Goudsche Courant, donderdag 12 november 1891

X Jf xl m aBerlei gSMlsohapsapel de vrienden in de conversatiezaal waar eene plano door sommigen bespeeld voor eene goedo stemming zorgt Sinds 1 Januari is dit buis aldus bewoond oerst door enkelen later door hot genoemd gotal Een drietal dal oen halljaar er vertoefd had vertrok twee hunner roemen bun verblijf en plukken dagelijks mot de hunnen de vruchten der hier geloerde boheorsching Boter dan oen half jaar is het een vol jaar hier te vertoeven en grooter is dan de waarschijnlijkheid van hot herstel Voor menigeen is het gewonsoht niet in den ouden kring teruo te koeren maar eeno niouwo woonplaats to zooken waar men als vreemdeling inkomt want de oude kennissen en vrienden kunnen op allerlei wijzen hot goede werk van Hooghullen afbreken En dan nog iets dat niet vergoten mag worden Niet minder wenscholijk is dat de hersteldo een persoon vindo dio hem zedelijk steunt Als geen verstandige vrouw hem Ier zijde staat f eon goed vriond hem helpt geen man van gezag hom de hand goeft hy zal misschien weer struikelen Daarom vooral voor hen in wier kring dio zedelijke elementen ontbreken is zulk een houvast dringend noodig In elke stad en elk dorp waar iemand van Hooghullen komend zijnen introk neemt zij in de gedaante van een goed mensch een beschermengel aanwezig die zijne vleugolon wijd uitslaat on uit wiens kring al wat on heilig is zioh terugtrekt op de hegrootiug de uitgaven de ontvangsten zullen overtreffen zoodat krachtige bezuinigingsmaatregelen noodig zullen blijken In plaats van don tot secretaris voor leriand benoemden Jackson is Sir John Gorst benoemd tot secretaris van do schatkist De post van ondersecretaris voor Indie sinds 1886 door Gorst bekleed is thans vacant Bij de behandeling van het budget van openbaar onderwijs te Parijs heeft de Kamer van Afgevaardigden met 272 tegen 240 stemmen het amendement Pellotan verworpen waarvan de strekking was om de gevraagde kredieten te verminderen De minister Itouvier hrd naar aanleiding van het amendement de quaestie van vertrouwen gesteld De Fransche Kamer heeft een belangrijke aanwinst gedaan de socialistische oproermaker Lafargue thans voor clo veiligheid der maatschappij achter slot en grendel word lo Rijsel tot Afgevaardigde gekozen met meer dan tweemaal opportunistische de verkiezing heerscbto grooto drukte in de stad hier en daar werd men handgemeen en troepen volks manifesteerden i oor het bureau van oen opportunistich blad Toen eon troep manifestanten waaronder vele studenten een bendo socialisten tegenkwam die Leve Lafargue Levo het Sotialisrae schreeuwden antwoorden do studenten met den deun ïiCest Lafargue qu il nous fanfl De troepen waren onder de wapenen De Fransche Kamer besloot gisteren tot hot onmiddellijk in vrijheid stollen van den verkozono Men spreekt tegenwoordig overal van de noodzakelijke uitbreiding van hot kiesrecht Misschien dat men over een halve eeuw peinst over middelen om de kioze53 onder cifateele to zotten Op höt inlerparlemi ntairo vredescongres te Rome nobdigde een der sprekers do Duitsche rijksdagafgevaardigde Barth do ledon dor conferentie uil een heiizamen invloed uit to oefenen op do chanvinistischo pers dio voor een groot deel goon bewustzijn barer veraiitwoQrdehjkheid bezit er in een ziekohjken lust naar sonsatieberichten c quettoert met do mogolykhoid van een Europeoschon oorlog De oorlog zeido do hoer Barth is helaas voor sommige dagbladen zeer interossant terwijl de vrede hun niet meer dan nuttig en noodzakelijk voorkomt Ongelyk heeft deze spreker niet met zijn beschuldiging tegen de groote politieke dagbladen deze toch en met hen de zooveel stemmen als zyn mededinger Op den avond van Buiteolandscti Overzicbt Van bijzoniloro zijde wordt uit Potersbu g gemold dat de geruchten betroffendo eene aanstaande bemoetelijking van don tarwe uitvoer stand houden In goed onderrichte kringen wordt Het lyvige rapport over het onderzoek van het voorstel tot grondwetsherziening in do centrale sect e der Holgische Kamer is weder met een aanhangsel vermeerderd vau 18 folio bladzijden drnka Dfe minderheid bestaande uit de heeren Frère Orban en Sainotelctle heeft weder geantwoord op de weerlegging hunner nota door den rapporteur Do Smet de Nayer Zoo kunnen meerderheid en minderheid wel aan den gang blijven Er zyn te Boriijn geen baqkiershuizen moer gesprongen en er hobbon zioh geen bankiers meer van kant gemiakt Er werd storm geloopen om depots terug te vragen In de Leipzigerstrasse bij het kantoor van i W Krause was zulk een gedrang dat de politie moeite had don toegang tot het kantoor open te houden Al de bankiershuizen hielden de aanvallen uit en men gelooft dat het ergste al neer voorby is Wat veel tot geruststelling bijdraagt is de gunstige staat van de Rijksbank Derwaarts worden nu de meeste depots overgebracht want hot vertrouwen van het groote publiek is diep geschokt en zal dat vooreerst wel blijven De onderhandelingen te Munchen betreffende het nieuwe handelsverdrag tusschen Duitsohland en Italië zijn geëindigd en do afgevaardigden van Duitsohland Oostenrijk eu Italië zullen zich op 18 dezer naar naar Weenen begeven waar de onhandelingen aangaande hot nieowe handelsverdrag mot Zwitsoriand zullen worden horvat Waarschynlyk zal hel geheele werk in hot begin van December zijn afgeloopen en de verdragen zullen alsdan gelijktydig te Borlyn Weenen Pest en Kome aan de volksvorte enwoordiginit worden voorgelegd Men begint in Amerika meer on meer te zien dat d t Mc Kinleywct niet beantwoord aan haar dool om de Amerikaansche nijverheid te beschermen Maar ook de schatkist lijdt reohtstreeksche schade Zij heoft de inkomsten der Eepubliek aanzienlijk verminderd De democratische leiders van het nieuwe congres zullen daarom voor een ernstig en moeilijk vraagstuk staan Voor de eersle maal sedert den burgeroorlog nl in do afgeloopen maand hobbon de uitgaven ruim 3 000 000 doll meer bedragen dan de inkomsten De belastingontvangsten der laatste vier maanden bedroegen ruim 35 000 000 doU minder dan in dezelfde maanden van 1890 Gaat deze vermindering voort dan zal grooie bekwaaiphoid vereischt worden wil men voorkomen dat de schuld der Republiek vermeerdert De democratische leiders die het vraagstuk besludaerd hebben zullen cu trachten al do finaucieele wetsontwerpen die in het aanstaande congres zullen worden gebracht door 8 verschillende conimissien te fo doen onderzoeken in plaats van door do commissie voor het beheer der geldmiddelen zooals vroeger Op deze manier hoopt men oen gestrenger onderzoek te verkrijgen De boodschap van den president en hot vorslag van den minister van financiën worden met eenige spanning tegemoet gezien want men verwacht dat Torwgl tolegraphische agentschappen elk gebeurtenisje dat mot den tookomstigen Europecsclion oorlog in samenhang kan gebracht worden tot een gewichtig historisch feit opblazen schenken zij geringe aandacht aan het werk vau het congres dai de bevorde ing van den vrede beoogt Somraigo ivereldbladon hebben voor dozen arbeid alleen spot en hoon veil andore achten een vluchtig bericht over do beraadslagingen voldoende Verdient bet vredescongres deze hooghartige minachting Het is waar op dit oogenblik lijkt de wereldvrede nog een utopie een schoon droombeeld welks verwezenlijking in het tot de tanden gewapend Europa een onmogelijkheid schijnt Ook is er op deze internationale conferentie veel oratorisch vuurwerk afgestoken veel gesproken over de broederschap der volkeren juist door hen dio de hoop op wraak zorgvuldig koesteren er werden onpractische plannen geopperd on platonische liefdesbetuigingen afgelegd maar is het verschijnsel elf dat hondorden loden der verschillende Europeoscho parlementen samenkomen ter beraadslaging over do middelen boe den vrede te handhaven niot gelukkig en als een verblijdend toeken voor een betere toekomst te achten Kunnen deze internationale vredescongressen niet allereerst don weg banen voor deze eeno groote en dringende noodzakelijkheid dat de beslissing over vrede on oorlog voortaan niet langer beruste bij éen persoon don souverein maar by het volk zelve of zijn tegenwoordiging Is eenmaal dit verlangd dan volgt spoedig de tweede stap tot behoud van den vrede het instellen van een intornationalo scheidsrechteriijke uitspraak over geschillen tusschen volkeren welke in den grond dikwerf alloon geschillen zijn tusschen naijverige vorsten en diplomaten Er beslaat geeueriei twijfel schrijft de Réforme de definitieve vrede is niot mogelijk dan door do rechtvaardigheid dan wanneer de volkeren vry mogen beschikken over hun bestemming Maar is de oorlog niet de voornaamste niet de eenige bron voor de schending dezer rechtvaardigheid Is het noodzakelijk tot den oorlog zyn toevlucht te nemen om baar te doen ophouden Is er stroomen bloed waatd vloeien Zal band tusschen uo staten do overgang van den teanarciiistisobon toestand in een recht toestand de langzamo en vredelievenden samenstelling van de Voreenigdo Staten van Europa nipt juist het middel zyn om doze geweldenarijen tegen hot recht der volkeren te doen ophouden zonder Jat men terug moet koeren tot nog ernstigere geweldenarijen tegen de rechten der humaniteit een provincie de welke oen oorlog zal doen eindelijk het leggen van een nauwon tusschen do staten do genwoordigen dan inhoud der hun tai terechtcitting fgrloonde fl iohje Pnineflower en Seqoah olie Na afloop van het getuigenverhoor nam de ambtenaar van het O M het woord en trachtte in een witToerig requisitoir aan te toonen de sohuldplichtigheid van den gedaagde als bewezen door de verklaringen van de getuigen zijne onbevoegdheid tot het ïorkoopen van geneesmiddelen in hoofdzaak daaruit afleidende dat beklaagde is wonende sinds geruimen tgd te s öravenhage als particulier er ook niet meer voorkomt op do lijst van geneeskundigen drogis en enz een en ander blgkende ait eene verklaring tan den geneeskundigen inspecteur Tan ZuidHolland eischte schuldigverklaring aan hot hem te laste gelegde feit en veroordeoling tot eene boete van ƒ 200 te vervangen bij wanbetaling door 10 dagen hechtenis Bekl daarop het woord verkrygende tracht aan ie toonen door overlegging van zyn diploma zyne bevoegdheid tot verkoopen van geneesmiddelen en naar zijne meening de wet mot te hebbon overtreden De uitspraak in deza zaak is bepaald op Dinsdag a k In de Deli Courant van 10 October leest men Volgens ontvangen telegrafisch bericht is in de afdeeling Pagoerawan een adsistent Yermoord do heer E Marsmann die in een schuitje geld naar eene der ondernemingen vervoerde Het geld giug verloren het l jk werd gevonden Nadere byzonderheden ontbreken Voor zooveir wy weten is dit de eerste maal dat een adsistent op geldtransport werd afgemaakt en het is een wenk voor die heeren om voortaan bij die gelegenheden de grootste voorzichtigheid in acht te nemen niet alleen gewapend te ziju maar hunne revolver steeds in de hand of vlak voor het grijpen te houden en de begeleidende inlanders niet uit het oog te verliezen Spoorwogongflukken zijn in Europa en NoordAmerika in October jl ten getale van 43 voorgekomen in Sept 16 in Augustus 28 in Juli 16 in Juni 12 in Me 10 in April 7 in Maart 11 in Februari 11 in Januari 19 te zameu in de afgeloopen tien maanden van dit jaar 173 Daarbij zijn nut in aanmerking genomen de in dit jaar bijzonder talrijke ongevallen ten gevolge van overstrooming of sneeuwstormen ook niet de gevallen waarin zonder schade voor spoortrein iemand overreden werd De 170 ongelukken zijn dus die waarbij dSor gebrek aan den weg of aan het materieel door onoplettendheid van personeel of door onbekende oorzaken treinen uit het spoor geraakt of met elkander in botaing gekomen zija In ronde cijfers kan men aannemen dat daarby 4UÜ men chen om het leven gekomen en 800 zwaar gekwetst lijn het aantal gekwetsten ia natuurlijk nog veel grooter Do gegevens ontbrakeu voor een dergelgke opgaaf uit Zuid Amerika Azie Afrika en Australië Een dapper officier die na bij een veldtocht een zijner armen verloren te hebben gepensioneerd was verscheen onlangs als getuide voor het gerecht By het verzoek den voorgeschreven eed af te leggen stak hij den linkerarm naar boven Do advocaat van den beschuldigde beweerde daarop dat een eed met de linkerhand niet geldig kon zijn De rechters beraadslaagden toen hierover en deden de vol nitspraaic Kunnen we haar niet hier heen laten komenen haar een betrokking bezorgen Volstrekt niet viel de graaf zijn zuster ylingsin de rede Waartoe Het zou een last zijn voorons ver van aangenaam Zy kan ook ginds wel eengoede betrekking vinden zij kan weer trouwen Met een vreemd mensch moet men zich niet zoóbemoeien Verbaasd zag Unica haren broeder aan zij begreep zijn opgewondenheid niet waarvoor zy geen reden vond Zij is de vrouw van een vriend en wanneerje haar op de eene of andere wijze ondersteunt dan Ik wil daarmede in het geheel niets te makenhebben antwoordde Kurt driftig Als ik dezen briefbeantvroord dan zou ik met bedelbrieven wordenbestormd en niets is mij onaaogena ner dan dat Ik was met dien man niet bevriend hij had zichbij mij aangesloten maar dat verplicht mij toch niet zijn vrouw te ondersteunen en in haar onderhoud tevoorzien In elk geval lest het je de verplichting op haar konnis te geven van zijn dood Weet ik dan unica of hij werkelijk doodis Kan hij ook niet zijn leven gered hebbeu Dan had hij jo al lang opgezocht Dat bewijst volstrekt niets Een schip datin plaats van naar Engeland naar Indie koers zette kan hem opzonomen hebben Hem was er niets Overwegende dat als de roemrgke overblyfiselen van ons Jeger voor het gerecht verschijnen om hunne plichten te vervullen men van MÉh kan eischen dat zy den eed doen met die leSHKn die zy in dienst van hot vaderland hebbeu vert en verklaaft de rechtbank den eed met de linkerhand voor geldig De Algemeens electrieiteit raaatsohnppy te Berlijn heeft by de regcering en het gemeentebestuur concessie aangevraagd voor de invoering van een groot plan Zij wil nl daar ter stede drie onderaardsche eleolrische spoorweglynen aanleggen ten behoeve van het personen verkeer in de stad De eene lyn zou van het noorden naar het zuiden do tweede van het oosten naar het westen do geheele stad doorsaijden terwyl de derde lijn ringvormig rondom het geheele binnengedeolto der stad zou loopen Volgens het plan zullen er op elke lijn twee aporen liggen De eleelrisohe treinen zullen loopen in een tunnel waarvan de onderkant 10 M beneden het strautvlak komt Deze tunnel zal bestaan uit aaneeugeschroofdo ijzeren buizen overtrokken met een laag coraent Elke trein zal bestaan uit een locomotief met 3 wagens voor 40 personen Om de drie minuten zal er een troiu afrydeu De prys per rit zal zijn 6 centen Voor de eerste lijn van noord naar zuid worden de kosten begroot op twaalf millioen mark Het kapitaal is roeds voorhanden De tyd van aanleg wordt berekend op twee jaar Sloomjxafj Aurélien hoU vertelt de volgende aardige tooneelherinnonng Twee mannen beiden op vt rscbillend kunstgebied meestors hielden er twee geheel tegenovergestelde manieren van handelen op na Deze beiden mauneu waren Vtoior Hugo en Alex tndre Dumas Dumaa schroef aan den directeur van den schouwburg der porto St Martin Beste vriend Ik zal u Maandag een tooneelstuk in vyf bedrijven brengen Ik heb hiervoor noodig de dames Georges en Dorval de hebren Bocage Lockroy en Provost en vyf nieuwe decoraties De directeur schrikte bij hot léïen van dezen brief en verschoof de opvoering van dit stuk tol betere dagen Daarop kwam Victor Hugo die bedeesd oen manuscript uit zijn zak haalde Is mijn troep u voldoende vroeg de directeur Ken goed ensemble is alios wat ik noodig heb En de decoraties Wy zullen gemakkelyk bet noodi u uit het magazijn kunnen bijeonweken Men lus het stuk Toen de rollen verdeeld waren zeide Hugo Bocage zou prachtig voor deze rol zijn Ja dat is waar mompelde do directeur Den volgenden dag zeide hij triumphoerend Ik heb Bocage geëngageerd Maar gij hebt toch éen ding vergeten hij zal de anderen te veel in de schaduw stollen Dat is juist mompelde do directeur Hy engageerde daarop Mile Georges Mile Dorval Lockroy en Provost Op mijn eeri begon Victor Hugo weer na de zesde of zovendo repetitie nu ge toch een maal zulke groote offers gebracht hebt moet ge ook maar tot het einde toe doorzetten Welk een figuur zu lea deze groote kunstenaars in verbleekte en reeds bekende decorratien maken Zoo ja dat kat tamelyk vervoeren Neen zeide Victor Hugo ik kan zulke artisten niet uit een oogpunt van spaarzaamheid opofferen Voor hen zijn hun talent waardige decoratien noodig Ik verzeker u antwoordde de directeur dat ik niet verder kan gaan Mooi zoo dan neem ik mijn stuk terug Nadat ik vijf aan gelogen waarheet de reis ging een avonturier zooals hijf gevoelde zich overal thuis waar zich middelen aanboden om honger en dorst te stillen Hoe kan ik dus beweren dat hy niet meer onder de levenden behoort Hpt is beter dat men zich aan zulke zaken niets gelegen laat liggen meu berokkent zich daardoor slechts onaangenaamheden Ik had mij ook met dien matroos met moeten inlaten dat was voor mg veel beter geweest Das wilt ge niet schryven vroeg Unica Neen antwoordde de graaf vastberaden Dewaarheid zal zij altijd vroeg genoeg vernomen Ikzou gaarne bereid zgn aan het mensch een ondersteuning te doen toekomen maar geeft men iemandden vinger dan wordt dra de geheele hand genomen Ga je Alma heden bezoeken Ja na tafel zal ik er heen rijden Dan zal ik vermoedelgk van avond door jevernemen welko ontvangst mij morgen wacht zeideHoheubausoa schertsend maar Unica vond die opgeruimdheid niet natuuriijk er lag iets gedwongens in Do graaf verliet het boudoir de brief uit Amerika was op do schrijftafel blijven liggen Waarom ivildo Kurt dien brief niet bountwoordon Do redenen die hij voor zijn weigering opgaf vond fJiiica niet steekhoudend hy moest andere redenen hebben dio by niet noemen wildo Unica steunde hot hoofd op don arm en bloef oen geruimen tijrl in gepeins verdiept nieuwe engagementen gesloten heb P Hetjaofneeo ligt geheel in uwe hand De decoratien werden besteld Later wist Victor Hugo nog te verkrijgen dat hot papier waarmede de logo s behangen waren veranderd werd onder voorwendsel dat do kleur niet paste voor het tijdperk waarin de handeling plaats vond Annie Beaant s eerste redevoering In het voorjaar van 1873 hield mrs Besant toen 26 jaar oud hare eerste redo waarvan zij zelf het volgende heeft gezegd Ik sprak die rede voor niemand uit hoe vreemd dat ook moge klinken En het was ook inderdaad zonderling Ik leerde orgelspelen en was gewoon in de kerk alleen Ie studeeren zonder orgeltrapper Eens toen allo deuren goed dicht waren wildo ik eens proberen wolk gevoel hot was om van den preekstoel af te spreken Hoe dwaas het moge schijnen ik beklom in een groote leoge eenzame kerk den preekstoel en begon mijn oorston speech Ik zal nooit vergeten wat heorlyk gevoel van macht en genot ik had toen miju stem door de gewelven rolde eu toen wat er in mij omging in vloeiende zinnen hoorbaar word terwijl ik my bewust werd op geheven aangezichten te zien in plaats van die leege stille banken En als in een droom werd de stilte bevolkt ik zag de luisterende oogen en do bolangstellondo aangezichten en terwijl de zinnen ongeruepen mij op do lippen kwamen en mijn eigen klanken tot mij terugkwamen tusschen de pilaren der oude kerk door wist ik met zekerheid dat ik do gave des woords liezat on dat als ik ooit wat mij toen nog onmogelijk scheen voor de openbare zaak zou wei ken ik ten minste het talent had om op welluidende wijze uiting te geven aan de blijde boodschap die ik zou brongen Eu werkelijk niemand dan wio het gevoeld hooft kan weten wat vreugde er is in die macht over de taal die ontroert en meesleept als ge gevoelt dat de menigte op alle wenken antwoordt dat de aangezichten ernstig of vroolijk staan op uw bovel als ge u bewust zijt dat de bronnen van monschelyken hartstocht en menschelijko ontroering op uw woord gaan springen eu als ge weet dat de gedachte die oen duizendtal hoorders bezielt van u is uitgegaan eu tot u terugkeert voller sterker door het mookloppen dier duizenden harten Is er grooter edeler vreugde denkbaar een triomf die inniger intellectueel genot geeft Ons Nederlandsoh vee is golij men weet in het buitenland te goeder naam bekend maar dat ons vee ook de keizerlyko veefokkerij iu Bnsland en wel op Poterhof helpt volmaken is misschien niet zoo algemeen bekend De Keizer aller Kussen is een groot liefhebber van de veeteelt welke op het genoemde keizerlijk domein Foterhof in het groot gedreven wordt Om de 2 jaar worden aanknopen gedaan van hot edelste rasroe in het buitenland en bestaan die kudden doorgaans uit pracbtexemplaren Engelsch en lloUandseh vee dio op tentoonstellingen eerste prijzen behaald hebben De laatste kudde bestond daarenboven uit Simmerthalor en Breitenburgsch vee gezamenlijk 68 runderen tot eane waarde van 44000 Omtrent Hooghullen het gesticht voor mannelijke drankzuohiigen schrijft de heer i A Tours in t HU Wie te Hooghullen komt vrijwillig moet men zich aanmelden evenals men naar verkiezing kan vertrekken als men niet blijven wil ont Wat ook de reden mocht ign het was in ieder geval plicht aan de onzekerheid dier arme vrouw een eind te maken en haar de waarheid mede ta doelen En waarom zou men niet deza verpletterende tgding Tanaehten door haar warme deelneming te toonen en zich bereid te verklaren voor haro toekomst zorg te dragen Wilde zy overkomen dan bezoigde men baareen onderkomen en gaf zy de voorkeur aan een ondersteuning in geld dan was Kurt immers gelukkig in de gelegenheid baar die te kunnen geven Welko onaangenaamheden konden daaruit voortspruiten Wanneer juffrouw Sandhaupt onbeschaamde eischen zou stellen dan kon men immers nog de gemeenschap met haar afbreken maar er was dan ten minste aan do plicht der naastenliefde voldaan Wanneer Kurt dien plicht niet besefte dan wilde Unica hem vervullen misschien was het ook beter wanneer zij den brief beantwoordde haar gemoed vond boter woorden van troost en opbeuring Kurt zou er niets van vernemen zij vreesde zijn verwyten en stond trouwens toch op geen vertrouwelijken voet moer mot hem het was haar reeds duidelijk geworden dat in vele opzichten hunne zienswijzen hemelsbreed verschilden Het meeste lood veroorzaakte haar de onverschilligheid en hardvochtigheid door Kurt in deze zaak aan den dag gelegd Wordt vervolgd houdt zich van allen drank ook van bier en wyn Zakgeld mogen de opgenomonen niet hebben opdat ze niet in tïe verleiding zouden komen op do wandeling of elders hun goed voornemen ontrouw te worden Aan den maaltijd wordt niets gedronken en hij smaakt er niet minder goed om Zoo spoedig de verpleegde binnontroodt vangt voor hem hot gebod der onthouding aan een maatregel die op do gezondheid niet nadeolig werkt wat ook sommigen mogen beweren De patient moge gedurende do twee of drie eerste dagen geen etenslust bobben en zich onaangenaam gevoelen spoedig komt de trek en is bet hem alsof nieuw leven hem doortintelt Goedo voeding gezonde lucht afwisselende arbeid flinke beweging gezellig samenzijn zijn do geneesmiddelen die hem nu worden goboden Is er meer noodig dan raadpleegt hij den genoesbeer directeur dr P It Wosterhofl die in het naburige Patorswolde govostigd is en eiken morgen een bezoek brengt aan Hooghullen Hij geniet allor vertrouwen èn als medicus on als mensch zoodat een bezoek hem in zijne woning gebracht tot eene der aangenaamsle uitspanningen der verpleegden behoort Wij spraken van den arbeid on willen ilaarvan eenige bijzonderheden raododeolon s Morgens te 6 dos winters te 7 uur staan do verpleegden wier aantal thans 13 is op om daarna met brood on thee of koffie deze drank wisselt wekelijks om ten genoegen der verpleegden te gebruiken waarna gedurende één uur eone wandeling wordt gedaan zoo het weder dit maar eenig zins toelaat l3aarna te 8 j uur wordt het werk aangevat en tot li uur de 1 koffietijd voortgezot Ieder begeeft zich aan den arbeid waarvoor hij geschikt is daar hier personen uit allerlei standen en van allerlei ontwikkeling bijeenkomen loopen de bezigheden dikwijls zeer uiteen Een tuinhuis op geringen afstand van het gebouw gelegen dient tot timmerwinkel bonedon eu tot boekbinderij boven Do adrainisirateur de hoor Polman die ook het timmervak verstaat zot hier aan het werk iodor die Inst heeft hamer en zaag to hantoeren hetzij hy daarmede zyn brood reeds verdiende hetzij hem die werktuigen nog vreemd zijn Aardig work is roods geleverd Zie die groote brooikas iu der tuin niet alloen het inotael ook bet timmer en het schilderwerk is hier gemaakt en gtj moogt dio kas nauwkeurig bezien Het glazen inzetten was goon gemakkelyk work en hot glas snijden evenmin maar wat do een niet vermocht kon do ander en mot probooren en wagen met passen en meten kwam het werk tol stand tot aller vreugd Een ander jaar zullen do bloomen eu perziken en druiven hier gestoofd worden door de koesterende zon en het zondagsraaal worden opgeluisterd door oeno fijne vrucht op eigen erf gekweokt Boven den timmerwinkel is eone eenvoudige binderij waar een der vrienden anderen zijne kunst leert Ook in den moestuin kunnen handen gebruikt worden Do nieuw bemeste grond bracht genoeg groenten in don afgeloopen zomer op en genoeg wintervoorraad die nu in den kolder wordt bewaard Hooghullen hoeft een viertal koeien wier melk tot boter wordt bewerkt aan do karnton worden ook een paar mannen vereischt en die zgn er geregeld te vindon Wie nu aan dezen arbeid niet gewoon is en in boeken zyn voedsel zoekt die kan in de atudiekamer zich afzonderen rustiger plekje is moeilyk denkbaar Zoo vindt elk zgn werk Een flink prieel van steen en hout opgetrokken is door do verpleegden gezet En wat moer zegt de houten ledikanten wasobtafols en gewone tafels die na de vergrsoting van het gebouw zullen noodig zijn om de nieuwe slaapkamers te meubiloeron zullen in den timmerwinkel gemaakt worden kant en klaar Dat is een werk waarop nu reeds sommigen zich verheugen Het koffio halfuur wordt gebruikt tot bet lezen der couranten en der gekomen brieven De direotrioe schenkt in en ook haar wordt een kijkje in menig schrijven gegund Daarna gaat elk nog één uur tot zyn werk 1 uur luidt de etensklok en scharen zich allen rondom den diach in de eetzaal Voor vijftien personen er zyn dertien verploegden is deze kamer nauwelyks groot genoeg Daarom zal deze localiteit weldra uitgebreid worden zoodat er plaats zal zyn voor 26 patiënten die ook eone goede slaapplaats boven zullen vindon Van 2 tot 4 uur wordt weer gearbeid te 4 uur een kop thee gedronken daarna gewandeld en na een eenvoudig avondmaal de rust gezocht Tegen 10 uur althans in den zomer nordt geen voetstap meer vernomen en geen stem meer gehoprd Zoo gaat do eone dag na den anderen voorbij afgewisseld door den Zondag waarop allo arbeid stilstaat Do directrice voroenigt dan dos morgens lie in de eetzaal rondom zioh en leest een stichtelijk woord afgewisseld door den gemeenschappelijken Mng waarbij een van hot gezelschap de seraphinobfgeleiding speelt Verder mogen na etenstijd flinke wandelingen gedaan worden en lokt bij slecht weder ijki l i