Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1891

W ADVERTENTIfiN TERSTOND GBVBAAGD voor noodhulp of Toor TBst een flinke OIEIVSTBODE bU meid alleen Zich te vervoegen LAGE GOD WE C 27 tosBchen 6 en 8 aar s avonds 1 1 338 Staats Loterij De Trekking begint MAANDAG 16 NOVEMBER a s Loten en gedeelten van Loten z n te bekomen bö de Collectrice Wed A C C08I IN Gouwe C 9 bö de Vischmarkt De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii l 25 franco per post 1 70 Aizoaderlflke Nommers VIJF CENTEN Openlara Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVEB op DINSDAG 17 en WOENSDAG 18 NOVEMBER 1891 des morgens te 10 aren aan het Magazgn van den Beer J A H va di PAVOOBDT aan den Kleiweg Wp E No BO van den geheelen voorraad NIEUWE EMM bestaande in eene groote sorteering bekleede Bieten en Matten Mahooiebonten en andere Stoelen Tête s ii Tête Canapes Fantasie Stoelen Salon Schuif en Hnishoudtaiels Penant en Speeltafels Consoles Etagères Waschtafels Kuif Kleer en Spiegelkasten van de nieuwste modellen Mahonie en Notenhouten Buffetten Heeren en Dames Schrjjfbureaux Spiegels Schilderyen en Gravuren in Igsten Karpetten EngelscheKinderwagens enz Te zien Particulier op Zaterdag 14 November a 8 van 11 tot 4 uren en Publiek op Maandag 16 November a s van des morgens 9 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris DE VERKIESma I Als naar gewoonte willen wjj de aandacht onzer lezers vestigen op de aanstaande verkiezing voor de Tweede Kamer welke van bijzonder gewicht en aller belangstelling waardig is De vandidaat die in Burgerplicht is gesteld is thans definitief de liberale caödidaat van het district Naar aanleiding van de vergadering dezer vereeniging wenschen wij eerst eene korte beschouwing te wijden aan de zaken die meer bgzonder onze stad aangaan Wij beginnen met te verklaren dat wjj met genoegen deze vergadering hebben bijgewoond Vooreerst om de meerdere teekenen van leven die alhier bjj de liberalen zjjn waar te nemen Werd vroeger veelal zonder veel debat in een weinig bezochte vergadering eene door het bestuur voorbereide candidatuur geproclameerd thans had men een bgeenkomst vau ruim honderd belangstellenden een viertal uit den boezem der leden voortgekomen namen op de lijst eene ernstige en waardige discus ie over de meer of mindere wenschelijkheid der voorgestelde candidaturen een stemming die werkelijk de verschillende stroomingen in de partij teekent Dat zijn sltemaal afgescheiden van het verkregen resultaat verschijnselen die moed geven voor de toekomst Wij meenen dezen vooruitgang te mogen toeschrijven aan het dezen zomer met zooveel inspanning behaald succes au de mogelijkheid van slagen niet meer be Sociëteit ONS GEIVOEGEN 2e Abonnements Voorstelling Donderdag 19 November 1891 TIVOLI SCHOÜWBIJBG vau Rotterdam Optreden van Willem van Zuylen Onze Don Juan s Uit iet BuilscL XXII 83 Zeer begrijpelijk Wie een netten voet wilhebben moet tot uwe kunst zijn toevlucht nemen Nu k zal dan wachten i jonge mensch opeude zijn sigarenkoker en nam er utiD sigaar uit terivijl hij haar aanstak trad een kleioe schrale heer binnen dien noch Paul noch de schoenmaker kende Deze heer die het beter vond zijn naam niet te noemen waa de inspecteur Rubens Ik verlang een paar laarzen zeide hij kortaf Men heeft mij ge egd dat ik in de geheele stadnergens beter terecht kan dan bij u Voor uP vroeg de schoenmaker Neen niet voor mij maar voor mijn neef Zend hem dan hierheen Dat is juiït wat ik niet wil Een zonderling heer prevelde Paul De inspecteur scheen den jongeling eerst nu te bemerken Ik wil mijn neef met die laarzen verrassen Kluchtspel met zang in 4 Bedr naar het Duitsch van LEON TREPTOW AANVANG half 8 uur gy Gewone bepalingen en prgzen Snelperedruk lau A Bwnkman Zoon Gouda De heer Grootendorst vraagt hoe of de heer van der Breggen over leerplioht denkt waarop do heer van Gelder actwoordt dat hg bet nuttig en noodig acht dat ieder gedwongen wordt de school te bezoeken De heer Th G G Valette betoogt daarop dat het voor een liberale kiesvereenigiug als de onze nu niet moeiiyk is eene keuze te doen tusachen de twee candidate Na al het gehoorde verdient de heer van der Breggen ongetwijfeld de voorkeur als zijnde de eenige die betlut liieroal is De heer Grooteudorst vraagt of de heer van der Breggen bereid ia voor zgne kiezers op te treden waarop de Voorzitter antwoord dat de heer van der Breggen geen bezwaar zou maken een politieke rede te houden ware het niet dat de tijd daarvoor de verkiezing is reeds 24 November te kort is Intusschen hg is in dit gebouw aanwezig en berei in de zaal te verschijnen te midden der kiezers Dientengevolge wordt de heer van der Breggen uitgenoodigd binnen te komen Hg voldoet daaraan waarop de beer Grootendorst hem de vraag stelt boe htj denkt over de vereeuiging Eigen Hulp en wat daarmee samenbaugt Tegen de verkeerde toepassing van de coöperatie in sinds 3 jaar eene ver eeniging opgericht zegt spr die ook in de Tweede Kamer steun vindt Spr zou gaarne willen weten boe de heer van der Breggen over die zaak denkt en het antwoord daarop of nu of later maar vdór de verkiezing ontvangen De beer van der Breggen zegt daarop dat bet hem op het oogenblik onmogelijk is die vraag te beantwoorden Spr had niet gedacht iu aanmerking te zullen komen voor cfindidaat voor de Tweede Kamer Hg is landbouwer en heeft zich tot nogloo weinig ingelaten met regeerings zakeu Hg is dus leek in vele opzichten als Voorzitter van verscheidene polders als hoogheemraad van Schieland hield hij zich meer bezig met waterstaats belangen Moet hg dus het antwoord op die vraag schuldig blijven hij kan wel du zeggen dat hg gezien heeft dat de coöperatie meer en meer veld wint in zake van laiidtwuw en dit zeer strekt ten voordeele van de landbouw in het algemeen De heer van der Breggen verlaat daarop de vergadering Daarop wordt nog medegedeeld dat een brief is ingekomen van Boskoop waarin m ordt medegedeeld dat Prof Koster daar eerst in de 2e plaats candidaat werd gesteld in de Ie plaats werd ook daar gekozen de heer van der Breggen De candidaten uit de kiesvereenigingen in de andere deelen van bet district geven geen aanleiding tot verdere bespreking Daarop wordt tot stemming overgegaan Uitgebracht worden 99 stemmen Daarvan vereenigen op zich de beer van der Breggen 63 Bastert 33 terwijl 3 blanco biljetten worden uitgebracht Tot candidaat van Burgerplicht is dus verkozen de heer Ph vAn deb Bregoen te VV addiniveen Baiteolandscb Overziclit De vacantie van den Duitschen Rijksdag is nit Hij zal zich in de eerste plaats moeten bezig houden met de begrooting waarbij het alweer verhoogde oorlogsbudget tot levendige debatten zal leiden maar waarbij de conservatieven ultramontanen en nationaalliberalen in t eind de Ëegeering ongeveer zullen geven wat zij vraagt Behalve de begrooting Zullen de handelsverdragen met Oostenrijk en Italië geruimen tgd in beslag nemen In spanning ziet men het publiceeren dier verdragen tegemoet Omtrent de afgoloopen verkiezingen in Ebsas Lotbaringen wordt in de bladen de aandacht gevestigd op den gunstiger uitslag die ditmaal ten opzichte van DuilschlaBd is verkregen Voor de volksvertegenwoordiging bekend onder den naam van Landscomitë moesten leden worden benoemd door de iicden Straatsburg Mühlbausen Metz Colmar i door twintig plattelandsdistrioten en onder de 24 herkozen of nieuw gekozen afgevaardigden is er niet één geweest die zijne candidatuur had aanbevolen met een programma in den zin der protest partij Alleen meenden veel meer vooruitzicht op benoeming te hebben door de verzekeringen te geven dat zij geene principieole oppositie wilden voeren maar alleen voor het wetzgn des lands bevorderlijk wilden zijn In het district Molstein beeft de gepensioneerde Duitsche generaalmajoor Böder ofschoon hij er nog slechts kort had gewoond op zijn Fransgezinden mededinger de overwinning behaald De heer Sauner die tot nog toe het district Altkirch nabij de Fransche grens had vertegenwoordigd verklaarde nu ten volle in te stommen met de verzekering van trj gw aan het Dnitaoherijk die onlangs door leden van het Iiandscamité bij ontvangst van den keizerlijken stadhouder was uitgesproken Deze verklaring bracht in zijn district eene levendige agitatie tegen hem teweeg en toch is hij gekozen De burgemeester Hommel te Eappollsweiler had een manifest in alleszins Duitschen geest uitge vaardigd en verkreeg daarop in zgn district 48 van de 6S stemmen Een der Straatsburger berichtgever maakt de opmerking dat vooral in het district Altkiroh do afschaffing der bepalingen op de paspoorten zeer veel tot den uitslag beeft bijdragen Het zal ook wel voor de eerste maal geweest zijn voegt hg erbij een afgevaardigde voor het Landsoomité is gekozen op een zuiver Duitsoh programma Dit was eene proofnomittg die niettegenstaande alle hevige agititie in de Frausche birden boven verwachting is gelukt Aan den politiekon horizon was volgens lord Salisbury geen stipje te zien Doch in do faandelswereld zag de minister in zgn Msnsion houao rede donkere wolken In plaats van een militairen oorlog wordt nu op commercieel gebied krijg gevoerd zeido hg Die kamp zal spoedig een nieuw tijdperk intreden daar in het volgende jaar verschillende belangrijke handelsverdragen afloopen zoodot een aanmerkelijke veranderiug der bestaande tarieven te wachten staat Voor Ëngehtnd is iu dit opzicht de toekomst niet gunstig Het heeft de geheele wereld tegeu zich zegt een der bladen Hot staat bijna alleen in zijne handhaving van den vrgen handel Pe protectionistische overtuiging in de Vereeoigda Staten is nog krachtig De eenige Britachs kolonie die nog dan vrjjen handel handhaafde al NieuwZuid Wale is met zijne nieuws regeering nu ook naar protectionistische zgde overgegaan Toch zal Engeland free trader hlg ven omdat beicherming bgna nilsluitend een lielasting op algemeens levensbehoeften zou beteekenen De Times correspondent te Weonen deelt mede dat er plotseling verandering is gekomen in de houding der Turksche Bogeenng tegenover Bulgarije Dezer dagen gaf zij ImvoI de Bulgaarscha kerken in Macedonië die sedert eenigen tijd gesloten waren geweest weder te openen den Gouverneur van Adrianopel is opgedragen een scherp toezicht op Balgaarsche vluchtelingen te houden en hem die aanleiding mochten geven tot het vermoeden datzg tegen de Bulgaarsche Begeering samenspannen over de gienzen te doen zetten De Times correspondent tiet in deze toenadering een seer gunstig teeken en verwacht dat daardoor een einde zal gemaakt worden aan de vele kuiperijen der Bussen Serviërs en Grieken MARB TBEBICHTBW Gouda 12 Noremder 1891 In navolging van de hootdmarkten bleef ook hier de rijziug aanhouden en was tot algemeen booge prijzen gemakkelijk te verkoopen Tarwe Jarige Zoeuwscbe ƒ 10 it ƒ 10 50 Nieuwe dito 10 2B a I0 7B Minderedito 9 60 a 10 Afwgkende 7 26 a 8 Nieuwe Polder 8 50 i 9 7B Mindere dito 7 a 8 fioode 8 a 9 Angel ƒ 9 60 a ƒ 9 75 Kogge Zeeuwsche 7 75 a 8 60 Polder ƒ 7 a ƒ 7 60 Gerst Winter ƒ 5 25 a ƒ 5 80 Zomer ƒ 4 90 ii 5 60 Chevalier 6 25 a 7 Havorperhoct 4 76 ijr 5 60 perlOO kilo 9 50 a 1 Hennepzaad Inlandsch 8 76 a 9 Buitenlsndsch 7 50 a 8 Kanariezaad 7 75 a 8 76 Boonen Bruine boonen 13 60 a 16 Witte boonen 11 50 a 12 76 Paardenboonen 6 50 a 7 26 Erwten kokende 13 50 a 14 50 Buitenlandsche voererwten per 80 K G 8 a 8 60 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 9 26 a 9 36 Cinquantino 9 26 a 9 60 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen traag Vette varkens goede aanvoer handel redel 18 a 22 ot per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel flanwl7a 17 jCt per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 40 a 0 70 per week Vette schapen goede aanvoer handel flauw 4 a 22 Nuchtere kalveren tamel aanvoer handel vlug 6 a 12 Graskalveren goede aanvoer handel traag 25 a ƒ 60 Aangevoerd 70 partijen kaas handel vlug Eerste qualileit 29 a 31 tweede qualiteit ƒ 24 a 28 Zwaardere S3 Boter matig aanvoe handel vlug Goeboter f 1 60 a f 1 70 per kilo Weiboter 1 40 ü 1 50 per kilo Burgerlüjke Stand GEBOREN 9 Nov Johsnni Msrii ouden M H Neer choIteD en J Merlm U 0irk onder J B vaa V k en 0 C van Dclden OVRRLEPEN 10 lov K ras Ea 80 j 11 C de Jonfr 9j 10 m GEHUWD 11 Nov P J WeeienJcvrp en A de Pater W B StreeBand en C H M van Uerop H 1 van Balen en N van der Starre A Spee en O P de Waal A M Waaamg ea J Mikken Zevenhuizen ONDEUTSOUWD A Kleg en M v d Krsaa fS 4683 Zaterdag 14 IMoveniber GOUDSGHE COURANT JSieuws en y dvertentiehlad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt De inzending van advertentiön kan geschieden tot een aar dea namiddags 7an den dag der uitgave twijfeld kan worden achten de liberale kiezers het voorbereidend werk der verkiezing meer hun aandacht waardig dan toen men zich tevreden stelde met een geachten naam waarom men zich scharen kon om althans de eer der vlag te handhaven Maar ook het resultaat der stemming verheugde ons Waar de keuze stond tusscheii een beslist voorstander onzer ibeginselen en een wel stellig anti clericaal maar iverigena vrij sterk met den conservatieven zuurdeegsem doortrokken oudcollega van Heemskerk kon de uitslag niet twijfelachtig zgn Een kiesvereeniging die zich zelf respecteert behoort bij het stellen van candidaturen in de eerste plaats te rade gaan met de beginselen barer party Dit klemde te meer nu hot geldt niet een protest tegen een antirevolutionair kabinet maar steun te geven aan een ministerie onzer richting iu oew kamer waar de meerderheid zoo klein is daft iu sommige gevallen één stem den doorslag geven kan Niet dat wij het geheel afkeuren dat men ook het oog houdt op de mindere of meerdere kans van slagen welke eene candidatuur aanbiedt maar men moet in dit opzicht binnon zekere grenzen blijven Nu erkennen wij gaarne dat het oordeel hoever men daarbij op een gegeven oogenblik gaan kan uiterst subjectief is wij begrijpen dus volkomen dat de meeningeu daaromtrent ook bij geestverwanten zeer uiteen kunnen loopeu Het is eene qnaestie van opportuniteit die niet wiskunstig kan worden opgelost en waarbij dus ieders opvatting verschilt naar den kant van welken hij ze beziet Het komt dan ook niet in ons op de voorstanders der candidatuurBastert voor minder goede liberalen te houden dan ons zelven Zjj hebben met ernst de zaak behandeld de hoedanigheden en gevoelens van hun candidaat zorgvuldig gewogen en aan onze beginselen getoetst gelijk wij ook deden en indien wij tot eene andere conclusie kwamen dan zij dan lag dit eenvoudig daaraan dat de meerderheid meer het oog vestigde op onze beginselen de minderheid daarentegen meer op de kans van slagen Het komt ons voor dat het laatste oogpunt meer aanleiding geven kan tot vergissing dan het eerste aantrekking van sommige elementen heeft steeds afstooting van andere ten gevolge en hier vooral werd de halfslachtigheid die een voordeel heette te zijn van den een zeker opgewogen door de meerdere locale bekendheid van den ander Hoe bet zjj wij verwachten dat na de beslissing die gevallen is en nu deze candidatuur ook den steun mocht verwerven van de buitengemeenten de vooritaiiders van den heer Bastert met evenveel ijver zullen werken voor den beer Van der Breggen als zij voor hun etgee candidaat gedaan zouden hebben Mannen die het wel meenen met het vaderland slrgden voor hun beginsel en niet voor een persoon Wij willen van deze vergadering niet afstappen zonder een enkele opmerking aan het adres van een paar sprekers De heer Van der Garden boude het ons ten goede dat wij zijne verklaring dat hij nooit z n stem zou FEUILLETOIM I de teekening vergeleek grensde aan het kleingeestige Wat raakt mij Hohenhausan zeide Paul Eris daar ook met alles even pluis maar een verstandig man laat de zou schijnen zooals zij wil het overige is zwijgen t Past tot in de puntjes riep de inspecteur Dank u meester I Gij verdient den lof dien men u toezwaait Wilt ge mij dus een paar laarzen naardeze maat maken Wanneer klaar Uiterlijk overmorge i Dat IS onmogelijk Maar overmorgen is de verjaardag van mgnneef Dan had u vroeger moeten komen zeidede schoenmaker Ik kan niet meer doen dan werken on mijn overige klanten mag ik ook niet latsnwachten De inspecteur schudde misnoegd het hoofil Ik had daar met op gerekend antwoordde hjj Eindelijk viud ik een baas die er zich mede kanbulasten ei nu weigurt hij Ik kan het werkelijk niet doen Dan moet ik zien dat ik ren anderen sohoenraaker vind bromde de inspecteur torwyl hïï lijne papieren weer in den zak stak Men beeft met dswerklieden tegenwoordig veel onaangenaamheden Daar aaat liij heen en zingt mot meer lachtePaul Maar gelijk had hjj zeide hg zij moeten tot geschenk dienen Wacht hier is bet Hier hebt ge een nauwkeurig afbeeldsel der zolen waaruit ge zult zien dat het een kleine sierlijke voet is en hier is ook de andere maat Wellicht hebt gij een laars bij de haod waarvan de zool met deze teekening kan worden vergeleken dat zou de zaak zeer vergemakkelijken De schoenmaker had nauwelijks een kennersblik op de teekening geworpen of hij greep ook reeds naar een laars die naast zijn werktafel op den grond lag Daar hebt gij juist denzelfden voet zeidehij met voldoening en het is nog wel een adellijke voet Bestaat er nog onderscheid tussohen adellijke en burgerlijke vonten vroeg de inspecteur lachend terwijl hij de laars beschouwde Dat zou ik meenen antwoordde de baas aaneen laars herken ik terstond den man Het spreekwoord moest dan luiden de laarzen maken den man schertste Paul En dit IS de laars van graaf Von Hohenhausel vervolgde do schoenmaker ik geloof datin de geheele stad niemand een zoo hoog adellijkenheeft Gij bebt wel een netten voet mijnheerVetter maar liij kan toch niel in de schaduw vandezen slaan Weder wierp de inspecteur een blik cp den jongeling daarna plaatste hij de laars op de teekening en de zorgvuldigheid waarmede bij de zool me