Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1891

a WjI tiÉKi i illif Mt ai 1891 NO 4683 Vrijdag 13 IVovembep O O TT OD A VAN LINGEN S Sport en Heeren Artikeleii zijn H beste voordeeligste en doelmatigste voor en in H gebruik GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeadlng van advertentiön kan gescbleden tot eeit uur des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Solied Elegant ss fe Gangbaarste IJL modellen i © GOETHB p doiijn J HEBZOO i do2ijna 4 SCHILLBB COSTALIA P J S p docijnfl e i SV ii ï = S r WmVI 9 TRASSJjia t l WAONBB Vv ï 8TEPHAN P ds ijii p do2 purlt s V p dol purfl UWOOLW B p dozijo fl 89 Verkrijgbaar te Oouda bg den Heer C A B KANTZIIVGER Korte Tiendeweg O 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versand Gescbilft Leipzig Plagwitz orro staan wg nog verwyderd van het sohoone Ideaal van onzen Belgischen confrère maar wie op recht den vrfde wensoht moet zich verheugen over het besluit van het Hoineiuscho cotigres tot hol opricntei van een permanent internationaal interimrlementair bureau dat als t ware voortdurend aan hel beoogde deel zal arbeiden Op deze wijze kunnen ue goede ideeën vrjchtan dragen zij het dan ook langzaam PETROLKÜM NOTKERI fGFA van de Makelaars Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 30 Geïmporteerd fust 7 40 Januari levering 7 30 Februari levering ƒ 7 26 Maartlevering 7 15 Apnl Mei Juni en Juli levering ƒ 7 10 Augustus levering 7 15 September October berNovember Novemberen Dccember levering 7 25 Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 11 November 1891 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Als eigenaar van ten hond dien hond tegen het bevel van den Burgemeester zonder muilkorf op straat Inten loopen C A 8 te Gouda J van der D te Moordrecht J V en T M te Rocuwyk ieder tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis G B te Moordrecht vrijgesproken Plegen van straatschenderij T de J huisvr van A van den 3 te Reeuwyk tot ƒ 3 of 2 dagon hechtenis Hel op den openbaren weg bij zich hebben van een wapen H van N te Zevenhuizen tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Het te Gouda schrobben van de straat na voormiddags 11 ure J S te Gouda tot ƒ I of 1 dag hechtenis Het betreden van een brug zonder dat die is vastgelegd door een persoon benedon den leeftijd van 16 jaren met oordeel des onderscheids gepleegd H de G te Gouda tot ƒ 0 50 ol 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap C J J L P V D de J T T en van denB allen te Gouda ieder lot ƒ 1 of 2 dagenhechtenis D de G te Gouderak en J van der P te Gouda ieder tot ƒ 0 50 of J dag hechtenis A B zonder bekende woonpidats tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap 4 maal gepleegd B S te Gouda tot 4 geldboeten elk van ƒ 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap gepleegd bij 4e herhaling C V te Gouda tol eeue hechtenis van 3 wekenen plaatsing in eene Kijkstverkinrichting gedurende 6 maanden Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag KEXIMISGEt IIMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROOBZAKKN BU IIGEMEESTER en WETHOüDEBS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den Sn Juni 1875 Staattblad no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan N A v d Boe en zijne rechtverkrijgenden om ter uitbreiding zijner blikslagerij gelegen m de Kuiperstraat wijk K No 224 kadastraal bekend in sectie D no 2005 een lakkerg met magszijn op te richten GOUDA 11 November 1891 Burgemeester on W ethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER AUVERTENTISN Bevallen Tan een Dochter N THIM Hkiimiw DB Gboot Gouda 11 November 1891 aIdv È rYFn TI EN inalleJBinneii en BuitenlandHche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOüIs te iouda vraag g normaal ondergoederen S het beste vooi bc hoedmiddel tegen 1 verkoudheden enJ tegen onvoldoende I hniduitwa ieming Alleen echtwanneer w i met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhnel n onder de IiandteofceninjK Tegen namaak wordt drinaend gewaarschuwd Depot by i iioogcnbooni Cz j Wijdstraat te Gouda Snelpersdruk an A Bwnkman ZooN flonda Geen beter adres voor PARAPLVIES dan bij SCHËKK en Zn Markt Gouda Alom te bekomen OE OOÜESCHE SLAm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij s toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOOE OHKISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Px ij eo Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dageiyki met uitzondering van Zon en feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 November 1891 De heer Ph van der Breggen te Waddiniveen gisterenavond blijkens achterstaand verslag door de Kiesvereeniging Burgerplicht camlidaat gestold is hedenmiddag tot ddfinitief oandidaat voor de Tweede Kamer verkozen in het district Gouda Bij de Vr dag te Berg ambacht gehouden verkiezing van een heomraad in plaats van wylen den beer F van Wijngaarden Az werden uitgebraoht 1047 stemmen Gekozen werd de heer Jan Fotugt met 690 stemmen Op den beer Arie de Groot werden 302 op den beer Klaas den Besten 166 stemmen uitgebraoht Gisteren namiddag circa 4 ure ii te Kralingaobe Veer aan den mond van den IJssel een met steenkolen beladen bovonlandsche aak bestemd voor Alfen a d Agn op eene zandbank gevaren en onmiddellijk gezonken doordien het zwaar lek startte De opvarenden zijnde de schipper met vrouw en S kinderen benevens de knecht werden terstond met eene roeiboot door de werklieden der Gefar Kalkman en Zonen soheeiisbouwmeestoi te Kapelle a d IJssel san wal gebracht Tot de zaken van landbouw welke van het departement van waterstaat naar het ministerie van binnenl zaken zullen worden overgebracht behooren de landbouwproefstations de subsidien voor verbetering der paardenrassen en de bydragen voor proefvelden De uitvoering van de boterwet blijft bij Waterstaat Het gaat met de onderhandelingen over de schade FEVILLETOIM Uit het DvtUch XXI 82 Zij had dit nu dikwerf ondervonden en hem or ook nu en dan een verwijt vao gemaakt maar hij slapte er licht over heen en zijn verklaring dat men aan gene zijde van den Oceaan door de omstandigheden gedwongen wordt in de eerste plaats aan zichzolven te denken kon in hare oogen wel zijn zelfzucht verontschuldigen maar haar niet nopen zich daarmede te vereenigen Ook vele andere zaken droegen geenszins hare goedkeuring weg hy was niet meer zoo vriendelijk zoo beminnelijk en voorkomend als in de eerste dagen na zijn terugkeer integendeel hü was bijwijlen voor alles onverschillig zelfs ruw en weinige oogenbiikken later was het weder zijn ernstig streven den schijn te bewaren zoodat men bijna gelooven knn dat het hom verdroot in een ondoordacht ogenblik zijne ware trekken te hebben vertoond Van dit alles dacht Unica terwijl zij woorden van troost en deelneming tot de ongelukkige vrouw nchlte zij kou die gedachten niet afweren hoe on vergoedingen die door de Duitsche spoorwegmaat Bchappgen uitgekeerd moeten worden naar aanleidingvan het spoorwegongeluk Carré niet vlot De damesGrothe eu Adams bevinden zich voor rekening vanhet betrakken spoorwegbestuur in de Konigliche Klinik te Berlg n en mevrouw Persina in een dergelijke inrichting te Augsburg Mejuifi ouw Martha Kruger is als genezen ontslagen uit het ziekenhuis te Hannover en haar gedeelte in de schadevergoedingzou geregeld kunnen worden indien het spoorwegbestuur niet een som aanbood die ver blijft benedende schadevergoeding door haar aangevraagd Tochontvangen deze artisteu den In en 15n van elkemaand van het spoorweg bestuur bet salaris dat zijviiór het ongeluk ontvingen Hhl Da reizigers in den trein welke te halfvijf uit Den Haag naar Kotterdam vertrekt werden gisteren namiddag hevig verschrikt door een ongeval op de l n even vddr het station Delft Er woei een erge wind het was bijna een storm on terwijl sommigen in de gesprekjes die den rit moeeten korten er elkander op wezen dat hel nu op iM zeker verschrikkelijk zoude zijn dacht een enkele dat het in het open landschap waardoor de trein heenstoof ook niet pluis was Huizen en signalen duidden aan dat men Delft naderde men was het Agnetapark voorbij toon men plotseling boven den waggon een spattend gekraak deed hooren een scherp geluid als van een lang aanhoudend bersten Angstig vraagde men elkander wat het zijn kon men dacht aan het springen der gasleiding of der Westinghouse en verwachtte eene ontploffing een paar reizigers kropen vol angst weg tegen de banken een ander trachtte het altoos zoo zware portier te openen waardoor hij eerst in staat zou zijn aan het noodsignaal te trekken toen de trein stilhield Het bleek nu dat juist over de fabriek van den aangenaam ze haar ook waren Wellicht had het verkeer met dien Sandhanpt door zijn eigen vrouw eeu avonturier genoemd zulk een rampzaligen invloed op hem uitgeoefend maar de arme vrouw moest dit niet ontgelden Unica schreef lang adresseerde den brief aan juffrouw Sandhaupt schelde en gaf Vroni den brief Deze brief moet nog heden naar het postkantoor gebracht worden zeide zij maar de graaf mager niets van weten Ik stel je voor de bezorgingverantwoordelijk Vroni I Het meisje zag verbaasd hare meesteres aan en wierp daarna een blik op het adres waarna ze met een veelbeteekenend glimlachje zeide Ik zal er zorg voor dragen Vermoedt ge al weer geheimen vroeg Unica wie de glimlach niet ontgaan was Je zoudt jedaarin zeer bedriegen Een wenk met de hand was een teeken voor het meisje om zich te verwijderen Sedert de graaf uit Amerika was teruggekeerd was Unica vaak in een geprikkelde stemming en dan was zg over alles ontevreden Het kon dus niemand verwonderen dat Vroni de schuld daarvan op den graaf wierp en dat zy het verbond met den ouden kamerdienaar steeds getrouwer gestand bleef Zij zocht Daniel ook nu op en toen zij hem gevonden had vertoonde zij met een zegenvierend gelaat den brief ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR00TELETTEE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt heer Van Marken een niet gestutte telegraafpaal omgevallen en tusschen de wagens van den troin gekomen was Het dradennet lag ook op den trein en het waren de hevig getrokken draden die in alle wagens dat sterk snerpende geluid hadden doen ontslaan Dat er geene ongelukken hebben plaats gehad is werkelijk een wonder het ongeval had do aanleiding kunnen zijn tot een deraillement of tot andere hoogst ernstige onheilen De onsteltenis was natuurlgk groot te meer daar men alras begon te vreezen dat de sneltrein van vijf uur uit den Haag niet gewaarschuwd zoude zijn Menigeen trachtte uit den trein te stappen doch dit werd verhinderd Het was een algemeene herrie achter en in de portieren Ieen geroep en geschreeuw dat zelfs bij de groote duisternis buiten en het noodweder een komischen kant had In den trein bevonden zien de artisten der opera in Den Haag die te Eotterdam Mignon moesten spelen en deze dames en heeren hadden het begrijpelijkerwijze bijzonder druk Eene zeer welgedane juffrouw die uit het gesprek der Eranschou begreep dat de sneltrein haar achterop kwam in den rug gelijk de Eransche uitdrukking luidt kreeg het bijna op haar zenuwen Een Engelschman verloochende zyn landaard niet door zoodra men eenigszins wist wat er te doen was te vragen hoe Iaat is het uu Na een half uur wachtons vernamen de reizigers uit het achterste deel van den trein dat zij moesten uitstappen In den regen langs het glanzig zwarte water dat den spoorweg begrenst liep en sprong men door het kiozelzand telkens verward in de telegraafdraden Men werd nu in ledige niet verlichte wagens derde klasse gestapt en onder vole guitigheden van de Fransche artisten die de toepasselijke strophe uit de Dahin opera ten beste gaven reed men langzaam naar Rotterdam verheugd dat de vernieling van de Aeolusharp der telegraaf voor Wat beduidt dit vroeg de oude man Een brief van de gravin voor Amerika waarvan onze genadige heer nigts weten mag antwoorddeVroni geheimzinnig Vermoedt gij iets Nog niet De gravin zal ginds poolshoogte willen nemen Let op er kan wat uit ontstaan Dwaasheid Weet gij iets uaders Nog niet luaar ik vermoed dat ik eerstdaagsveel zal vernemen Heden is er een brief voor den graaf uit Amerika gekomen zou dit hot antwoord daarop zyn Dan zou hij het wel zelf geschreven hebben Dat is waar maar do brief is aan een vrouwgericht en den naam lieve Hemel waar heb ik dien meer gelezen Juist in het zakboekje Gelooft gij nu aan mijn vermoeden vroegVroni Nog niet geheel en al Konden we maar eensin den brief zien Dat doe ik niet Wü kunnen wachten totbet antwoord komt wanneer het er is zal ik er wdvoor zorgen dat het ook in mijn handen komt De bel riep Daniel in het kabinet van den graaf het gesprek moest gestaakt warden Vroni slak den brief in haar zak en spoedde zich heen XXII De nalatenschap der oude tante was aanzienlijker dan Paul vermoed had J i l i i