dus de brieven over den halven aardbol te verzendon de verdere reis ging over Brindisi Porl Said Aden Colombi Singapara en Hongkong Deze route is bij eeu zorgvuldig vasthouden der voorgeschreven vaartijden in ongeveer 80 dagen af te leggen Jules Verne s reis om de wereld in 80 dagen zou dus verre overtroffen zgn Uit Berlijn sohrijft men aan le N Rott Ot Gelijk men reeds kon verwachten blijkt het helaas onwaar te zijn dat de activa der Berlijnsche Wisselbank Friedlander Sommerfeld het passief overtreffen Integendeel naar het schijnt zgn zij tegenover het passief ten bedrage van millloenen slechts gering terwijl ook de deposito s waren aangesproken In gelijks wordt het ongegrond verklaard dat de firma met een bedrag van 500 000 mark in geld te helpen zou zijn geweest Naar men zegt zou zij ten spoedigste l j millioen hebben moeten verkrijgen om in het dringendste te voorzien Thans is het ook aan den dag gekomen dat de firma die reeds jaren bg het publiek door groote reclames veel van zich deed spreken bij de meeste huizen geeu vertrouwen genoot en reeds eenige jaren geleden aan don rand van den afgrond heett gestaan Destijds heeft de rijke schoonvader van Febx Sommerfeld de millionair en Commercienratb Josef Pinkus firma Feig Piiikus het lekke schip boven woter gehouden en door ruime hulp weder vlot gemaakt Evenwel door mislukte speculation en zwendelarijen nevens een ongelooflijk weelderig leven waarin de firmanten als het ware met den onlangs gevangen genomen Comraerzienrath Wolff HirschfeldSc Wolff wedijverden is de toen geredde firma spoedig weder op den verkeerden weg geraakt Von die weelde en de zoogenaamde nobele p sien der beide broeders Felix en Siegmund verneemt men opzienwekkende dingen Een der broeders schijnt een e igen schoenmakersbaas er op na te hebbon gehouden die alleen voor hem mocht werken Zooveel blijkt evenwel zeker te zijn dat zgn garderobe een waar kleedermagazijn was daar het aaotal zijner jassen tot in de hooderdfu liep evenzoo dat van zijne vesten en pantalons Felix Friedlander wiens vrouw een half millioen ten huwelijk hod medegebracht leefde op vorstelijken voet en waa zulk een lekkerbek dat hg uit louter liefhebberij gastronomische artikelen voor dagbladen schroef Siegmund leefde voor het uiterlijke meer ingetogen aar schijnt verbazend veel kleingeld Ie hebben noodig gehad voor zekere liefdesbetrektingen waaraan het misschien ligt dat er tusschen hem en zijno vrouw eene oanvraag om echtscheiding bestaat Ten einde het steeds toenemend tekort te dekken hebben do beide broeders eindelyk ook de deposito s hunner clientèle aangesproken men werkte met dépositogelden luidt in dit opzicht Ie omschrijvende zinswending Nu was echter het publiek iu de laatste dagen door het faillissement van Hirschfold Wolff zoo waiitroowend geworden dat ook bij de Sommerfelds verscheidene in deposito gegeven gelden werden opgeoischt Toen nu eono Berlijnsche brouwersfirma haar deposito niet kon terugbekomen en met uitvluchten werd afgescheept wondde zij zich lot de justitie Op het oogenblik dat dientengevolge do ambtenaren der justitie op het kantoor der Berlijnsche Wisselbank vorschenen en op grond der aanklacht inzage van de boeken eischten gingen de beide firmanten naar hun particulier kantoor en schoten zioh een kogel lu het hosfd na zioh eerst snel den polsader te hebben afgesneden Felix stierf na verloop van eenige uren Siegmund zweeft op dit oogenblik nog tusschen leven en dood in den afgeloopen nacht heeft hij in de ziekenkamer der kliniek het verband afgerukt om dood te bloeden hetgeen echter spoedig werd ontdekt en verhinderd De Wisselbank had Ie Berlein verscheidene filialen die natuurlijk insgelijks terstond werden gesloten Voor do hoofdbureaus staan nu politie agenten om het gedrang van het piililiek togen te gaan Verscheidene banken en bankiors hebben nog gisteren aan hun ie cliënten per circulaire bekend gemaakt dat zij hunne deposito s konden afhalen waartoe de kantoren ditmaal ook op Zondag geopend zouden zijn Deze maatregel werd genomen tor geruststelling van het publiek daar er gisieren bij sommige bankfirma s tengevolge van aanklachten een officieel onderzoek omtrent den staat der deposito s moet hebben plaats gehad Buiteolandscli Overzlcbt Op een door deu lord raayor te Londen gegeven banket heeft lord Salisbury eene redevoering gehouden waarin hij in hoofdzaak zeide Er is aan den staatkundigen gezichteinder niet het minste of geringste stipje dat als nadeelig voor de handhaving van den vrede zou kunnen worden beschouwd De Bngelsche p litiek ton opzichte van Ejypte hoeft geeuo verandering ondergaan en er bestaat volstrekt geene bedoeling om de aanvaarde taak op te geven Engeland deed groote opofferingen om Egypte te redden en de goede uitslag is op het punt van verkregen te worden Wij mogen niet gedongen dat Egypte weder tot de regoeringloosheid vervalle Engeland is volstrekt niet voornemens om Egvpte los te maken van Turkije maar wenscht dat Egypte sterk genoeg zij om zelf de aanvallen van buiten af te weren en de ongeregeldheden in eigen land te bedwingen Men hoopt dit doel binnenkort te bereiken maar totdat het bereikt zal ziju is hetooodig dat eene andere mogendheid belette dat Egypte weder vervalle tot een toestand waardoor het zou blootgesteld zijn aan de aanvallen der barbaren en aan de kuiperijen van binnen Die mogendheid moet Engeland zijn In Frankrijk hebben de verbonden voomitslrevenden en sociaal democraten een groote overwinning behaald Wederom is het Rijsel waar de victorie begint Het was Ie Nord dat Boulanger zijn eerste groota meerderheid gaf Eu uu is Lafargue de gevangen socialist de schoonzoon van Marx de held van den dag De tweede overwinning der Fransche radicalen is behaald in Auxerre waar hun caudidnat 2600 stemmen meer ontving dan de republikein Denormandie Het is de partij n Clémenceau die dit ministerie omver wil werpen welke dus triomfeert Op de kiezorsvergaderingen te Bijsel werd steeda in de eerste plaats betoogd dat de verkiezing van den gevangene Lafargue de voroordeeling zou beteekenen van de staatkunde en den persoon van den heer Constans En de heer Denormandie heeft in zijn manifest