Goudsche Courant, woensdag 11 november 1891

verklaard dat men door i n tegenstander te kieien A Birendseo en J ïich sou verklaren voor de eindelooie bedreiging 1801 Donderdag 12 IVovember K 4681 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Admrlentieblad voor Gouda en Omstreken ar vr wm M 1 ga ciBuugm D MnaaiDg vaa MvertmWn km mOMlm M Mj na ae rumldclae len a aW Mtg re reis aanvaardde sloot mijn man zich bij u aan Hij wilde ginds oen geaohikto huisvesting zoeken on het onbestendige avonturiersleven vaarwel zeggen Gij beloofde hem uw bijstand en zoo koesterde ik de hoop zijn voornemen te zien slagen natuurlijk onder voorbehoud dat hij zijn standvastigheid niot verzaakte Zoodra hij was aangekomen zou hij i ij schrijven en beloofde mij ook hot noodige rejsgeld te sturen wanneer hy mij oen oigen huis kon aanbieden Werner had goon slecht karakter maar op zijn bolofton kon men nooit vast vertrouwen hij was lichtzinnig on zijn lichtzinnigheid liet hom maar al te schielyk zyn goede voornemens vergotfi Te ver goefs heb ik nu zyn briof gewacht i r zou niettemin nog eenigun tijd geduld gehad bobben indien mij niot het gerucht ter ooro was gekomen dat een schip mot man en muis moet vergaan zijn Dit goruoht noemt uitdrukkelijk het schip Marianne maar welke stappen ook door mij godaan zijn hot is mij tot heden met mogelyk geweest zekerheid te erlangen Woes niot boos mijnheer de granf wanneer ik j mij in mijn ernstige bezorgdheid thans lot u wend en u verzoek mij dezo zekerheid te guven en mijn man ann zijne belofte te herinneren Het liefft zou li t mij iijn wanneer liij mij het reisgeld kon zendon want ik reikhals naar bet üOï enblik hem weer te zien ik gevoel mij hior zoo eenzaam en vorlaien met een Europoesohea oorlog Onophoudelijke ver anderingen van ministerie Wanorde in de financiën Bedreiging van s lands instelling ja van den hoogtn persoon van den president der Republiek Wellicht vindt de heer Denorinandie zyn manifest nu hij verslagen is wel wat al te kras Doch voor het ministerie zijn beide verkiesingen toch een ware slag Te Berlijn heerscht een geldcrisis Eerst viel het huis Hirsohfeld Wolff en Zaterdagavond laat beurs werd bokend dat de gebroeders Sommerfeld gepoogd hadden zich van het leven te berooven met het gevolg dat een hunner bezweek en do ander in gevaarlijken toestand verkeert Aanleiding daartoe was dat dit huis financieel even zwak stond als de reeds gefailleerde firma Een ongeluk komt nooit alleen Pe genoemde faillissementen strekten slechts tot vermeerdering eener reeds bestaande lusteloosheid Groote realisaties en blanooverkoopen van aandeelen van de Disoonto Gesellschaft gaven den stoot tot algemeene daling der markt Men vernam dat de groote suikerraffinaderij van Jacobs to Potsdam hare betalingen had gestaakt en zoowel uit Weenen als van andere beurzen uit WestEuropa kwamen berichten van een flauwen stand van zaken De chef der bekende firma Leipziger dI Bittmar Leipziger werd gevangen genomen op grond dat h de firma Hirschfeld en Wolff had geholpen bq operatiën met de hem toevertrouwde deposito s en toen uu ook het bericht kwam dat de Berluur H ecktelbank geweigerd had een deposito terug te geven werd de ontsteltenis algemeen Hen vreest dal de paniek zich nog verder zal uitbreiden en de run nog vele andere firma s zal ten val brengen ook in andere steden üe telegraaf meldde den afloop van de verkiezing te Cork waar de Farnellutisohe caudidaat veel minder stemmen kreeg dan men had verwacht De Boti FarneUiat Flavin kreeg 3669 de Farnallist Bedmond SI 57 de Unionist Sarsfield 1161 stemmen Misechien volgen er nu nog eenige vechtpartijen omdat de Ieren gaarne aan hunne woede lucht geven Voor de Parnelliaten is het eon zware slag Toen de anti Pameliiaten in Cork Woensdagavond van hun openbare bijeenkomst huiswaarts keerden vermaakten een aantal Pamellisten tioh door van de daken der huizen in een straat die de meeste hunner tegenstandera moesten doorgaan een hagelbui van steenen te werpen O Briens hoed werd door een groote steen afgeslagen zijn collega dr Tanner werd ook geraakt maar beide heerea kwamen overigens zonder letsel in hun hotel Twee stadiambteuaren worden door de auti Pamelliaten beschuldigd dat zij met opzet hoopen keien hier en daar op de openbare straat hebben gelegd De Xtaliaanscbe micisterpresident dl Rudini hield gisteren de aangekondigde rede De minister deelde mede dat op de begrooting een volledig evenwicht was bereikt en dat zelfs een klein batig slot was Er zal geen nieuwe schuld worden aangegaan of leening worden uitgegeven De Minister verklaarde dat de regeering ia geen geval voornemens was de garantiewet betreffende deu Paus te wijzigen en verzekerde dat pelgrims volkomen gerust naar Italië konden gaan Italië zou zijn invloed blijven aanwenden om den vrede te verzekeren De Eoropeesebe vorsten worden door groote gematigdheid en voorzichtigheid geleid De vorming van groepeeringen van vriendschappeIqke en verbonden mogendheden behoeft Italië geen zorg te baren het heeft het Drievoudig Verbond heroieuwd dat waarborg en hecbtheid geeft aan een stand van zaken die staatkundige eenheid bevordert Vervolgens sprak de minister over de betrekkingen met Dnitschland Oostenrijk Mongarye en Engeland en betuigde dat Italië s goede betrekkingen met Busland in den laatsten tijd aan de openbare meeuing een gevoel van veiligheid en vrede hebbeo gegeven Wat Frankrijk betreft zeide hij dat Italië voortdurend trachtte de verdenking en wantrouwen die niet langer tusschen beide landen mochten bestaan weg te nemen De eer onlangs aan Garibaldi bewezen kwam als een wensch tot het onderhoudeu eener vriendschap die bet Italiaausche volks steeds na aan het hart zal liggen De Hongaarsche Kamer van Afgevaardigden heeft Zaterdag het wetsontwerp aangenomen strekkende tot het sluiten van voorloopige handolaovurecnkomston met Turkije Bnlgarije Spanje en Portugal De Kamer nam vervolgens akte van de verkUringen door den Minister van Eeredienst afgelegd met betrekking tot de benoeming van den primaat van Hongarije De commissie voor de financieele aangelegenheden heeft het algemeen verslag over de Staatsbegrooting goetlgekeurd Burgerlllke Stand GEBOliBN 5 No Antonle Willtm oüdwi F Ziere ea M SckiniemaD 6 Antoiiins Coroelis Fredrikui oodeti F Schasp en A Kapteia Pleteroells A Dtooia oodera J Kerrcb o en C SohooDderffocrd Care ouden C U ieaer en A Verkerk 8 Rendrika oudera W Uoth en A Verwey Ümid oudera A Lero en C Matse Adriaaoa Mattheos oudera M van Aa uu C van der Foat Arooldua Marlmua Fetrua oudera B i lau Raaü en A M M Schoutufl O Herinina Chnatina ot dera H C Edauir en W C Kouibroek Dirkje ondera H van der Starre en i van der Staag 10 Aeintje ouders S Sjjbracda en H Schut Wilbelmlna tbnatina Autouia ouders A H UlkhoolT en 1 M Kilian OVERLEDEN 6 Nov W C van der Veer IB m 7 B Slappcudel wed C Vonk 70 j C W Knija huiavr van I H Z artj a 75 j W Blok 70 j L van der Wiuden 8 in M Spte 8 n KoouiQio 7 JohanBS Pietrrnella Everljag Marie onder mmm mmiii Gedroogde PEUEÏÏ P SAUERBIEa 3 OOSTENBIJKSCHE Boden Crediet Loten 1880 PETROLKÜM i OTEERINGË van de Makelaars Caiitzlaur k Sehaikwijk te HoUerdaiu De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari Februari Maart levering 7 2B AprilMei Junien Juli levering ƒ 7 10 Novembereo Dcoemberlevertng Lih Trekking MAANDAG a s HOOFDPBIJZXIN fl 45000 fl 2000 2 i fi 1000 Heele Aandeelen 4 HalTe 2 ADVERTENTIIËN Beden orerleed na eene kortstondige ongesteldheid onze geliefde Vader en BehnwdTader de Heer JOHANNIS JACOBÜS SNEL oad Bargemee r Tan Moordrecht in den onderdom van 80 jaren A Chh snel J P IMMERZEBL S L J IMMËRZËEL M SNEL TAN WllWNOtN MoordredU g jj g b jggi Araangen GEVRAAGD tegen half DECEMBÉB roor noodhulp of Toor Tast in een klein gtein eenaetteDIJCySTBODM die dok kftn koken Brieven franco onder No 2t53 aait het Bureau dezer Courant Met 4 kan men op 16 NO VEMBSB e k de volle fl 45000 met 2 fl 22 500 winnen Verkr gbaar gesteld Ust M aand ig avond Toor dien tgd is de uitslag der Trekking niet bekend bg den Boekhandelaar UitgeTer S W TAN BUDREN NzN te Gouda Trekking l jat franco en gratia PS Uitbetaling der Prijzen dadelijk na ontvangst PELTERIJEN Moffen Boas Fellerines Colliers Groote keuze Lage prgzen SCHEMK t Zi IIKDOOMS TE HUCJR aangebodeo op een mooi gedeelte der stad Toor een alleen wonende Dame een VOOEKAMEB met SLAAPKAMER desverkiezende Gemenb of Ongemeub Adres franco brisTen onder No 2152 aan het Barean dezer Courant üelthnobbela Hoom iea Huideelt Wratten enz worden in 7 k 8 dagen tgd geheel Terwgderd zouder de minste pgn te Teroorzaken ook zelfs niet op de geToeligst huid PrijH per flacon met penaeel 50 cta AllUn echt bg B SCHOLTBN Coiffeur ADVERTENTIEN in alle Binmen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Burean ran A BRINKMAN en ZOON te Qouda liscb de handteekening Tan A t TOLTLL 338 8taats Loterij Algemeen erkeod ais hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooala het loa irorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh ouaangename De Trekking begint MAANDAG 16 NOVEMBER a s FBANSCHE STOOMVEEVEBU Gbemisehe eo Zwitse rsebe WasscheriJ GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en verTen Tan alle Heereaen üameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onschadelgk rour de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Loten en gedeelten Tan Loten zgn te bekomen bg de CoUectrice Wed A C C08UN Gonwe C 9 bg de Vischmarkt zweren reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tssdarts Dr POPP s Anatberln Mondwater in aanmerkelijk vergroote fleaschen voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta ateeda de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheerael Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenus zeep en 2onnebloenien zeep FOPF S Ciekristalliseerde en Trausparam I Glycerloezeepen van de fijnste Toilet cm gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen tiV De namaakseU van Anatherln Mond water vertvoeaten de tanden binnen korten Ijd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA Snelperadruk an A Bbinkman Zoon Gouda J C ZELDENRIJK Drogist De uitgaTè dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 November 1891 De heer J M Noothoven van Goor voorkomende op de candidaten lyst der Kiesveroeniging BurgerplichPi voor het Lidmaatschap der Tweede Kamor hoeft verzocht niet in aanmerking te komen daar hij eene eventueele candidstnur in geen geval zou kunnen aanvaarden Donderdag 19 November a at heeft de tiveedc AbonnementsVoorstelling plaats in de Sociëteit On GrMioegcn Het gezelschap van den Tivoli Sehouivburg te Botterdam voert dan op Onze bon Jüan s kluchtspel met zang in 4 bedr naar het Duitsch van Leon Treptow Daarin treden op de hh Willem vanZuyion Jan C da Vos Alci Paassen Jos van Bione van don Heuvel Mulder en W van Zuylen Jr beneven de dame van Korlaar van Biepe Pool1 man WaslerboTSa de Heer msj W vsn Zuylenenz ens i La filU de Baland hel bekende drama van Henri de Boruier had de heer M J Mees uit Haarlem tot onderwerp gekozen voor zyn voordracht in de gisteren avond gehouden vergadering van ons Nutsdepartoment Met een enkel woord bracht spr eerst den tijd waarin dit drama speelt in de herinnering en schetste ons met forsche trekken Karel den Groote en zijne omgeving De geschiedenis moge omtrent de heldenfiguur van Koland ons weinig melden de poëzie en de legende vullen dat weinige aan en maken hem tot een bewonderenswaardig persoon die menig gedicht het aanzijn schonk en een ganaohe Rolandlittoratuur in het leven riep waarin de Bornier s drama ongetwgfeld een eere plaats bekleedt FEVILLETÓM Uit iet Duitsch XXI 81 In het begin scheen de inhoud van hot schrijven Hem tot nadenken te stemmen maar daarna werd zgn blik steeds somberder het moest een onaani ènamo brief zijn Kn toen de graaf opzag en d en vorschendon blik zijiier zuster ontmoette scheen ook aezo hem ver van aangenaam te zijn hij maakte een beweging alsof hij den brief in zijn zak wilde steken maar het volgende oogenblik legiio hij hem op do schrijftafel Ik kan haar niot holpon zeide hij Is hot eon onaangename brief vroeg Unica iti ij eigenlijk niet maar e herinnert mij aan iemand dien ik reeds vergeten had 1 die herinnering stomt je tot misnoegdheid Lees zelf Unica Wanneer hij gi en geheimen bevat Ik heb voor u geen gcheiiion worile Sicrig ge Mijnhoer do graafi las zij Toon gij de terug ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt over eene wijziging aan do leidende beginselen der Contrumclub Cefdrum Staten Qeneraal Tweede Kamee Zitting van Dinsdag 10 November 1891 De Kamor is weder bijeengekomen en wydde deze ing der werkzaam dat in het Theatre Frarujaia nog steeds mot aucCes wordt opgevoerd en ook door het Nederlandsch Tooneel indertijd werd len looneole gebracht cu r üijeengeïon bijoeukomst aan de rogelii eerste hod Ingekomen waren kennisgeving van bet bodanken van don heer Boogaerdt het overlijden van den heer Dijckmooster en der ziokte van den heer Oppedp De heer Land werd opnieuw toegelaten on beeedigd Heden afdeolingsondorzook van verschillende onderwerpen en Vrijdag do Indische begrooting in openbare zitting In de gisteren gehouden strafzitting van het kantongerecht no 2 te Botterdam alwaar tegenwoordig waren mr T Eombach kantonrechter plaatsvervanger mr A W C Wentholt ambt O M en r mr A R P v Kinschot grifiier heeft de behandeling der strafzaak plaats gehad tegen J H I Snabilie 60 jaar wonende te s Gravenhage beklaagd van hot niet zijndo apotheker of geneeskundige tot het afleveren van geneesmiddelen bevoogd verknopen van een geneesmiddel voorkomende op lijst C vastgesteld door Z E den minister van binuenlandscho zaken Beklaagde is in persoon verschonen on geeft op te zijn drogist winkelier on commissionair onder overlegging van patenten en diploma s Na voorlezing an het prooes vorbaal is overgegaan tot hot hooren van do getuigen F v Es agent van politie en A G A W onder inspecteur van politie beiden tevens onbezoldig o rijksvoldwachtors die verklaringen afleggen overeeokomstig bet door hen in deze za k opgemaakt proces verbaal Voorts worden gehoord de boeren J J Hofman apotheker dr A Boberlson apotheker beiden te Rotterdam die ala deskundigen verklaringen hebben afgelegd omtrent Spr droeg vervolgens de voornaamsto scènes uit de verschillende bedrijven voor en dat op eene wijze die dfl schoonheid daarvan tot baar volle recht deed komen om ten slotte aan te toqnen hoe bewondering voor de edelo figuur va Eoland vereering voor zijn heldhaftigheid don diokter had bezield bij het schrijvun van zijn stuk Jlet verdient meent spr allo aanbeveling om in don togonwoordigen tijd nu van alle kanten possimisten bun bost doen overal hot leolijke op te zoeken en de sohaduw zgde van het loven zij t dan ook slechts in onze gedachten om to gaan met do hoHon uit vroegere tijden Bewondering voor allo wat edel on goed is die hior on daar kwijnt zal daardoor bij ons wordon aangekweekt waardering voor grootscho daden van zelfopoffering zal b j ons worden opgewekt en wij zullen ons moor dan vroeger geroepen gevoelen het egoïsme den rug toe te koeren en evoneens on te wjjdeH aan het edel en groote Na de pauze droeg de heer Moes een door hom vervaardigde letterkundige beschouwing voor over iiDe namen mn de dagen der week Na een kleine uitweiding over soheurkalonders on almanakken waarbij do oude Enkhuizor in liefde herdacht werd gaf spr een korte studie ton besto over do verschillende dagon waarin ernst en humor elkander afwisselden Menig behartigenswaardige wenk en practische opmerkioff vond hior een plaats Do Voorzitter de heor T G G Valette brachtdon heer Mees ten slotte een hartelyk woord van dank toe voor zijn schoooo voordracht waarmede voorzeker alle aanwezigen gaarne instemden l Naar wy vernemen zal den 24 dezer te s Gra i venhage eeuo bespreking plaats hebben tusschen de heeren Haffmans c s en de hoeren De Bruyn c s Verontschuldig mijn verzoek door den wanhopigon toestand waarin ik mij bevind en wil zoodra mogelijk eenige letteren schrijven aan uwe Dienstwillige dienaresse Hul la Sandhaupt Waarschijnlijk de vrouw van dien Werner Sandhaupt wiens naam ik in jo aanteekeningon vond P vroeg Unica Ja antwoordde de graaf uit zijn gepeins ontwakende Ik was met dien man ver van bevriend Maar zijn vrouw zult ge toch antwoorden In de oogon van don graaf straalde toorn hoe kon toch die voor do hand liggende opmerking zyn gramsc ip opwekkon Ik oel daar volstrekt geen lust toe zeido hij I Maar ztj moet toch vornemen dat haar man I by de schipbreu bet loven verloren beeft lic doo niet gaarne zulke mededeelingen Ken aangename plicht is het zeker niet maarhot is oen plicht Kurt en go kunt hem niet vanuafschuiven De gra f schudde het hoofd Kent a o de arme vrouw persoonlijk Ik heb haar slechts vluchtig loeren kennen Te oordooien naar den blief moet zy een beschaafdü vrouw zijn Zij w i w nneer ik mij niot bedrieg eertyds gouvorn iiito Heelt vij kinderon Neen