Goudsche Courant, zaterdag 14 november 1891

geren aan iemand bniten het district zoolang het district zeli nog personen bevatte die beantwoorden aan zekere aan een Kamerlid te stellen eischen in haar algemeenheid onpractisch en gevaarlijk noemen Dat zon ous leiden tot eeue kamer boofdzakelgk besta inde uit eéUbritéa de clocher waarin voor onze eerste mannen op politiek gebied schier geen plaats te vinden zou zijn In de gegeven omstandigheden van ons district kunnen wij althans tot op zekere hoogte met heir meegaan maar in streken waar een vrij voldoende liberale meerderheid gevonden wordt zouden wij aan een uitstekend politicus de voorkeur geven boven een minder bekwaam Jistricter ook al voldeed deze laatste in het algntmeen aan de gestelde eischen Eerlijke menschen ook in de politiek zjjn er goddank iu ons goede Nederland nog in overvloed voorhanden iedereen beeft een dosis gezond verstand het is maar de vraag hoe qroot die dosis is boeveel ontwikkeling noodig is om staatszaken Ie beoordeelen laat zich zoo maar niet eventjes onder een formule brengen De kiezers doen wjjs ah zy hun gezond verstand gebruiken om bij meerdere beschikbare personen de eerepalm uit te reiken aan hem die het meest aan die eischen voldoet zonder angstvallig en meer dan volstrekt noodig is te letten op de omstandigheid of hij woont onder den rook van de hoofdplaats an het district Den heer Grootendorst zouden wij met alle bescheidenheid willen vragen of bet niet in het belang van den goeden naam van Burgerplicht tijd wordt bij gelegenheden als de e zijne bekende stokpaardjes op stal te laten Hg heeft al zoo dikwijls daarmede in het publiek rondgereden dat di aardigheid er af is Het kwam ons zelfs voor datde e spreker met zijne bekende vrgmoedigheid bij het stellen zijner vraag aan den voorgestelden candidaat wat te ver ping dergelijke ondergeschikte punten zijn niet gewicht g genoeg om er den schijn aan te geven dat het lot van een candidaat er van afhangt Na het niet eenig vertoon van gewicht gevraagde verlof om den candidaat te interpelletren hetgeen de komst van den heer v d B in de vergadering noodzakelijk maakte zoo iets alsof een delinquent gedaagd was voor de balie van het huis der Lords hadden wij er ons op gespitst iets bijzonders te vernemen Het ligt misschien aan ons maar ondanks den ernst en de stemverheffing van den interpellant maakte het geval op ons een komischen indruk Het deed om denken aan het bekende parluriunt montei nascetur ridieahu mut t welk overgezet zgnde beteekent de bergen baren en er komt eene belachlijke muis ter wereld Ook hij nam zijn hoed toen hij op de straat kwam stond de inspecteur nog altijd voor de deur Hond mij een vraag ten goede zeide hij zgtgg niet mijnheer Paul Vetter de vertegenwoordigerder firma Tebroe ler8 Vogel Dat was ik antwoordde Paul nu sta ik opeigen beenen Gij waart getuige in bet proces tegen Eeimann niet waar Tegen den koddebeier jnist £ n wel een zeer gewichtige getuige want gijwaart betrekkelijk de laatste die den vermoordenmatroos hebt gezien en voliloende uitsluitsel dharomtrent geven kou Ik heb het proces met onverdeeldeaandacht gevolgd weet u wat mijn opinie is Nu Dat de vraag waarom de matroos naar Hohenhausen ging grootendeels onbeantwoord is gebleven I u dat ook niet opgevallen Natuurbjk zeide Paul en dat keur ik ookaf De graaf heeft wel verklaard dat de matrooshem geld had te leen gevraagd maar ik denk eranders over En mag ik vragen hoe uwe zienswijze luidt Dat zou ik eerst wel eens van u willen vernemen Ik zou geneigd zijn te gelooven dat tusschenben een geheim bestond maar men moet zich indit opzicht niet e veel laten ontglippen wanneermen geen gevaar wil loopen van laster te worden BINNENLAND GOUDA 13 November 1891 Zoo zijn dan de drie vroolijke Don Juan s die achtereenvolgens alle couranten doorwandelden en alle gemeenten bezochten ook thans in ons blad verschenen Gelgk elders zullen zy ook hier zeker da algemeene aandacht trekken Wg twyftle n er niet aan of Donderdag a st zal onze schouwburgzaal zeer goed bezet zijn en ieder die van een jolig vroolijk luchtig stuk houdt kau worden aangeraden de voorstelling bg Ie wonen Dat Willem van Zuylen daarin optreedt is natuurlijk een reden te mi or om daarheen te aan Tot derden adsistenl geneesheer in het Ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam is benoemd de heer W van Krimpen med doet en arts Benoemd voor het studiejaar 1891 92 tot inwonend adsistent in liet Binnengasthuis te Op het Bureel van den Garnizoens Kommandant werd heilenmorgeu aanbesteed het wasschen der wollen en linnen Nachttegcrgoederen ten dienste van het Garnizoen alhier Kenige inschrijver was T N Jooston en wel voor eenen tweemans wollen dekens 12 cent een en tweemans bedof 8trou ak 5 et een eenmans knnsenzak l s et een een en tweemans bedlaken S cent De regoering bet wenschelijk oordeelende door het instellen van eene nieuwe ridderorde de gelegenbeid te vermeerderen tot het verleenen van vereerende onderscheidingen heeft een daartoe strekkend wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend Er wordt eene orde ingesteld strekkende tot vereerende onderscheiding van Kederlamlers of vreemdelingen die zich jegens H M en den Staat of jegens du maatschappij op bijzondere wgze hebben verdienstelijk gemaakt Deze orde draagt den naam van de orde van Oranje Nagsau Het groolmeesterschap van deze orde is onafscheidelijk aan de kroon der Nederlanden verbonden De orde bestaat uit vijf klassen eene eeremedaille is daaraan verbonden Alle benoemingen in de orde geschieden bg kon besluit In do Memorie van Toelichting motiveert de regeering de instelling der nieuwe orde door de behoefte om voor het onderhouden van goede betrekkingen met andere Mogendheden met minder beperking over decoratien te kunnen beschikken Maar ook vele Nederlanders en vreemdelingen wier werkzaam leven door bevordering van het algemeen welzijn op geestelijk zedelijk en stoffelijk gebied meer dan dat van anderen vruchtbaar was bleven verstoken van eene onderscheiding door het Hoofd van den Staat verleend omdat de wet van 1815 op hen bezwaarlijk kan worden toegepast Is hierdoor ook aan velen eene teleurstelling bereid meer rechtstrreksche nadeelen heeft ook de Staat dikwijls hierdoor ondervonden beticht I Paul zag om zich heen als vreesde hij dat een spion hem op de hielen zat het geheim van don ouden heer raakte een thema dat ook hem buite i gewoon veel belangstelling inboezemde Een geheim I antwoordde hij Dat is het warewoord Maar niemand heeft het der moeite waardgeacht dat geheim uit te vorschen Heeft de matroos in het gesprek met u er iets van losgelaten 1 Geen woord i Gaf hij dan aanwijzingen Ja dat deed hij en als mijn geheugen mij niet bedriegt dan zeide hij dat er binnenkort een gebeurtenis zou plaats hebben die opzien moest baren Gold dit gezegde den graaf Had het betrekking op het een of ander Op hem zelf zeker I Fm deedt gg geen verder onderzoek Zeker deed ik dat maar de matroos was eenware bullebak en anaeer men met zulke lieden zichte veel inlaat heeft men kans op een pak slaag ofiets der elijks Ik begrijp u zeide de inspecteur hg wildeniets loslaten Hg wüde zonder twijfel van dat geheim gebruik maken om een aanzienlijke som vanden graaf af te persen En dat is hem niet gelukt want hg heeft zich met vierhonderd gulden inoeten tevreden stellen I Kon dat niet een betaling op afrekening zijn Menig voorwerp van kunst van wetenschappelijke of geschiedkundige waarde heeft hiqrdoor geen plaats in onze openbare verzamelingen gevonden en niet zelden is het gebeurd dat reizigers in onze koloniën de vruchten van hun wetenschappelijk onderzoek niet afstonden aan onze musea doch aan die van het buitenland omdat zij zich daar wel doch hier niet met eene ridderorde zagen begiftigd Voor de toekenning van de Oranje Nassaaorde volgens art 1 wordt door de regeering gedacht aan het eeren van hen die door aankweekiog vau Godsdienstzin zedelijkheid en meuschenliefde of door werkzaamheid op het gebiedjvan kunst en wetenschap van handel on zeevauit van nijverheid èn landbouw de geestelijke en stoffelijke belangen der natie on meer dan gewone wgze hebben bevorderd Een zeer eigenaardig voorval had onlangs bg de Belgische spoorwegen plaats dat zelfs in dezen tijd waarin gofti weck voorbijgaat zonder oen mededeeling over enn of ander ongeval op oen spoorweglijn nauwelijks zijn gelijke zal vinden De van Duitschland komende exprestrein naar Ostonde buigt bij Leuven vau den weg naar Brussel af en gaat direct over Mechelen door zonder de Belgische hoofstad aan te doen Men kan zich dus do verbazing voorstellen van de beambten van het Noorderstation te Brussel toen zij onlangs des nachts twee uur plotseling den exprestrein naar Ostende zagen binnenstoomen De trein was eenvoudig op verkeerde rails geloopen In plaats van in Leuven op do rails in de richting Mechelen te gaan had do trein door valscbe signalen zegt men misleid do route naar Brussel genomen Het is te begrijpen dal het zeer lasting voor den stationschef was te beslissen vat men mot een dergelijken uit de luokt gevallen eiprestrein moest uitvoeren Men besloot hem op een zglinie in aansluiting met de hoofdlijn naar Ostende te brengen Op alle kleine stations waar de trfin aankwam keken do beambten hem als een spook aan Dikwijls werd zelfs uit do signaalhuisjes de passage geweigerd In dit geval stoomde de trein tot dicht bg het huisje en da machinist begon met den baanwaehtet te onderhandelen Welke irein is het dan vroeg de wachter Kiproslrein naar Ostende zeide de machinist Maar wat hebt gij dan hier te zoeken Er israijee verkeerd spoor gewezen Onmogelijk Ie het dan werkelijk de expres voor Ostende Ja verduivel en laat mij uu passeeren ik ben reeds twee uur te laat Zoo ging de zwaarbeproefde trein door met luid gegil zijn onverwacht bezoek aankondigende Wat de passagiers er over dachten wordt niet medegedeeld het laat zich echter wel raden Te verwonderen is het dat er geen ongelukken gebeurden daar de lijn van Brussel naar Ostende s nachts door vele goederentreinen wordt bereden De regeering heeft een streng onderzoek bevolen De storm die Woensdag avond woedde heeft ook in het Haagsche Bosch nogal schade aangerioht Tusschen de vijvers heeft een beuk een eik midden door geslagen Evenzoo viel oen rgzige beuk in een der lanen bij den tweeden vijver terwijl een eind verder een fraaie eik wa neergestort In een der vijver bg het Kerkepad dreef de kruin van een groeten boom Vooral aan dien kant scheen de Dat betwist ik niet Als ik goed Over dezaak nadenk houdt mij alleen de vraag bezig ofBeimann werkelijk den moord heeft begaan Twijfelt gü daar nog nan Ik weet niet wat ik gelooven moet Waaromging de koddebeier toen hij uit het tuchthuis ontslagen wa naar Hohenhauseii Hij heeft het openlijk gezegd om wraak op den graaf te nemen Datwas zgn eenige iloel en dat die bewering waarheidbehelsde is mij duidelijk gebleken toen de graafvoor de balie trad om getuigenis tegen hem af teleggen Hebt gg den blik niet gezien dien Keimanaop den getuige wierp Het was de blik van eentijger de bloeddorstigheid van een hyena De inspecteur knikte toestemmend en zag den jongeling aan al wilde hij hem verzoeken zijn zienswijze verder te openbaren Wanneer wg nu aannemen dat Heionann alleendaarom naar Hohenhauaen ging dan verloor hij ookzeker geen oogenblik dit doel uit hot oog en demoord van den matroos moest dit doel daarentegentotaal verijdelen Men kan daarover verachillende meeningenzijn toegedaan Zeker en ik zelf ben niet afkeerig van eeiacherpo oppositie vervolgde Paul maar gij zuilmoeten toegeven dat mgn meening alleszins waa schijnlijk is Wordt venotgi storm het op do eiken gemunt Ie hebben Een van het bekende tweetal hoornen in de Maliebaan heeft er ook aan moeten gelooven en menige schoone boom was ook langs het Malieveld neergerukt Naar don kant van den Wassenanrschen weg hadden de kruinen het vooral moeten ontgelden en de houlsprokkelaars hadden gisteren oen rijken oogst daar allerwege de pallen en wegen met takken bezaaid waren Tot de slachtoffers van den jongslon storm behoort een boom bij oud en jong bekend Do eeuwenoude beuk sedert tal van jaren gekromd en gestul die de noord westelgke zijde van li et Malieveld sierde Aan den wandelaar gaf die breedgetnkte boom een genotvol schaduwrijk plekje Op den Loüsduinsohen weg bezweek een gedeelte sfeenen tuinmuur voor den zwareu winddruk en stortte in de vaart terwijl daar ook tal van boomen tegen den grond gingen Het aantal afgewaaide pannen sclioorsteeiibuizen enz is legio Een zwnro pothuis viol in een hofje in het Westeindo op geen twee handen broeds afstnnds achter een vroawlje tegen den grond terwijl de stukken als granaatscherven het oudje rond de oorun vlogen Het aantal getiroken telephooiidraden is mede groot en zelfs op plaatsen waar geen telephoonverbinding te bekennen is lagen de stukken Het dak van de gemeenteschool aan le Kijsvvijksclie straat is zwaar beschadigd Het tramverkeer op den Delftscheu weg ondervond door de omgevallen boomen veel vertraging Ken a ent van politie to Haarlem as belnst met het overbrengen van een vrouwspersoon naar Alkmaar In den trein kwnm het tweetal in aanraking met een militair van het Indische leger die pas had goteokond alzoo veel geld had en zeer royaal was Deze tracteerde gevangene en geleider dronk zelf braaf mede en tamelijk beschonken kwam men te Alkmaar aan Hier werd nog een herberg bezocht waar de tractatie werd voortgezet met het gevolg dat ze lator zwaaiende over Alkmaars straten liepen en gezamenlijk werden gearresteerd Voor den agent bad de tractatin ontslag uit zijn betrekking ten gevolge Aan de timmerlieden van Nederland is het volgende rondschrijven verzonden VakgenoottH De neutrale Timmorlieden veroeniging Door Eendracht Verbetering to Amsterdam is van oordeel dat tot verbetering an ons aller toestand noodig is een eendrachtig samenwerken der vakgenooten in ons tand Noodigt daarom besturen of afgevaardigden van allo tiinmetliedenvereenigingen uit tot eene bespreking te honden op een of zoo noodig beido Kerstdagen a s terwijl plaats van bijeenkomst zoo mogelgk het centrum zal zijn van het uitgangspunt der afgevaardigden netwelk echter tijdig genoeg zal worden bekend gemaakt Ook kunnen zioh doen vertegenwoordigen die plaatsen waar geen vereenigiïig beslaat hetzij elke plaats afzonderlgk of kleinere plaatsen gecombineerd tot besparing van kosten In ieder geval vorzoekon wg alle timmerlieden zich te doen vertegenwoordigen op welke wijze dan ook De besprekingen zullen uitsluitend gewgd zijn aan de belangen der timmerlieden Gaarne zagen wg echter in behandeling de volgende punten lo Wat is de oorzaak van den treurigen toestaml van vak on vakgenooten 2o Welke lijn de middelen tot verbetering daartoe Eu wat verder ter tafel zul worden gebracht ledere deelnemende Vereeniging of groep heeft het recht punten van behandeling op de agenda te brengen De afgevaardigden dienen oen blanco mandaat te hebben Zij die aan dit congres willen deelnemen worden verzocht hiervan kennis te geven uiterlijk 1 December aan P Smitt Focke Simoosstraat 76a Amsterdam Keizer Frans Jozef kreeg onlangs te Pest het volgende brieQe Aan den Hoogeerwaarden Weledelgeboren Heer Koning I Mijn koe is dood met alle eerbieddeel ik Ü dit mee en mijn oogst is door hagelvernield Mijn goddelooze huisbaas plaagt mij erg ofschoon bij de pleegvader van mijn schoonbroederis Er i geen levende ziel in Szanad die mij eenkreutzer kan lennen omdat niemand een kroutzerheeft te Szanad Indien ragn Heer mij een paargulden als hij ze voor eenigen tijd kan missen zou willen leeneu zend ik ze gaarne het volgendjaar terug als mijne maïs verkocht is Ik wensch goede gezondheid aan mgn gooden Koning en zijnhoog huis en lieve familie O mocht ik eens demooie handen van Vvi hooggeboren Koningin kussen Alle geluk voor üw Kon Maj vnn geheel de Uwe Pero Bati Een paar dagen later Bati een antwoord van Koning met eenige guldens er bij Zaterdagavond werd Algiers door een vreeselijken storm geteisterd De straten werden in bergstrooraen veranderd het water bereikte soms eeu hoogte van 40 tot 50 M Het verkeer was gestremd en de voorstelling in het Grand Theatre kon niet doorgaan Het water dat van da Arabische wijk naar beneden stroomde vernielde de uitstallingen van vele winkels on sleurde versoheideno vrouwen en kinderen mede De pleinen waren in meren verandenl Door de drukking van het water barstte het metselwerk van een oud riool waardoor een oppervlakte van 15 M doorsnede instortte De commissaris van politie liet met het oog op de veiliglieid talrijke huizen ontruimen Zelf werd hij gewond toen bij van het terras van een huis op dat van eon ander oversprong Op zee hadden geen ernstige ongelukken plaats de storm liet zich vooral op de kust gevoelen toch was de branding zeer hevig en sloeg een gedeelte weg van de werken op den haven iun in ilo stad is do verwoesting aanzienlijk de spoorweg is gedeeltelijk vernield Overal stuit men op grooto iiistortingon en verzakkingen Gedurende den storm tusschen 9 on 12 uur was de dienst met de personentreinen gestaakt bij Agha ontspoorde een locomotief Do trein van Oran derailleerde ongeveer te half elf Hij vurliet het station van Agha hup toen op een hoop steenen en aarde door het water medegevoerd Do machine ontspoorde maur de schok was niet hevig genoeg om de andere wagens eioneens te doen derailloeren Er harl dan ook geen enkel persoonlijk ongeluk plaats De stiknonkfre nacht belette en bemoeiliikte de bewegingen Do treinen vvaroii door water tot een hoogte van 50 M omgeven Het vorkeer was den volgenden morgen hersteld Des morgens te half negen toen do storm bedaard was wilden drie werklieden niettegenstaande du waarschuwingen van den inspecteur van politie de werkzaamheden voortyeltcn op de timmerwerf Molina en werden toen lovend bepraven onder een hoop steenen en kleiklompeu ter hoogte van eon meter Zes andere worklioden in de nabijheid werkzaam wisten zich nog te juister tijd te redden Onmiddellijk kwamen zij hunnen kameraden te hulp wier lijken echter eerst to tien uren wordon opgedolven Men vertelt van een schildwacht dio twee meters van zijn post is weggesliugord In de voorsteden zijn vele muren ingestort en de wegen vernield Te St Eugene is het postkantoor genaakbaar geworden Te Bab el Oued zijn allo magazijnen onder water geloopen Het vorkoer is gestremd Hel circus van Mustapha waar wedrennen zouden plaats hebben is bijna geheel onbruikbaar gewoiden Het gerechtshof te s Gravenhago deed steren uitspraak in de door den Hoog Raad miar dat college verwezen za ik van W J S in eene apotheek té Waalwijk die terechtstond wegens poging tot moord door middel von vergiftiging op zijne huisvrouw gepleegil terzake waarvan hij veroordeeld was door hot hof te s Uertogenbosch Het hof Ie s Graveuhage overwoog dat hot niet uit wettige bewijsmiddelen de overtuiging had geput van bekl s schuld aan het hem ten Insle gelegde sprak hem derhalve daarvan vrij en beval zijne invrijheidstelling De storm van Woensdag heeft ook over België met ontzettendo kracht gewoed Behalve veel stoffelijke schade en tallooze ontwortelde boomen zgn te Brussel ok persoonlijke ongelukken te betreuren Op don Aniwerpschen weg is een meisje door een uithangbord dat uit de ijzeren haken woei zoo op het hoofd getroffen dat het korten tijd daarna overleed Een bediende van den graaf van Vlaandoren is door de steenon van eeu omvallonden schoorsteen zóó gewond dat voor zijn levensbehoud ernstige vrees bestond Een schoorsteen viel neer in liet glazen dak der Passage du Commerce en een dienstmeisje dat juist daardoor ging heeft haar leven waarschijnlijk gered door in haar angst over het ontzettend loven met de hand het hoofd vast te houden Een brok glas is op haar hand gevallen en heeft die geheel doorboord en zoo verwond dat zij waarschijnlijk zal moeten worden afgezet haar hoofd is nagenoeg ongedeerd gebleven Nog wordt vnn personen gemeld die door den wind omgeworpen zijn en zich min of meer ernstig hebben gewond FOSTElE XCrSItT LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand October 1891 en terug te verkrijgen door tusschenkomt van het postkantoor te Gouda C de Timmerman Amslerdam R v d Pol Delft Agatha Pot don Haag D Visser Krommenie Nijg Leiden G Boot Rotterdam Wed C den Ouden van WADDINGSVEEN T van Rooijen Rotterdam Gouda 13 Nov 1891 De Directeur van het Postkantoor VOHSTËR Buiteniandsch Overzicbt Graaf Zicliy voorzitter van de Hongaarsche Delegatie heeft in een tot den Keizer gehouden toespraak getuigenis afgelegd van trouw en toewijding jegens den Souverein en de ingonomenheid der Delegatie betuigd met het feit dat de internationale strijdpunten sedert verleden jaar geen ernstiger karakter hebben aangenomen Hij zeide verder dat do bandelingen van rustverstoorders ten opzichte der sociale moeilijkheden mot voorzichtigheid doch tevens met geestkracht moet n bedwongen worden Hij verheugde zich over het behoud der vriendschappelijke betrekkingen van Oostenrijk met zijn bondgenooten want daanu lag de boste waarborg voor de handhaving van den vrede Hij hoopie dat de quaestie der militaire strijdkrachten zou worden opgelost zonder verbreking van het evenwiohl op de Staaisbegrootiug Bij de ontvangst der Delegatie heeft do Keizer gezegd Ik kan mot voldjeninij verklaren dat wij zeer vriendschappelijke betrekkingen met allo Mogendheden onderhouden Wij zijn het mot onze bondgenooten hierover volmaakt eens dat de handhaving van den vrede te beschouwen is als de beste waarborg voor het geluk en de weitaart der volken Mijn Rogeoring verliest dat doel niet uit het oog eu wij ontvangen van alle Europoesche Kabinetten verzekeringen van gelijke vredelievonde strekking Men i er wel is waar nog niet in geslaagd allo gevaren te verwijderen welke do staatkundige toestand in Europa aanbiedt noch een einde te maken aan de wapeningen dio overal plaats vindon maar daar de beboefte aun vrede zich eenparig eu algemeen doet gevoelen is het geoorloofd te verwachten dat men zal eindigen met den vrede te handhaven Het is mij gegeven aan mijn volk te verkondigen dat de bezorgdheid over de tegenwoordige drukkende lasten en over de govaren die den vrede bedreigen een einde hooft genomen De Keizer besprak daarop de voorstellen die aan het onderzoek der Delegatie onderworpen zullen worden en zeide Mijn Regoeringen hebben alleen gevraagd do onontbeerlyke crodieten ten behoeve van leger en vloot maar zij waren genoodzaakt zeer belangrgke uitgaven ten behoeve van het leger uit te stellen Bosnië en de Horzogewiua gaan gestadig vooruit on voor het volgend jaar zullen do ontvangsten alda ir de uitgaven dekken De begroeiing welke don Dolegalien wordt aangeboden do gemeenschappelijke uitgaven bedraagt in eindcijfer Vi è millioen waarvan 119 millioen voor hot leger en 11 j millioen voor do marine De legeruitgaven zijn 4 millioen hoogor dan verlodon jaar geraamd en do Delegation zullen die hegrootmg wel goedkeuren de Oostenrijksche en de Hongaarsche Minister van Financien hebben gelijk men zich herinnert reeds eenige weken geleaeii zooveel van de eischen van den Minister van Oorlog geschrapt dat voor de Delogatien zoo goed als niets meer te schrappen overblijft De Oostenrijksche Delegatie koos tot voorzitter prins Sohonburg die verloden jaar een belangrijk aandeel had in de onderhandelingen over het Boheemsche Vergelijk De Hongaarsche Delegatie koos tot voor ter graaf Zicliy oud ambassadeur te Konstantinopcl ondervoorzitter der Hongaarsche Delegatie is graaf Loilewijk Tisza broeder van den gewezen Minister president Do Engolsche Minister Balfour heeft afscheid genomen van de ambtenaren te Dublin In hot Phoetix Park hield hij een toespraak tot officieren en manschappen der politie die hij zeer prees voor hun gedrag tijdens de vier jaren dat hij aan het hoofd lor lersche zaken stond Ierland mocht trotsch zijn op doÉe lersche mannen maar niet Ierland alleen ook het gebeelo Vereenigd Koninkrijk De inspec teurgeneraal dankte den Minister en inzonderheid dat door zijn zorgen het weduwen en weezen fond der politie in goeden toestand was gebracht Balfour werd toegejuicht De Kamerverkiezingen in Noorwegen die reeds in Juli begonnen zijn thans bijna geëindigd Da eigenaardige inrichting der kieswet is oorzaak dat deze verkiezingen als t ware stap voor tap plaats hebben en zoo lang duren De regoering heeft eene meerderheid behouden die echter waarschijnlijk slechts klein zal blgven Er zal daarom vermoedelgk niet veel komen van de beweging door hare aanhangers begonnen tegen enkele punten n de vsreanij ing met Zweden Het Dtsnnke Folkethidg heeft met 60 tegen 30 stemmen een voorstel aangenomen van den afgevaardigde Larsen ten doel hebbende den minister van financiën te verzoeken een hervorming van de rechtspraak voor te stellen Bij de stemming over