Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1891

de reisigere gefine andere gevolgea had gehad daD juiat anderhalf uur oponthoud Do haagsche correspondent der N Gr Ct meldt dat de bankior Scheurleer te s Gravenhage van de groothertogin van SaVsfn een belangrijk godeeUevan de gronden van Buitenluêt heeft aangekocht met hot doel om van de Scheveniugschen Weg tot aan het einde van het nu bebouwde gedeelte van de Laan van Meerdervoort een villapark te stichten met Btratetn en plantsoenen boulevard en rondpoints een prachtige stadswijk van 800 a 1000 kapitale pereeelen De Kaad heeft het plan daartoe goedgekeurd en binnenkort zal ermede begonnen worden zoodat meteen aan de droomen om op die tereinen een Flora of Palmeugurten te stichten de bodem ia ingeslagen De londensche correspondent der A R Ct schrijft De heer Krasnapolsky uil Amsterdam vertoeft thans te Londen om op de laatste schikkingen voor de openina van bet lokaal te Oxford street dat zijn naam zal dragen het oog te houden Naar ik verneem zat de opening den 28n dezer maand plaats hebben met een luisterrijk gastmaal in het gebouwzelf waarbij onze gezant graaf C Van Bijlaudt het voorzitterschap zal vo en gesteund door ettelijke leden van het diplomatenkorps ie Londen Ook de voornaamste tier te Londen gevestigde Nederlauders tullen genoodigd worden Hubert Vos heeft de uitnoodigingskaarten ontworpen en de heer Arendzcn tal ze in ets vermenigvuldigen Als een klein bewijs welke ontzettende sommen ook bij onze marine door de artillerie worden verslonden diene hei volgende Dezer dagen zijn bij de directie der marine te Wiilecftsoord een aantal kanonnen van 23 cM die vóór eemge jaren ongerekend de daarbij beboorende kostbare affuiten ongeveer 25 000 gulden gekost hebbeu thans in het pu oliek verkocht vpor 26 Deze stukken brachten dus slechts ongeveer het duizendste deel op van hetgeen zg gekoit hebben BimGEIlPLICHTr Gisterenavond werd door bovengenoemde Kieavereeniging in de Sociëteit 0n8 Genoegen eene algemeene vergadering gehouden tot het stellen van een candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer De Candida en lijst is reeds in een vorig nr door ons medegedeeld De Voorzitter de heer Mr J Foïtuijn Droogleever opende de vergadering met de volgeode toespraak Mijne Heeren In geenen deele hadden wij kunnen verwacfaten torn wij nog slechts korten tijd geleden in deze zelfde zaal bijeen waren om de bij de Stembus behaalde overwinning feestelijk te vieren wij reeds too spoedig opnieuw geroepen zouden worden een vertegenwoordiger te kiezen De heer Boogaerdt heoft zooals gij allen weet tgn ontslag genomen In het laatst van September kreeg ik voor het Bestuur dezer kiesvereeniging een brief van hem waarin hij mededeelde dat hij na de eedsafle ng verhinderd was geweest de zittin Natuurlek kon die verrassende ontdekking zijn opgeruimdheid slechts verhoogen en het was niet minder dan natuurlgk dat de gemoedelijke handelsreiziger na die gelukkige lotswisseling niet langer eens anders brood wilde eten zooals bij aanstonds na den terugkeer van de reis aan zgn meisje pathetisch verklaarde En de heeren Vogel konden daartegen niets inbrengen daar het duidelyk was dat de man die tot dnsrer hun reiziger was geweest nu ook gaarne zelfstandig wilde optreden Helena en hare moeder billijkten Pauls voornemen en deze vond tijdens de oprichting zijner zaak nog ruimschoots tijd en gelegenheid maatregelen te nemen ter voorbereiding van de bruiloft welke nu spoedig zou gevierd worden Vóór alles moesten de loopende schalden wordenafgedaan alvorens men zich met nieuwe aankoopen imocht bezighouden en zoo vervoegde Faal zich ookin de werkplaats van z n schoenmaker om ook bier een oude rekenins te vereffenen i De baas ontving hem met een opgeruimd gelast ihq zag den vergenoegden reiziger gaarne komen deze had hem dikwijls hartelijk doen lachen en voor den ouden man was dit een behaef e vooral in dentegonwoordigen tgd nn de politiek hem zoo menig imaal verdriet bereidde Zoo zie ik u nog eens riep hij den binnenkomende te gemoet Ik dacht al dat gg mg ontrouw waart geworden gen der Kamer bg te wonen omdat de kwaal waaraan hij reeds vroeger geleden had hem opnieuw was overvulleu waardoor hij genoodzaakt was rust te nemen Dat hij echter hoop mocht koesteren tegen den tg i dat de Kamer weder bijeen zou komen hersteld te zijn Deze hoop is niet vervuld Den 29n October ontving ik woder een brief waarin hg schreef op rnad van zijne geneesheeren zijn ontslag als lid der Kamer te zjllen nemen Onmiddellijk schreef ik hom torug Wacht daarmee desnoods tot het voorjaar Neem dergeIgk noodlottig besluit niet ondoordacht daar eene verkiezing op dit oogcnblik groote motilgkhedon zou moübreugen I Die mooilijkhedeii toch zgn niet te ontkennen Het Ministerie is nog slechts kort aan het bewind geen enkel voorstel is nog van het Minisierie uitgegaan wot volstrekt geen verwijt is tatuurUjk want dit koti nog niet en daarom drong ik er met kracht l ij hem op iian no niet tu bedanken Er zijn immers ineei vtiorbeulden van dat kamerleden een langu rust namen tot borstel van gezondheid zooals nu weer met den heer Oppedijk het geval is maar alle pogingen waren te vergeefs Bijna per ommegaande toch kreeg ik een brief terug van den geneesheer van den heer Boogaerdt houdende mededealinü dat du briof met de konnis fevina van het ontslag reeds ann don Voorzitter dor Kamer was verzonden terwijl teieni verzocht nerd den heer Boogaerdt verder mot rust te laten Toen moeiten wij natuurlijk berusten hoewel het besluit te betreuren is en niet in het belang van onze partij noch in dat onzer Regeering Laat ons hopen dat het althans moge strekken in het werkelijk belang an den heer Boogaerdt dat hij thans tot rust mo e komen zijn geschokte gezondheidstoestand spoedig verbetere en hij in bescheidener werkkring ten bate van de maatschappij nog lang werkzaa n moge zijn IJe vergadering loonde luide imlemming tnet die Koorden Alzoo staan wg dus opnieuw aldus ging spr voort aan don vooravond eener verkiezing Het zou mij niet verwonderen als hier of duar in ons district zekere moedeloosheid heersobte bij deze verkiezing Toch is daar geen reden voor In de jaren dat wij met de leiding van de verkiezingen belast zijn geweest zgn wij dikwijls teleurgesteld telkens werden wij geslagen maar ook telkens na iedere nederlaag hebben ng het hoofd weer opgebeurd Moge dit ook thans het geval zgn Voor ker er zat eun nrare strgd moeten gestreden worden en zeker is die verloren als wij toegeven aan een gevoel van moedeloosheid Trouwens er is reeds een verschijnsel dat moed geeft Bij vorige verkiezingen werd er soms voor de vergadering geen candidaat voorgesteld thans hebben wij een heele lijst met 4 personen allcón uit het district Dat toekent dunkt mij en geeft het bewijs van herleving van het publieke loven in ons district en mag dus als een bemoedigend verschijnsel begroet worden Nog meer bemoedigend is het succes bg de vorige verkiezing behaald Door groote krachtsinspanning zoowel in als buiten deza gemeente is de overwinning behaald Laat ons daarom met fris schen moed opnieuw ten strijde trekken I Wij hebben thans een Ministerie dat onze sympathie heeft op ons rust nu de verplichting bot onze te doen om de meerderheid die het Ministerie in de Kamer 6e dacht èn paard èn ruiter zie ik nooit jweer en zooals het deuntje zegt bij komt nooitweerom antwoordde Paul maar er leeft een andersdenkend geslacht meester en ik kom om mijnschuld te betalen Daarmede heb ik immers geen haast zeidede meester verbaasd Ken soiled man borg ikgaarne en u staat de eerlijkheid op het voorhoofd geschreven Dank je voor die goede meening Het grootste leed berokkenen ons schulden die al ons aardsch geluk vergallen Hier is uw rekening en bier hetgeld leg het bij het overige De schoonmaker schudde het hoofd en zette zijn bril op om het geld te tellen Het zou mg wat waard zijn maar een kleingedeelte van uw geleerdheid te bezitten zeide bij maar lieden van ons kaliber beeft het in de jeugdaan tgd en gelegenheid ontbraken om veel te leeren F n later weeklaagt men wat men niet weet dat moet men juist weten en wat men weet dat isoverbodig Nu dat zal ik nu juist niet beweren wat ikweet komt mij ook te pas Hebt gij uit de loterijgetrokken Gij spreekt daar een groot woord uit antwoordde Paul terwgl hij met de hand over zgnbaard stieek Ik bad een rgke tante meester enhet was voor mij een geluk dat zg gestorven i zonder een testament na te laten heeft niet kleiner te maken Heel groot ia di meerderheid niet en door den dood van mr Dijokmoester is er weder een liberale zetel opengevallen zoodat meer dan ooit de noodzakelijkheid daar is een liberaal in de Kamer te brengen Laat ons doen wat wij kunnen en niet vergeten dat het hier geldt geen personerle maar een priiicipieele quaestie In de hoop dat deze woorden instemming hg u zullen vinden open ik deze vergadering Do vergadering betuigde door luid applaus hare instemming met het gesprokene Daarop werd door den Secretaris den heer H Enno van Geldor voorlezing gedaan van eono missive van den heer J M Noothoven van Goor dia gezien hebbende op de canrtidaton lijst te staan uitdrukkelijk verzocht niet in aanmerking te komen wijl hg eene evenliieele eandidatuur in geen geval zou kunnen annuemeu De Voorzitter lietuigde zijn leedwezen ov r dit besluit maar meende dat de vergadering daarin moest berusten De naam van den heer Noothoven van Goor werd daarop van de candidaten lijst afgevoerd Daarop bloven olzoo do hh Mr van Diggelen te Zwolle j N Bnstort te Maarseveen en l h van der Breggun te Waddingsveen De h or Th G G Valotte die met de hh D G van Vreumingeii en VV Begeer don hoer van Diggelen had voorgesteld voerde vervolgens het woord over dien candidaat Hij deelde mede dat bij de vorige verkiezing door den Voorzitter namens hot bestuur de klucht waS geuit dat niemand van ds leden een caudtitaat stelde terwijl dit toch niet speciaal tot de taak van het Bestuur behoort Die opmerking vond spr juist en de hoereu die met hem Mr van üiïgelen voorstelden hadden dit ter harte genomen Toen dus op 8 November spr gebleken was er nog ge o enkel candidaat gesteltl was behalve den heer van Goor die echter voor de eandidatuur bedankte en de termijn daartoe verstreken hadden zij gemeend genoemden heer als candiilaat te moeten voorstellen die reeds eens zij t ook kort lid der kamer was on in verschillende opzichten aanbeveling verdiende Men vroeg hem eene eandidatuur te willen aanvaarden dat hij aannam doch alteen at er geen candidaat kon gevonden orden Tot spr s verbazing waren er na 8 November dus nii den gestelden termijn not candidaien gekomen tengevolge waarvan de caudiilatuur van den heer van Diggelen thans moest worden ingetrokken Oolc deze viel dus van de oandidaten lgst af Nadat de Secretaris had medegedeeld dat bedoelde candidaten wel niet vóór 8 Nov waren opgegeven maar juist op dien datum zoodat de termgn nog niet verstroken was was de candid tuur van den heer J N Bastert aan de orde De heer P W Kamphuizen die met de hh C Messemaker en C van Veen Azn genoemden heer had voorgesteld sprak tot aanbeveling daarvan het volgende Mijnheer de Voorzitter ik kan kort zijn omtrent de eandidatuur Bastert het is geen onbacende ZEd heeft negen jarea voor het district Utrecht gezeten en wat hg voor Utrecht geweest is is genoeg bekend vooral de scheepvaart was het waarvoor hg zich beijverde ZEd was een zeer gewild lid inde Kamer en bekend is het dat men met da voorstellen van den hoer Bastert rekening hield ook als minister van Waterstaat Handel en Nijverheid heeft hg zich zeer verdienstelgk gemaakt velen betreurden Hoe zoo Omdat zg in haar testament mg zou onterfdhebben De baas teekende met groote moeite zgn naam onder de rekening Onterfd herhaalde hg Ja omdat ik in vroegere jaren eens de Uevelingskat van tante vermoord heb Maar van ietsanders gesproken een goede vrouw ia onder de aardegebracht on voor mij wtis zg meer Vele tranen zult ge wel niet geweend hebber Alles heeft zijn tgd maar wij hebben nu genoeg woorden gewisseld laat mij ook eindclgk dadenzien Neem mij de maat voor een paar sierlgkotrouwlaarzen meester Juffrouw Goldschmidt zal over de erfeniswel verheugd zijn geweest ik kan mij dit voorstellen Wel natuurlijk I En als het zoo blgft dan gaanwij een heerlgke toekomst te gemoet Wanneer moet gij de laarzen hebben Zoo spoedig mogelijk I Gg zult toch wel veertien dagen geduld hebben Mgnheer Von Hohenhausen heeft mij zes paarbesteld waarmede hij grooten haast heeft Werk je ook voor hem Ik werk al sedert jaren voor de familie zeidede meester trotsoh Wordt venofgd het dat zgne regeering zoo kort was vooral de handelsstand en Mgnheer de Voorzitter ik kan den beer Bastert aanbevelen als een humaan man een man uit ééü stuk die is gematigd liberaal liberaal in don waren zin des woords Hij kan ook anderen dragen zonder zijne overtuiging prijs te geven en wat veel zegt een man die in ons district bekend is de heer Bastert is een speoiolitBil in waterwerken en wat ik alreeds gezegd heb hij beeft zich in de soheepvaartaangelegenheden ols het ware ingewerkt zooals er moar weinigen te vinden zijn on wat voor hot district Gouda van zoo veel betcekenis is Eene herinnerino is mij bijgebleven iil toen voor ons het gevaar bestonil een waterweg te krijgen buiten onze stad om kwam de heer Bastert bier om zich van deu toestand op do lioogte brengen en wel bij den heer Swaaii maar die was een vreemdeling op dat gebied on zoo kwam ZKd aan mijn adres ik heb naar ragne beste vermogens den beer Bastert iugelicht dio dan ook de sluis bezien heeft en opgeteekend wat van belang was en als ik mij niet vergis heeft Gouda zijno medewerking ondervonden Ziedaar Mijnheer de Voorzitter bet een en ander dat wel pleit vour onzen candidaat en hem als zoodanig aanlieveolt bij mijuo medekiozers en geloof mij niet te sterk uit te drukken als ik beweer dat e heer Bastert bij dezo gelegenheid de eenigato candidaat is die kans van slagen heofi Daarop was het woord aan deu lieer Messemaker die zeide dat toen hij bij de voorlaalsto verkiezing deu Voorzitter dezer kiesvereeniging had aanbevolen voor Lid dor Knmer bij zulks con amore ednixn had in do overtuiging een goed werk te doen In diezelfde overtuiging stond hij nu eene candidatuurBastert voor Dikwijls moet men naar argumencen zoeken bij dü aanbeveling van candidaten dit was thans evenmin als toen spr den heer Drooogleevor aanbeval noodig De heer Bastort toch had bij de laatste verkiezing in Bodtgraven een rede uitgesproken die spr bestudeerd had niot naar een verslag moar hot handschrift zelf Daaruit had de heer Bastort gezegd kunt gij mij konnon En de indruk die spr kreeg van den heer Bastort na lezing v n die rede was uitstekend Het voornaamste zou spr daaruit modedeelen Vooreerst wat ttet kiesrecht betreft Hij is tegen algemeen kiesrecht maar wil nel het capaciteitenstelsel en zegt daaromtrent o a het volgende Do Liberale Unie wenscht zoo ver te gaan als oen eerlijke uitleggim der grondwet gedoogt maar stelt als voorwaarde daarbij dat do kiezer zijn biljet persoonlijk op hot stembureau moet invullen een eisoh niet zonder bezwaar voor hel platteland waar zij velen van de stembus zal terughouden het moet evenwel gezegd worden dat die eiseh zich aansluit aan de bepaling van geschiktheid en misschien ook tot meerdere zelfstandigheid van den kiezer leiden zou Ongetwijfeld vordert s lands belang een regeling van dit onderwerp zoodra mogelijk Wat de sociale quaeitie aangaat is hij eerlijk genoeg te erkennen dat hij geen radicaal geneesmiddel weet tot oplossing dier quaestie Die verklaring bewijst dat hij eerlijk man is Niemand kent tot nogtoe dat geneesmiddel ofschoon niet ieder het zoo ruiterlijk erkent Hij is een voorstander van hot arbeiders contract vtffbindend zoowel voor den werkman als voor den werkgever maar zegt hij ik geloof dat men in deze te veel generaliseert do toestanden zijn niet in alle provinciën of steden dezelfde zou niet bij de traditioneele verschillen in werk en leefwijze een verstandige handelwijze zgn om die laak toe te vertrouwen aan de gemeentebosturen Algemeene voorschriften zgn in deze niet voor algemeene toepassing vatbaar Over belatting henorming zegt hij o a het volgende Het uitschrijven eener nieuwe belasting is voor don wetgever geen aangename taak maar hij mag er zich niet aan onttrekken en is het noodig dan zal de grondslag voor die heffing wel in de eerste plaats moeten zijn het roerend vermogen speciaal het kapitaal in portefeuille Een Rijksinkomslenbelasting of Klassen belasting zooals door den Ministor Grobbée werd voorgedragen mits men tegelijkertijd de patentwet afschalTe of belangrijk wijzige en do inkomsten uit beroep of nijverheid verkregen niet nogmaals onder de belastbare inkomsten begrijpe Doch zelfs met deze laatste bepaling is de patentwet liet langer houdbaar De patentbelasting in haren verouderden vorm en geon rekening houdende met de zoozeer veranderde toestanden van 70 jaar is mij ik wil het wel bekennen altijd een doom in het oog geweest Zg belast de industrieelen die met zorg en moeite te kampen hebben zonder voor hunne bgdrat iets in de plaats to geven Zij IS daarenboven nog zoo onrechtvaardig om voor het individu of voor de handelsfirma op de fictie te berusten dat er altijd wordt verdiend terwijl de naamlooze vennootschap die door de vereeniging van kapitaal voor den particulier do zwaarste concurrent IS alleen betaalt als er winst gemaakt en dividend wordt uitgekeer8 Hoe is het mogelijk roept hij uit dat lulk een wet 70 jaar heeft kunnen beslaan Al is er geen verzwaring van lasten noodig een hervorming van ons belastingstelsel moet er komen Spr eindigt met een warme aanbeveling van den heer Bastert Spr hoorde hem wel eens uitmaken voor conservatief Spr wou dat er 26 zulke conservatieven in de Kamer zitting hadden De heer Bastert is een voortreffelijk man de liberale beginselen toegedaan on spr zou er zich zeer over verbeugen als bij tot Lid der Kamer gekozen mocht worden Daarop voerde de heer A K van dor Garden het woord die verklaarde nooit zijn stem te zullen geven aan oen candidaat buiten het district oolang het district zelf nog personen bevatte die beantwoordden aan de eischen welke voor Kamerlid gesteld mochten worden Volgens spr waren die eischen io eerlijkheid ook in de politiek 2 oen dosis gezond verstand 3o do noodige ontwikkeling om mot grond over do zaken te kunnen oordeolen clio in de Kamer voorkwamen üe heor A ïrijljits was van oordeel dat de heer Bastert in geen geval door deze Kiesvereeniging candiilaat kon gestold worden omdat l j niet liberaal was Bij gelegenheid van de Inafste verkiezing te Bodegraven schreef toch de N Rott ï ïVij kunnen hem niet liberaal noemen en gdooven ook niet dat Inj dit zelf doei Wil men alleon maar een canilidaüt hebben die kans van slagen biedt welnu men noine Godin de Beaufort of Maekay dan is men zeker van sla on Do heor J J Groolondorst vraagt hoe de heor Uastert denkt over oorlog en marine De heer Messemaker antwoordt dat niet te weten De Voorzitter neemt daarop het woord en betuigt zijn groote verwondering dat de hoer Messemaker in het krijt treedt voor een niet liberaal Waar do beer Messemaker zeide dat Ijij met dezelfde overtuiging waarmede hij vroeger spr als candidaat had aanbevolen dit thans den heer Bastert deed dnu moet spr zeggen ik bedank voor die onderscheiding Liet spr zich die gelijkstelling aanleunen hij zou zichzelf voorkomen als een liberaal van verdacht gehalte wout het is juist wat de heer Trijhils opmerkte de heer Bastert is niot lilieraol Misschien zal hij thans wei een en ander over de wenscbolijkheid van beter kiesrecht zeggen maar het is een feit dat hij het niet eens is met hot manifest vnn de Liberale Unie noch betr uitbreiding van het kiesrecht noch betr hervorming van het belastingstelsel noch botr afschaffing der plaatsvervanging noch botr leerplicht Vaardigden wij Bastert naar de Kamer at wij zoudon een tegenstander van het Ministerie daarheen zenden Spr verklaart zich daarom beslist tegen zijn eandidatuur Besloot de vergadering hem als candidaat te proclomoeren natuurlijk zou hot Bestuur dat besluit uitvoeren daartoe is het verplicht maar onder de Idjerale kiesvereenigingen kon Burgerplicht dan gerust worden geschrapt De heer Messemaker voert daarop het woord en zegt Wat zijn de opinicn toch verdoold Heden morgen zeide een zeer verstandig menscb nog tot spr hoe is hot mogelijk dat ze Bastert niet liberoal noemen In werkelijkheid is hij het Toen hij te Bodegraven gevallen was betreurden wij dit immers allen en door ieder onzer zon hij ware hij toen gekozen bij de liberalen geteld zijn De Voorzitter merkt op dat bet bg die verkiezing een heel ander geval was als thans Toen was t genoeg in een twijfelachtig district iemand voor candidaat te vinden die anti clericaal was tegenstander van het toenmalige Ministorie Thans is dat niet meer het geval Om een klein staaltje te noemen dat den man teokent zegt spr toen hij in Bodegraven als spreker optrad verzocht men hem ook in Schoonhoven te komen spreken Dit weigerde hg De boeren uit Schoonhoven hadden dan maar in Bodegraven moeten komen De heer Messemaker meent dat dit weinig voor of tegen zijn liberaliteit pleit Verniers van derLoeff b V heeft nooit voor zijn kiezers willen optreden en toch bekleedde hij een eerste plaats onder de liberalen De heer C van Veen Azn deelt mede dat de heer Bastert toen ook in Woerden is opgetreden De heer Trijbits is van oordeel dat als deze kiesvereeniging iemand candidaat stelt die niet tot de liberalen behoort de leden niet gebonden zijn hem te stemmen De heer D G van Vreumingen vraagt den heer Messemaker of de heer Bastert de beginselen van het tegenwoordig Ministerie is toegedaan welke vraag de heer Messemaker beslist bevestigend beantwoord Hij zal een steun zgn voor dit Ministerie De heer van Vreumingen verklaart zich dan te kunnen vereenigon met zijn eandidatuur omdat wg in ons district wel degelijk rekening moeten houden met de omstandigheden en dien candidaat moeten stellen die het meesl kans van slagen heeft Naar aanleiding van het citaat van den heer Trijbits uit de N Rolt Ct doet spr vervolgens een aanhaling uit een ander nr van diezelfde courant waarin de heer Bastert w rdt aanbevolen voor Kameriid om zijne bekwaamheiil grondige bekendheid met de zaken en dus vorre de voorkeur lerdient boven van Velzen Daarop was de eandidatuur van den heer van der Breggen aan de orde voorgesteld door de hh J Breebaart Lz A van Veen en H Enno van Gelder De heer Breebaart zegt zich te hebben verheugd op do candidaton lijst zoovele mannen van betiekenis te hebben zien staan Geen woord zal hij dan ock spreken om die te bestrijden maar alleen zich bepalen tot eone aanbeveling van den heer van der Breggen Deze is een mat van vooruitstrevende richting Hij behoort niet tot de uitersten maar durft vrij en flink voor zijn gevoelen uitkomen Hg is een eeriijk man die zegt wat hij meent en meent wat hij zegt Waarom juist den heer van der Breggen Ie kiezen Omdat hij is een geboren districter ten volle bekend met de behoeften en eischen van hot district Ilij is een landbouwer een practiach landbouwer en waar nu de landbouw behoort onder de voornaamsto takkon van bedrijf naann de Nederlanders hun bestonn vinden daar is het met meer dan billijk dat ook een practiscb landbouwer in de kamer zitting heeft De hoor van der Breggen is een man van ondervinding die naast de vele meesters in de rechten in do kamer geheel op zijn plaats zal zijn om de landbouw bolangen te behartigen De heer C van Veen zn deelt namens zijn vader den heer A van Veen die door onjesteldheid verhinderd is tegenwoordig te zijn mode dat deze alleen den beer van der Breggen had voorirestekl omdat iiij meende dat er geen ander candidaat was doch had hij geweten dat de heer Bastert als zoodauia was voorgesteld zou hij diens eandidatuur ei niet die van deu heer van dor Breggen ondersteund hebben De hoer H Enno van Gelder spreekt daarop ten gunste van do eandidatuur van der Breggen Spr heeft den heer van der Breggen leéren kennen als een man die volkomen instemt met de principes van onze kiesvereeniging Hij is een liberaal pur sang Als liberalen kunnen wij toch onmogelijk aankomen met een candidaat dio niet tot do onzen behoort Voor zoo iemand kunnen wij ons riet warm maken voor zoo iemand kunnen wij niet coii amore werken De heer van der Breggen nu is een liberaal van onverdacht gehalte De quaestie is nut alleen zullen we slagen Als wij slagen met iemand die niet bepaald liberaal is dan noemt spr dat geen slagen Hij is het eens met den heer Trijbits dan kunnen wij evengoed Maekay of Godin de Beaufort nemen dan slagen wij zeker Kn mochten wij de nederlaag Igden laat het dan een nederlaag zijn waarbij wij kunnen zeggen Tont est perdu san l honneurl Spr leerde den hoer van der Breggen kennen en hoogachten als iemand die een zetel in de kamer waardig zal bekleeden Geboren in bet district en bekend met onzo belangen zal hij ook veel kans van slagen hebben Men heeft vooral op het platteland gaarne een afgevaardigde die men kent waar men zoo eens kan aanloopen en roet wien men praten kan De heer van der Breggen is nu reeds veler vraagbaak in zgne omgeving Hij had zitting in de Commissie voor het schatten der ongebouwde eigendommen en kent dus het district in alle boeken en gaatjes Hg is voorts Hoogheemraad van Sehieland en woont in den Zuidplaspolder Met het oog op de bekende uitlating in het publiek van den tegenwooidigen Minister van Financien die op de landbouwers een onaangenamen indruk maakte is het vooral goed thans een landbouwer naar de Kamer af te vaardigen ten einde daar vooral de landbouw bolangen te behartigen Spr hield een langdurig gesprek met den heer van der Breggen en daarbij bleek hom dat hij in alle punten meegaat met de Liberale Unie hij is vóór persoonlijke dienstplicht hg is een voorstander vau belasting hervorming en verre van te zijn een protectionist Over oorlog en marine over de koloniale politiek heeft hij geen studie gemaakt daarin is hij een leek msar en wat belastinghervorming èn wat regeling van het kiesrecht aangaat vereenigt hg zich met de beginselen der Liberale Unie Het is waar zegt spr do heor van der Breggen is niet wat men noemt oen goed spreker ook mist hg routine in de Tweede Kamer hg is geen mr in de rechten hij leerde niet debatteeren Doch dit neemt niet weg dat hg flink voor zijn gevoelen weet nit te komen en aan zoo iemajid heeft men vaak meer dan aan een debater 1 Sommigen zeggen de heer van der Breggen is lastig Hij is dit echter alléén tegenover menschen die de zaken willen verdraaien die niet overeenkomstig recht en billgkhoid willen handelen of de zaken in de oude sleur willen houden Dit nu vindt spr juist nobel in hem en eene uitstekende eigenschap waarom hg aller hoogachting verdient Met volle overtuiging beveelt spr hem aan als een volbloed liberaal